Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 12. Порядок погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації

1. Проект схеми територіального планування Російської Федерації підлягає узгодженню з вищим виконавчим орга-ном державної влади суб'єкта Російської Федерації, на території якого відповідно до зазначеним проектом планується розміщення об'єктів федерального значення, в частині можливого впливу планованих для розміщення об'єктів федерального значення на соціально-економічний розвиток такого суб'єкта Російської Федерації, можливого негативного впливу даних об'єктів на довкілля на території такого суб'єкта Російської Федерації. Інші питання не можуть підлягати погодженням у зв'язку з підготовкою проекту схеми територіального планування Російської Федерації.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Термін погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації не може перевищувати три місяці з дня надходження повідомлення про забезпечення доступу до проекту схеми територіального планування Російської Федерації і матеріалів за його обгрунтуванню в інформаційній системі територіального планування в вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації , на територіях яких планується розміщення об'єктів федерального значення або на довкілля на територіях яких можуть мати негативний вплив плановані для розміщення об'єкти федерального значення.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Ненадходження від вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації у встановлений термін зведеного висновку на проект схеми територіального планування Російської Федерації, повідомлення про забезпечення доступу до якого в інформаційній системі територіального планування надійшло відповідно до частини 2 цієї статті, розглядати як згоду такого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації з проектом схеми територіального плани-вання Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації направляє надійшло в відпо-вії з частиною 2 цієї статті повідомлення про забезпечення доступу до проекту схеми територіального планування Російської Фе-ської Федерації і матеріалами по його обгрунтуванню в інформаційній системі територіального планування в органи місцевого само-врядування муніципальних утворень , на територіях яких планується розміщення об'єктів федерального значення або на довкілля на територіях яких можуть мати негативний вплив плановані для розміщення об'єкти федерального значення.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Органи місцевого самоврядування розглядають проект схеми територіального планування Російської Федерації в частині можливого впливу планованих для розміщення об'єктів федерального значення на соціально-економічний розвиток муниципаль-ного освіти, можливого негативного впливу таких об'єктів на навколишнє середовище на території муніципального освітньої-ня.
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Максимальний термін розгляду проекту схеми територіального планування Російської Федерації та підготовки заклю-чений на такий проект органами місцевого самоврядування не може перевищувати тридцять днів з дня отримання повідомлення, зазначеного в частині 2 цієї статті. При ненадходження висновків органів місцевого самоврядування у встановлений строк проект схеми тер-риториального планування Російської Федерації вважається узгодженим з цими органами.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації на підставі висновків органів ме-стного самоврядування здійснює підготовку зведеного висновку на проект схеми територіального планування Російської Фе-ської Федерації, яке може містити положення про згоду з проектом схеми територіального планування Російської Федерації або незгоду з таким проектом з обгрунтуванням прийнятого рішення.
8. У разі надходження від одного або декількох суб'єктів Російської Федерації зведених висновків, що містять положення про незгоду з проектом схеми територіального планування Російської Федерації з обгрунтуванням прийнятого рішення, протягом тридцяти днів з дня закінчення встановленого терміну погодження такого проекту приймається рішення про створення погоджувальної ко-місії. Максимальний термін роботи погоджувальної комісії не може перевищувати три місяці.
9. За результатами роботи погоджувальна комісія представляє:
1) документ про погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації і підготовлений для утвер-дження проект схеми територіального планування Російської Федерації з внесеними до нього змінами;
2) матеріали в текстовій формі та у вигляді карт з неузгоджених питань.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Зазначені у частині 9 цієї статті документи та матеріали можуть містити:
1) пропозиції про виключення з проекту схеми територіального планування Російської Федерації матеріалів по незгоду-сова питань (у тому числі шляхом їх відображення на відповідній карті в цілях фіксації неузгоджених питань до мо-мента їх узгодження);
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план узгодження зазначених у пункті 1 цієї частини питань після затвердження схеми територіального планування Російської Федерації шляхом підготовки пропозицій про внесення в таку схему відповідних змін.
11. На підставі документів та матеріалів, представлених погоджувальною комісією, приймається рішення про затвердження схеми територіального планування Російської Федерації або про відхилення проекту схеми територіального планування Рос-сийской Федерації і про направлення його на доопрацювання.
12. Порядок погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації, склад та порядок роботи злагоди-сітельной комісії встановлюються Урядом Російської Федерації.
13. За наявності зазначених у пункті 2 частини 9 цієї статті матеріалів Уряд Російської Федерації або у випадку, зазначеному в частині 2 статті 11 цього Кодексу, Президент Російської Федерації може затвердити схему територіального плану-вання Російської Федерації, що передбачає розміщення об'єктів федерального значення.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 12. Порядок погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації"
 1. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 2. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 3. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 4. Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації
  1. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим фе-деральним органом виконавчої влади в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів регіо-нального значення на особливо охоронювані природні території федерального значення в разі, якщо на території такого суб'єкта Рос-сийской Федерації
 5. Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району
  1. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, в наступних випад-ях: 1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на
 6. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 7. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках: 1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської
 8. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 9. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 10. Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування і забудови
  1. Правила землекористування і забудови затверджуються представницьким органом місцевого самоврядування. Обов'язковими додатками до проекту правил землекористування і забудови є протоколи публічних слухань щодо зазначеного проекту та за-ключення про результати таких публічних слухань. Обов'язковим додатком до проекту правил землекористування і забудови, підго-лення стосовно до
 11. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 12. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
 13. Стаття 26. Реалізація документів територіально-го планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Реалізація документів територіального планування здійснюється шляхом: 1) підготовки і затвердження документації з планування території відповідно до документами територіального плану-вання, 2) прийняття в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, рішень про резервування земель, про вилучення, у тому числі шляхом
 14. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
    (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Схема територіального планування муніципального району містить: 1) положення про територіальне планування; 2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району; 3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор; 4) карту
 15. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
    (В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Встановленням або зміною меж населених пунктів є: 1) затвердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального
 16. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 17. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
    (Введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 18. Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території
    1. Рішення про підготовку документації з планування території приймаються уповноваженими федеральними органами вико-навчої влади, органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органами місцевого самоврядування. 2. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку документації з планування терито-рії на підставі документів територіального
© 2014-2022  yport.inf.ua