Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 115. Державні і муніципальні га-рант

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Державна або муніципальна гарантія може забезпечувати:
належне виконання принципалом його зобов'язання перед бенефіціаром (основного зобов'язання);
відшкодування збитку, що утворився при настанні гарантійного випадку некомерційного характеру.
Державна або муніципальна гарантія може надаватися для забезпечення як вже виниклих зобов'язань, так і обя-зательств, які виникнуть в майбутньому.
2. Умови державній або муніципальній гарантії не можуть бути змінені гарантом без згоди бенефіціара.
Що належить бенефіціару за державній або муніципальній гарантії право вимоги до гаранта не може бути переда-но іншій особі, якщо в гарантії не передбачено інше.
Гарант має право відкликати державну чи муніципальну гарантію тільки з підстав, зазначених в гарантії.
3. Письмова форма державній або муніципальній гарантії є обов'язковою.
Недотримання письмової форми державної або муніципальної гарантії тягне її недійсність (ничтож-ність).
4. Державні або муніципальні гарантії можуть передбачати субсидіарну чи солідарну відповідальність гаранта за забезпеченим їм зобов'язанням принципала.
5. У державній або муніципальній гарантії повинні бути зазначені:
найменування гаранта (Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення) та найменування орга-на, який видав гарантію від імені гаранта;
зобов'язання, в забезпечення якого видається гарантія;
обсяг зобов'язань гаранта по гарантії і гранична сума гарантії;
визначення гарантійного випадку;
найменування принципала;
безвідкличність гарантії або умови її відкликання;
підстави для видачі гарантії;
набуття чинності (дата видачі) гарантії;
термін дії гарантії;
порядок виконання гарантом зобов'язань по гарантії;
порядок і умови скорочення граничної суми гарантії при виконанні гарантії і (або) виконанні зобов'язань принципу-ла, забезпечених гарантією;
наявність або відсутність права вимоги гаранта до принципала про відшкодування сум, сплачених гарантом бенефіціару за дер-жавної або муніципальній гарантії (регресну вимогу гаранта до принципала , регрес);
інші умови гарантії, а також відомості, визначені цим Кодексом, правовими актами гаранта, актами органу, видаю-ного гарантію від імені гаранта.
6. Набуття чинності державній або муніципальній гарантії може бути визначено календарною датою або настанням події (умови), яке може відбутися в майбутньому.
Термін дії державній або муніципальній гарантії визначається умовами гарантії.
7. Вимога бенефіціара про сплату грошової суми по державній або муніципальній гарантії повинно бути представле-но гаранту в письмовій формі з додатком зазначених в гарантії документів.
8. Після одержання вимоги бенефіціара гарант повинен повідомити про це принципала і передати йому копії вимоги з усіма відносяться до нього.
Гарант повинен розглянути вимогу бенефіціара з доданими до неї документами в строк, визначений в гарантії, щоб встановити, чи відповідають ця вимога та додані до нього документи умовам гарантії.
9. Вимога бенефіціара визнається необгрунтованим і гарант відмовляє бенефіціару у задоволенні його вимоги в наступ-них випадках:
вимога пред'явлено гаранту після закінчення визначеного в гарантії строку;
вимога або додані до нього документи не відповідають умовам гарантії;
бенефіціар відмовився прийняти належне виконання зобов'язань принципала, запропоноване принципалом або третіми особи-ми.
Гарант повинен повідомити бенефіціара про відмову задовольнити його вимогу.
Гарант має право висувати проти вимоги бенефіціара заперечення, які міг би представити принципал, якщо інше не вите-кає з умов гарантії. Гарант не втрачає право на ці заперечення навіть у тому випадку, якщо принципал від них відмовився або визнав свій борг.
У разі визнання вимоги бенефіціара обгрунтованим гарант зобов'язаний виконати зобов'язання по гарантії в строк, установ-ленний в гарантії.
10. Передбачене державної або муніципальної гарантією зобов'язання гаранта перед бенефіціаром обмежується сплатою суми не виконаних на момент пред'явлення вимоги бенефіціара зобов'язань принципала, забезпечених гарантією, але не більше суми, на яку видана гарантія.
11. Зобов'язання гаранта перед бенефіціаром за державній або муніципальній гарантії припиняється:
сплатою гарантом бенефіціару суми, певною гарантією;
закінченням визначеного в гарантії строку, на який вона видана;
у разі виконання в повному обсязі принципалом або третіми особами зобов'язань принципала, забезпечених гарантією;
внаслідок відмови бенефіціара від своїх прав за гарантією шляхом повернення її гарантові або письмової заяви про звільняються- деніі гаранта від його зобов'язань;
якщо зобов'язання принципала, на забезпечення якого надана гарантія, не виникло;
в інших випадках, встановлених гарантією.
Утримання бенефіціаром гарантії після припинення зобов'язань гаранта по ній не зберігає за бенефіціаром яких прав за цією гарантії.
Гарант, якому стало відомо про припинення гарантії, повинен повідомити про це принципала.
12. Якщо виконання гарантом державній або муніципальній гарантії веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала або обумовлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала, виконання таких гарантій вчи-розробляються в джерелах фінансування дефіциту відповідного бюджету.
Якщо виконання гарантом державній або муніципальній гарантії не веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала і не обумовлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала, виконання таких гарантій біля-жит відображенню у складі витрат відповідного бюджету.
Кошти, отримані гарантом в рахунок відшкодування гаранту в порядку регресу сум, сплачених гарантом на виконання (чистячі-ве виконання) зобов'язань по гарантії, а також в рахунок виконання зобов'язань, права вимоги за якими перейшли від бенефициев -ра до гаранта, відображаються як повернення бюджетних кредитів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 115. Державні і муніципальні га-рант "
 1. Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Підрядні будівельні роботи (стаття 740), проектні та вишукувальні роботи (стаття 758), призначені для задоволення державних або муніципальних потреб, здійснюються на основі державного або муніципального контракту на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб. (В ред. Федерального закону
 2. Стаття 526. Державний або муніципальний контракт на поставку товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) За державному або муніципальному контрактом на поставку товарів для державних або муніципальних потреб (далі - державний чи муніципальний контракт) постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник
 3. Стаття 768. Правове регулювання державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. З питання, що стосується розміщення замовлень на виконання робіт для державних і муніципальних потреб, див. Федеральний закон від 21.07.2005 N 94-ФЗ. До відносин за державним або муніципальним контрактами на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб в частині, не врегульованою
 4. Стаття 531. Виконання державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. У випадках, коли відповідно до умов державного або муніципального контракту поставка товарів здійснюється безпосередньо державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою (відвантажувальної рознарядкою) іншій особі (одержувачу), відносини сторін по виконанню державного або муніципального контракту
 5. Стаття 55. Умови та порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
  1. Вилучення, в тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб здійснюється з підстав, встановлених статтею 49 цього Кодексу. 2. Примусове відчуження земельної ділянки для державних або муніципальних потреб може бути проведено тільки за умови попереднього і рівноцінного відшкодування вартості земельної ділянки на підставі
 6. Стаття 217. Приватизація державного та муніципального майна
  Майно, що перебуває у державній або муніципальній власності, може бути передано його власником у власність громадян та юридичних осіб у порядку, передбаченому законами про приватизацію державного та муніципального майна. При приватизації державного та муніципального майна передбачені цим Кодексом положення, що регулюють порядок набуття та
 7. Стаття 534. Відмова державного або муніципального замовника від товарів, поставлених щодо державного чи муніципальних контрактом
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) У випадках, передбачених законом, державний чи муніципальний замовник має право повністю або частково відмовитися від товарів, поставка яких передбачена державним чи муніципальним контрактом, за умови відшкодування постачальнику збитків, заподіяних такою відмовою. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) Якщо відмова
 8. 7. Обслуговування державного (муніципального) боргу.
  Структура та управління державним і муніципальним боргом визначені у гл. 14 ("Державний і муніципальний борг") БК
 9. Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб (пункт 2 статті 530). (в ред.
 10. Стаття 533. Відшкодування збитків, завданих у зв'язку з виконанням або розірванням державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Якщо інше не передбачено законом або державним чи муніципальним контрактом, збитки, які завдані постачальнику (виконавцю) у зв'язку з виконанням державного або муніципального контракту (пункт 2 статті 527), підлягають відшкодуванню державним чи муніципальним замовником не пізніше тридцяти днів з дня передачі товару в
 11. Стаття 532. Оплата товару за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) При поставці товарів покупцям за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб оплата товарів виробляється покупцями за цінами, визначеним відповідно до державним або муніципальним контрактом, якщо інший порядок визначення цін і розрахунків не передбачено державним чи муніципальним контрактом. (в
 12. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 13. Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Проект державного або муніципального контракту розробляється державним або муніципальним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), якщо інше не передбачено угодою між ними. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. Сторона, яка одержала проект державного або муніципального контракту, що не
 14. Стаття 766. Зміст державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Державний або муніципальний контракт повинен містити умови про обсяг і про вартість підлягає виконанню роботи, терміни її початку і закінчення, розмір та порядок фінансування та оплати робіт, способи забезпечення виконання зобов'язань сторін. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. У разі, якщо державний
 15. Стаття 527. Підстави укладення державного або муніципального контракту
    (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в порядку, передбаченому законодавством про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб. (В ред. Федерального закону від
 16. Стаття 215. Право муніципальної власності
    1. Майно, що належить на праві власності міських і сільських поселень, а також іншим муніципальним утворенням, є муніципальною власністю. 2. Від імені муніципального утворення права власника здійснюють органи місцевого самоврядування та особи, зазначені у статті 125 цього Кодексу. 3. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за
 17. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в
© 2014-2022  yport.inf.ua