Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 165. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Міністерство фінансів Російської Федерації має такими бюджетними повноваженнями:
на підставі та на виконання цього Кодексу, інших актів бюджетного законодавства Російської Федерації, актів Пре-зидента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації приймає нормативні акти у встановленій сфері діяльно-сти;
організовує складання і складає проект федерального бюджету, представляє його в Уряд Російської Федерації, бере участь у розробці проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації;
здійснює методологічне керівництво в галузі складання і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Фе -дерации;
розробляє і представляє в Уряд Російської Федерації основні напрями бюджетної та податкової політи-ки;
веде реєстр витратних зобов'язань Російської Федерації;
розробляє прогноз основних параметрів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, в тому числі прогноз консолі-складованої бюджету Російської Федерації;
отримує від федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, орга-нів управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації та органів (посадових осіб) місцевих адміністра-цій муніципальних утворень матеріали, необхідні для складання проекту федерального бюджету, прогнозу основних параметрів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації та прогнозу консолідованого бюджету Російської Федерації;
проектує граничні обсяги бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів федерального бюджету чи суб'єктів незалежно ектам бюджетного планування;
розробляє за дорученням Уряду Російської Федерації програму державних внутрішніх запозичень Рос-сийской Федерації, умови випуску та розміщення державних позик Російської Федерації, виступає в якості емітента державних цінних паперів Російської Федерації, проводить державну реєстрацію умов емісії та обігу державних-них цінних паперів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних цінних паперів;
здійснює за рішенням Уряду Російської Федерації співробітництво з міжнародними фінансовими організація-ми;
розробляє за дорученням Уряду Російської Федерації програму державних зовнішніх запозичень Росій-ської Федерації і є уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади, здійсню-ється державні внутрішні і зовнішні запозичення, розробляє програму державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті та програму державних гарантій Російської Федерації у валюті Російської Федерації;
представляє Російську Федерацію в договорах про надання державних гарантій Російської Федерації;
представляє Уряд Російської Федерації на переговорах про надання державних гарантій Російської Фе-ської Федерації і надає (видає) від імені Російської Федерації державні гарантії Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
веде Державну боргову книгу Російської Федерації;
враховує подану органами, провідними державні боргові книги суб'єктів Російської Федерації, інформацію про боргові зобов'язання, відображених у відповідних державних боргових книгах суб'єктів Російської Федерації і муні-ціпальних боргових книгах муніципальних утворень;
здійснює управління державним боргом та державними фінансовими активами Російської Федерації на основа-ванні повноважень, наданих Урядом Російської Федерації;
організовує виконання федерального бюджету, встановлює порядок складання та ведення зведеної бюджетного розпису Феде-рального бюджету, бюджетних розписів головних розпорядників коштів федерального бюджету і касового плану виконання Феде-рального бюджету;
встановлює порядок складання та ведення бюджетних кошторисів федеральних казенних установ, а також порядок ведення бух-галтерського обліку в бюджетних установах;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
встановлює порядок ведення зведеного реєстру головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів федерального бюджету, головних адміністраторів та адміністраторів доходів федерального бюджету, головних адміністраторів та адміністраторів джерел фінансування дефіциту федерального бюджету;
складає і веде зведену бюджетний розпис федерального бюджету і подає показники зведеної бюджетного розпису федерального бюджету у Федеральне казначейство;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
представляє в Федеральне казначейство ліміти бюджетних зобов'язань по головних розпорядниках коштів федерального бюджету;
встановлює єдину методологію бюджетної класифікації Російської Федерації та бюджетної звітності;
стверджує коди складових частин бюджетної класифікації Російської Федерації, які є відповідно до цього Кодексу єдиними для бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
стверджує коди бюджетної класифікації Російської Федерації, порядок ведення бюджетного обліку та складання бюджетної звітності за операціями, пов'язаними з касовими надходженнями, які не є доходами та джерелами фінансування дефіциту федерального бюджету, відповідно до законодавства Російської Федерації і угодами між державами - учасниками Митного союзу про встановлення і про застосування в Митному союзі порядку зарахування та розподілу митних зборів (інших зборів, податків і зборів, що мають еквівалентну дію);
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
розробляє проекти методик розподілу та порядок надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації (за винятком міжбюджетних трансфертів, що надаються іншими головними розпорядниками коштів федерального бюджету);
направляє у фінансові органи суб'єктів Російської Федерації методики (проекти методик) розподілу міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації (за винятком міжбюджетних трансфертів, надаються іншими головними розпорядниками коштів федерального бюджету);
встановлює порядок подання фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації (муніципальних утворень) по-казателей бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів);
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
забезпечує надання бюджетних кредитів, за винятком бюджетних кредитів, що надаються відповідно до статті 93.6 цього Кодексу, в межах бюджетних асигнувань, затверджених федеральним законом про федеральний бюджет, в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
здійснює методологічне керівництво підготовкою і встановлює порядок подання головними розпорядниками коштів федерального бюджету обгрунтувань бюджетних асигнувань;
встановлює порядок складання бюджетної звітності федерального бюджету, державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації та бюджетної звітності Російської Федерації, представляє в Уряд Російської Федерації бюджетну звітність Російської Федерації;
встановлює план рахунків бюджетного обліку та єдину методологію бюджетного обліку;
здійснює методологічне керівництво з бухгалтерського обліку та звітності юридичних осіб незалежно від їх організа-ційно-правових форм, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації;
здійснює нормативне та методичне забезпечення управління коштами Резервного фонду і Фонду національного благо-стану і управляє цими коштами у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 02.11.2007 N 247-ФЗ)
володіє правом призупинення надання міжбюджетних трансфертів відповідно до статті 130 цього Кодек-са;
здійснює перевірку фінансового стану принципала і ліквідності (надійності) наданого забезпечення исполне-ня зобов'язань принципала, які можуть виникнути в майбутньому у зв'язку з пред'явленням гарантом, що виконав в повному обсязі або в якій-небудь частині зобов'язання по гарантії, регресних вимог до принципалу;
встановлює підстави, порядок та умови списання і відновлення в обліку заборгованості за грошовими зобов'язаннями перед Російською Федерацією суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, юридичних осіб;
встановлює порядок розміщення, обігу, обслуговування, викупу, обміну та погашення державних позик Російської Федерації, якщо інше не встановлено Урядом Російської Федерації;
здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності щодо здійснення державного (муніципального) фі-нансового контролю федеральними органами виконавчої влади, а також методичне забезпечення такої діяльності органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і виконавчо-розпорядчими органами (посадовими особами) муни-ціпальних утворень;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
виконує судові акти за позовами до Російської Федерації у порядку, передбаченому цим Кодексом;
визначає склад і встановлює порядок розміщення та надання інформації на єдиному порталі бюджетної системи Російської Федерації, а також порядок його створення та ведення;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
здійснює інші повноваження відповідно до цим Кодексом, іншими актами бюджетного законодавства Російської Федерації та актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 165. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Російської Федерації "
 1. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Дайте визначення фінансів і характеристику їх видів. 2. Розкрийте основні функції фінансів. 3. Що являє собою фінансова система держави? 4. Які основні елементи фінансової системи? 5. Розкрийте поняття «фінансова діяльність». 6. Які особливості фінансової діяльності? 7. Які фактори впливають на фінансову діяльність? 8. Охарактеризуйте систему
 3. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
  Джерела БП - Конституція РФ (ст.ст. 71, 72), закон РФ «про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу», ФЗ «про загальні принципи організації МСУ в РФ», укази Президента РФ , постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є
 4. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 6. Список скорочень
  Органи державної влади, інші органи та організації: Рада Федерації - Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації; Державна Дума - Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації; КС Росії - Конституційний Суд Російської Федерації; ЗС Росії - Верховний Суд Російської Федерації; ВАС Росії - Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації;
 7. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 8. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральне казначейство здійснює контроль за: неперевищенням лімітів бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти -тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних
 9. 24. Фінансовий контроль підвідомчих Міністерству фінансів РФ федеральних служб.
    Міністерство фінансів РФ: завдання, функції, повноваження. Це федеральний орган виконавчої влади, що забезпечує проведення єдиної фінансової, бюджетної та податкової політики в Російській Федерації та координує діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. Мінфін Росії має територіальні органи. До основних завдань Міністерства фінансів РФ відносяться: -
 10. Стаття 87. Реєстри видаткових зобов'язань
    (В ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. 2. Під реєстром видаткових зобов'язань розуміється використовуваний при складанні проекту бюджету звід (перелік) законів, інших нормативних правових актів, муніципальних правових актів, що обумовлюють публічні нормативні
© 2014-2022  yport.inf.ua