Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 242.3. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти федерально-го бюджету за грошовими зобов'язаннями федеральних казен-них установ

(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
1. Виконавчий документ, що передбачає звернення стягнення на кошти федерального бюджету за грошовими зобов'язанням федерального казенного установи - боржника, надсилається судом на прохання стягувача або самим стягувачем разом з документами, зазначеними у пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, до органу Федерального казначейства за місцем відкриття боржнику як одержувачу коштів федерального бюджету особового рахунку для обліку операцій з виконання видатків федерального бюджету (далі у цій статті - особові рахунки боржника).
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Орган Федерального казначейства не пізніше п'яти робочих днів після отримання виконавчого документа направляє поса-нику повідомлення про надходження виконавчого документа і про дату його прийому до виконання з доданням копії судового акта і заяви стягувача.
За наявності підстав, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 242.1 цього Кодексу, орган Федерального казначейства повертає виконавчі документи зі усіма надійшли додатками до них стягувачу без виконання протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження із зазначенням причини повернення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Боржник протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення подає до органу Федерального казначейства інформа-цію про джерело утворення заборгованості і про коди бюджетної класифікації Російської Федерації, за якими мають бути зроблені витрати федерального бюджету по виконанню виконавчого документа стосовно до бюджетної класифікації Російської Федерації поточного фінансового року.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Для виконання виконавчого документа за рахунок коштів федерального бюджету боржник одночасно з вказаною інформа-цією представляє в орган Федерального казначейства платіжний документ на перерахування коштів у розмірі повного чи часткового виконання виконавчого документа в межах залишку обсягів фінансування витрат, відображених на його особовому рахунку получа-теля коштів федерального бюджету, за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Абзаци третій - четвертий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ.
При порушенні боржником вимог, встановлених цим пунктом, орган Федерального казначейства призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі Федерального казначейства (за винятком операцій з виконання виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
4. Якщо виплати по виконанню виконавчого документа мають періодичний характер, боржник одночасно з документа-ми, зазначеними у пункті 3 цієї статті, подає до органу Федерального казначейства інформацію про дату щомісячної виплати по даному виконавчим документом.
При цьому, якщо в такому виконавчому документі боржником вказано орган державної влади (державний орган), який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету, він має право доручити його виконання підвідомчому йому федеральному казенному установі з передачею копій документів, зазначених у пункті 2 на-що стоїть статті, для оплати виконавчого документа відповідно до цієї статті та з доведеними до нього лімітами бюджет-них зобов'язань (бюджетними асигнуваннями) і (або) обсягами фінансування витрат, а також з одночасним направленням до орган Федерального казначейства відповідного повідомлення про доручення виконання виконавчого документа федеральному казенному установі.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
У разі невиконання федеральним казенним установою переданого йому виконавчого документа відповідно до требо-ваниями, встановленими цією статтею, орган Федерального казначейства призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх його особових рахунках, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі Федерального казначейства (за винятком операцій з виконання виконавчих доку-ментів), з повідомленням цього федерального казенного установи та відповідного органу державної влади (державно-го органу), що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
5. При відсутності або недостатності відповідних лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування видатків для повного виконання виконавчого документа боржник надсилає органу державної влади (державного органу), яка здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів Феде-рального бюджету, у віданні якого він перебуває, запит-вимогу про необхідність виділення йому додаткових лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування витрат з метою виконання виконавчого доку-мента із зазначенням дати його надходження до органу Федерального казначейства.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
6. Орган державної влади (державний орган), який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету, у тримісячний строк з дня надходження виконавчого документа до органу Федераль-ного казначейства забезпечує виділення лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування- ня витрат відповідно із запитом-вимогою.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
7. Боржник зобов'язаний подати до органу Федерального казначейства платіжний документ на перерахування в установленому порядку коштів для повного або часткового виконання виконавчого документа не пізніше наступного робочого дня після дня отримання в установленому порядку лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування витрат по соот- ветствующим кодами бюджетної класифікації Російської Федерації відповідно до абзацу першого пункту 3 цієї статті.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
При невиконанні боржником вимог, встановлених цим пунктом , орган Федерального казначейства припиняючи-ет до моменту усунення порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особі-ші рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі Федерального казначейства (за винятком опера-цій по виконанню виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
8. При невиконанні протягом трьох місяців з дня надходження виконавчого документа до органу Федерального казначейства, а також при порушенні боржником терміну виплат, вказаної ним відповідно до пункту 4 цієї статті, за виконавчим доку-менту, що передбачає виплати періодичного характеру, орган Федерального казначейства призупиняє до моменту устра-нения порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі Федерального казначейства (за винятком операцій з виконання виконавчих документів) з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
Операції по особових рахунках боржника не припиняються при пред'явленні боржником до органу Федерального казначейства документа, що підтверджує виконання виконавчого документа, документа про відстрочку, про розстрочення або про відкладення виконання судових актів чи документа, який скасовує чи призупиняє виконання судового акта, на підставі якого видано ис-виконавчий документ.
(В ред. Федерального закону від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
При невиконанні боржником виконавчого документа протягом трьох місяців з дня його надходження до органу Федерального казначейства зазначений орган протягом 10 днів інформує про це стягувача.
9. При надходженні до органу Федерального казначейства заяви стягувача про відкликання виконавчого документа вказаний ор-ган повертає стягувачу повністю або частково невиконаний виконавчий документ із зазначенням в супровідному листі причини його невиконання.
У разі часткового виконання боржником виконавчого документа зазначений документ повертається стягувачу з відміткою про розмір перерахованої суми.
При надходженні заяви стягувача про відкликання виконавчого документа до органу Федерального казначейства в період пріос-тановления операцій з витрачання коштів на особових рахунках боржника (за винятком операцій з виконання виконавчих документів) зазначений орган повідомляє боржника про скасування призупинення операцій по особових рахунках боржника, а виконавець-ний документ повертає стягувачу в порядку, визначеному абзацами першим і другим цього пункту.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
10. У разі задоволення судом заяви стягувача про стягнення коштів з органу державної влади (державного органу), що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету, у порядку субсидіарної відповідальності на підставі повністю або частково невиконаного виконавчого документа за грошовими зобов'язанням перебуває у його веденні одержувача коштів федерального бюджету виконавчий документ про стягнення коштів з органу державної влади (державного органу), що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів федерального бюджету, направляється в орган Федерального казначейства за місцем відкриття головному розпоряднику коштів федерального бюджету особового рахунку як одержувачу коштів федерального бюджету для виконання в порядку, встановленому настою-щим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
11. Орган Федерального казначейства при повному виконанні виконавчого документа надсилає виконавчий документ з відміткою про розмір перерахованої суми до суду, який видав цей документ.
12. Орган Федерального казначейства веде облік і здійснює зберігання виконавчих документів та інших документів, пов'язаних з їх виконанням, в порядку, встановленому Федеральним казначейством.
13. У разі якщо рахунки боржника відкриті в установі Центрального банку Російської Федерації або в кредитній організації, виконання виконавчого документа проводиться відповідно до законодавства Російської Федерації про виконавче провадження.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 242.3. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти федерально-го бюджету за грошовими зобов'язаннями федеральних казен-них установ "
 1. Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.1. Справи про присудження компенсації підвідомчі арбітражним судам у разі, якщо вимога про присудження компенсації викликано тривалим терміном судочинства у справі в арбітражному суді або тривалим невиконанням судового акта арбітражного суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 23.12.2010 N 30/64 "Про деякі питання, що виникли при
 2. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) 1. Імунітет бюджетів бюджетної системи Російської Федерації являє собою правовий режим, за якого звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється тільки на підставі судового акту, за ис -нятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього
 3. Розділ 10. Імунітет бюджетів
    Імунітет бюджетів - правовий режим, за якого звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ здійснюється тільки на підставі судового акту, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 Бюджетного кодексу РФ. За загальним правилом виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ Федеральної
 4. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією
    1. На належне виконавцю виключне право на виконання звернення стягнення не допускається. Однак на права вимоги виконавця до інших осіб за договорами про відчуження виключного права на виконання і за ліцензійними договорами, а також на доходи, отримані від використання виконання, може бути звернено стягнення. На виключне право, що належить не самому
 5. Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
    Коментар до статті Відповідно до ст. 100 АПК РФ правила про забезпечення позову, передбачені гол. 8 Кодексу, застосовуються при забезпеченні виконання судових актів. Згідно ч. 7 ст. 182 АПК РФ арбітражний суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, не зверненої до негайного виконання, за правилами, встановленими гл. 8 АПК РФ. При цьому
 6. Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
    1. Стягнення аліментів у розмірі, встановленому угодою про сплату аліментів або рішенням суду, а також стягнення заборгованості по аліментах проводиться з заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти; при недостатності заробітку і (або) іншого доходу аліменти утримуються з знаходяться на рахунках в банках або в інших кредитних установах грошових коштів особи,
 7. Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
    1. Вилучення майна шляхом звернення стягнення на нього за зобов'язаннями власника проводиться на підставі рішення суду, якщо інший порядок звернення стягнення не передбачений законом або договором. 2. Право власності на майно, на яке звертається стягнення, припиняється у власника з моменту виникнення права власності на вилучене майно в особи, до якого переходить
 8.  Стаття 151. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
    Стаття 151. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N
 9.  Стаття 231. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
    Стаття 231. Втратила чинність з 1 січня 2010 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N
 10.  Стаття 143. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
    Стаття 143. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федераль-ний закон від 26.04.2007 N
 11. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
    Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 12. Стаття 278. Звернення стягнення на земельну ділянку
    Звернення стягнення на земельну ділянку по зобов'язаннях його власника допускається лише на підставі рішення
 13. Стаття 242.2. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, му муніципальні утворення про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) державних органів, органів ме-стного самоврядування або посадових осіб цих органів, і про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
    (В ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Для виконання судових актів з позовами до Російської Федерації про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями (бездіяльністю) державних органів Російської Федерації або їх посадових осіб, у тому числі в результаті видання державного-веннимі органами Російської Федерації актів, що не відповідають закону або іншому нормативному
© 2014-2022  yport.inf.ua