Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району

1. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, в наступних випад-ях:
1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на межселенной території;
2) передбачається включення відповідно до зазначеним проектом в межі населених пунктів (у тому числі утворених населених пунктів), розташованих на межселенних територіях, земельних ділянок із земель лісового фонду;
3) на території муніципального району знаходяться особливо охоронювані природні території федерального значення;
4) передбачається розміщення згідно із зазначеним проектом об'єктів місцевого значення муніципального району, ко-торие можуть зробити негативний вплив на водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з вищим виконавчим ор-органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, в межах якого знаходиться муніципальний район, в наступних слу-чаях:
1) відповідно до документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації планується розміщення об'єктивним тов регіонального значення на межселенной території;
2) передбачається згідно із зазначеним проектом включення в межі населених пунктів (у тому числі утворених населених пунктів), розташованих на межселенних територіях, земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення або виключення з меж таких населених пунктів земельних ділянок, які планується віднести до категорії земель сельскохозяйст-венного призначення;
3) на території муніципального району знаходяться особливо охоронювані природні території регіонального значення.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2.1. У випадках, передбачених пунктом 1 частини 1, пунктом 1 частини 2 цієї статті, проект схеми територіального плани-вання муніципального району підлягає погодженню в частині визначення функціональних зон, в яких планується розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, і (або) місця розташування лінійних об'єктів федерального значення, лінійних об'єктів регіонального значення. У випадках, передбачених пунктом 3 частини 1, пункту 3 частини 2 цієї статті, проект схеми територіального планування муніципального району підлягає погодженню в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району на особливо охоронювані природні території Феде-рального значення, особливо охоронювані природні території регіонального значення.
(Частина 2.1 введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з органами місцевого само-врядування поселень, що входять до складу муніципального району, в частині можливого впливу планованих для розміщення об'єктів місць-ного значення муніципального району на соціально-економічний розвиток таких поселень, можливого негативного впливу дан-них об'єктів на навколишнє середовище на територіях таких поселень.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню із зацікавленими органами місцевого самоврядування муніципальних районів і органами місцевого самоврядування міських округів, що мають спільний кордон з муніципальним районом, з метою дотримання інтересів населення муніципальних утворень при встановленні на їх територіях зон з особливими умовами використання територій у зв'язку з планованим розміщенням об'єктів місцевого значення муніципального рай-вона, при розміщенні об'єктів місцевого значення муніципального району, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище на територіях цих муніципальних утворень.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. Інші питання, крім зазначених у частинах 1 - 4 цієї статті запитань, не можуть розглядатися при узгодженні проекту схеми територіального планування муніципального району.
6. Термін погодження проекту схеми територіального планування муніципального району не може перевищувати три місяці з дня надходження повідомлення про забезпечення доступу до зазначеного проекту та матеріалами за його обгрунтуванню в інформаційній систе-ме територіального планування в уповноважений державний орган виконавчої влади, вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, в межах якого знаходиться муніципальний район, органи місцевого само-врядування поселень, що входять до складу муніципального району, органи місцевого самоврядування муніципальних районів і органи місцево-го самоврядування міських округів, що мають спільний кордон з муніципальним районом.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. У разі ненадходження від зазначених у частині 6 цієї статті органів у встановлений термін до органу місцевого само-врядування муніципального району висновків на проект схеми територіального планування муніципального району такий проект вважає-ся узгодженим із зазначеними органами.
8. Висновки на проект схеми територіального планування муніципального району можуть містити положення про згоду з проектом схеми територіального планування муніципального району або незгоду з таким проектом з обгрунтуванням прийнятих рішень.
9. У разі надходження від одного або декількох зазначених у частині 6 цієї статті органів висновків, що містять поло-ження про незгоду з проектом схеми територіального планування муніципального району з обгрунтуванням прийнятих рішень, голова місцевої адміністрації муніципального району протягом тридцяти днів з дня закінчення встановленого терміну погодження такого проекту приймає рішення про створення погоджувальної комісії. Максимальний термін роботи погоджувальної комісії не може перевищувати три місяці.
10. За результатами роботи погоджувальна комісія представляє голові місцевої адміністрації муніципального району:
1) документ про погодження проекту схеми територіального планування муніципального району і підготовлений для її ут-верждения проект схеми територіального планування муніципального району з внесеними до нього змінами ;
2) матеріали в текстовій формі та у вигляді карт з неузгоджених питань.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. Зазначені у частині 10 цієї статті документи та матеріали можуть містити:
1) пропозиції про виключення з проекту схеми територіального планування муніципального району матеріалів по незгоду-сова питань (у тому числі шляхом їх відображення на відповідній карті в цілях фіксації неузгоджених питань до мо-мента їх узгодження);
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план узгодження зазначених у пункті 1 цієї частини питань після затвердження схеми територіального планування муніципального району шляхом підготовки пропозицій про внесення в таку схему відповідних змін.
12. На підставі документів та матеріалів, представлених погоджувальною комісією, голова місцевої адміністрації муници-пального району має право прийняти рішення про направлення узгодженого або не погодженого в певній частині проекту схеми тер-риториального планування муніципального району в представницький орган місцевого самоврядування муніципального району чи про відхилення проекту схеми територіального планування муніципального району та про направлення його на доопрацювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району "
 1. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 2. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 3. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 4. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках: 1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської
 5. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 6. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 7. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 8. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
  Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 9. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 10. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Схема територіального планування муніципального району містить: 1) положення про територіальне планування; 2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району; 3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор; 4) картку
 11. Стаття 169. Загальні положення
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Проект бюджету складається на основі прогнозу соціально-економічного розвитку з метою фінансового забезпечення витрата-них зобов'язань. 2. Проект федерального бюджету і проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до
 12. Розділ 5. Стадія складання проекту бюджету та її етапи
    Складання проекту бюджету - стадія бюджетного процесу, в ході якої здійснюється планування доходів бюджету, видатків бюджету і надходжень із джерел фінансування бюджету та відображення даних параметрів з встановленою бюджетним законодавством РФ деталізацією в проекті закону (рішення) про бюджет на три роки або в законі (рішенні) про бюджет на черговий фінансовий рік і
 13. Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
    (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Якщо державним чи муніципальним контрактом передбачено, що поставка товарів здійснюється постачальником (виконавцем) визначається державним чи муніципальним замовником покупцеві за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний замовник не пізніше тридцятиденного
 14. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 15. Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту
    (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Проект державного або муніципального контракту розробляється державним чи муніципальним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), якщо інше не передбачено угодою між ними. (В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. Сторона, яка одержала проект державного або муніципального контракту, що не
 16. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
    До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua