Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 96. Джерела фінансування дефіциту ме-стного бюджету

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
До складу джерел внутрішнього фінансування дефіциту місцевого бюджету включаються:
різниця між коштами, що надійшли від розміщення муніципальних цінних паперів, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, і засобами, спрямованими на їх погашення;
різниця між отриманими і погашеними муніципальним освітою кредитами кредитних організацій у валюті Росій-ської Федерації;
різниця між отриманими і погашеними муніципальним освітою у валюті Російської Федерації бюджетними креди-тами, наданими місцевому бюджету іншими бюджетами бюджетної системи Російської Федерації;
різниця між отриманими в іноземній валюті від Російської Федерації і погашенням муніципальним освітою бюджетними кредитами, наданими в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень);
зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів місцевого бюджету протягом відповідного фінансового року;
інші джерела внутрішнього фінансування дефіциту місцевого бюджету.
До складу інших джерел внутрішнього фінансування дефіциту місцевого бюджету включаються:
надходження від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності муніципального освіти;
курсова різниця за коштами місцевого бюджету;
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання гарантій муніципального освіти у валюті Російської Федерації, у разі, ес-Чи виконання гарантом муніципальних гарантій веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала або обу-словлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала;
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання гарантій муніципального освіти в іноземній валюті, наданих Рос-сийской Федерації в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень), у разі, якщо виконання гарантом муни-ціпальних гарантій веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала;
обсяг коштів, що спрямовуються на погашення інших боргових зобов'язань муніципального освіти у валюті Російської Феде-рації;
різниця між коштами, отриманими від повернення наданих з місцевого бюджету юридичним особам бюджетних кре-дітов, і сумою наданих з місцевого бюджету юридичним особам бюджетних кредитів у валюті Російської Федерації;
різниця між коштами, отриманими від повернення наданих з місцевого бюджету іншим бюджетам бюджетної систе-ми Російської Федерації бюджетних кредитів, і сумою наданих з місцевого бюджету іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації бюджетних кредитів у валюті Російської Федерації;
різниця між коштами, перерахованими з єдиного рахунку з обліку коштів місцевого бюджету, і засобами, зарахованими на єдиний рахунок з обліку коштів місцевого бюджету, при проведенні операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку з обліку коштів місцевого бюджету.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Залишки коштів місцевого бюджету на початок поточного фінансового року в обсязі, визначеному правовим актом представник-ного органу муніципального утворення, можуть направлятися в поточному фінансовому році на покриття тимчасових касових розривів і на збільшення бюджетних асигнувань на оплату укладених від імені муніципального освіти муніципальних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, що підлягали відповідно до умов цих муніципальних контрактів оплаті у звітному фінансовому році, в обсязі, що не перевищує суму залишку невикористаних бюджетних асигнувань на зазначені цілі, у випадках, передбачених рішенням представницького органу муніципального утворення про місцевий бюджет.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
До складу операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку з обліку коштів місцевого бюджету включаються залучення і повернення коштів організацій, засновником яких є муніципальне утворення та особові рахунки яким відкриті в терито-ріальних органах Федерального казначейства або у фінансовому органі муніципального освіти відповідно до законодавства Російської Федерації.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 96. Джерела фінансування дефіциту ме-стного бюджету"
 1. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сум-Марн обсягом доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007
 2. Стаття 32. Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів означає, що всі доходи, витрати та джерела фінансування дефіцитів бюджетів в обов'язковому порядку і в повному обсязі відображаються у відповідних
 3. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 4. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  Федеральним законом про виконання федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами
 5. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів
 6. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного, цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх
 7. Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету здійснюється головними адміністраторами, адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету відповідно до зведеної бюджетним розписом, за винятком операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету, у порядку, встановленому фінансовим органом
 8. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також
 9. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий
 10. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  Згідно ст. 23 БК РФклассіфікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела
© 2014-2022  yport.inf.ua