Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 25. Види видатків бюджетів


Витрати бюджетів здійснюються у вигляді бюджетних ассіг
нованій, які представляють собою граничні обсяги денеж
них засобів, передбачених в відповідному фінансовому році
для виконання бюджетних зобов'язань. До бюджетних асигнування
ваниям віднесені асигнування на:
1) надання державних (муніципальних) послуг, у тому числі
на оплату державних (муніципальних) контрактів на по
ставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних
дарських (муніципальних) потреб. Бюджетні асигнування на
надання державних (муніципальних) послуг включають в себе
асигнування на виконання функцій бюджетних установ,
надання субсидій автономним установам , дотацій не
комерційним організаціям, закупівлю товарів, робіт і послуг для
державних (муніципальних) потреб, у тому числі з метою ока
зания державних (муніципальних) послуг фізичним та
юридичним особам, здійснення бюджетних інвестицій в
об'єкти державної (муніципальної) власності (за
винятком державних і муніципальних унітарних пред
ємств), здійснення закупівлі товарів до державного ма
ріальних резерв та ін Так, для забезпечення виконання функ
ций бюджетних установ асигнування спрямовуються на опла
ту праці працівників та інших виплат у відповідності з трудовими
договорами (службовими контрактами) та законодавством Ріс
сийской Федерації, а також оплату поставок товарів, робіт,
надання послуг, сплату податків, зборів, відшкодування шкоди, при
лагоджена бюджетним установою при здійсненні його дея
ності;
2) соціальне забезпечення населення. До бюджетних асигнувань
ніям на соціальне забезпечення населення відносяться асигнування
ня на надання соціальних виплат громадянам, які
можуть здійснюватися за допомогою прийняття публічних норма
тивних зобов'язань. Бюджетні асигнування на виконання ука
занних публічних нормативних зобов'язань передбачаються
окремо по кожному зобов'язанню у вигляді пенсій, допомог, ком
пенсаціі і інших соціальних виплат, а також здійснення
заходів соціальної підтримки населення;

3) надання бюджетних інвестицій юридичним особам,
які не є державними (муніципальними) учрежде
нями. Бюджетні інвестиції - це бюджетні кошти, направ
ляем на створення або збільшення вартості державного
(муніципального) майна. Їх надання тягне за собою
виникнення права державної чи муніципальної соб
ственности на еквівалентну частина статутних (складеному) капі
талів юридичних осіб , яке оформляється договором у відповід
ветствии до цивільного законодавства Російської Федера
ції. Оформлення частки в статутному (складеному) капіталі, при
належної Російської Федерації, суб'єкту Російської Феде
рації, муніципального утворення, здійснюється в порядку
і за цінами, які визначаються відповідно до російського
законодавством. Бюджетні інвестиції, плановані до пре
доставлению, затверджуються законом (рішенням) про бюджет шляхом
включення текстової статті із зазначенням юридичної особи, обсягу
і цілі виділених бюджетних коштів. Договір про участь соот
ветственно Російської Федерації, суб'єкта Російської Федера
ції або муніципального освіти у власності суб'єкта
інвестицій повинна бути оформлена в протягом трьох місяців після
дня набрання чинності закону (рішення) про бюджет. Водночас
ст. 79 Бюджетного кодексу Російської Федерації предусматрива
ється можливість виділення бюджетних асигнувань на осуще
ствления бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будів
тва державної власності Російської Федерації,
державної власності суб'єктів Російської Федерації
і муніципальної власності у формі капітальних вкладень в
основні засоби державних (муніципальних) установ
і державних (муніципальних) унітарних підприємств;
4) надання субсидій юридичним особам (за винятком
ням державних або муніципальних установ) , інді
виділеного підприємцям, фізичним особам - вироб
дители товарів, робіт, послуг. Субсидії зазначеним особам переді
представляються з коштів відповідного бюджету на безвозмезд
ної та безповоротній основі з метою відшкодування витрат або недо
отриманих доходів у зв'язку з виробництвом (реалізацією) то
варов, виконанням робіт, наданням послуг. Нормативні пра
вові акти, муніципальні правові акти, що регулюють пре
доставлення субсидій юридичним особам, індивідуальним пред
Прийматель, фізичним особам - виробникам товарів,
робіт, послуг, повинні визначати категорії і критерії відбору осіб,
мають право на отримання субсидій, а також цілі, умови,
порядок їх надання та порядок повернення субсидій у разі
порушення умов, встановлених при їх наданні.
У бюджетах бюджетної системи Російської Федерації можуть
передбачатися субсидії автономним установам, включаючи

субсидії на відшкодування витрат на надання ними відповідно до
державним (муніципальним) завданням державних
(муніципальних) послуг. Автономним установою визнається не
комерційна організація, створена Російською Федерацією,
суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітніх у
ням для виконання робіт, надання послуг з метою здійснення
ня передбачених законодавством повноважень органів
державної влади, органів місцевого самоврядування в сферах
науки, освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної за
щити, зайнятості населення, фізичної культури і спорта1. За
повз них у федеральному законі про федеральний бюджет можуть
передбачатися субсидії іншим некомерційним організаціям
ям, які не є автономними та бюджетними установами ;
обсяг і порядок надання зазначених субсидій устанавли
ється Урядом Російської Федерації;
5) надання міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні
трансферти являють собою кошти, що надаються од
ним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації дру
гому бюджету, і виступають у формі дотацій на вирівнювання
бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації,
субсидій, субвенцій та інших міжбюджетних трансфертів бюдже
там суб'єктів Російської Федерації; міжбюджетних трансфер
тов бюджетам державних позабюджетних фондів;
6) надання платежів, внесків, безоплатних перечис
лений суб'єктам міжнародного права. Здійснення даних
платежів і внесків здійснюється відповідно до міжнарод
вим договором, укладеним Російською Федерацією, в тому чис
ле пов'язаним з оплатою внесків у зв'язку з участю Росії в
діяльності міжнародних організацій, міжнародних кон
Ференца або з іншими міжнародними зобов'язаннями (на
приклад , добровільне надання фінансової або іншої материаль
ної допомоги країнам, постраждалим від стихійних лих). Обсяг
цих коштів визначається в законі про федеральний бюджет;
7) обслуговування державного (муніципального) боргу. Під
обслуговуванням державного (муніципального) боргу поні
маються операції з виплати доходів за державними і му
муніципальні борговими зобов'язаннями у вигляді відсотків по них
і дісконта2, які здійснюються за рахунок коштів відповідного
бюджету;
1 Див п. 1 ст. 2 Федерального закону від 3 листопада 2006 р. № 174-ФЗ «Про автоном
них установах» / / Відомості Верховної Ради України. - 2006. -
№ 45. - Ст. 4626.
2 Дисконт (англ. discount) - знижка в ціні цінного паперу в порівнянні з її
номінальною вартістю. Зазвичай термін застосовується до боргових цінних бу
магам, реалізованим за ціною нижче ціни погашення. Див: Фінансовий словник /
Благодатін AA (Та ін.) - М., 2002. - С. 94.

8) виконання судових актів з позовами до Російської Федера
ції, суб'єкта Російської Федерації, муніципальним образо
ваниям про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юри
діческі особі в результаті незаконних дій (бездіяльності)
органів державної влади, органів місцевого самоврядування
ня чи посадових осіб цих органів. Виконання судових
актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної
системи Російської Федерації здійснюється відповідно до
гл. 241 Бюджетного кодексу на підставі виконавчих доку
ментів (виконавчих листів, судових наказів) із зазначенням
ем сум, що підлягають стягненню у валюті Російської Федера
ції, а також відповідно до встановлених російським зако
нодательством вимогами до оформлення документів, соблю
дению термінів їх пред'явлення і т. п.
Бюджетне законодавство встановлює особливий порядок
фінансування нових видів видатків, не передбачених бюд
жетом. Якщо приймається федеральний закон або інший нір
мативно правовий акт, що передбачає збільшення рас
Ходна зобов'язань за існуючими видами витратних зобов'язань
нізацією або введення нових видів витратних зобов'язань, кото
рие до його прийняття не виконувалися жодним публічно-право
вим освітою, даний нормативний правовий акт має
містити норми, що визначають джерела і порядок исполне
ня нових видів витратних зобов'язань, у тому числі в разі
потреби порядок передачі фінансових ресурсів на нові
види витратних зобов'язань до відповідних бюджетів бюд
житній системи Російської Федерації. Виділення бюджетних
асигнувань на прийняття нових видів витратних зобов'язань
або збільшення бюджетних асигнувань на виконання суще
ствующих видів витратних зобов'язань може здійснюватися
тільки з початку фінансового року. Включення відповідних
бюджетних асигнувань у закон (рішення) про бюджет або в
поточному фінансовому році допускається після внесення зраді
ний в закон (рішення) про бюджет тільки при наявності источни
ков додаткових надходжень до бюджету або при сокраще
нии бюджетних асигнувань за окремими статтями витрат
бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 25. Види видатків бюджетів "
 1. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  види засідань. Чергові засідання проводяться у встановлені регламентами представницького органу терміни. Вони скликаються головою представницького органу (або головою муніципального освіти). Позачергові засідання проводяться в міру необхідності, в силу виниклих обставин. Регламенти звичайно передбачають спеціальний порядок ініціювання позачергових засідань. Вони проводяться
 2. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  види робіт палати із зазначенням термінів їх проведення, відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його
 3. § 2. Місцева адміністрація
  види таких управлінських структур, їх перелік встановлювався в масштабах всієї країни в нормативному порядку. Наприклад, в радянський період це робилося відповідно до Указу Президії Верховної Ради РРФСР від 1 липня 1982 "Про відділи і управліннях виконавчих комітетів крайових, обласних Рад народних депутатів, Рад народних депутатів автономних областей і автономних округів,
 4. § 1. Правова природа муніципальної служби
    види. Тому доречно, перефразовуючи відомий вислів, сказати, що не муніципальні освіти для реєстру, а реєстр для муніципальних утворень. У штатний розклад включаються не тільки посади, на яких здійснюється муніципальна служба, а й заміщуються на професійній постійній основі виборні муніципальні посади. З метою технічного забезпечення діяльності
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    види договору купівлі-продажу, в яких або двома сторонами, або однієї зі сторін є лише суб'єкти підприємницької діяльності Залежно від складу учасників договору ГК виділяє спеціально такі види договору купівлі-продажу, сторонами яких можуть виступати тільки суб'єкти підприємницької діяльності. ГК виділяє і регламентує договір роздрібної купівлі-продажу, в
 6. § 1. Перевезення
    види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення у найбільш загальній
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
    види операцій, що і по розрахунковому рахунку, включаючи податкові платежі та обов'язкові платежі до державних позабюджетних фінансові фонди. На прохання клієнтів банки відкривають їм, крім розрахункового рахунку, допоміжні банківські рахунки, які призначені для проведення операцій з яких-небудь певних видів діяльності, наприклад, спеціальний рахунок фінансування капітальних вкладень,
 8. § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
    види спорів за участю юридичних осіб та громадян-підприємців: 1) спори, що виникають з цивільних правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, причому ці суперечки не повинні бути пов'язані з підприємницькою діяльністю даного громадянина. Маються на увазі перш за все правові відносини, що складаються у зв'язку з наданням громадянам яких-небудь послуг, виконанням
 9. § 2. Об'єкти і суб'єкти приватизації державного та муніципального майна
    види перерахованих в ній цінних паперів, а також інші документи, які законами про цінні папери або у встановленому ним порядку (курсив мій. - В.Я.) віднесено до цінних паперів. Закон про приватизацію не є законом про цінні папери. Отже, встановлювати новий вид цінних паперів він не може. Мабуть, мова йде про державних і муніципальних облігаціях, права на виграш за яким
 10. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
    види професійної діяльності на ринку цінних паперів (у тому числі кредитних організацій) можуть вестися лише на підставі спеціального дозволу - ліцензії (ч. 1 і ч. 2 ст. 39 Закону про ринок цінних паперів). Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів ліцензується трьома видами ліцензій "ліцензією професійного учасника Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло,
© 2014-2021  yport.inf.ua