Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 86. Витратні зобов'язання муніципальної-го освіти

(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Витратні зобов'язання муніципального утворення виникають в результаті:
прийняття муніципальних правових актів з питань місцевого значення та інших питань, які відповідно до федераль-ними законами вправі вирішувати органи місцевого самоврядування, а також укладення муніципальним освітою (від імені муници-пального освіти) договорів (угод) з даних питань;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
прийняття муніципальних правових актів при здійсненні органами місцевого самоврядування переданих їм окремих державних повноважень;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
укладення від імені муніципального освіти договорів (угод) муніципальними казенними установами.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Витратні зобов'язання муніципального освіти, зазначені в абзацах другому та четвертому пункту 1 цієї статті, ус-новлюють органами місцевого самоврядування самостійно і виконуються за рахунок власних доходів і джерел фінан-сування дефіциту відповідного місцевого бюджету.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Витратні зобов'язання муніципального освіти, зазначені в абзаці третьому пункту 1 цієї статті, встановлюються муніципальними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними законами (законами суб'єкта Рос-сийской Федерації), виконуються за рахунок і в межах субвенцій з бюджету суб'єкта Російської Федерації, що надаються місць -ним бюджетам у порядку, передбаченому статтею 140 цього Кодексу.
У випадку, якщо в муніципальній освіті перевищені нормативи, використовувані в методиках розрахунку відповідних суб конвенцій, фінансове забезпечення додаткових витрат, необхідних для повного виконання зазначених видаткових зобов'язань муніципального освіти, здійснюється за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту місцевого бюдже-ту.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3.1. Витратні зобов'язання муніципального освіти, пов'язані із здійсненням органами місцевого самоврядування му-муніципальних районів частині повноважень органів місцевого самоврядування поселень з вирішення питань місцевого значення, переданий-них ним відповідно до укладених між органами місцевого самоврядування муніципальних районів і поселень угодами, або із здійсненням органами місцевого самоврядування поселень частини повноважень органів місцевого самоврядування муниципаль-них районів щодо вирішення питань місцевого значення, переданих їм відповідно до укладених між органами місцевого само-управління муніципальних районів і поселень угодами, встановлюються муніципальними правовими актами відповідних органів місцевого самоврядування відповідно до зазначених угод, виконуються за рахунок і в межах міжбюджетних трансфертів з відповідних місцевих бюджетів, що надаються в порядку, передбаченому статтями 142.4 і 142.5 справжнього Кодек-са.
У випадку, якщо в муніципальній освіті перевищені нормативи, використовувані в методиках розрахунку відповідних між-бюджетних трансфертів, фінансове забезпечення додаткових витрат, необхідних для повного виконання зазначених витрата-них зобов'язань муніципального освіти, здійснюється за рахунок власних доходів та джерел фінансування дефіциту місцевого бюджету зазначеного муніципального освіти.
(П. 3.1 введений Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
3.2. Витратні зобов'язання муніципального району, пов'язані із здійсненням виконавчо-розпорядчими органами муніципальних районів повноважень виконавчо-розпорядчих органів поселень, у разі, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації виконавчо-розпорядчі органи поселень не утворюються, встановлюються органами місцевого самоврядування муніципального району і виконуються за рахунок власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету муніципального району.
(П. 3.2 введений Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
4. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають розміри та умови оплати праці депутатів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, муніципальних службовців, працівників муніципальних установ з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
5. Органи місцевого самоврядування не вправі встановлювати і виконувати витратні зобов'язання, пов'язані з вирішенням пи-тань, віднесених до компетенції федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, за винятком випадків, встановлених відповідно федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федеративної-ції.
Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати і виконувати витратні зобов'язання, пов'язані з вирішенням питань, не віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органів державної влади, і не виключені з їх компетенції федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, лише за наявності власних фінансових коштів (за винятком міжбюджетних трансфертів).
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 86. Витратні зобов'язання муніципальної-го освіти"
 1. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні
 2. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 3. 46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
  При формуванні витрат бюджетів всіх рівнів враховуються витратні зобов'язання РФ, суб'єктів Федерації і МО. Витратні зобов'язання - це обумовлені законом, іншим НПА, договором або угодою обов'язки публічно-правового утворення (РФ, суб'єкта РФ, МО) або діє від його імені бюджетної установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правовим
 4. 36. Видатки місцевих бюджетів
  Підстави виникнення витратних зобов'язань муніципальних утворень закріплені ст. 86 БК РФ. Такими підставами, згідно з положеннями, закріпленим у названій статті БК РФ, є: 1) прийняття нормативних правових актів органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення, а також укладення муніципальним освітою або від його імені договорів (угод) з даних питань;
 5. 34. Місцеві бюджети
  Визначення місцевого бюджету дається в ст. 14 БК РФ. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) - форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного муніципального освіти. Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджетним кодексом заборонено використання органами
 6. Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Якщо приймається закон або інший нормативний правовий акт, що передбачає збільшення видаткових зобов'язань за існуючими видами витратних зобов'язань або введення нових видів витратних зобов'язань, що до його прийняття не исполня-лись жодним публічно-правовою освітою, зазначений нормативний правовий акт має містити
 7. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура муніципального боргу являє собою угруповання муніципальних боргових зобов'язань за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання муніципального освіти можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) цінних паперів муніципального освіти (муніципальних цінних паперів), 2)
 8. 31. Бюджети суб'єктів Російської Федерації
  Відповідно до положень, закріпленими в ст. 15 БК РФ, бюджет суб'єкта РФ (регіональний бюджет) - це форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань відповідного суб'єкта РФ. Кожен суб'єкт РФ має свій власний бюджет. Аналогічно федеральним органам, органам державної влади суб'єктів РФ
 9. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
  Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 10. 33. Витрати регіональних бюджетів
  Загальні підстави виникнення витратних зобов'язань суб'єктів РФ встановлені ст. 85 БК РФ. Так, витратні зобов'язання суб'єкта РФ виникають в результаті: 1) прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта РФ, а також укладення суб'єктом РФ або від його імені договорів (угод) при здійсненні органами державної влади суб'єктів РФ повноважень з предметів їх відання;
© 2014-2022  yport.inf.ua