Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 154. Бюджетні повноваження виконавець-них органів державної влади (виконавчо-розпорядчих органів муніципальних утворень)

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Виконавчі органи державної влади (виконавчо-розпорядчі органи муніципальних утворень) установ підтримують складання проекту бюджету (проекту бюджету та середньострокового фінансового плану), вносять його з необхідними документа-ми і матеріалами на затвердження законодавчих (представницьких) органів, розробляють і затверджують методики розподілу і (або) порядки надання міжбюджетних трансфертів, забезпечують виконання бюджету і складання бюджетної звітності, подають звіт про виконання бюджету на затвердження законодавчих (представницьких) органів, забезпечують управління державним (муніципальним) боргом, здійснюють інші повноваження, визначені цим Кодексом та (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами (муніципальними правовими актами), що регулюють бюджетні правоотно-шення.
Бюджетні повноваження виконавчо-розпорядчого органу поселення, що є адміністративним центром муници-пального району, можуть здійснюватися виконавчо-розпорядчим органом муніципального району, до складу якого входить вказане поселення, в разі, якщо відповідно до законодавства Російської Федерації виконавчо-розпорядчий орган поселення не утворюється.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
2. Фінансові органи складають проект відповідного бюджету (проект бюджету та середньострокового фінансового плану), представляють його з необхідними документами і матеріалами для внесення в законодавчий (представницький) орган , організовують виконання бюджету, встановлюють порядок складання бюджетної звітності, здійснюють інші бюджетні повноваження, установ-лені цим Кодексом та (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами (муніципальними правовими-ми актами), що регулюють бюджетні правовідносини.
Фінансові органи чи інші уповноважені органи щомісяця складають і подають звіт про касовому виконанні бюд-жету в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.
Окремі бюджетні повноваження фінансового органу поселення можуть здійснюватися фінансовим органом муніципального району на основі угоди між місцевою адміністрацією поселення і місцевою адміністрацією муніципального району.
(абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
3. Федеральне казначейство здійснює бюджетні повноваження з касового обслуговування виконання бюджетів бюджет-ної системи Російської Федерації відповідно до цього Кодексу.
4. Органи виконавчої влади (органи місцевої адміністрації), що є головними розпорядниками (розпорядниками) і (або) одержувачами бюджетних коштів, головними адміністраторами (адміністраторами) доходів бюджету, головними адміністратора-ми (адміністраторами) джерел фінансування дефіциту бюджету, здійснюють відповідні бюджетні повноваження, уста-новлені цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього правовими актами.
5. Органи виконавчої влади (виконавчо-розпорядчі органи муніципальних утворень) в умовах воєнного та надзвичайного положень здійснюють бюджетні повноваження за рішенням Президента Російської Федерації в порядку, встановлено-ном Урядом Російської Федерації, з урахуванням особливостей, передбачених Федеральним конституційним законом від 30 січня 2002 року N 1-ФКЗ "Про військовому становищі", Федеральним конституційним законом від 30 травня 2001 року N 3-ФКЗ "Про надзви-ном положенні" та прийнятими відповідно до них федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 154. Бюджетні повноваження виконавець-них органів державної влади (виконавчо-розпорядчих органів муніципальних утворень) "
 1. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 2. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  ПОВНОВАЖЕННЯ УЧАСНИКІВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ відображені в главі 18 Бюджетного кодексу РФ. Зазначимо, що Учасниками бюджетного процесу згідно ст. 152 БК РФ є: - Президент Російської Федерації; - вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; - законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого
 3. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Учасниками бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи);
 4. Тема 8. Бюджетний процес
  Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 5. 10. Учасники бюджетного процесу. Виконавчі органи влади
  Бюджетні повноваження органів виконавчої влади, закріплені в ст. 154 БК РФ, реалізуються в ході складання проекту бюджету, виконання бюджету, а також у ході контролю за його виконанням. Органи виконавчої влади беруть участь у бюджетному процесі за наступними напрямками: 1) складають проект бюджету і вносять його з необхідними документами на затвердження відповідних
 6. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 7. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і
 8. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  Головний розпорядник коштів федерального бюджету - орган державної влади РФ, має право розподіляти кошти федерального бюджету по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, певним відомчої класифікації видатків федерального бюджету (ст. 158 БК РФ). Головний розпорядник коштів бюджету суб'єкта РФ, коштів місцевого бюджету - орган
 9. Стаття 23.7. Органи, які здійснюють функції по контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 183-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з контролю і нагляду у фінансово-бюджетній сфері, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу, щодо одержувачів коштів федерального бюджету та одержувачів коштів бюджетів державних позабюджетних
 10. Стаття 158. Бюджетні повноваження головного розпо-рядітеля (розпорядника) бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Головний розпорядник бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: 1) забезпечує результативність, адресність та цільовий характер використання бюджетних коштів відповідно до затверджено-ними йому бюджетними асигнуваннями і лімітами бюджетних зобов'язань; 2) формує перелік підвідомчих йому розпорядників та
 11. Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У видатковій частині бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком бюджетів державних внебюд-житніх фондів) передбачається створення резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністра-цій) - резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервних фондів вищих виконавчих
 12. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  Характер бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які
 13. 11.3. Державний службовець: поняття, види
  Державний службовець - громадянин Російської Федерації, що займає державну посаду, наділений відповідними правами і обов'язками, що здійснює функції державного органу на відплатних засадах. Відповідно до принципу поділу влади існують державні службовці, які заміщають посади в органах державної влади: представницької, виконавчої,
 14. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади
 15. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Одержувач бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних
 16. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
 17. 1.5. Виконавча влада: поняття і ознаки
  Державна влада - виходить від держави можливість і здатність чинити певний вплив на поведінку людей за допомогою певних засобів. Розділяють такі гілки (види) державної влади: законодавча; виконавча і судова. Виконавча влада - гілка державної влади, діяльність з управління справами держави і суспільства, здійснювана
 18. 4. Бюджетний процес
  Бюджетний процес-регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу, що полягає у складанні та розгляді проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також у контролі за
© 2014-2022  yport.inf.ua