Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 56. Інформаційні системи забезпечення градо-будівельної діяльності

1. Інформаційні системи забезпечення містобудівної діяльності - організований відповідно до вимог на-вартого Кодексу систематизований звід документованих відомостей про розвиток територій, про їх забудові, про земельні учас-ках, про об'єкти капітального будівництва та інших необхідних для здійснення містобудівної діяльності відомостей.
2. Інформаційні системи забезпечення містобудівної діяльності включають в себе матеріали в текстовій формі та у вигляді карт (схем).
3. Метою ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності є забезпечення органів державного-кої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб достовірними відомостями, необхідними для осуще ствления містобудівної, інвестиційної та іншої господарської діяльності, проведення землеустрою.
4. Інформаційні системи забезпечення містобудівної діяльності включають в себе:
1) відомості:
а) про документи територіального планування Російської Федерації в частині, що стосується територій муніципальних образо-ваний;
б) про документи територіального планування суб'єктів Російської Федерації в частині, що стосується територій муниципаль-них утворень;
в) про документи територіального планування муніципальних утворень, матеріалах за їх обгрунтуванню;
г) про правила землекористування і забудови, внесення до них змін;
д) про документації з планування території;
е) про вивченості природних і техногенних умов на підставі результатів інженерних вишукувань;
ж) про резервування земель і про вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб;
(пп. " ж "в ред. Федерального закону від 10.05.2007 N 69-ФЗ)
з) про геодезичних і картографічних матеріалах;
і) про створення штучного земельної ділянки;
(пп. "і" введений Федеральним законом від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
2) справи про забудованих і підлягають забудові земельних ділянках;
3) інші документи і матеріали.
5. Справи про забудованих або підлягають забудові земельних ділянках відкриваються на кожну земельну ділянку. У справу про за-строєному або підметі забудові земельній ділянці поміщаються розробляються та приймаються при підготовці документації з планування території, будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва копії таких докумен-тів і карт (схем):
1) містобудівний план земельної ділянки;
2) результати інженерних вишукувань;
3) відомості про площу, про висоту і кількості поверхів об'єкта капітального будівництва, про мережах інженерно -технічного забезпе-чення, розділи проектної документації, передбачені пунктами 2, 8 - 10 і 11.1 частини 12 статті 48 цього Кодексу, або схема планувальної організації земельної ділянки з позначенням місця розміщення об'єкта індивідуального житлового будівництва-ва;
(в ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
4) документи, що підтверджують відповідність проектної документації вимогам технічних регламентів і результатами інженерні шукування;
5) висновок державної експертизи проектної документації;
6) дозвіл на будівництво;
6.1) рішення уповноважених на видачу дозволів на будівництво федерального органу виконавчої влади, органу виконавчої-чої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місцевого самоврядування або уповноваженої організації, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, про припинення дії дозволу на будівництво, про внесення змін у дозвіл на будівництво;
(п. 6.1 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 224 - ФЗ)
7) рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва;
(п. 7 в ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
8) рішення органу місцевого самоврядування про надання дозволу на умовно дозволений вид використання;
9) документи, що підтверджують відповідність збудованого , реконструйованого об'єкта капітального будівництва проектної документації;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
9.1) висновок органу державного будівельного нагляду;
(п. 9.1 введений Федеральним законом від 23.11.2009 N 261-ФЗ)
9.2) акт перевірки відповідності багатоквартирного будинку вимогам енергетичної ефективності із зазначенням класу його енерге-тичної ефективності на момент складання цього акта;
(п. 9.2 введений Федеральним законом від 23.11.2009 N 261-ФЗ)
10) акт приймання об'єкта капітального будівництва;
11) дозвіл на введення об'єкту в експлуатацію;
12) схема, що відображає розташування побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва, розташування мереж інженерно-технічного забезпечення в межах земельної ділянки та планувальну організацію земельної ділянки;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
13) інші документи і матеріали.
6. У справу про забудованому або підметі забудові земельній ділянці поміщаються відомості про земельну ділянку та видані до введення в дію цього Кодексу технічні паспорти на об'єкти капітального будівництва, розташовані на даному зе-мельних ділянці.
7. Відомості інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності систематизуються відповідно до кадастру-вим розподілом території Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
8. Відомості інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності є відкритими і загальнодоступними, за винятком відомостей, віднесених федеральними законами до категорії обмеженого доступу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 56. Інформаційні системи забезпечення градо-будівельної діяльності "
 1. Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
  1. Ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності здійснюється органами місцевого само-врядування міських округів, органами місцевого самоврядування муніципальних районів шляхом збору, документування, актуалізації, обробки, систематизації, обліку та зберігання відомостей, необхідних для здійснення містобудівної діяльності. 2. Органи державної влади або
 2. Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
  Законодавство про містобудівну діяльність і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принципах: 1) забезпечення сталого розвитку територій на основі територіального планування та містобудівного зонірова-ня; 2) забезпечення збалансованого врахування екологічних, економічних, соціальних та інших факторів при здійсненні
 3. Глава 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРАДО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У суб'єктах Російської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга
  Глава 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ГРАДО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У суб'єктах Російської Федерації - міст федерального значення Москви І
 4. 9.3. Державна політика в галузі створення інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначена державна політика у сфері створення і застосування автоматизованих інформаційних систем, засобів зв'язку та » телекомунікацій: створення та розвиток федеральних і регіональних інформаційних систем і мереж, забезпечення їх сумісності та взаємодії в єдиному інформаційному просторі РФ; сприяння
 5. 9.1. Правовий режим інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
  Основними джерелами правового регулювання відносин у галузі створення і застосування автоматизованих інформаційних систем, інформаційних технологій засобів зв'язку і телекомунікацій є Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації »(гл. 4« Інформатизація. Інформаційні системи, технології та засоби їх забезпечення »), Цивільний кодекс РФ, а також Закон РФ« Про
 6. 4.3.3. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні інформаційних систем, їх мереж, засобів забезпечення
  Інформаційні правовідносини, що виникають при здійсненні таких інформаційних процесів, грунтуються на наступних правах і обов'язках їх учасників: право на створення і застосування інформаційних систем, їх мереж, засобів їх забезпечення (усі учасники цих процесів); право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності при створенні таких об'єктів (фізичні особи,
 7. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  Однією з характерних особливостей змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін по
 8. 8.2. Державна політика в сфері формування і використання інформаційних ресурсів
  Найважливішим системоутворюючим актом в галузі поводження документованої інформації є Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» [54]. Відносинам з приводу формування і використання інформаційних ресурсів на основі створення, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження і надання споживачеві документованої інформації присвячена гл. 2
 9. Контрольні питання
  1. Що розуміється під інформаційною безпекою? 2. Чи законодавче визначення інформаційної безпеки? Якщо є, то вкажіть його формулювання? 3. Що розуміється під життєво важливими інтересами особистості , суспільства і держави в інформаційній сфері? 4. Як співвідносяться поняття "інформаційна безпека", "безпека інформації" та "захист інформації"? 5.
 10. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  (введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики , надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
 11. Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність
  1. Законодавство про містобудівну діяльність регулює відносини щодо територіального планування, містобудівельно-тельному зонуванню, плануванні території, архітектурно-будівельного проектування, відносини з будівництва об'єктів капітального будівництва, їх реконструкції, капітального ремонту, а також по експлуатації будівель, споруд (далі - містобудівельно-тільні відносини). (в
 12. Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки будівельних робіт
  1. Підрядник зобов'язаний при здійсненні будівництва та пов'язаних з ним робіт дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт. Підрядник несе відповідальність за порушення зазначених вимог. 2. Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт матеріали та обладнання, надані замовником , або виконувати його
 13. ГЛАВА 2 ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК СФЕРА ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  Інформаційне право складає правовий фундамент інформаційного суспільства, а отже, без якнайшвидшого формування такого права неможливо і нормальний розвиток інформаційного суспільства XXI в. В основі діяльності членів інформаційного суспільства лежать інформація, інформаційні ресурси та інформаційні продукти, а саме існування інформаційного суспільства засноване на зверненні
 14. 3.8.4. Інформаційне право як система норм , що регулюють відносини в інформаційній сфері
  Інформаційне право як система норм, що регулюють інформаційні відносини, має на меті дослідження інформаційної сфери як сфери правового регулювання суспільних відносин, виявлення об'єктів і суб'єктів інформаційних правовідносин, підготовку проектів нормативних правових актів у області дії інформаційного права, оцінку ефективності проектів цих актів із застосуванням
 15. Стаття 225.4. Забезпечення доступу до інформації про корпора-тивних спорі і права на участь у справі
    Коментар до статті 225.Обеспеченіе надійного механізму доведення інформації до осіб, що у справі, інших зацікавлені-ресованних осіб про наявність спору, що розглядається в суді, багато в чому сприяє підвищенню рівня гарантій судового захисту. При-стосовно до корпоративних спорів це тим більше актуально, маючи на увазі широке коло учасників корпоративних правовідносин. На забезпечення такого
 16. Стаття 23.56. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду
    1. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 9.4, 9.5 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) начальник головної інспекції державного архітектурно-будівельного нагляду федерального
 17. 2.2.4. Область створення та застосування інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
    До об'єктів у цій області належать: інформаційні системи та інформаційні технології, засоби їх забезпечення. Федеральним законом «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації» визначено поняття «інформаційна система» - організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і
 18. 10.1. Правова основа захисту об'єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній сфері
    Законом РФ «Про безпеку» [62] безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави. Життєво важливі інтереси визначаються законодавцем як сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування і можливості прогресивного розвитку особистості, суспільства, держави, а загроза безпеці - як сукупність умов
 19. 3.3. Суспільні відносини, регульовані інформаційним правом
    Інформаційне право як окрема галузь права ставить своїм завданням регулювання особливої однорідної групи суспільних відносин, які називаються інформаційними відносинами. Для того щоб встановити особливості цих відносин, треба відповісти на питання про те, що ж є загальним для інформаційного права, об'єднуючим суспільні відносини, що регулюються нормами цього права в єдиний
© 2014-2022  yport.inf.ua