Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Зміст документів територіальної-ного планування Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1. Документами територіального планування Російської Федерації є схеми територіального планування Росій-ської Федерації в наступних областях:
1) федеральний транспорт (залізничний, повітряний, морський, внутрішній водний, трубопровідний транспорт), автомо-бильні дороги федерального значення;
2) оборона країни та безпеку держави;
3) енергетика;
4) вищу професійну освіту;
5) охорону здоров'я.
2. Схеми територіального планування Російської Федерації в інших, не зазначених у частині 1 цієї статті, областях можуть розроблятися на підставі нормативних правових актів Президента Російської Федерації або нормативних правових актів Прави-тва Російської Федерації.
3. Підготовка схем територіального планування Російської Федерації може здійснюватися стосовно однієї або-скількох областей, зазначених у частині 1 цієї статті. Підготовка схем територіального планування Російської Федерації у відповідних області або сферах може здійснюватися у складі одного або декількох документів територіального плану-вання Російської Федерації. Підготовка схем територіального планування Російської Федерації здійснюється стосовно до всієї території Російської Федерації. За рішенням Президента Російської Федерації або рішенням Уряду Російської Федерації підготовка схем територіального планування Російської Федерації може здійснюватися стосовно до частини терри-торії Російської Федерації.
4. Схеми територіального планування Російської Федерації містять положення про територіальне планування, карти планованого розміщення об'єктів федерального значення.
5. У положеннях про територіальне планування, що містяться в схемах територіального планування Російської Федеративної-ції, зазначаються відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення об'єктів федерального значення, їх ос-новні характеристики, їх місце розташування (вказуються найменування муніципального району, поселення, міського округу, населен-ного пункту), а також характеристики зон з особливими умовами використання територій у разі, якщо встановлення таких зон вимагає-ся у зв'язку з розміщенням даних об'єктів.
6. На картах планованого розміщення об'єктів федерального значення відображаються плановані для розміщення об'єкти фе-дерального значення у відповідних областях.
7. До схем територіального планування Російської Федерації додаються матеріали по їх обгрунтуванню в текстовій формі та у вигляді карт. Зазначені карти складаються стосовно до території, щодо якої розробляється схема територіально-го планування Російської Федерації.
8. Матеріали обгрунтування схем територіального планування Російської Федерації в текстовій формі містять:
1) відомості про стратегії (програмах) розвитку окремих галузей економіки, пріоритетних національних проектах, межгосу-дарчих програмах (за їх наявності), для реалізації яких здійснюється створення об'єктів федерального значення;
2) обгрунтування обраного варіанту розміщення об'єктів федерального значення на основі аналізу використання відпо-вующей території, можливих напрямків її розвитку і прогнозованих обмежень її використання;
3) оцінку можливого впливу планованих для розміщення об'єктів федерального значення на комплексний розвиток відпо-вующей території.
9. Матеріали обгрунтування схем територіального планування Російської Федерації у вигляді карт відображають:
1) місце розташування існуючих і споруджуваних об'єктів федерального значення у відповідній області;
2) межі суб'єктів Російської Федерації , муніципальних утворень, на територіях яких планується розміщення об'єк-тів федерального значення у відповідній області;
3) об'єкти капітального будівництва, інші об'єкти, території, зони, які вплинули на визначення планованого розміщення об'єктів федерального значення , в тому числі:
а) плановані для розміщення об'єкти регіонального значення, об'єкти місцевого значення відповідно до документами тер-риториального планування суб'єктів Російської Федерації, документами територіального планування муніципальних освітньої-ний;
б) особливі економічні зони;
в) особливо охоронювані природні території федерального, регіонального, місцевого значення;
г) території об'єктів культурної спадщини;
д) зони з особливими умовами використання територій;
е) території, схильні до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
ж) інші об'єкти, інші території та (або) зони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Зміст документів територіальної-ного планування Російської Федерації "
 1. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках: 1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської
 2. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 3. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 4. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 5. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 6. Стаття 12. Порядок погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації
  1. Проект схеми територіального планування Російської Федерації підлягає узгодженню з вищим виконавчим орга-ном державної влади суб'єкта Російської Федерації, на території якого відповідно до зазначеним проектом планується розміщення об'єктів федерального значення, в частині можливого впливу планованих для розміщення об'єктів федерального значення на
 7. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 8. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 9. Стаття 26. Реалізація документів територіально-го планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Реалізація документів територіального планування здійснюється шляхом: 1) підготовки і затвердження документації з планування території відповідно до документами територіального плану-вання, 2) прийняття у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, рішень про резервування земель, про вилучення, у тому числі шляхом
 10. Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації
  1. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим фе-деральним органом виконавчої влади в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів регіо-нального значення на особливо охоронювані природні території федерального значення в разі, якщо на території такого суб'єкта Рос-сийской Федерації
 11. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 185 слова "на черговий фі-нансових рік і плановий період" і слова "на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть исклю-чени. 1. Уряд Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної
© 2014-2022  yport.inf.ua