Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 1 статті 92.1 після слів "Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації" буде доповнено словами "на черговий фінансовий рік і щороку планового періоди-так".
1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фі-нансових рік і щороку планового періоду) встановлюється законом (рішенням) про відповідний бюджет з дотриманням обмеженим, встановлених пунктами 2 і 3 цієї статті.
До 1 січня 2017 року разі затвердження законом суб'єкта Російської Федерації (муніципальним правовим актом предста-вітельного органу муніципального утворення) про бюджет у складі джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) різниці між отриманими і погашеними суб'єктом Російської Федерації (муніципальним освітою) бюджетними кредитами, наданими бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевому бюджету) іншими бюд-жетамі бюджетної системи Російської Федерації, дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) може пре-висіть обмеження, встановлені пунктами 2 і 3 статті 92.1, в межах зазначеної різниці (Федеральний закон від 09.04.2009 N 58-ФЗ (в ред. від 30.11.2011)).
2. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації не повинен перевищувати 15 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень.
Для суб'єкта Російської Федерації, щодо якої здійснюються заходи, передбачені пунктом 4 статті 130 на-вартого Кодексу, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 10 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів бюджету суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень.
У разі затвердження законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет у складі джерел фінансування дефіциту бюд-жету суб'єкта Російської Федерації надходжень від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності суб'єкта Російської Федерації, і (або) зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі коштів Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації, дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації може переви-сить обмеження, встановлені цим пунктом, в межах суми зазначених надходжень і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі коштів Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Дефіцит місцевого бюджету не повинен перевищувати 10 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів місцевого бюд-жету без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень і (або) надходжень податкових доходів за додатковими нормативами вам відрахувань.
Для муніципального освіти, щодо якої здійснюються заходи, передбачені пунктом 4 статті 136 теперішній-го Кодексу, дефіцит бюджету не повинен перевищувати 5 відсотків затвердженого загального річного обсягу доходів місцевого бюджету без урахування затвердженого обсягу безоплатних надходжень і (або) надходжень податкових доходів за додатковими нормативами відра-лений.
У разі затвердження муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення про бюджет в со-ставі джерел фінансування дефіциту місцевого бюджету надходжень від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, знаходячи-трудящих у власності муніципального освіти, і (або) зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів місцевого бюджету дефіцит місцевого бюджету може перевищити обмеження, встановлені цим пунктом, в межах суми зазначених надходжень і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів місцевого бюджету.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
4. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету, що склався за даними річного звіту про ис-полнении відповідного бюджету, повинен відповідати обмеженням, встановленим пунктами 2 і 3 цієї статті.
Перевищення за даними річного звіту про виконання відповідного бюджету встановлених цією статтею ограниче-ний є порушенням бюджетного законодавства Російської Федерації і тягне застосування передбачених цим Кодексом заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації.
5. Кредити Центрального банку Російської Федерації, а також придбання Центральним банком Російської Федерації дер-жавних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних цінних паперів при їх розміщенні не можуть бути источни-ками фінансування дефіциту відповідного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету "
 1. Стаття 92. Дефіцит федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ) Дефіцит федерального бюджету затверджується федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і пла-новий період і визначається як різниця між загальним обсягом витрат і загальним обсягом доходів федерального бюджету на очеред-ної фінансовий рік і плановий
 2. 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.
  Під дефіцитом бюджету розуміється перевищення витрат над доходами. У разі прийняття бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним законом про бюджет м \ б передбачено залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету, затверджені
 3. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий
 4. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  Поняття доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету.
 5. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 6. 25. Розгляд та затвердження проектів бюджету
  Уряд РФ, орган виконавчої влади суб'єкта РФ, орган місцевого самоврядування вносять проект закону (рішення) про відповідний бюджет на черговий фінансовий рік на розгляд законодавчого (представницького) органу, представницького органу місцевого самоврядування. Строки внесення до Державної Думи РФ проекту федерального закону про федеральний бюджет РФ і порядок його
 7. Стаття 179.3. Відомчі цільові програми
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У федеральному бюджеті, бюджеті суб'єкта Російської Федерації, місцевий бюджет можуть передбачатися бюджетні асигнувань на реалізацію відомчих цільових програм, розробка, затвердження та реалізація яких здійснюються в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим органом виконавчої влади
 8. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 9. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розробляються і стверджують-ся у формі федеральних законів, бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних внебюджет-них фондів розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, місцеві бюджети
 10. 2.3. Закріплені і регулюючі податки
  закріпленого називають податки, які на тривалий період повністю або частково закріплені як прибутковий джерело конкретного бюджету (бюджетів). Наприклад, мита, збори та інші митні платежі є доходом федерального бюджету Російської Федерації (ст. 50 Бюджетного кодексу Російської Федерації). Регулюючі доходи бюджетів - федеральні і регіональні податки та інші платежі,
 11. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 12. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
 13. 7. Джерела фінансового права. Особливості прийняття федерального закону про бюджет.
  Норми фінансового права Російської Федерації містяться у великій числі різноманітних правових нормативних актів, або джерелах. До них відносяться акти представницьких і виконавчих органів державної влади різних масштабів і рівнів та органів місцевого самоврядування (загальні та галузеві, федеральні, республіканські, обласні, місцеві та ін.) Отже, джерела фінансового права
 14. Контрольні питання і завдання
  1. Назвіть основні види доходів бюджетів. 2. Які повноваження федеральних органів влади з формування нию доходів? 3. Що включається до складу доходів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень? 4. На основі чого виникають витратні зобов'язання? 5. У яких видах здійснюються видатки бюджетів? 6. Перерахуйте основні форми міжбюджетних трансфертів. 7.
 15. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенції - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків. Субсидії - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового
 16. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 17. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 18. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) До власних доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації, законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними
 19. Стаття 169. Загальні положення
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
© 2014-2022  yport.inf.ua