Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 160.2. Бюджетні повноваження головного ад-міністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Головний адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету має такими бюджетними повноваження-ми:
формує переліки підвідомчих йому адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету;
здійснює планування (прогнозування) надходжень і виплат по джерелами фінансування дефіциту бюджету;
забезпечує адресність та цільовий характер використання виділених у його розпорядження асигнувань, призначених для погашення джерел фінансування дефіциту бюджету;
розподіляє бюджетні асигнування по підвідомчих адміністраторам джерел фінансування дефіциту бюджету і виконує відповідну частину бюджету;
організовує та здійснює відомчий фінансовий контроль у сфері своєї діяльності;
формує бюджетну звітність головного адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету.
2. Адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету має такими бюджетними повноваженнями:
здійснює планування (прогнозування) надходжень і виплат за джерелами фінансування дефіциту бюджету;
здійснює контроль за повнотою і своєчасністю надходження до бюджет джерел фінансування дефіциту бюдже-ту;
забезпечує надходження до бюджету і виплати з бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету;
формує і представляє бюджетну звітність;
у випадку та порядку, встановлених відповідним головним адміністратором джерел фінансування дефіциту бюджету, здійснює окремі бюджетні повноваження головного адміністратора джерел фінансування дефіциту бюджету, у веденні якого знаходиться;
здійснює інші бюджетні повноваження, встановлені цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), що регулюють бюджетні правовідносини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 160.2. Бюджетні повноваження головного ад-міністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету "
 1. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного , цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх одержувачами відповідно до умов і цілями, визначеними при наданні
 2. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету, адміністраторами джерел
 3. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  160.1. БК РФ. Бюджетні повноваження головного адміністратора (адміністратора) джерел фінансування дефіциту бюджету відображені у ст. 160.2. БК РФ. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів відображені в ст. 162 БК
 4. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
 5. Стаття 160.1. Бюджетні повноваження головного адміні-Стратор (адміністратора) доходів бюджету
  бюджетними повноваженнями: формує перелік підвідомчих йому адміністраторів доходів бюджету; подає відомості, необхідні для складання середньострокового фінансового плану та (або) проекту бюджету; подає відомості для складання та ведення касового плану; формує і представляє бюджетну звітність головного адміністратора доходів бюджету; здійснює інші бюджетні
 6. Стаття 164. Учасники бюджетного процесу на федеральному рівні
  бюджетного процесу на федеральному рівні є: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Президент Російської Федерації; Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації; Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації; Уряд Російської Федерації; Міністерство фінансів Російської Федерації; Федеральне казначейство; абзац втратив чинність з 1
 7. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних асигнувань , розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між
 8. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
  бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи); виконавчі органи державної влади (виконавчо-розпорядчі
 9. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  бюджетної системи Російської Федерації групами і підгрупами джерел фінансування де-фіціта бюджетів є: 1) джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів: державні (муніципальні) цінні папери, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації; кредити кредитних організацій у валюті Російської Федерації; бюджетні кредити від інших бюджетів
 10. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 11. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  бюджетного процесу є виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. В даний час в якості синоніма поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання бюджету по
 12. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 13. Стаття 217.1. Касовий план
  бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету, головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету відомостей, необхідних для складання та ведення касового плану. Складання та ведення касового плану здійснюється фінансовим органом або уповноваженим органом виконавчої вла-сти (місцевої
 14. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  бюджетну звітність в Рахункову палату Російської Федерації для зовнішньої перевірки. Результати зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів коштів федерального бюджету оформляються-ються висновками по кожному головному адміністраторові коштів федерального бюджету в термін до 1 червня поточного фінансового го-да. 3. Уряд Російської Федерації направляє не пізніше 1 червня
 15. Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
  бюджетним розписом, за винятком операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету, у порядку, встановленому фінансовим органом (органом управління державного-венним позабюджетним фондом) відповідно до положень цього Кодексу. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Санкціонування оплати грошових зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок бюджетних
 16. Стаття 220.1. Особові рахунки для обліку операцій по ис-полнению бюджету
  бюджетним фондом Російської Федерації ". Облік операцій по виконанню бюджету, здійснюваних учасниками бюджетного процесу в рамках їх бюджетних повноважень, проводиться на лицьових рахунках, відкритих в відповідно до положень цього Кодексу у Федеральному казначействі або фі-нансових органі суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення). Особові рахунки для обліку операцій
 17. Тема 1. Поняття бюджетного права
  бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права. Регіональна складова джерел бюджетного права. Муніципальна складова джерел бюджетного права. Бюджетне законодавство Російської Федерації. Федеральний рівень бюджетного
© 2014-2022  yport.inf.ua