Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 24. Порядок формування видатків бюджетів


У структурі бюджетів бюджетної системи Російської Феде
рації витрати займають більшу частину, ніж доходи, оскільки
виконання різноманітних завдань і функцій держави та місць
ного самоврядування здійснюється в першу чергу посред
ством витрачання грошових коштів. Бюджетним кодексом Рос
сийской Федерації регламентуються загальні положення про рас
ходах бюджетів, які включають основи формування рас
ходів бюджетів, види бюджетних асигнувань, умови переді
ставления бюджетних кредитів та бюджетних інвестицій, поря
док створення резервних фондів та ін, а також конкретизуються
витратні зобов'язання федерального, регіональних і місцевих
бюджетів.
Формування витрат бюджетів здійснюється в відповід
відно до видатковими зобов'язаннями, зумовленими установ
ленним законодавством Російської Федерації розмежувати
ням повноважень федеральних органів державної влади,
органів державної влади суб'єктів Російської Федера
ції та органів місцевого самоврядування, виконання яких
згідно із законодавством Російської Федерації, международ
вим та іншими договорами та угодами має відбуватися в
черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і пла
новому періоді) за рахунок коштів відповідних бюджетів.
Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в
результаті:
1) прийняття федеральних законів і (або) нормативних пра
вових актів Президента Російської Федерації та Уряду
Російської Федерації при здійсненні федеральними орга
нами державної влади повноважень з предметів ведення
Російської Федерації і (або) повноважень з предметів зі
вместн відання, не віднесених Федеральним законом «Про
загальні принципи організації законодавчих (представник-

них) і виконавчих органів державної влади суб'єктів
тов Російської Федерації »до повноважень органів державної
ної влади суб'єктів Російської Федерації;
2) укладення Російською Федерацією чи від імені Росій
ської Федерації договорів (угод) при здійсненні
федеральними органами державної влади повноважень щодо
предметів ведення Російської Федерації і (або) повноважень
з предметів спільного ведення;
3) прийняття федеральних законів і (або) нормативних пра
вових актів Президента Російської Федерації та Правитель
ства Російської Федерації, що передбачають надання
ня з федерального бюджету міжбюджетних трансфертів у
формах і порядку, передбачених Бюджетним кодексом, в
тому числі:
- субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації на
виконання витратних зобов'язань суб'єктів Російської Феде
рації у зв'язку із здійсненням органами державної вла
сти суб'єктів Російської Федерації переданих їм окремих
державних повноважень Російської Федерації;
- субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації для
надання субвенцій місцевим бюджетам на виконання рас
Ходна зобов'язань муніципальних утворень у зв'язку з наде
ленням органів місцевого самоврядування окремими державними
чими повноваженнями Російської Федерації.
Витратні зобов'язання Російської Федерації виконуються
за рахунок власних доходів і джерел покриття дефіциту
федерального бюджету. У встановлених федеральними законами
випадках витратні зобов'язання Російської Федерації испол
няются за рахунок коштів державних позабюджетних фондів.
Витратні зобов'язання суб'єкта Російської Федерації віз
никают у разі:
1) прийняття законів та інших нормативних правових актів
суб'єкта Російської Федерації, а також укладення суб'єктом
Російської Федерації або від імені суб'єкта Російської Феде
рації договорів (угод) при здійсненні органами го
сударственной влади суб'єктів Російської Федерації повно
мочий з предметів ведення суб'єктів Російської Федерації;
2) прийняття законів та інших нормативних правових актів
суб'єкта Російської Федерації, а також укладення суб'єктом
Російської Федерації або від імені суб'єкта Російської Феде
рації договорів (угод) при здійсненні органами го
сударственной влади суб'єктів Російської Федерації повно
мочий з предметів спільного ведення;
3) укладення від імені суб'єкта Російської Федерації до
говорив (угод) бюджетними установами суб'єкта Ріс
сийской Федерації;

4) прийняття законів та інших нормативних правових актів
суб'єкта Російської Федерації, що передбачають предостав
ня з бюджету суб'єкта Російської Федерації межбюджет
них трансфертів, в тому числі субвенцій місцевим бюджетам на
виконання витратних зобов'язань муніципальних утворень
у зв'язку з наділенням органів місцевого самоврядування окремими
вими державними повноваженнями суб'єктів Російської
Федерації ;
5) прийняття законів і нормативних правових актів суб'єкта
Російської Федерації при здійсненні органами державної
ної влади суб'єкта Російської Федерації переданих їм пол
жень Російської Федерації.
Виникнення видаткових зобов'язань муніципального обра
тання відбувається на підставі:
1) прийняття муніципальних правових актів органів місцевого
самоврядування з питань місцевого значення, а також заклю
чення муніципальним освітою або від імені муниципаль
ного освіти договорів (угод) з даних питань;
2) прийняття муніципальних правових актів органів місцевого
самоврядування при здійсненні органами місцевого самоуп
равления окремих державних повноважень;
3) укладення від імені муніципального освіти догово
рів (угод) муніципальними бюджетними установами.
У разі якщо в суб'єкті Російської Федерації або муници
смальни освіті перевищені нормативи, використовувані в
методиках розрахунку відповідних субвенцій, фінансове забезпе
печення додаткових витрат, необхідних для повного ис
полнения зазначених видаткових зобов'язань, здійснюється за
рахунок власних доходів і джерел фінансування дефи
ціта відповідного бюджету. Водночас органи державної
жавної влади суб'єкта Російської Федерації і органи місць
ного самоврядування не вправі встановлювати і виконувати рас
хідні зобов'язання, пов'язані з вирішенням питань, віднесений
них до компетенції федеральних органів державної вла
сти, а для місцевого самоврядування ще й віднесених до компі
тенции органів державної влади суб'єктів Російської
Федерації, за винятком випадків, встановлених соответствен
але федеральними законами, законами суб'єктів Російської
Федерації.
Органи державної влади та органи місцевого само
лення зобов'язані вести реєстри видаткових зобов'язань. Під реест
ром видаткових зобов'язань розуміється звід (перелік) законів,
інших нормативних правових актів, що обумовлюють публічні
нормативні зобов'язання і правові підстави для інших рас
Ходна зобов'язань із зазначенням відповідних положень
законів та інших нормативних правових актів з оцінкою обсягів

бюджетних асигнувань, необхідних для виконання вклю
чинних до реєстру зобов'язань. Реєстри видаткових зобов'язань ве
дутся відповідно в порядку, встановленому Урядом
Російської Федерації, вищим виконавчим органом дер
жавної влади суб'єкта Російської Федерації та місцевої
адміністрацією муніципального освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 24. Порядок формування видатків бюджетів "
 1. § 3. Джерела муніципального права.
  Порядок підготовки та прийняття таких актів, механізм їх скасування. 5. Норми міжнародного права також є джерелами муніципального права Росії. Згідно ч. 4 ст. 15 Конституції Російської Федерації загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором Російської
 2. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
  Витратах. Особливістю є і те, що в доходи бюджету ЗАТЕ повинні зараховуватися всі податки та інші надходження з його території, а рішення про перерозподіл планованого перевищення доходів бюджету над його видатками приймається за поданням Уряду РФ при прийнятті федерального закону про федеральний бюджет на черговий рік з урахуванням встановленої для даного утворення бюджетної
 3. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  Порядок формування науково-технічної ради муніципального освіти, її завдання, права та обов'язки, порядок прийняття рішення про доцільність розвитку даного муніципального освіти як наукового міста, порядок включення юридичних осіб до складу науково-виробничого комплексу. Таким чином, встановлення статусу наукового міста Російської Федерації муніципального утворення
 4. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  порядок розпорядження та управління муніципальним майном. У частині 1 цієї статті встановлено, що органи місцевого самоврядування самостійно володіють, користуються, розпоряджаються і управляють муніципальним майном відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними законами та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування. При цьому
 5. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування; порядок прийняття рішень; порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами; порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування. При цьому ніякі
 6. § 2. Місцеві бюджети
  порядок, форма і спосіб зазначеної перевірки, як правило, визначаються положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес і положенням про контрольний органі муніципального освіти. Річний звіт про виконання місцевого бюджету підлягає затвердженню представницьким органом муніципального освіти. Цей орган приймає рішення щодо звіту про виконання місцевого бюджету після отримання
 7. § 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
  порядок розрахунку зазначеної частини дотацій для муніципального району та для міського округу, що надаються з регіонального фонду фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) на одного жителя муніципального району (міського округу). Дані дотації можуть бути повністю або частково замінені додатковими нормативами відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів в
 8. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
  порядок обрання та повноваження глави муніципального освіти. Зміна структури органів місцевого самоврядування здійснюється не інакше як шляхом внесення змін до статуту муніципального освіти. Рішення представницького органу муніципального утворення про зміну структури органів місцевого самоврядування вступає в силу не раніше ніж після закінчення терміну повноважень
 9. § 3. Окремі джерела муніципального права
  порядок їх діяльності, акти органів місцевого самоврядування та порядок їх прийняття). При регулюванні інших відносин місцевого самоврядування пріоритет може належати й іншим актам федерального законодавства. Так, при регулюванні муніципальних бюджетних, податкових відносин більшу юридичну силу повинні володіти відповідно БК РФ і НК РФ. Зрештою на регулювання
 10. § 4. Територіальне громадське самоврядування
    порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування; 4) порядок прийняття рішень; 5) порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами; 6) порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування. Додаткові
© 2014-2022  yport.inf.ua