Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності

1. Ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності здійснюється органами місцевого само-врядування міських округів, органами місцевого самоврядування муніципальних районів шляхом збору, документування, актуалізації, обробки, систематизації, обліку та зберігання відомостей, необхідних для здійснення містобудівної діяльності.
2. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, відповідно прийняли, затвердили, що видали до-кументи, що містяться в яких відомості підлягають відповідно до цього Кодексу розміщенню в інформаційних системах забезпечення містобудівної діяльності, протягом семи днів з дня прийняття, затвердження, видачі зазначених документів направ -ляють відповідні копії до органу місцевого самоврядування міського округу, орган місцевого самоврядування муніципального рай-вона, стосовно до територій яких приймаються, затверджуються, видаються зазначені документи. Орган місцевого само-врядування міського округу, орган місцевого самоврядування муніципального району протягом чотирнадцяти днів з дня отримання відповідних копій розміщують їх в інформаційних системах забезпечення містобудівної діяльності.
3. Документи, прийняті, затверджені або видані органом місцевого самоврядування міського округу, органом місцевого само-врядування муніципального району та підлягають відповідно до цього Кодексу розміщенню в інформаційних системах забезпечення містобудівної діяльності, розміщуються в зазначених системах протягом чотирнадцяти днів з дня їх прийняття, ут- верждения або видачі.
4. Документування відомостей інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності здійснюється на паперо-них та електронних носіях. При невідповідності записів на паперовому та електронному носіях пріоритет мають записи на паперовому носії.
5. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності, вимоги до технологій і про-програмним, лінгвістичним, правовим і організаційним засобам забезпечення автоматизованих інформаційних систем забезпе-чення містобудівної діяльності встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним орга-ном виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
6. Органи місцевого самоврядування міських округів, органи місцевого самоврядування муніципальних районів зобов'язані пре-доставляти відомості інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності за запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
7. Надання відомостей інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності здійснюється безкоштовно або за плату. Максимальний розмір плати за надання зазначених відомостей та порядок справляння такої плати встановлюються Пра-вітельством Російської Федерації.
8. Орган місцевого самоврядування міського округу, орган місцевого самоврядування муніципального району безкоштовно здійснювала-вляют надання відомостей інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності про об'єкти капітального будів-ництва в організацію (орган) з обліку об'єктів нерухомого майна та орган з обліку державного та муніципального імущі-ства в необхідному обсязі, а також відомостей про відповідність об'єктів капітального будівництва вимогам енергетичної ефек-тивності і вимогам оснащеності об'єктів капітального будівництва приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів, відомостей про клас енергетичної ефективності багатоквартирних будинків до органів державної влади, яким такі відомості необхідні у зв'язку із здійсненням ними їх повноважень , в тому числі повноважень щодо здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності.
(В ред. Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ)
9. Органи місцевого самоврядування міських округів, органи місцевого самоврядування муніципальних районів безкоштовно здійсню-ються надання відомостей інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності за запитами:
1) органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, ор -ганов місцевого самоврядування;
2) фізичних та юридичних осіб у випадках, передбачених федеральними законами.
9.1. За міжвідомчим запитами органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування відомості, що містяться в інформаційній системі забезпечення містобудівної діяльності, надаються не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання органом місцевого самоврядування міського округу, органом місцевого самоврядування муніципального району відповідного міжвідомчого запиту.
(Частина 9.1 введена Федеральним законом від 28.07.2012 N 133-ФЗ)
10. Порядок надання відомостей інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності за запитами орга-нів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб встановлюється уповноваженим Прави-будівництві Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності"
 1. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 2. 9.1. Правовий режим інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  Основними джерелами правового регулювання відносин у галузі створення і застосування автоматизованих інформаційних систем, інформаційних технологій засобів зв'язку і телекомунікацій є Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації »(гл. 4« Інформатизація. Інформаційні системи, технології та засоби їх забезпечення »), Цивільний кодекс РФ, а також Закон РФ« Про
 3. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  1. Законодавство про містобудівну діяльність складається з цього Кодексу, інших федеральних законів та інших нор-мативно правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції. 2. Федеральні закони і прийняті відповідно до них інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють
 4. 9.3. Державна політика в галузі створення інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначена державна політика у сфері створення і застосування автоматизованих інформаційних систем, засобів зв'язку та » телекомунікацій: створення та розвиток федеральних і регіональних інформаційних систем і мереж, забезпечення їх сумісності та взаємодії в єдиному інформаційному просторі РФ; сприяння
 5. 4.3.3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення
  Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні таких інформаційних процесів, грунтуються на наступних правах і обов'язках їх учасників: право на створення і застосування інформаційних систем, їх мереж, засобів їх забезпечення (усі учасники цих процесів); право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності при створенні таких об'єктів (фізичні особи,
 6. Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
  До 31 грудня 2013 року в відношенні земельних ділянок, призначених для будівництва, реконструкції лінійних об'єктів, можуть надаватися містобудівні плани земельних ділянок у порядку, встановленому Містобудівною кодексом Рос-сийской Федерації (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191 -ФЗ). 1. Підготовка містобудівних планів земельних ділянок здійснюється стосовно
 7. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  1. Суб'єктами містобудівних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації , муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади
 8. 8.2. Державна політика в області формування і використання інформаційних ресурсів
  Найважливішим системоутворюючим актом в галузі поводження документованої інформації є Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» [54]. Відносинам з приводу формування і використання інформаційних ресурсів на основі створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження і надання споживачеві документованої інформації присвячена гл. 2
 9. Контрольні питання
  1. Що розуміється під інформаційною безпекою ? 2. Чи законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості, суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5.
 10. Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
  1. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, щодо яких відповідно до законодавства про містобудівну діяльність встановлюються містобудівні регламенти, визначаються такими містобудівними регламентами. 2. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не 2.2.4. Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
 11. До об'єктів в цій області відносяться: інформаційні системи та інформаційні технології, засоби їх забезпечення. Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначено поняття « інформаційна система »- організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і
  § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
 12. Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
  ГЛАВА 2 ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК СФЕРА ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 13. Інформаційне право складає правовий фундамент інформаційного суспільства, а отже, без якнайшвидшого формування такого права неможливо і нормальний розвиток інформаційного суспільства XXI в. В основі діяльності членів інформаційного суспільства лежать інформація, інформаційні ресурси та інформаційні продукти, а саме існування інформаційного суспільства засноване на зверненні
  3.8.4. Інформаційне право як система норм, регулюють відносини в інформаційній сфері
 14. Інформаційне право як система норм, що регулюють інформаційні відносини, має на меті дослідження інформаційної сфери як сфери правового регулювання суспільних відносин, виявлення об'єктів і суб'єктів інформаційних правовідносин, підготовку проектів нормативних правових актів у галузі дії інформаційного права, оцінку ефективності проектів цих актів із застосуванням
  Стаття 31. Державний водний реєстр
 15. 1. Державний водний реєстр являє собою систематизований звід документованих відомостей про водні об'єктах- тах, що перебувають у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних образо-ваний, власності фізичних осіб, юридичних осіб, про їх використання, про річкових басейнах, про басейнових округах. 2. У державному водному
  1. Государственный водный реестр представляет собой систематизированный свод документированных сведений о водных объек-тах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образо-ваний, собственности физических лиц, юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 2. В государственном водном
© 2014-2022  yport.inf.ua