Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93.2. Бюджетні кредити

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 02.11.2007))
1. Бюджетний кредит може бути наданий Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального образо-ванию або юридичній особі на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства Російської Феде-рації, на умовах і в межах бюджетних асигнувань, які передбачені відповідними законами (рішеннями) про бюджет, з урахуванням положень, встановлених цим Кодексом та іншими нормативними правовими актами, що регулюють бюджетні правовідносинах.
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Бюджетний кредит може бути наданий тільки суб'єкту Російської Федерації , муніципального утворення або юриди-зації особі, які не мають простроченої заборгованості за грошовими зобов'язаннями перед відповідним бюджетом (публич-но-правовою освітою), а для юридичних осіб - також по обов'язкових платежах в бюджетну систему Російської Федерації, за винятком випадків реструктуризації зобов'язань (заборгованості).
До правовідносин сторін, що випливають із договору про надання бюджетного кредиту, застосовується громадянське законодавство Російської Федерації, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
До 1 Січень 2015 бюджетні кредити можуть надаватися за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, на територіях яких розташовані райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з обмеженим терміном завезення вантажів, юридичним особам для цілей закупівлі та доставки палива у відповідні суб'єкти Російської Федерації (частина 4 статті 3 Феде-рального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ (в ред. від 03.12.2012)).
Бюджетні кредити юридичним особам, у тому числі іноземним юридичним особам, можуть надаватися тільки за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень), у разі реструктуризації зобов'язань (заборгованості) юридичних осіб за раніше отриманими бюджетними кредитами, а також у випадках, встановлених главою 15 цього Кодексу.
Особливості надання Російською Федерацією юридичним особам бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іно-дивних кредитів (запозичень) встановлюються статтею 93.5 цього Кодексу.
Особливості надання Російською Федерацією бюджетних кредитів на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) та стягнення заборгованості по них встановлюються статтею 93.6 цього Кодексу.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Особливості надання Російською Федерацією бюджетних кредитів іноземним державам , іноземним юридиче-ським особам встановлюються главою 15 цього Кодексу.
2. Бюджетний кредит надається на умовах возмездности, якщо інше не передбачено цим Кодексом або відпо-вующими законами (рішеннями) про бюджет, і зворотності.
При затвердженні бюджету встановлюються цілі, на які може бути наданий бюджетний кредит, умови та порядок надання бюджетних кредитів, бюджетні асигнування для їх надання на термін у межах фінансового року і на термін, що виходить за межі фінансового року , а також обмеження щодо одержувачів (позичальникам) бюджетних кредитів.
Позичальники зобов'язані повернути бюджетний кредит та сплатити проценти за користування ним в порядку і строки, встановлені умови-ми надання кредиту та (або) договором.
3. Бюджетний кредит може бути наданий тільки за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання з повернення зазначеного кредиту, сплаті відсоткових та інших платежів, передбачених відповідним договором (Угоді), за винятком випадків, коли позичальником є Російська Федерація або суб'єкт Російської Федерації.
Способами забезпечення виконання зобов'язань юридичної особи, муніципального освіти з повернення бюджетного кре-диту, сплаті відсоткових та інших платежів, передбачених законом і (або) договором, можуть бути тільки банківські гарантії, пору-чітельства, державні або муніципальні гарантії, заставу майна в розмірі не менше 100 відсотків наданого кредиту. Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати високий ступінь ліквідності.
Не допускається прийняття в якості забезпечення виконання зобов'язань юридичної особи, муніципального освіти дер-жавних або муніципальних гарантій публічно-правових утворень, поручительств і гарантій юридичних осіб, які мають про-сроченную заборгованість по обов'язкових платежах або за грошовими зобов'язаннями перед відповідним бюджетом (публічно-правовою освітою), а також поручительств і гарантій юридичних осіб , величина чистих активів яких менше величини, рав-ної триразовою сумі наданого кредиту.
Оцінка майна, наданого в заставу, здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації.
Оцінка надійності (ліквідності) банківської гарантії, поручительства здійснюється відповідно Міністерством фінансів Російської Федерації, фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації, фінансовим органом муніципального освіти в ус-тановленном ними порядку.
При неспроможності позичальника (юридичної особи, муніципального освіти) забезпечити виконання зобов'язань з повернення бюджетного кредиту, сплаті відсоткових та інших платежів, передбачених відповідним договором (угодою), способами, передбаченими цим пунктом, бюджетний кредит не надається.
У випадках, встановлених бюджетним законодавством Російської Федерації , бюджетний кредит може бути наданий муніципальному освіті без надання ним забезпечення виконання свого зобов'язання з повернення зазначеного кредиту, уп-лате відсоткових та інших платежів, передбачених відповідним договором (угодою).
4. Уповноважені відповідно до федеральними законами, нормативними правовими актами Президента Російської Федеративної-ції та Уряду Російської Федерації, нормативними актами суб'єктів Російської Федерації, нормативними актами муніципальних утворень органи державної влади, органи місцевого самоврядування представляють відповідно Російську Феде-рацію, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення в договорі про надання бюджетного кредиту, а також у право-відносинах, що виникають у зв'язку з його укладанням.
5. Обов'язковою умовою надання бюджетного кредиту юридичній особі є проведення попередньої перевір-ки фінансового стану юридичної особи - отримувача бюджетного кредиту, його гаранта або поручителя органами, зазначеними в пункті 4 цієї статті, або, за їх дорученням, уповноваженою особою (далі - уповноважена особа).
Обов'язковими умовами надання бюджетного кредиту, що включаються в договір про його надання, є згода одержувача бюджетного кредиту на здійснення фінансовим органом, що надає бюджетні кредити, і органом державного-венного (муніципального) фінансового контролю перевірок дотримання одержувачем бюджетного кредиту умов, цілей та порядку їх надання, а також положення про відповідальність одержувача бюджетного кредиту за порушення зобов'язань відповідно до законодав-ством Російської Федерації.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Уповноважений фінансовий орган забезпечує дотримання вимог до умов надання бюджетних кредитів юри-дическим особам, встановлених нормативними правовими актами, що регулюють надання зазначених бюджетних кредитів, і договорами про надання бюджетних кредитів.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
6. До повного виконання зобов'язань по бюджетному кредиту органи, зазначені в пункті 4 цієї статті, або за їх дорученням-нию уповноважені особи ведуть облік основних і забезпечувальних зобов'язань, а також відповідно до умов укладених дого-злодіїв (угод) здійснюють перевірку фінансового стану позичальників, гарантів, поручителів, достатності суми предостав-ленного забезпечення, за винятком бюджетних кредитів, що надаються відповідно до статті 93.6 цього Кодексу.
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Перевірка цільового використання бюджетного кредиту здійснюється органами державної влади та місцевого само-врядування, що володіють відповідними повноваженнями.
При виявленні недостатності наявного забезпечення виконання зобов'язань або суттєвого погіршення фінансового стану гаранта або поручителя забезпечення виконання зобов'язань позичальника підлягає повній або частковій заміні в цілях приве-дення його у відповідність встановленим вимогам. При неспроможності позичальника представити інше або додаткове забезпечення виконання своїх зобов'язань, а також у разі нецільового використання коштів бюджетного кредиту він підлягає достроковому повер-ту.
7. При невиконанні позичальником, гарантом або поручителем своїх зобов'язань з повернення бюджетного кредиту, сплаті відсот-ків і (або) інших платежів, передбачених укладеним з ним договором, органи, зазначені в пункті 4 цієї статті, або за їх дорученням уповноважена особа вживають заходів щодо примусового стягнення з позичальника, гаранта або поручителя простроченої заборгованості, в тому числі по зверненню стягнення на предмет застави.
8. Позичальники, гаранти, поручителі і залогодатели зобов'язані надавати інформацію та документи, запитувані уполномо-ченнимі органами (особами) з метою реалізації ними своїх функцій і повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими право-вимі актами.
9 . Якщо інше не встановлено договором, обов'язок щодо повернення бюджетних кредитів вважається виконаним з дня вчинення Центральним банком Російської Федерації операції по зарахуванню (обліку) грошових коштів на єдиний рахунок відповідного бюд-жету, по внесенню плати за користування ними, а також щодо внесення штрафів та пенею у разі, якщо надані бюджетні кредити не погашені у встановлені терміни, на рахунок, вказаний у пункті 1 статті 40 цього Кодексу.
(п. 9 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104 -ФЗ)
10. Під реструктуризацією зобов'язань (заборгованості) по бюджетному кредиту розуміється засноване на угоді предос-тавленіе відстрочок, розстрочок виконання зобов'язань, а також припинення первісного зобов'язання із заміною його іншим зобов'язанням між тими ж особами, передбачає інший предмет або спосіб виконання.
Умови реструктуризації зобов'язань (заборгованості) по бюджетному кредиту встановлюються відповідними законами (рішеннями) про бюджет і прийнятими відповідно до них актами Уряду Російської Федерації, вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої адміністрації муніципального освіти відповідно, якими також визначається порядок проведення реструктуризації зобов'язань (заборгованості) по бюджетному кредиту.
11. В порядку та випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про судочинство, про виконавче провадження і про неспроможність (банкрутство), фінансові органи мають право приймати рішення про укладення мирових угод, встановлюючи умови врегулювання заборгованості боржників за грошовими зобов'язаннями перед відповідним публічно-правовою освітою способами, передбаченими законом (рішенням) про бюджет.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 93.2. Бюджетні кредити"
 1. 51. Бюджетний кредит
  Бюджетний кредит - це форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного
 2. Коментар до статті 15.16
  1 . Бюджетні кошти можуть надаватися на оплатній основі у формі бюджетного кредиту та бюджетної позички (див. п. 1, 2 коментарю до ст. 15.15). Згідно п. 6 ст. 76 БК обов'язковою умовою надання бюджетного кредиту є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача бюджетного кредиту фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом.
 3. Н. А. Саттарова. Бюджетне право. Підручник, 2009

 4. Система бюджетного
  Система бюджетного права включає в себе, як і багато інші галузі (підгалузі) права і правові науки, загальну і особливу частину. У загальній частині вивчаються загальні поняття, принципи, повноваження. Особлива частина включає в себе основні найбільш великі інститути бюджетного права і інститути допоміжні, які можуть трансформуватися із зміною законодавства чи економічних умов. К
 5. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 6. Тема 1. Поняття бюджетного права
    Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 7. Тема 9. Бюджетний контроль
    Поняття бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії.
 8. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
    міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 9. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
    Використання бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до
 10. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
    Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори (ст. 130 БК РФ). Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови відсутності заборгованості відповідних органів
© 2014-2022  yport.inf.ua