Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування

(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів громадян та їх об'єднань, Ріс -сийской Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень.
2. Документи територіального планування поділяються на:
1) документи територіального планування Російської Федерації;
2) документи територіального планування суб'єктів Російської Федерації;
3) документи територіального планування муніципальних утворень.
3. Документи територіального планування є обов'язковими для органів державної влади, органів місцевого само-врядування при прийнятті ними рішень і реалізації таких рішень. Документи територіального планування суб'єктів Росій-ської Федерації та документи територіального планування муніципальних утворень не підлягають застосуванню в частині, противоре-хащами затвердженим документам територіального планування Російської Федерації, з дня затвердження.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
Положення частини 4 статті 9 не застосовуються до відповідних рішень з метою розміщення об'єктів місцевого значення посе -лений на територіях міських поселень до 31 березня 2013 року, на територіях сільських поселень до 31 грудня 2013 року (Федераль-ний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ).
4. Не допускається прийняття органами державної влади, органами місцевого самоврядування рішень (за винятком випадків чаїв, передбачених федеральними законами) про резервування земель, про вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, про переведення земель з однієї категорії в іншу, про надання перебувають у державного-кої або муніципальній власності земельних ділянок з метою розміщення об'єктів федерального значення в областях, зазначених у частині 1 статті 10 цього Кодексу, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення, якщо розміщення таких об'єк-тів не передбачено документами територіального планування Російської Федерації в областях, зазначених у частині 1 статті 10 цього Кодексу, документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації, документами територіального пла-нування муніципальних утворень, а також про переведення земель з однієї категорії в іншу для цілей, не пов'язаних з розміщенням об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципальних районів, за відсутності генерального плану міського округу або поселення (схеми територіального планування муніципального району у разі переведення земель, розташованих на межселенних територіях, з однієї категорії в іншу).
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
5. Підготовка документів територіального планування здійснюється на підставі стратегій (програм) розвитку окремих галузей економіки, пріоритетних національних проектів, міждержавних програм, програм соціально-економічного роз-ку суб'єктів Російської Федерації, планів і програм комплексного соціально-економічного розвитку муніципальних освітньої-ний (за їх наявності) з урахуванням програм, прийнятих у встановленому порядку і реалізованих за рахунок коштів федерального бюджету, бюд-жетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, рішень органів державної влади, органів місцевого само-врядування, інших головних розпорядників коштів відповідних бюджетів, які передбачають створення об'єктів федерального значення , об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення, інвестиційних програм суб'єктів природних монополій, організа-цій комунального комплексу та відомостей, що містяться у федеральній державній інформаційній системі територіального планування (далі також - інформаційна система територіального планування).
(Частина 5 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Підготовка документів територіального планування здійснюється з урахуванням положень про територіальне планування, що містяться в документах територіального планування Російської Федерації, документах територіального планування суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, документах територіального планування муніципальних утворень, а також з урахуванням пропозицій зацікавлених осіб.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. Уповноважені федеральний орган виконавчої влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити доступ до проектів документів територіального планування Російської Феде-рації, документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації, документів територіального планування муни-ціпальних утворень і матеріалами з обгрунтування таких проектів в інформаційній системі територіального планування із використанням офіційного сайту в мережі "Інтернет", визначеного федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням порядку ведення інформаційної системи територіального планування (далі в цілях на-що стоїть глави - офіційний сайт), не менше ніж за три місяці до їх затвердження.
(Частина 7 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. Уповноважені федеральний орган виконавчої влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування повідомляють в електронній формі та (або) за допомогою поштового відправлення органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до статей 12, 16, 21 і 25 цього Кодексу про забезпечення доступу до про-ектам документів територіального планування Російської Федерації, документів територіального планування суб'єктів Рос-сийской Федерації, документів територіального планування муніципальних утворень і матеріалами з обгрунтування таких про-ектов в інформаційній системі територіального планування в триденний термін з дня забезпечення даного доступу.
(Частина 8 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
9. Доступ до затвердженого документа територіального планування Російської Федерації, документам територіального планування суб'єктів Російської Федерації, документам територіального планування муніципальних утворень і матеріалами по їх обгрунтуванню в інформаційній системі територіального планування повинен бути забезпечений з використанням офіційного сайту відповідно уповноваженими федеральним органом виконавчої влади, органами державної влади суб'єктів Рос -сийской Федерації, органами місцевого самоврядування у строк, що не перевищує десяти днів з дня затвердження таких докумен-тов.
(Частина 9 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Схеми територіального планування Російської Федерації, схеми територіального планування суб'єктів Російської Федерації, схеми територіального планування муніципальних районів, що передбачають розміщення лінійних об'єктів Феде-рального значення, лінійних об'єктів регіонального значення, лінійних об'єктів місцевого значення, затверджуються на строк не менше ніж двадцять років. В інших випадках зазначені схеми територіального планування затверджуються на строк не менше ніж десять років.
(Частина 10 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. Генеральні плани поселень, генеральні плани міських округів затверджуються на строк не менше ніж двадцять років.
(Частина 11 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Затвердження в документах територіального планування кордонів функціональних зон не тягне за собою зміну право-вого режиму земель, що у межах зазначених зон.
(Частина 12 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
13. Вимоги до опису і відображенню в документах територіального планування об'єктів федерального значення, об'єктивним тов регіонального значення, об'єктів місцевого значення встановлюються федеральним органом виконавчої влади, здійснюю-щим функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, гра-вання .
(Частина 13 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування"
 1. Планування розслідування
  ного рішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 2. 1.2.2. Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони
  документацією
 3. Список рекомендованої літератури
  планування і створення компаній за кордоном. - М. : Анкоіл, 1999. - 184 с. 3. Дернберг РЛ. Міжнародне оподаткування / Пер, з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375С. 4. Кзшін В.А. Податкові угоди Росії. Міжнародне податкове планування для підприємств. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 383 с. 5. Козенкова Т.А. Податкове планування на підприємстві. - М.: АІН, 1999-64с. 6. Мещерякова О.В.
 4. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
  планування
 5. Глава 2. Слідчі версії і планування розслідування злочинів
  планування розслідування
 6. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
  статтями 9, 10 і 11 цього Кодексу. КонсультантПлюс: примітка. Про особливості надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, для розміщення об'єктів, необхідних для проведення зустрічі глав держав і урядів країн - учасників форуму "Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво" в 2012 році, див. Федеральний закон від
 7. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  територіальними державними позабюджетними фонду- мі і місцеві адміністрації муніципальних утворень вправі здійснювати виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних державних-них позабюджетних фондів та місцевих бюджетів через органи Федерального казначейства на підставі
 8. Контрольні тести
  ного оподаткування; в) методи, пов'язані із спотворенням даних обліку і звітності. 3. На відміну від податкового планування обхід податків - це: а) незаконне поводження; б) активна поведінка; в) пасивна поведінка. 4. Використання прогалин податкового законодавства характерно для: а) довгострокового податкового планування; б) короткострокового податкового планування;
 9. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  вого штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 174.2. Планування бюджетних асигнувань
  ного на ис-конання відповідних зобов'язань у поточному фінансовому році, включаючи договори та угоди, укладені (підлягають укладенні) одержувачами бюджетних коштів на виконання зазначених законів і нормативних правових актів (муніципальних право-вих актів). Під бюджетними асигнуваннями на виконання прийнятих зобов'язань розуміються асигнування, склад і (або) обсяг ко-торих
 11. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  документи і матеріали в со-відповідності зі статтею 184.2 справжнього
© 2014-2022  yport.inf.ua