Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12. 2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 117 слова "черговий фі-нансових рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий пери-од".
1. Від імені суб'єкта Російської Федерації державні гарантії суб'єкта Російської Федерації надаються вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в межах загальної суми наданих гарантій, зазначеної в законі суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), відповідно до вимог цього Кодексу та в порядку, встановленому законом суб'єкта Російської Федерації.
2. Від імені муніципального освіти муніципальні гарантії надаються місцевою адміністрацією муніципального освіти в межах загальної суми наданих гарантій, зазначеної в рішенні представницького органу муніципального обра-тання про бюджет на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період), відповідно до вимог на-вартого Кодексу і в порядку, встановленому муніципальними правовими актами.
3. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцева адміністрація муниципаль-ного освіти укладають договори про надання державних гарантій суб'єкта Російської Федерації або муніципальних гарантій, про забезпечення виконання принципалом його можливих майбутніх зобов'язань з відшкодування гаранту в порядку регресу сум, сплачених гарантом на виконання (часткове виконання) зобов'язань по гарантії, і видають державні гарантії суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації або муніципальні гарантії.
Порядок і строки відшкодування принципалом гаранту в порядку регресу сум, сплачених гарантом на виконання (часткове ис-конання) зобов'язань по гарантії, визначаються договором між гарантом і принципалом. За відсутності угоди сторін щодо цих питань задоволення регресної вимоги гаранта до принципала здійснюється в порядку і строки, зазначені у вимозі гаранта.
4. Загальна сума зобов'язань, що випливають з державних гарантій суб'єкта Російської Федерації у валюті Російської Федерації, а також державних гарантій суб'єкта Російської Федерації в іноземній валюті, наданих відповідно до пункту 4 статті 104 цього Кодексу, включається до складу державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації як вид боргового зобов'язання.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Загальна сума зобов'язань, що випливають з муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації, а також муніципальних га гарантій в іноземній валюті, наданих відповідно до пункту 4 статті 104 цього Кодексу, включається до складу муници-пального боргу як вид боргового зобов'язання.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
5. Надання і виконання державної гарантії суб'єкта Російської Федерації підлягає відображенню в дер-ної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації.
Надання і виконання муніципальної гарантії підлягає відображенню в муніципальній боргової книзі.
6. Фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації, фінансовий орган муніципального освіти ведуть облік виданих га гарантій, виконання зобов'язань принципала, забезпечених гарантіями, а також облік здійснення гарантом платежів за виданими гарантіями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій "
 1. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  державній або муніципальній власності. Звернення стягнення на землю та інші природні ресурси, які знаходяться в державній або муніципальній власності, допускається у випадках, передбачених законом. 2. Юридичні особи, створені Російською Федерацією, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, не відповідають за їхніми зобов'язаннями. 3. Російська Федерація,
 2. Стаття 110.2. Програма державних гарантій Російської Федерації, державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій у валюті Рос-сийской Федерації
  надання та исполне-ня гарантій; Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 підпункт 5 пункту 1 статті 110.2 буде ізло-дружин у новій редакції: "5) загального обсягу бюджетних асигнувань, які повинні бути передбачені на виконання гарантій Рос-сийской Федерації, суб'єкта Російської Федерації в черговому фінансовому році і плановому періоді, на
 3. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  надана гарантія. Гарантії надаються, як правило, на конкурсній основі. Гарант по державній або муніципальній гарантії несе субсидіарну відповідальність додатково до відповідальності боржника за гарантованим їм зобов'язанням. Передбачене державної або муніципальної гарантією зобов'язання гаранта перед третьою особою обмежується сплатою суми, на яку
 4. 19. Державні і муніципальні гарантії
  надана гарантія . При цьому гарант несе субсидіарну відповідальність за гарантованим їм зобов'язанням: якщо основний боржник відмовився задовольнити вимоги кредитора або не відповів на вимогу кредитора, то ця вимога може бути пред'явлено гаранту. Виконання державних і муніципальних гарантій в обов'язковому порядку відображається в складі витрат відповідних
 5. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  наданих Російською Федерацією, і боргові зобов'язання, що виникли в результаті прийняття законодавчих актів Російської Федерації про віднесення на державний борг боргових зобов'язань третіх осіб, що виникли до введення в дію цього
 6. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і муніципальних
 7. Стаття 212. Суб'єкти права власності
  державна, муніципальна й інші форми власності. 2. Майно може перебувати у власності громадян і юридичних осіб, а також Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. 3. Особливості набуття та припинення права власності на майно, володіння, користування і розпорядження їм у залежності від того, знаходиться майно у власності
 8. Стаття 69. Бюджетні асигнування
  надання бюджетних інвестицій юридичним особам, які не є державними (муніципальними) установами та державними (муніципальними) унітарними підприємствами; (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), ін-дивидуально підприємцям, фізичним особам -
 9. Стаття 120. Облік і реєстрація державних і муніципальних боргових зобов'язань
  державних боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються в державних боргових книгах внутрішнього і зовнішнього боргу Російської Федерації (далі - Державна боргова книга Російської Федерації). Облік і реєстрація державних боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації здійснюються в державної боргової книзі суб'єкта Російської Федерації. Облік і
 10. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних боргових зобов'язань з метою реструктуризації боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального
 11. Стаття 179. Державні програми Російської Федерації, державні програми суб'єкта Російської Федерації, муніципальні програми
  надання та методик розрахунку міжбюджетних субсидій застосовуються з 1 січня 2015 року. 4. Державними програмами Російської Федерації (державними програмами суб'єкта Російської Федерації) мо-же бути передбачено надання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації (місцевим бюджетам) на реалізацію дер-жавних програм суб'єкта Російської Федерації (муніципальних
 12. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  державних і муніципальних гарантій умов виділення, отримання, цільового використання і повернення бюджетних коштів. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N
 13. Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені за державним або муніципального контракту
  державному або муніципальному контрактом для державних або муніципальних потреб , належить виконавцеві, що є автором або іншим виконуючий державний чи муніципальний контракт особою, якщо державним чи муніципальним контрактом не передбачено, що це право належить Російській Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, від імені
 14. Стаття 108.1 . Програма державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті
  надання та исполне-ня гарантій; 6) загального обсягу бюджетних асигнувань, які повинні бути передбачені в черговому фінансовому році і плановому періодах на виконання гарантій щодо можливих гарантійних випадків. 2. У програмі державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті має бути окремо передбачено ка-ждое напрямок (мета) гарантування, обсяг якого
 15. Стаття 19. Муніципальна власність на землю
  надання громадянам безкоштовно відповідно до статті 28 цього Кодексу. Земельні ділянки, що перебувають у муніципальній власності одного муніципального освіти, можуть бути передані безоплатно у муніципальну власність іншої муніципального освіти з метою їх надання громадянам безкоштовно відповідно до статті 28 цього Кодексу. Земельні ділянки,
 16. 8. Створення творів щодо державного чи муніципальних контрактом
  державному або муніципальному контрактом для державних або муніципальних потреб. Згідно із загальним правилом виняткові права на твір, створений за державного або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб, якщо інше не передбачено контрактом, належать виконавцю. Разом з тим контрактом можуть бути передбачені й інші варіанти вирішення
 17. § 5. Проходження муніципальної служби
  надання пільг і гарантій відповідно до законодавства Російської Федерації про державну службу. Підстави для припинення муніципальної служби. Крім підстав, передбачених законодавством Російської Федерації про працю, звільнення муніципального службовця може бути здійснено також за ініціативою керівника органу місцевого самоврядування в наступних випадках :
 18. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської
 19. Стаття 171. Органи, що здійснюють складання проектів бюджетів
  державної влади суб'єктів Російської Федерації і місцевих адміністрацій муніципальних утворень. (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Безпосереднє складання проектів бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Російської Федерації, органи управління державними позабюджетними фондами, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних
 20. 7.4. Відповідальність за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  державну скарбницю. Як визначено в п. 4 ст. 214 частини першої ГК РФ, державну скарбницю Росії, скарбниці республіки у складі Росії, скарбницю краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу складають кошти відповідного бюджету та інше державне майно, не закріплене за державними підприємствами та установами. Муніципальну казну
© 2014-2022  yport.inf.ua