Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 217. Зведена бюджетний розпис

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Порядок складання та ведення зведеної бюджетного розпису встановлюється відповідним фінансовим органом.
Затвердження зведеної бюджетного розпису та внесення змін до неї здійснюється керівником фінансового органу.
2. Порядок складання та ведення зведеної бюджетного розпису бюджетів державних позабюджетних фондів встановлюється органом управління державного позабюджетного фонду.
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 3 статті 217 буде доповнено абзацами чотирнадцятим і п'ятнадцятим.
3. Затверджені показники зведеної бюджетного розпису повинні відповідати закону (рішенню) про бюджет.
У разі прийняття закону (рішення) про внесення змін до закону (рішення) про бюджет керівник фінансового органу (органу управління державним позабюджетним фондом) затверджує відповідні зміни в зведену бюджетний розпис.
У зведену бюджетний розпис можуть бути внесені зміни згідно з рішеннями керівника фінансового органу (ру-ника органу управління державним позабюджетним фондом) без внесення змін до закону (рішення) про бюджет:
(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
у разі недостатності бюджетних асигнувань для виконання публічних нормативних зобов'язань - з перевищенням загально-го обсягу зазначених асигнувань у межах 5 відсотків загального обсягу бюджетних асигнувань, затверджених законом (рішенням) про бюджет на їх виконання в поточному фінансовому році;
у разі зміни складу чи повноважень (функцій) головних розпорядників бюджетних коштів (підвідомчих їм казен-них установ), набрання чинності законів, які передбачають здійснення повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації (органів місцевого самоврядування) за рахунок субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Феде-рації, виконання судових актів, що передбачають звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, використання коштів резервних фондів і іншим чином зарезервованих у складі затверджених бюджетних асигнувань, розподілу бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів на конкурсній основі і з інших підстав, пов'язаних з особливостями виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, перерозподілу бюджетних асигнувань між головними розпорядниками бюджетних коштів , встановленим законом (рішенням) про бюджет, - в межах обсягу бюджетних асигнувань;
(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці шостому пункту 3 статті 217 слова "видам витрат" будуть замінені словами "групам (групах і підгрупах) видів витрат або за відповідними розділами, подрузі- справах, цільовим статтям (державним (муніципальним) програмам і непрограммной напрямками діяльності), групами (груп-пам і підгрупах) видів витрат класифікації видатків бюджетів ".
В разі перерозподілу бюджетних асигнувань між поточним фінансовим роком і плановим періодом - в межах пре-чених законом (рішенням) про бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період головному розпоряднику бюджетних коштів на відповідний фінансовий рік загального обсягу бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг та загального обсягу бюджетних асигнувань за відповідними розділами, підрозділами, цільовим статтям, видами витрат на теку-щий фінансовий рік і плановий період;
у разі збільшення бюджетних асигнувань за окремим розділами, підрозділами, цільовим статтям і видам витрат бюджету за рахунок економії з використання в поточному фінансовому році бюджетних асигнувань на надання державних (муниципаль-них) послуг - у межах загального обсягу бюджетних асигнувань, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів в теку-щем фінансовому році на надання державних (муніципальних) послуг за умови, що збільшення бюджетних асигнувань з відповідного виду витрат не перевищує 10 відсотків;
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 абзац восьмий пункту 3 статті 217 буде вважатися абзацом дев'ятим і буде викладено в новій редакції.
У разі отримання субсидій, субвенцій, інших міжбюджетних трансфертів і безоплатних надходжень від фізичних та юри-дичних осіб, які мають цільове призначення, понад обсяги, затверджені законом (рішенням) про бюджет;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 09.04.2009 N 58-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
у разі проведення реструктуризації державного (муніципального) боргу відповідно до цього Кодексу;
З 1 січня 2014 абзац десятий пункту 3 статті 217 буде вважатися абзацом одинадцятим і втрачає чинність (підпункт "а" пункту 77 статті 1 Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ).
У разі розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах відповідно до цього Кодексу;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 24.11.2008 N 205-ФЗ)
в разі перерозподілу бюджетних асигнувань між видами джерел фінансування дефіциту бюджету при образо-вання економії в ході виконання бюджету в межах загального обсягу бюджетних асигнувань за джерелами фінансування Дефі-цита бюджету, передбачених на відповідний фінансовий рік;
у разі зміни типу державних (муніципальних) установ і організаційно-правової форми державних (му-муніципальних) унітарних підприємств.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
При зміні показників зведеної бюджетного розпису за видатками, затвердженого відповідно до відомчої структурою витрат, зменшення бюджетних асигнувань, передбачених на виконання публічних нормативних зобов'язань та обслуговування державного (муніципального) боргу, для збільшення інших бюджетних асигнувань без внесення змін до закону (рішення) про бюджет не допускається.
Положення пункту 4 статті 217 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років).
4. Порядком складання та ведення зведеної бюджетного розпису передбачається затвердження показників зведеної бюджетного розпису по головним розпорядникам бюджетних коштів, розділами, підрозділами, цільовим статтям, групам (групах і підгрупах) ви-дов витрат або за головним розпорядникам бюджетних коштів, розділами, підрозділами, цільовим статтям (державним (муніципальних) програмам і непрограммной напрямками діяльності), групами (групах і підгрупах) видів витрат класифікації видатків бюджетів.
Порядком складання та ведення зведеної бюджетного розпису може бути передбачено затвердження показників зведеної бюд-житній розпису за кодами елементів (підгруп і елементів) видів витрат класифікації видатків бюджетів, кодами витрат класси-фікації операцій сектору державного управління, в тому числі диференційовано для різних цільових статей та (або) видів рас-ходів бюджету, груп і статей класифікації операцій сектору державного управління, головних розпорядників бюджетних коштів.
При складанні та веденні зведеної бюджетного розпису федерального бюджету її показники затверджуються за головним розпорядниками коштів федерального бюджету, розділами, підрозділами, цільовим статтям (державними програмами Російської Федерації та непрограммной напрямками діяльності), групам видів витрат класифікації видатків федерального бюджету.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
5. Затверджені показники зведеної бюджетного розпису за видатками доводяться до головних розпорядників бюджетних коштів до початку чергового фінансового року, за винятком випадків, передбачених статтями 190 і 191 цього Кодексу.
Порядком складання та ведення зведеної бюджетного розпису можуть встановлюватися граничні строки внесення змін в зведену бюджетний розпис, в тому числі диференційовано з різних видів підстав, зазначених у цій статті.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
6. У зведену бюджетний розпис включаються бюджетні асигнування за джерелами фінансування дефіциту бюджету, крім операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 7 статті 217 буде доповнено абза-цем.
7. У ході виконання федерального бюджету показники зведеної бюджетного розпису можуть бути змінені відповідно до рі-нями Міністра фінансів Російської Федерації без внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет:
у разі здійснення виплат, що скорочують боргові зобов'язання в Відповідно до статті 94 цього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
З 1 січня 2014 абзац третій пункту 7 статті 217 втрачає чинність (підпункт "д" пункту 77 статті 1 Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ).
За результатами використання коштів державних зовнішніх запозичень Російської Федерації, а також у разі неповно-го освоєння коштів кредитів (позик) міжнародних фінансових організацій та засобів, призначених для співфінансування проектів, що здійснюються за рахунок кредитів міжнародних фінансових організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 217. Зведена бюджетний розпис "
 1. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок складання та ведення бюджетних розписів головних розпорядників (розпорядників) бюджетних коштів, включаючи внесення змін до них, встановлюється відповідним фінансовим органом. Бюджетні розпису головних розпорядників бюджетних коштів складаються відповідно з бюджетними асигнуваннями, ут-затвердженими зведеної бюджетної
 2. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 3. Запитання для самоконтролю
  1. Що такий бюджетний процес. 2. Скільки виділяється стадій бюджетного процесу. 3. Що таке бюджетний (фінансовий) рік та бюджетний період. 4. Що означає принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних
 4. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  Третьою стадією бюджетного процесу є виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. В даний час в якості синоніма поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання
 5. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  Види порушень бюджетного законодавства, а також відповідальність за них встановлені ст. 289-306 БК РФ. При цьому існуюча редакція БК РФ не узгоджена з чинним адміністративним законодавством: наявні посилання на норми КпАП РРФСР не відповідають нормам Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. № 195-ФЗ (КоАП РФ). Бюджетний кодекс РФ
 6. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Загальні умови та порядок надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. У компетенцію головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів в
 7. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 8. Тема 1. Поняття бюджетного права
    Поняття і зміст бюджету. Бюджет як економічна, матеріальна та правова категорія. Види бюджетів. Роль і значення бюджетів у функціонуванні держави і муніципальних утворень. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права.
 9. 39. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
    Кошторис доходів і видатків бюджетної установи - документ, що визначає обсяг і цільове спрямування бюджетних асигнувань даної установи, затверджений у встановленому порядку і містить розрахункові дані по кожному цільовим направленням бюджетних асигнувань. Порядок складання та затвердження кошторису доходів і видатків бюджетної установи встановлено ст. 221 БК РФ. Після затвердження
 10. Тема 9. Бюджетний контроль
    Поняття бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю. Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії.
 11. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
    Порушення бюджетного законодавства - невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, яке тягне застосування до порушника заходів примусу. Перелік примусових заходів, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства,
 12. Контрольні заходи
    Бюджетний контроль здійснюється в допомогою контрольних заходів таких, як: ревізія, перевірка, аналіз, обстеження, спостереження, моніторинг, аудит ефективності. Найбільш часто зустрічаються є ревізії і перевірки. ревізія - це система контрольних дій з перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єкта контрольних заходів за певний період; перевірка - вивчення та
 13. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
    Використання бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до
 14. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
    Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
 15. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки, 2008
    У книзі розкрито основні поняття бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 16. Стаття 429. Видача по одному рішенням суду декількох виконавчих листів
    1. При виконанні судових рішень, за якими видано кілька виконавчих листів, існує ймовірність перевищення меж стягнення і порушення прав боржників. Попередження такого положення служить ст. 34 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (371), згідно з якою порушені щодо одного боржника кілька виконавчих проваджень
© 2014-2022  yport.inf.ua