Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування

1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках:
1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської Федерації, документами територіального планування суб'єкта Російської Федерації, на територіях поселення, міського округу, межселенной території муніципального району, територіях декількох муніципальних утворень;
2) планування розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району, передбачених документами территориаль -ного планування муніципального району, на території поселення, що входить до складу такого муніципального району;
3) планування розміщення об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення на територіях інших суб'єктів Рос-сийской Федерації або інших муніципальних утворень;
4) встановлення обмежень використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, розташованих у МЕЖАХлах зон охорони об'єктів культурної спадщини федерального або регіонального значення.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися:
1) федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;
1.1) федеральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
(п. 1.1 введений Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;
3) органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органами місцевого самоврядування;
4) органами місцевого самоврядування муніципальних утворень.
3. З ініціативою про спільну підготовку проектів документів територіального планування вправі виступати:
1) федеральні органи виконавчої влади;
2) вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації;
3) органи місцевого самоврядування.
4. Пропозиції про спільну підготовку проекту документа територіального планування або проектів документів територі-ального планування повинні містити положення про організацію скоординованих робіт, пов'язаних з підготовкою проекту доку-мента територіального планування або проектів документів територіального планування в частині їх змісту, обсягу і термінів фінансування.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. З метою спільної підготовки проекту документа територіального планування або проектів документів територіального планування відповідно до частини 2 цієї статті федеральні органи виконавчої влади, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, які отримали зазначені у частині 4 цієї статті пропозиції, протягом тридцяти днів з дня їх надходження повинні направити відповідь про дачу згоди на спільну підготовку проекту документа територіального планування або проектів документів територіального планування або про необхідність уточнення передбачених частиною 4 цієї статті положень про організацію скоординованих робіт.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Відмова від спільної підготовки документів територіального планування у встановлених частиною 1 цієї статті слу-чаях не допускається.
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
7. У разі отримання відповіді про дачу згоди на спільну підготовку проекту документа територіального планування або проектів документів територіального планування на підставі спільного рішення сторін створюється комісія по спільній під-готуванні проекту документа територіального планування або проектів документів територіального планування (далі - комісія по спільній підготовці проектів).
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. Комісія по спільній підготовці проектів створюється на умовах рівного представництва сторін.
9. Комісія по спільній підготовці проектів забезпечує дотримання інтересів зазначених у частині 5 цієї статті орга-нів та координацію їх діяльності при підготовці проекту документа територіального планування або проектів документів терри-торіального планування.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Спільна підготовка проекту документа територіального планування або проектів документів територіального плани-вання повинна здійснюватися з урахуванням вимог, передбачених статтями 11, 15, 20 і 24 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
11. У разі, якщо при спільній підготовці проекту документа територіального планування пропозиції про розміщення об'єк-тів регіонального або місцевого значення на території іншого суб'єкта Російської Федерації або території іншої муниципаль-ного освіти не узгоджені, питання про розміщення таких об'єктів вирішується в судовому порядку.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Документ територіального планування, спільна підготовка якого здійснювалась відповідно до цієї стати-їй, затверджується органом державної влади або органом місцевого самоврядування відповідно до компетенції, встановленої статтями 11, 15, 20 і 24 цього Кодексу.
13. Порядок спільної підготовки проекту документа територіального планування або проектів документів територіально-го планування, склад, порядок створення та діяльності комісії з спільну підготовку проектів можуть встановлюватися Прави-будівництві Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації , органами місцевого само-врядування "
 1. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 2. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 3. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 4. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 5. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 6. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 7. Стаття 42. Проект планування території
  1. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Проект планування території
 8. Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
  1. Право авторства на проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу чи знака належить особі, яка створила відповідний проект (розробнику). Розробник проекту офіційного документа, символу чи знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого
 9. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  (введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 10. Стаття 200. Порядок підготовки до розгляду у першому читанні проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період Го-жавної Думою
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Протягом 10 днів з дня внесення до Державної Думи проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період профільні комітети готують і направляють в Комітет з питань бюджету укладення за вказаною за-конопроект та пропозиції про прийняття чи про відхилення поданого законопроекту, а також
 11. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектування, розміщення, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти
 12. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Схема територіального планування муніципального району містить: 1) положення про територіальне планування; 2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району; 3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор; 4) картку
 13. Стаття 43. Проекти межування територій
  1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 14. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
    У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 15. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
    Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 16. Стаття 353. Планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни Коментар до статті 353
    1. Коментована стаття передбачає відповідальність за вчинення двох особливо тяжких злочинів, що створюють небезпеку великих людських жертв, руйнування економіки держав і регіонів, знищення пам'яток історії та культури: планування, підготовка, розв'язування агресивної війни (ч. 1); ведення такої війни (ч. 2) . Безпосередній об'єкт зазначених злочинів - стан світу
 17. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
© 2014-2022  yport.inf.ua