Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93.4. Особливості виконання грошових ви-мог за зобов'язаннями перед Російською Федерацією

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1 . Кошти від повернення наданих на поворотній і платній основі коштів федерального бюджету, в тому числі бюджет-них позик та бюджетних кредитів, а також плата за користування ними підлягають перерахуванню до федерального бюджету.
2. При порушенні термінів повернення і (або) використанні не за цільовим призначенням коштів федерального бюджету, наданих на поворотній основі бюджетам суб'єктів Російської Федерації та місцевим бюджетам, а також при порушенні термінів исполне-ня зобов'язань за наданими Російської Федерації державним (муніципальним) гарантіями та поручительствам суми коштів, що підлягають перерахуванню (стягнення) у федеральний бюджет:
утримуються за рахунок доходів, що підлягають зарахуванню до бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, в по-рядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації;
стягуються шляхом звернення стягнення на кошти, передбачені для перерахування до бюджетів суб'єктів Російської Фе-ської Федерації і місцеві бюджети (за винятком субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації та місцевим бюджетам), у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.
3. Міністерству фінансів Російської Федерації надається право вимоги від імені Російської Федерації повернення (погашення) заборгованості юридичних осіб, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень за грошовими обов'язковий-ствам перед Російською Федерацією, в тому числі заборгованості по коштах цільового фінансування юридичних осіб, умовою пре-доставлення яких була передача акцій у власність Російської Федерації.
Міністерство фінансів Російської Федерації має право здійснювати роботу з повернення зазначених в абзаці першому цього пункту видів заборгованості за участю агентів Уряду Російської Федерації.
3.1. Положення пунктів 2 і 3 цієї статті не поширюються на бюджетні кредити на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів).
(П. 3.1 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Положення пункту 4 статті 93.4 (в редакції Федерального закону від 12.11.2012 N 189 -ФЗ) застосовуються до вимог, по кото-рим загальний строк позовної давності, встановлений цивільним законодавством, не минув на 1 січня 2007 року, а також до требовани-ям, що виникли після 1 січня 2007 року.
4. Термін позовної давності в п'ять років встановлюється за вимогами Російської Федерації, що виникають:
(в ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 189-ФЗ)
у зв'язку з наданням на поворотній і (або) оплатній основі бюджетних коштів, у тому числі бюджетних креди-тів за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень) та інших бюджетних кредитів (позик), включаючи вимоги щодо сплати відсотків і (або) інших платежів, передбачених законом і (або) договором (угодою), у тому числі вимоги про неоснователь-ном збагаченні та відшкодування збитків;
у зв'язку з наданням та (або) виконанням Російською Федерацією державних гарантій Російської Федерації;
за зобов'язаннями цільового фінансування юридичних осіб, умовою надання якого була передача акцій в соб-відальність Російської Федерації;
з договорів та інших угод про забезпечення виконання зазначених у цьому пункті зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93.4. Особливості виконання грошових ви-мог за зобов'язаннями перед Російською Федерацією "
 1. Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Уряд Російської Федерації має право приймати рішення у формі акта Уряду Російської Федерації про предос тавленія державних гарантій Російської Федерації у відповідності з федеральним законом про федеральний бюджет на відпо-відний рік і плановий період. Міністерство фінансів Російської Федерації має право
 2. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
 3. Стаття 830. Виконання грошової вимоги боржником факторові
  1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або від фінансового агента письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги даному фінансовому агенту і в повідомленні визначена підлягає виконанню грошове вимога, а також вказаний фінансовий агент, якому повинен бути здійснений платіж. 2. На прохання боржника фінансовий агент зобов'язаний у
 4. Стаття 183.16. Ознаки банкрутства та розгляд справи про банкрутство фінансової організації
  1. Фінансова організація вважається нездатною задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів при наявності хоча б однієї з таких ознак банкрутства: 1) сума вимог кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) обов'язкових платежів до фінансової організації в сукупності становить не менше ніж сто тисяч
 5. Стаття 1109. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню
  Не підлягають поверненню в якості безпідставного збагачення: 1) майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо зобов'язанням не передбачено інше; 2) майно, передане на виконання зобов'язання після закінчення строку позовної давності; 3) заробітна плата та прирівняні до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, заподіяної
 6. Стаття 319. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
  Сума виробленого платежу, недостатня для виконання грошового зобов'язання повністю, за відсутності іншої угоди погашає насамперед витрати кредитора одержання виконання, потім - відсотки, а решти - основну суму
 7. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 8. Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
  1. Грошові зобов'язання повинні бути виражені в рублях (стаття 140). 2. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або в умовних грошових одиницях (екю, "спеціальних правах запозичення" та ін.) У цьому випадку підлягає сплаті в рублях сума визначається за офіційним курсом
 9. Стаття 4. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів
  1. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів визначаються на дату подання до арбітражного суду заяви про визнання боржника банкрутом, якщо інше не передбачено цим Законом. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом і заявлених після прийняття арбітражним
 10. Стаття 219. Виконання бюджету за видатками
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Виконання бюджету за видатками здійснюється в порядку, встановленому відповідним фінансовим органом, з додержанням вимог цього Кодексу. 2. Виконання бюджету за видатками передбачає: прийняття бюджетних зобов'язань; підтвердження грошових зобов'язань; санкціонування оплати грошових зобов'язань; підтвердження
 11. Стаття 824. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
  1. За договором фінансування під відступлення грошової вимоги одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати другій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) до третьої особи (боржника), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання ним робіт або надання послуг третій особі, а клієнт відступає або зобов'язується відступити
 12. Стаття 121. Державна боргова книга Росій-ської Федерації, державна боргова книга суб'єкта Російської Федерації, муніципальна боргова книга
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Ведення Державної боргової книги Російської Федерації здійснює Міністерство фінансів Російської Федеративної-ції. У Державну боргову книгу Російської Федерації вносяться відомості про обсяг боргових зобов'язань (у тому числі га гарантій) Російської Федерації, про дату виникнення зобов'язань, про виконання зазначених зобов'язань
 13. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Боргові зобов'язання Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти повністю і без умов забезпечуються усім, хто знаходиться у власності Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти майном, що є відповідну скарбницю, і виконуються за рахунок коштів
 14. 6 . Особливості виконання зобов'язань з особистого страхування
  Виконання зобов'язання за особистим страхуванням полягає в наданні страхової виплати (страхової суми) одноразово або періодично страховиком страхувальнику або особі, яка має право на її отримання за договором страхування. Страхове забезпечення в даних зобов'язаннях полягає в наданні страховиком виключно грошової суми, що, по-перше, дозволяє розглядати
 15. Стаття 173. Порука
  1. У цьому Законі під поручительством розуміється одностороння обов'язок особи, яка дала поручительство за боржника, відповідати за виконання останнім усіх його грошових зобов'язань перед кредиторами, а також обов'язки по сплаті обов'язкових платежів до бюджетів та позабюджетні фонди. Порука за зобов'язаннями боржника може бути дано Російською Федерацією,
 16. Контрольні питання по темі
  /. Що таке зобов'язання, які види зобов'язань відомі різним правовим системам? 2. У чому відмінність в розумінні договору в англійському праві u в праві країн континентальної Європи? 3. Які види договорів відомі різним правовим системам? 4. Чим відрізняються істотні умови від простих у континентальному праві і праві Англії і США? 5. Який порядок укладення договору між
 17. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  1. Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення відповідають за своїми зобов'язаннями належним їм на праві власності майном, крім майна, яке закріплене за створеними ними юридичними особами на праві господарського відання або оперативного управління, а також майна, що може перебувати лише у державній або муніципальній
 18. Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державних цінних паперів
© 2014-2022  yport.inf.ua