Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району

(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1. Схема територіального планування муніципального району містить:
1) положення про територіальне планування;
2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району;
3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор;
4) карту функціональних зон, встановлених на межселенних територіях, у разі, якщо на межселенних територіях плану-ється розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення (за винятком Чи лінійних об'єктів).
2. Положення про територіальне планування, що міститься у схемі територіального планування муніципального району, включає в себе:
1) відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення об'єктів місцевого значення муніципального рай-вона, їх основні характеристики, їх місце розташування (вказуються найменування поселення, межселенной території, населеного пункту), а також характеристики зон з особливими умовами використання територій у разі, якщо встановлення таких зон потрібно у зв'язку з розміщенням даних об'єктів;
2) параметри функціональних зон, встановлених на межселенних територіях, у разі, якщо на межселенних територіях пла-нується розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення (за винятком лінійних об'єктів), а також відомості про плановані для розміщення в зазначених зонах об'єктах федерального значення , об'єктах ре-гіонального значення, об'єктах місцевого значення.
3. На зазначених у пунктах 2 - 4 частини 1 цієї статті картах відповідно відображаються:
1) плановані для розміщення об'єкти місцевого значення муніципального району, що відносяться до наступних галузей:
а) електро-та газопостачання поселень;
б) автомобільні дороги місцевого значення поза межами населених пунктів у межах муніципального району;
в) утворення;
г) охорону здоров'я;
д) фізична культура і масовий спорт;
е) утилізація та переробка побутових і промислових відходів;
ж) інші області у зв'язку з вирішенням питань місцевого значення муніципального району;
2) межі населених пунктів (у тому числі кордону утворених населених пунктів), розташованих на межселенних терито-ріях;
3) межі і опис функціональних зон, встановлених на межселенних територіях, із зазначенням планованих для размеще-ня в цих зонах об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення (за винятком линів-них об'єктів) і (або) місця розташування лінійних об'єктів федерального значення, лінійних об'єктів регіонального значення, линів-них об'єктів місцевого значення.
4. До схеми територіального планування муніципального району додаються матеріали по її обгрунтуванню в текстовій формі та у вигляді карт.
5. Матеріали обгрунтування схеми територіального планування муніципального району в текстовій формі містять:
1) відомості про плани і програми комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти (при їх наяв-ності), для реалізації яких здійснюється створення об'єктів місцевого значення;
2) обгрунтування обраного варіанту розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району на основі аналізу вико-вання відповідної території, можливих напрямків її розвитку і прогнозованих обмежень її використання;
3) оцінку можливого впливу планованих для розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району на комплексний розвиток відповідної території;
4) затверджені документами територіального планування Російської Федерації, документами територіального плану-вання суб'єкта Російської Федерації відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення на межселенних територіях об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, їх основні характеристики, місце розташування, характе-ристики зон з особливими умовами використання територій у разі, якщо встановлення таких зон потрібно у зв'язку з розміщенням дан-них об'єктів, реквізити зазначених документів територіального планування, а також обгрунтування обраного варіанту розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення на основі аналізу використання цих територій, можливих на-правлінь їх розвитку та прогнозованих обмежень їх використання;
5) перелік земельних ділянок, розташованих на межселенних територіях та включаються до межі населених пунктів або виключаються з їх меж, із зазначенням категорій земель, до яких планується віднести ці земельні ділянки, і цілей їх плановано-го використання;
6) перелік і характеристику основних факторів ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характе-тера на межселенних територіях у випадку, якщо на межселенних територіях планується розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення.
6. Матеріали обгрунтування схеми територіального планування муніципального району у вигляді карт відображають:
1) межі поселень, що входять до складу муніципального району;
2) межі населених пунктів, що входять в складу муніципального району;
3) об'єкти капітального будівництва, інші об'єкти, території, зони, які вплинули на визначення планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району, об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, в тому числі :
а) плановані для розміщення об'єкти федерального значення, об'єкти регіонального значення згідно з документами територіального планування Російської Федерації, документами територіального планування суб'єкта Російської Федеративної-ції;
б) особливі економічні зони;
в) особливо охоронювані природні території федерального, регіонального, місцевого значення;
г) території об'єктів культурної спадщини;
д) зони з особливими умовами використання територій;
е) території, схильні до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
ж) інші об'єкти, інші території і (або) зони.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району "
 1. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 2. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Встановленням або зміною меж населених пунктів є: 1) затвердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального
 3. Модель територіальної організації
  Чинне законодавство дозволяє вибирати будь-яку модель територіальної, організації місцевого самоврядування з урахуванням місцевих географічних, політичних, культурних, національних, історичних та інших особливостей. У Росії сформовані території муніципальних освіті всіх можливих типів: міські та сільські поселення, сільські округу (сільради, волості і т.п.), райони,
 4. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 5. Стаття 63. Повноваження муніципального району щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних, ре-гіональних і місцевих податків і зборів до бюджетів поселень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Муніципальним правовим актом представницького органу муніципального району (за винятком рішення про бюджет муници-пального району чи іншого рішення на обмежений термін дії) можуть бути встановлені єдині для всіх поселень муніципальної-го району нормативи відрахувань до бюджетів поселень
 6. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
  Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 7. Стаття 142.4. Інші міжбюджетні трансферти бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу муніципального району, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу та відповідними їм законами суб'єкта Російської Федерації, бюджетам поселень можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету муніципального
 8. § 4. Перетворення муніципальних утворень.
  Перетворення муніципальних утворень - це об'єднання муніципальних утворень, поділ муніципальних утворень, зміна статусу міського поселення у зв'язку з наділенням його статусом міського округу або позбавленням його статусу міського округу. Згідно ст. 13 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" перетворення муніципальних
 9. § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
  1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. Радянське земельне законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і
 10. Стаття 142.5. Інші міжбюджетні трансферти з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів
  (введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу поселення, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу, бюджетам муніципальних районів можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджетів
 11. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  Муніципальні вибори організовуються виборчими комісіями за сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Організація конкретних виборів включає заходи щодо їх підготовки та проведення. У числі головних підготовчих дій призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих
 12. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 13. Стаття 142.3. Порядок надання субсидій з бюджетів поселень бюджетам муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної ха-рактер
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Поселення, що входять до складу муніципального району, представницький орган якого утворюється в порядку, передбачений-ном пунктом 1 частини 4 статті 35 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Феде-рації", перераховують до бюджету муніципального
 14. Стаття 15. Місцевий бюджет
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Кожне муніципальне утворення має власний бюджет. Бюджет муніципального утворення (місцевий бюджет) призначений для виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua