Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Поняття і терміни, вживані в на-що стоїть Кодексі

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
У цілях цього Кодексу застосовуються такі поняття і терміни:
бюджет - форма освіти і витрати коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави та місцевого самоврядування;
консолідований бюджет - зведення бюджетів бюджетної системи Російської Федерації на відповідній території (за винятком бюджетів державних позабюджетних фондів) без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами;
бюджетна система Російської Федерації - заснована на економічних відносинах і державному устрої Російської Федерації, регульована законодавством Російської Федерації сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Росій-ської Федерації, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів;
доходи бюджету - надходять до бюджету грошові кошти, за винятком коштів, є в відповідно до цього Кодексу джерелами фінансування дефіциту бюджету;
видатки бюджету - виплачуються з бюджету грошові кошти, за винятком коштів, є відповідно до настою-щим Кодексом джерелами фінансування дефіциту бюджету;
дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;
профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;
бюджетний процес - що регламентуються законодавством Російської Федерації діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших учасників бюджетного процесу по складанню і розгляду проектів бюджетів, утвер-ганізацій і виконання бюджетів, контролю за їх виконанням, здійснення бюджетного обліку, складання, зовнішньої перевірки, рас-смотренію та утвердження бюджетної звітності;
зведена бюджетний розпис - документ, який складається та ведеться фінансовим органом (органом управління державного-ним позабюджетним фондом) відповідно до цього Кодексу з метою організації виконання бюджету за видатками бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету;
бюджетний розпис - документ, який складається та ведеться головним розпорядником бюджетних коштів (головним адмініст-ратором джерел фінансування дефіциту бюджету) відповідно до цього Кодексу з метою виконання бюджету за видатками (джерелами фінансування дефіциту бюджету);
бюджетні асигнування - граничні обсяги грошових коштів, передбачених у відповідному фінансовому році для ис-нання бюджетних зобов'язань;
бюджетний кредит - кошти, які надаються бюджетом іншому бюджету бюджетної системи Російської Федеративної-ції , юридичній особі (за винятком державних (муніципальних) установ), іноземній державі, іноземній юридичній особі на поворотній і платній основах;
цільової іноземний кредит (запозичення) - форма фінансування проектів, включених в програму державних зовнішніх запозичень Російської Федерації, яка передбачає надання коштів в іноземній валюті на поворотній і платній основах шляхом оплати товарів, робіт і послуг відповідно до цілей цих проектів. Цільові іноземні кредити (заімст-вования) включають пов'язані кредити іноземних держав, іноземних юридичних осіб, а також нефінансові кредити між-народних фінансових організацій;
пов'язані кредити іноземних держав, іноземних юридичних осіб - форма залучення коштів на поворотній і віз-Безоплатно основах для закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів іноземних держав, іноземних юридичних осіб в основному в країні кредитора;
нефінансові кредити міжнародних фінансових організацій - форма залучення коштів на поворотній і платній осно-вах для закупівель переважно на конкурсній основі товарів, робіт та послуг з метою здійснення інвестиційних проектів або проектів структурних реформ за участю і за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій;
державний чи муніципальний борг - зобов'язання, що виникають з державних або муніципальних запозичень, гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання відповідно до видів боргових зобов'язань, встановленими настою-щим Кодексом, прийняті на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою;
зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті, за винятком зобов'язань суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень перед Російською Федерацією, що виникають в іноземній валюті в рамках використання цільових іно-дивних кредитів (запозичень);
внутрішній борг - зобов'язання, що виникають у валюті Російської Федерації, а також зобов'язання суб'єктів Російської Фе-ської Федерації і муніципальних утворень перед Російською Федерацією, що виникають в іноземній валюті в рамках використання цільових перевірок вих іноземних кредитів (запозичень);
витратні зобов'язання - обумовлені законом, іншим нормативним правовим актом, договором або угодою обов'язки публічно-правового утворення (Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти) або дію-ного від його імені казенного установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правової освіти, суб'єкту міжнародного права кошти з відповідного бюджету;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
бюджетні зобов'язання - витратні зобов'язання, що підлягають виконанню у відповідному фінансовому році;
публічні зобов'язання - обумовлені законом, іншим нормативним правовим актом витратні зобов'язання публічно-правової освіти перед фізичною або юридичною особою, іншим публічно-правовою освітою, що підлягають виконанню в установленому відповідним законом, іншим нормативним правовим актом розмірі або мають встановлений зазначеним зако-ном, актом порядок його визначення (розрахунку, індексації);
публічні нормативні зобов'язання - публічні зобов'язання перед фізичною особою, що підлягають виконанню в грошовій формі в установленому відповідним законом, іншим нормативним правовим актом розмірі або мають встановлений порядок його індексації, за винятком виплат фізичній особі, передбачених статусом державних (муніципальних) службовців, а також осіб, що заміщають державні посади Російської Федерації, державні посади суб'єктів Російської Федеративної-ції, муніципальні посади, працівників казенних установ, військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом (обла-дають статусом військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом), осіб, учнів (вихованців) у державних (муніципальних) освітніх установах;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
грошові зобов'язання - обов'язок одержувача бюджетних коштів сплатити бюджету, фізичній особі і юридичній особі за рахунок коштів бюджету певні кошти відповідно до виконаних умовами цивільно-правової угоди, укладенні в рамках його бюджетних повноважень, або відповідно до положень закону, іншого правового акта, умовами договору або угоди;
міжбюджетні відносини - взаємини між публічно-правовими утвореннями з питань регулювання бюджет-них правовідносин , організації та здійснення бюджетного процесу;
міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації;
дотації - міжбюджетні трансферти, що надаються на безоплатній та безповоротній основі без встановлення напрямів і (або) умов їх використання;
бюджетні повноваження - встановлені цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього правовими актами, регулюю-ські бюджетні правовідносини, права та обов'язки органів державної влади (органів місцевого самоврядування) та інших уча-ників бюджетного процесу з регулювання бюджетних правовідносин, організації та здійснення бюджетного процесу;
кошторис доходів і витрат населеного пункту, іншої території, що не є муніципальним освітою, - затверджений органом місцевого самоврядування поселення план доходів і витрат розпорядника (головного розпорядника) коштів місцевого бюдже-та, уповноваженого місцевою адміністрацією поселення здійснювати в даному населеному пункті (інший території), що входить (входити-дящей) до складу території поселення, окремі функції місцевої адміністрації;
касове обслуговування виконання бюджету - проведення та облік операцій за касовими надходженнями до бюджету і касовим ви-платам з бюджету;
єдиний рахунок бюджету - рахунок (сукупність рахунків для федерального бюджету, бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації), відкритий (відкритих) Федеральному казначейству в установі Центрального банку Російської Федерації окремо по кожному бюджету бюджетної системи Російської Федерації для обліку коштів бюджету та здійснення операцій з кас-совим надходженнях до бюджету і касовим виплат з бюджету;
державні (муніципальні) послуги (роботи) - послуги (роботи), що надаються (виконуються) органами державної вла-сті (органами місцевого самоврядування), державними (муніципальними) установами та у випадках, встановлених законодавець- ством Російської Федерації, іншими юридичними особами;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
державне (муніципальне) завдання - документ, що встановлює вимоги до складу, якості і (або) обсягом (утримуючи-нію), умовам, порядку і результатами надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт);
(в ред. Федерального закону від 30.12. 2008 N 310-ФЗ)
бюджетні інвестиції - бюджетні кошти, що направляються на створення або збільшення за рахунок коштів бюджету вартості державно-го (муніципального) майна;
фінансові органи - Міністерство фінансів Російської Федерації, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Феде-рації, що здійснюють складання та організацію виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації (фінансові органи суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації), органи (посадові особи) місцевих адміністрацій муніципальних утворень, що здійснюють со-ставление та організацію виконання місцевих бюджетів (фінансові органи муніципальних утворень);
головний розпорядник бюджетних коштів (головний розпорядник коштів відповідного бюджету) - орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, орган місцевого самоврядування, орган ме-стной адміністрації, а також найбільш значуще установа науки, освіти, культури і охорони здоров'я, вказане в відомчої структурі витрат бюджету, мають право розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань між під-відомчими розпорядниками та (або) одержувачами бюджетних коштів, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
розпорядник бюджетних коштів (розпорядник коштів відповідного бюджету) - орган державної влади (державно-го орган), орган управління державним позабюджетним фондом, орган місцевого самоврядування, орган місцевої адмініст-рації , казенне установа, що мають право розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань між подве відомчої розпорядниками та (або) одержувачами бюджетних коштів;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
одержувач бюджетних коштів (одержувач коштів відповідного бюджету) - орган державної влади (державний орган), орган управління державним позабюджетним фондом, орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, перебуваючи-дящееся у веденні головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів казенне установа, що мають право на прийняття і (або) виконання бюджетних зобов'язань від імені публічно-правової освіти за рахунок коштів відповідного бюджету, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
казенне установа - державне (муніципальне) установа, що здійснює надання державних (муниципаль-них) послуг, виконання робіт та (або) виконання державних (муніципальних) функцій з метою забезпечення реалізації передбаченої законодавством Російської Федерації повноважень органів державної влади (державних органів) або орга-нів місцевого самоврядування, фінансове забезпечення діяльності якого здійснюється за рахунок коштів відповідного бюдже-та на підставі бюджетного кошторису;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
бюджетна кошторис - документ, що встановлює відповідно до класифікації витрат бюджетів ліміти бюджетних зобов'язань казенного установи;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Положення абзацу сорок першого статті 6 (в редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правоотноше-вам, що виникають при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
  відомча структура видатків бюджету - розподіл бюджетних асигнувань, передбачених законом (рішенням) про бюджет, по головним розпорядникам бюджетних коштів, розділами, підрозділами, цільовим статтям, групам (групах і підгрупах) видів витрат бюджетів або за головним розпорядникам бюджетних коштів, розділами, підрозділами і (або) цільовим статтями (державним (муніципальним) програмам і непрограммной напрямками діяльності), групами (групах і підгрупах) видів рас-ходів класифікації видатків бюджетів;
  (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
  адміністратор доходів бюджету - орган державної влади (державний орган), орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, орган управління державним позабюджетним фондом, Центральний банк Російської Федерації, казенне установа, які здійснюють відповідно до законодавства Російської Федерації контроль за правильністю обчислення, повно-тій і своєчасністю сплати, нарахування, облік, стягнення і прийняття рішень про повернення (заліку) зайво сплачених (стягнутих) платежів, пені та штрафів по них, які є доходами бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, якщо інше не встанов-лено цим Кодексом;
  (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
  головний адміністратор доходів бюджету - визначений законом (рішенням) про бюджет орган державної влади (державно-го орган), орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, орган управління державним позабюджетним фондом, Центральний банк Російської Федерації, інша організація, що мають у своєму віданні адміністраторів доходів бюджету та (або) є адміністраторами доходів бюджету, якщо інше не встановлено цим Кодексом;
  адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету (адміністратор джерел фінансування дефіциту відпо-вующего бюджету) - орган державної влади (державний орган), орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністра-ції, орган управління державним позабюджетним фондом, інша організація, що мають право відповідно до цього Кодек -сом здійснювати операції з джерелами фінансування дефіциту бюджету;
  головний адміністратор джерел фінансування дефіциту бюджету (головний адміністратор джерел фінансування де-фіціта відповідного бюджету) - визначений законом (рішенням) про бюджет орган державної влади (державний ор-ган), орган місцевого самоврядування, орган місцевої адміністрації, орган управління державним позабюджетним фондом, інша організація, що мають у своєму віданні адміністраторів джерел фінансування дефіциту бюджету і (або) є адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету;
  державна чи муніципальна гарантія (державна гарантія Російської Федерації, державна гарантія суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, муніципальна гарантія) - вид боргового зобов'язання, в силу якого відповідно Російська Федера-ція, суб'єкт Російської Федерації, муніципальне утворення (гарант) зобов'язані при настанні передбаченого в гарантії подію-ку (гарантійного випадку) сплатити особі, на користь якого надана гарантія (бенефіціару), на його письмову вимогу оп-ределенную у зобов'язанні грошову суму за рахунок коштів відповідного бюджету відповідно до умов дається гарантом зобов'язання відповідати за виконання третьою особою (принципалом) його зобов'язань перед бенефіціаром;
  обгрунтування бюджетних асигнувань - документ, що характеризує бюджетні асигнування в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді);
  ліміт бюджетних зобов'язань - обсяг прав у грошовому вираженні на прийняття казенним установою бюджетних зобов'язань та (або) їх виконання в поточному фінансовому році (поточному фінансовому році і плановому періоді);
  (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
  поточний фінансовий рік - рік, в якому здійснюється виконання бюджету, складання і розгляд проекту бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
  черговий фінансовий рік - рік, наступний за поточним фінансовим роком;
  плановий період - два фінансові роки, наступні за черговим фінансовим роком;
  звітний фінансовий рік - рік, що передує поточному фінансовому році;
  тимчасовий касовий розрив - прогнозована в певний період поточного фінансового року недостатність на єдиному сче-ті бюджету грошових коштів, необхідних для здійснення касових виплат з бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 6. Поняття і терміни, вживані в на-що стоїть Кодексі"
 1. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
    Посилання в покажчику включає в себе два елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття; - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "XIII, 57, § 2 (2) - с. 256 - 257") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами,
 2. До статті 2 ГК РФ ("Відносини, що регулюються цивільним законодавством").
    До податкові прав і обов'язків прямо відноситься п. 2 ст. 2 ГК РФ, відповідно до якого до майнових відносин, заснованих на адміністративному та іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій (зокрема, до податкових і інших фінансових відносин), цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законодавством. При цьому відповідно до ст. 11 Податкового
 3. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
    Посилання в покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття, - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "VI, 31, § 1 (2) - с. 329") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад
 4. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
    Посилання в покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття; - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місцезнаходження терміна у підручнику (наприклад, "IX, 42, § 1 (5) - с. 309") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад
 5. Керівництво до користування алфавітно-предметним покажчиком
    Посилання в покажчику включає в себе 2 елементи: - виділений термін, що позначає те чи інше поняття, - цифровий покажчик точного місця в підручнику, де можна ознайомитися з його описом. Цей цифровий покажчик точного місця знаходження терміна у підручнику (наприклад, "I, 3, § 2 (5) - с. 321") будується за наступним принципом: - розділ підручника (позначається римськими цифрами, наприклад "I"),
 6. Стаття 420. Поняття договору
    1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про двух-і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами
 7. Стаття 25.7. Понятий
    1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 8. Стаття 25.7. Понятий
    1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 9. Поняття договору
    . Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень. По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу, є видом
 10. § 9. Хабарництво (ст. 290-291 КК)
    Термін «хабарництво» у широкому сенсі об'єднує два самостійних, але тісно пов'язаних один з одним складу пре-ступления - одержання хабара (ст. 290 КК) і дачу хабара (ст. 291 КК). У вузькому сенсі термін «хабарництво» означає отри-ня хабара, тобто злочин, передбачений ст. 290
 11. § 2. Роль римського права в історії права. Його значення для сучасного юриста
    1. Колись римське право називали «писаним розумом» (ratio scripta). Зрозуміло, сучасне приватне право пішло далеко вперед у регламентації найскладнішої сфери майнових відносин, особливо торгового (комерційного) обігу. "'Однак і багато новітні юридичні конструкції як з цеглинок складаються з основних, елементарних понять і категорій, розроблених саме в римському праві. З
 12. Стаття 45. Заявники
    Коментар до статті Процесуальне становище заявника практично не відрізняється від положення позивача. Саме поняття "заяви-тель" відображає специфіку вимог, з якими ця особа звертається до арбітражного суду, і особливості судочинства, що застосовуються при їх розгляді. Зокрема, поняття "заявник" використовується для позначення особи, що звертається до арбітражного суду з заявою про
 13. Стаття 15
    Термін "право" в Конвенції означає діюче в державі право, за винятком колізійних
 14. 3. Правова сім'я - специфічна категорія порівняльного правознавства
    Тепер звернемося до другого значенням правової системи, більш тісно пов'язаному з компаративистикой. Термінологія тут різноманітна. Наприклад, Р. Давид використовує термін «сім'я правових систем», К.-Х. Еберт і М. Рейнстайн - «правові кола», І. Сабо - «форма правових систем», С.С. Алексєєв - «структурна спільність». Найбільш поширений в сучасній компаративістики термін «правова сім'я»,
 15. Стаття 1187. Кваліфікація юридичних понять при визначенні права, що підлягає застосуванню
    1. При визначенні права, що підлягає застосуванню, тлумачення юридичних понять здійснюється відповідно до російського правом, якщо інше не передбачено законом. 2. Якщо при визначенні права, що підлягає застосуванню, юридичні поняття, потребують кваліфікації, не відомі російському праву або відомі в іншому словесному позначенні або з іншим змістом і не можуть бути визначені
 16. Стаття 17
    Для цілей цієї Конвенції термін "право" означає чинне в даній державі право, за винятком правил про колізійних
 17. До статті 128 ГК РФ ("Види об'єктів цивільних прав").
    Об'єктами оподаткування є операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, витрата, вартість реалізованих товарів (робіт, послуг) або інший об'єкт (дивіденди, відсотки, доходи від джерел за кордоном), який має вартісну, кількісну чи фізичну характеристики, з наявністю якого у платника податків закон (ст. 38 НК РФ) пов'язує виникнення
 18. 18. Тлумачення права
    Тлумачення - це з'ясування і роз'яснення значення і змісту нормативно-правових актів. Мета тлумачення - однакове розуміння і застосування правових норм. У результаті тлумачення права відбувається з'ясування, пізнання змісту норми права і виклад його для решти осіб. Результат тлумачення викладається в акті тлумачення - документ, що містить роз'яснення нормативно-правового акту. Даний
 19. Підстава кримінальної відповідальності та вина
    Розділ 2-й Примірного кодексу «Загальні принципи відповідальності» містить важливі положення з головного питання кримінального права - основи кримінальної відповідальності. Від вирішення цього питання в законі і в теорії залежить загальна тенденція відповідного акта або теорії: у разі, коли вони спрямовані на забезпечення буржуазної законності, вони носять прогресивний характер, якщо ж приводять до зламу
© 2014-2022  yport.inf.ua