Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації

(введена Федеральним законом від 26.04 .2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. У разі, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-лені умовами зобов'язання і (або) нормативними правовими актами дії) протягом трьох років з дати, наступної за датою по-гасіння, передбаченої умовами боргового зобов'язання або відповідними федеральними законами, або закінчився термін дер-жавної гарантії Російської Федерації та в інших випадках, передбачених статтею 115 цього Кодексу, вказане боргове обя-зання вважається повністю припиненим і списується з державного внутрішнього боргу Російської Федерації, якщо інше не передбачено федеральними законами.
2. Міністерство фінансів Російської Федерації після закінчення строків та в інших випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, видає акт про списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації боргових зобов'язань, виражених у валюті Рос-сийской Федерації.
3. Списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації здійснюється за допомогою зменшення обсягу дер-жавного внутрішнього боргу Російської Федерації за видами списуються державних боргових зобов'язань, виражених у валюті Російської Федерації, на суму їх списання без відображення сум списання в джерелах фінансування дефіциту федерально-го бюджету.
4. Дія пунктів 1 - 3 цієї статті не поширюється на зобов'язання за кредитними угодами, на боргові зобов'язання Російської Федерації перед суб'єктами Російської Федерації і муніципальними утвореннями.
5. Списання з державного внутрішнього боргу Російської Федерації реструктурованих, а також погашених (викуплено-них) боргових зобов'язань здійснюється з урахуванням положень статей 105 і 113 цього Кодексу.
6. Випуски державних цінних паперів Російської Федерації, викуплені (переоформлені) у повному обсязі Міністер-ством фінансів Російської Федерації до настання дати погашення, можуть бути визнані за рішенням Міністерства фінансів Рос-сийской Федерації достроково погашеними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 98.1. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Феде-рації, і їх списання з державного боргу Російської Фе-ської Федерації"
 1. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних утворень, виражених у валюті РФ. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень. Режим роздільної
 2. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і реєстрація
 3. 7.3. Підстави припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, її суб'єкта і муніципального освіти, їх списання з державного боргу Російської Федерації та її суб'єкта, муніципального боргу
  припиненню боргових зобов'язань Російської Федерації, виражених у валюті Російської Федерації, а також їх списанню з державного боргу присвячена гл. 14 БК РФ. Відповідно до ст. 98.1 БК РФ, якщо боргове зобов'язання Російської Федерації не пред'явлено до погашення (або кредитор не вчинив дій, визначених умовами зобов'язання та / або нормативними правовими актами) протягом
 4. Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
  стаття 140). 2. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" та ін.) У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом відповідної валюти або умовних грошових одиниць на день платежу,
 5. Стаття 140. Гроші (валюта)
  валюти на території Російської Федерації визначаються законом або у встановленому ним
 6. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Борговими зобов'язаннями і не виплачених відсотків по ним. Такий борг називають капітальним держборгом. Аналогічно дається визначення муніципальному боргу. Відносини у сфері держ. і муниц. боргу регулюються гл. 14 БК РФ. Відповідно до неї: Державний або муніципальний борг - зобов'язання, що виникають з державних або муніципальних запозичень, гарантій за зобов'язаннями третіх
 7. Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
  припинення зобов'язання. При відмові кредитора видати розписку, повернути борговий документ або відмітити в розписці неможливість його повернення боржник вправі затримати виконання. У цих випадках кредитор вважається
 8. 57. Управління державним (муніципальним) боргом. Реструктуризація боргу. Обслуговування боргу.
  Припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобов'язаннями, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного боргу. Сума витрат на обслуговування реструктуріруемий боргу
 9. Стаття 16.4. Недекларування або недостовірне декларування фізичними особами іноземної валюти або валюти Російської Федерації
  валюти, валюти Російської Федерації, дорожніх чеків або зовнішніх або внутрішніх цінних паперів в документарній формі, що переміщуються через митний кордон Митного союзу і підлягають письмовому декларуванню, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч п'ятисот
 10. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (П. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2. Реструктуризація боргу може бути здійснена з частковим списанням (скороченням) суми основного
 11. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  Боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів іноземним
 12. 7.4. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  припинення державного боргу. Чи відмінність в підставах припинення боргу залежно від того, чи є борг державним чи муніципальним? 5. Які правовідносини у сфері державного кредиту належать до фінансово-правовим, а які - до цивільно-правових? 6. Який порядок оформлення боргових
 13. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Боргового зобов'язання. Федеральним законом про федеральний бюджет затверджуються державні гарантії РФ, що видаються окремому суб'єкту РФ, муніципального утворення або юридичній особі на суму, що перевищує 1000000 мінімальних розмірів оплати праці. Окремо затверджуються державні гарантії РФ на суму, що перевищує суму, еквівалентну 10 млн. дол США. Надання
 14. До статті 153 ГК РФ ("Поняття угоди"), статтею 307 ГК РФ ("Поняття зобов'язання та підстави його виникнення"), статті 420 ГК РФ ("Поняття договору").
  Припинення цивільних прав та обов'язків, виконання або припинення договірних зобов'язань тягне виникнення, зміну і припинення обов'язку по сплаті податку або збору (ст. 44 НК РФ). Платник податків зобов'язаний самостійно виконати податкову обов'язок. Це передбачає, що сума податку обчислюється платником податку, він оформляє і подає податковому органу податкову
 15. муніципальних запозичень
  боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта по-гасіння позик іншими позичальниками, виражені у валюті Російської Федерації. Органи місцевого самоврядування від імені місцевої громади мають право вдаватися до запозичень тільки тоді, коли інше фінансування витрат недоступно або економічно не доцільно. Фінансові ресурси можуть залучатися шляхом
 16. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна , що може перебувати лише у державній або муніципальній власності. Звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які знаходяться в державній або
© 2014-2022  yport.inf.ua