Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району

1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району.
2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів містобудівного проектування, а також з урахуванням пропозицій зацікавлених осіб.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Проект схеми територіального планування муніципального району до її затвердження підлягає відповідно до статті 21 цього Кодексу обов'язковому погодженню в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
4. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
5. Зацікавлені особи мають право подати свої пропозиції щодо проекту схеми територіального планування муніципальної-го району.
6. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. Правовласники земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, якщо їх права і законні інтереси порушуються чи можуть бути порушені в результаті затвердження схеми територіального планування муніципального району, має право оскаржити схему територіального планування муніципального району в судовому порядку.
8. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, орга-ни місцевого самоврядування, зацікавлені фізичні та юридичні особи мають право подати до органів місцевого самоврядування муніципального району пропозиції про внесення змін в схему територіального планування муніципального району.
9. Внесення змін у схему територіального планування муніципального району має здійснюватися відповідно до вимог, передбачених цією статтею та статтями 9 і 21 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району"
 1. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 2. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 3. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 4. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Встановленням або зміною меж населених пунктів є: 1) затвердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального
 5. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 6. Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Касове обслуговування виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджетів територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального
 7. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Схема територіального планування муніципального району містить: 1) положення про територіальне планування; 2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району; 3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор; 4) картку
 8. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 9. § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
  1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. Радянське земельне законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і
 10. Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних, ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Муніципальним правовим актом представницького органу муніципального району (за винятком рішення про бюджет муници-пального району чи іншого рішення на обмежений термін дії) можуть бути встановлені єдині для всіх поселень муніципальної-го району нормативи відрахувань до бюджетів поселень
 11. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  Особливості бюджетних повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого
 12. Стаття 142.4. Інші міжбюджетні трансферти бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу муніципального району, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу та відповідними їм законами суб'єкта Російської Федерації, бюджетам поселень можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету муніципального
 13. Стаття 142.5. Інші міжбюджетні трансферти з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу поселення, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу, бюджетам муніципальних районів можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджетів
 14. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  Муніципальні вибори організовуються виборчими комісіями за сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Організація конкретних виборів включає заходи щодо їх підготовки та проведення. У числі головних підготовчих дій призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих
 15. 46. Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів)
  Створення регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) передбачено ст. 138 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів). Порядок утворення фонду і методика розподілу дотацій з
 16. Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Поселення, що входять до складу муніципального району, представницький орган якого утворюється в порядку, передбачений-ном пунктом 1 частини 4 статті 35 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Феде-рації", перераховують до бюджету муніципального
 17. Стаття 9. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До бюджетних повноважень муніципальних утворень відносяться: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) встановлення порядку складання і розгляду проекту місцевого бюджету, затвердження і виконання місцевого бюджету, шляхи виконання контролю за його виконанням і затвердження звіту про виконання місцевого бюджету; складання та
© 2014-2022  yport.inf.ua