Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 58. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації щодо встановлення нормативів відрахувань від федераль-них і регіональних податків і зборів до місцевих бюджетів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 -ФЗ)
(в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації чи іншого закону суб'єкта Російської Федерації на обмежений термін дії) можуть бути встановлені:
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
єдині для всіх поселень суб'єкта Російської Федерації нормативи відрахувань до бюджетів поселень від окремих федераль-них і (або) регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, що підлягають зарахуванню відповідно до цього Кодексу та законодавством про податки і збори до бюджету суб'єкта Російської Федерації;
єдині для всіх муніципальних районів суб'єкта Російської Федерації нормативи відрахувань до бюджетів муніципальних рай-онов від окремих федеральних і (або) регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режиму- мі, що підлягають зарахуванню відповідно до цього Кодексу та законодавством про податки і збори до бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 313-ФЗ)
єдині для всіх міських округів суб'єкта Російської Федерації нормативи відрахувань до бюджетів міських округів від від-ділових федеральних і (або) регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, біля-жащих зарахуванню відповідно до цього Кодексу і законодавством Російської Федерації про податки і збори до бюджету суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації.
(в ред. Федерального закону від 29.11.2010 N 313-ФЗ)
2 . Законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації в порядку, передбаченому статтями 137 і 138 цього Кодексу, можуть бути встановлені додаткові нормативи відрахувань до місцевих бюджетів від податку на доходи фі-зичних осіб, що підлягає зарахуванню відповідно до цього Кодексу до бюджету суб'єкта Російської Федерації.
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Законом суб'єкта Російської Федерації представницькі органи муніципальних районів можуть бути наділені повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо встановлення додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб, що підлягає зарахуванню до бюджету суб'єкта Російської Федерації, до бюджетів поселень, що входять до складу відповідних муніципальних районів.
3. Органи державної влади суб'єкта Російської Федерації зобов'язані встановити в порядку, передбаченому цією статтею, єдині і (або) додаткові нормативи відрахувань до місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб, виходячи з за-числения до місцевих бюджетів не менше 20 відсотків податкових доходів консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації від зазначеного податку .
(в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 361-ФЗ)
4. У суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і Санкт-Петербурзі порядок встановлення і зна-чення нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, до бюджетів внутрішньоміських муніципальних утворень визначаються законами зазначених суб'єктів Російської Федеративної-ції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 58. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації щодо встановлення нормативів відрахувань від федераль-них і регіональних податків і зборів до місцевих бюджетів "
 1. Стаття 61.2. Податкові доходи бюджетів міських округів
  суб'єктів Російської Федерації для зарахування відповідних податкових доходів до бюджетів міських округів відпо-відно до пункту 1 статті 58 цього Кодексу. До бюджетів міських округів зараховуються податкові доходи від податку на доходи фі-зичних осіб за додатковими нормативами відрахувань, встановленим органами державної влади суб'єктів Російської Феде-рації відповідно до
 2. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження і виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, складання, зовнішньої
 3. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  повноважень з предметів ведення Російської Фе- дерации і (або) повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними відповідно до Федерального закону "Про загальні прин-ципах організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Феде-рації" до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; укладення
 4. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  повноважень Російської Федерації у сфері обов'язкового медичного страхування, переданих для здійснення органам державної влади суб'єктів Російської Федерації федеральними законами. 2. Субвенції бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фонду обов'яз-ково медичного страхування розподіляються відповідно до методики,
 5. Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних, ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
  суб'єкта Російської Федерації до бюджету муніципального району. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N
 6. Контрольні питання і завдання
  повноваження органів управління Банку Росії. 9. Які цілі банківського регулювання та нагляду? 10. Перелічіть основні обов'язкові нормативи, встановлені Центральним банком Російської Федерації для кредитних організа цій . 11. Які заходи можуть бути застосовані Банком Росії за порушення кредитної організацією законодавства у сфері банківського кре
 7. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які стосуються всієї
 8. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 9. Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів
  повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, вказані субси-дії з бюджетів поселень, що входять до складу території муніципальних районів, враховуються в доходах і видатках бюджету суб'єктів-та Російської Федерації для розподілу між бюджетами муніципальних районів у порядку,
 10. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  повноважень щодо вирішення питань місцевого значення виходячи з чисельності жителів і (або) бюджетної забезпеченості . Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень утворюють регіональний фонд фінансової підтримки поселень. Порядок розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, в тому числі порядок розрахунку та встановлення замінюють зазначені дотації
 11. § 24. Порядок формування видатків бюджетів
  повноважень федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федера ції та органів місцевого самоврядування, виконання яких відповідно до законодавства Російської Федерації, международ вим та іншими договорами та угодами має відбуватися в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і пла новому періоді) за рахунок коштів
© 2014-2022  yport.inf.ua