Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування

(введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної діяльності, і необхідним для забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі територіального плану-вання.
2. За допомогою інформаційної системи територіального планування з використанням офіційного сайту в мережі "Інтер-нет", визначеного федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням порядку ведення інформаційної системи територіального планування (далі в цілях цієї статті - офіційний сайт), повинен забезпечуватися доступ органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до наступної необ-ходимой для підготовки документів територіального планування інформації:
1) стратегії (програми) розвитку окремих галузей економіки, пріоритетні національні проекти, міждержавні програми, програми соціально-економічного розвитку суб'єктів Російської Федерації, плани і програми комплексного соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, програми, прийняті в установленому порядку і реалізуються за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, місцевих бюджетів, рішення органів державної вла -сти, органів місцевого самоврядування, інших головних розпорядників коштів відповідних бюджетів, що передбачають створення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення;
2) проекти документів територіального планування і матеріали з обгрунтування таких проектів;
3) документи територіального планування;
3.1) програми комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень, міських округів;
(п. 3.1 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
4) правила землекористування і забудови;
5) цифрові топографічні карти, що не містять відомостей, віднесених до державної таємниці;
5.1) історико-культурні опорні плани історичних поселень федерального значення та історико-культурні опорні плани історичних поселень регіонального значення;
(п. 5.1 введений Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
6) інформація:
а) про кордони суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, населених пунктів;
б) про розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення;
в) про зони з особливими умовами використання територій;
г) про територіях об'єктів культурної спадщини;
д) про особливо охоронюваних природних територіях;
е) про території, схильних до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
ж) про особливі економічні зони;
з) про результати інженерних вишукувань;
і) про родовищах та проявах корисних копалин;
7) інша інформація про стан, про використання, обмеження використання територій.
3. Федеральні органи виконавчої влади, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцево-го самоврядування, які здійснюють створення державних інформаційних ресурсів, створення та ведення державних і муні-ціпальних інформаційних систем, що містять інформацію, зазначену у частині 2 цієї статті, зобов'язані забезпечити доступ на офіційному сайті до зазначеної інформації з урахуванням законодавства Російської Федерації про державну таємницю в обсязі та в порядку, що встановлені Урядом Російської Федерації.
4. Оператор інформаційної системи територіального планування визначається Урядом Російської Федерації. Оператор інформаційної системи територіального планування забезпечує її створення і функціонування.
5. Уряд Російської Федерації встановлює правила ведення інформаційної системи територіального планування-ня, в тому числі:
1) вимоги до програмних і технічних засобів ведення інформаційної системи територіального планування з урахуванням те законодавства Російської Федерації про технічне регулювання;
2) вимоги до інформації (за винятком зазначеної у пункті 5 частини 2 цієї статті інформації), доступ до якої дол-дружин забезпечуватися за допомогою інформаційної системи територіального планування, і способів її відображення;
3) порядок надання доступу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юри-ських осіб до інформації, зазначеної в частині 2 цієї статті, з використанням офіційного сайту;
4) порядок забезпечення доступу до проектів документів територіального планування, матеріалами з обгрунтування таких проек-тів, затвердженим документам територіального планування в інформаційній системі територіального планування.
6. Контроль за дотриманням порядку ведення інформаційної системи територіального планування, в тому числі за дотриман-ням вимог законодавства Російської Федерації про захист інформації, здійснюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на здійснення контролю за дотриманням порядку ведення інформаційної системи територіального пла-нування.
7. Доступ до інформації, розміщеної на офіційному сайті, повинен здійснюватися без справляння плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування "
 1. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 2. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
  Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 3. Список рекомендованої літератури
  1. Бризгалін А.В., Берник В.Р., Головкін О.М., Бризгалін В.В., Баженов О.І. Методи податкової оптимізації, або як уникнути небезпечних помилок. - М.: Аналітика-Прес, 1999.-144 с. 2. Горбунов А.Р. Податкове планування і створення компаній за кордоном. - М.: Анкіл, 1999. - 184 с. 3. Дернберг РЛ. Міжнародне оподаткування / Пер, з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375С. 4. Кзшін В.А. Податкові угоди
 4. Стаття 23
  Будь-яка держава, в якому його територіальні одиниці мають власні системи права з питань, які є предметом регулювання цієї Конвенції, не зобов'язана застосовувати дану Конвенцію при колізіях правових систем, що діють в таких територіальних
 5. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально -процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 6. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 7. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До складу бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду
 8. 1.2.2. Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони
  Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони як види землевпорядної діяльності встановлені ст. 14 ФЗ "Про землеустрій". Дані землевпорядні дії проводяться з метою розподілу земель відповідно з перспективами розвитку економіки, поліпшення організації територій та визначення напрямків найбільш раціонального та ефективного використання
 9. § 1. Поняття і зміст землеустрою
  Землевпорядкування являє собою комплекс заходів щодо вивчення стану земель, планування та організації раціонального використання земель та їх охорони, опису місця розташування і (або) встановленню на місцевості меж об'єктів землеустрою, організації раціонального використання громадянами та юридичними особами земельних ділянок для здійснення сільськогосподарського виробництва, а
 10. Список рекомендованої літератури
  1. Безклубіп І. До питання про Юридичним природу договором факторингу / / Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3.-С 89-91. 2. Внукова Н.Н. Факторинг в ринковій економіці. - Харків: Бізнес Інформ, 1997. - 158 с. 3. Новосьолова Л Л. Угоди поступки права (вимоги) в комерційній практиці. Факторинг. - М.: Статут, 2003. - 494 с. 4. Чапічадзе Я.О. Договір факторингу: Автореф. дис.
 11. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, плануванні території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального
 12. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
  Територіальні федеральні органи виконавчої влади входять до системи органів виконавчої влади РФ і здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність в межах певного територіального утворення (федерального округу, суб'єкта РФ). Загальні права територіальних органів: 1) представляти відповідні міністерства і відомства РФ в їх відносинах з органами
 13. § 4. Особливості зміни правового режиму земель населених пунктів
  Ключовим поняттям, що визначає особливості зміни цільового призначення даної категорії земель, є межа населеного пункту. У межах межі населених пунктів не може бути земель інших категорій, крім земель населених пунктів. Встановлення або зміна меж населених пунктів, а також включення земельних ділянок у межі населених пунктів або виключення земельних
 14. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Встановленням або зміною меж населених пунктів є: 1) затвердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального
© 2014-2022  yport.inf.ua