Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 26. Реалізація документів територіально-го планування

(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1. Реалізація документів територіального планування здійснюється шляхом:
1) підготовки і затвердження документації з планування території відповідно до документами територіального плану-вання;
2) прийняття у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, рішень про резервування земель, про вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, про переведення земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу;
3) створення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення на підставі доку-ментації з планування території.
2. Реалізація схеми територіального планування Російської Федерації здійснюється шляхом виконання заходів, ко-торие передбачені програмами, затвердженими Урядом Російської Федерації та реалізованими за рахунок коштів федераль-ного бюджету, або нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, або в установленому Урядом Рос-сийской Федерації порядку рішеннями головних розпорядників коштів федерального бюджету, або інвестиційними програмами суб'єктів природних монополій.
3. Реалізація схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації здійснюється шляхом виконання за-ходів, які передбачені програмами, затвердженими вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Рос-сийской Федерації та реалізованими за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, або нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, або в установленому вищим виконавець-ним органом державної влади суб'єкта Російської Федерації порядку рішеннями головних розпорядників коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, або інвестиційними програмами суб'єктів природних монополій.
4. Реалізація схеми територіального планування муніципального району здійснюється шляхом виконання заходів, ко-торие передбачені програмами, затвердженими місцевою адміністрацією муніципального району та реалізованими за рахунок коштів місцевого бюджету, або нормативними правовими актами місцевої адміністрації муніципального району, або в установленому місцевою адміністрацією муніципального району порядку рішеннями головних розпорядників коштів місцевого бюджету, або інвестиційними програмами організацій комунального комплексу.
5. Реалізація генерального плану поселення, генерального плану міського округу здійснюється шляхом виконання мероприя-тий, які передбачені програмами, затвердженими місцевою адміністрацією поселення, місцевою адміністрацією міського округу і реалізованими за рахунок коштів місцевого бюджету, або нормативними правовими актами місцевої адміністрації поселення, ме-стной адміністрації міського округу, або в установленому місцевою адміністрацією поселення, місцевою адміністрацією міського округу порядку рішеннями головних розпорядників коштів місцевого бюджету, програмами комплексного розвитку систем коммуналь-ної інфраструктури поселень, міських округів і (за наявності) інвестиційними програмами організацій комунального ком-плексу.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
Положення частини 5.1 статті 26 застосовуються до правовідносин, пов'язаних із затвердженням програм комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень, міських округів і виникли після дня набрання чинності Федерального закону від 30.12.2012 N 289-ФЗ. При наявності генеральних планів поселень і генеральних планів міських округів, затверджених до дня вступ-лення чинності зазначеного Закону, програми комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури відповідних поселень, міських округів повинні бути розроблені і затверджені не пізніше 1 січня 2014 року.
5.1. Програми комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень, міських округів розробляються ор-ганами місцевого самоврядування поселень, міських округів і підлягають затвердженню представницькими органами місцевого само-управління таких поселень, міських округів у шестимісячний строк з дати затвердження генеральних планів відповідних посе-лений, міських округів. У разі прийняття представницьким органом місцевого самоврядування сільського поселення предусмотренно-го частиною 6 статті 18 цього Кодексу рішення про відсутність необхідності підготовки його генерального плану програма ком комплексного розвитку такого сільського поселення розробці та затвердженню не підлягає.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
6. У разі, якщо програми, що реалізуються за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, ме-ки бюджетів, рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших головних розпорядників коштів відповідних бюджетів, що передбачають створення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення, інвестиційні програми суб'єктів природних монополій, організацій комунального комплексу прийняті до затвердження документів територіального планування і передбачають створення об'єктів федерального значення, об'єктів регіо-нального значення, об'єктів місцевого значення, які підлягають відображенню в документах територіального планування, але не передбачається-бачених зазначеними документами територіального планування, такі програми і рішення підлягають у двомісячний термін з дати затвердження зазначених документів територіального планування приведенню у відповідність з ними.
7. У разі, якщо програми, що реалізуються за рахунок коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, ме-ки бюджетів, рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших головних розпорядників коштів відповідних бюджетів, що передбачають створення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення, інвестиційні програми суб'єктів природних монополій, організацій комунального комплексу беруть-ся після затвердження документів територіального планування і передбачають створення об'єктів федерального значення, об'єктивним тов регіонального значення, об'єктів місцевого значення, які підлягають відображенню в документах територіального планування, але не передбачених зазначеними документами територіального планування, в зазначені документи територіального планування в п'ятимісячний термін з дати затвердження таких програм і прийняття таких рішень вносяться відповідні зміни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 26. Реалізація документів територіально-го планування "
 1. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 2. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках: 1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської
 3. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 4. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 5. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 6. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 7. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 8. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Схема територіального планування муніципального району містить: 1) положення про територіальне планування; 2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району; 3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), розташованих на межселенних тер-ритор; 4) картку
 9. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 10. Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації
  1. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим фе-деральним органом виконавчої влади в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів регіо-нального значення на особливо охоронювані природні території федерального значення в разі, якщо на території такого суб'єкта Рос-сийской Федерації
 11. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
  Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 12. Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району
  1. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, в наступних випад-ях: 1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на
 13. 1.2.2. Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони
  Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони як види землевпорядної діяльності встановлені ст. 14 ФЗ "Про землеустрій". Дані землевпорядні дії проводяться з метою розподілу земель відповідно з перспективами розвитку економіки, поліпшення організації територій та визначення напрямків найбільш раціонального та ефективного використання
 14. Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
    Законодавство про містобудівну діяльність і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принципах: 1) забезпечення сталого розвитку територій на основі територіального планування та містобудівного зонірова-ня; 2) забезпечення збалансованого врахування екологічних, економічних, соціальних та інших факторів при здійсненні
 15. Список рекомендованої літератури
    1. Бризгалін А.В., Берник В.Р., Головкін О.М., Бризгалін В.В., Баженов О.І. Методи податкової оптимізації, або як уникнути небезпечних помилок. - М.: Аналітика-Прес, 1999.-144 с. 2. Горбунов А.Р. Податкове планування і створення компаній за кордоном. - М.: Анкіл, 1999. - 184 с. 3. Дернберг РЛ. Міжнародне оподаткування / Пер, з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375С. 4. Кзшін В.А. Податкові угоди
 16. § 4. Особливості зміни правового режиму земель населених пунктів
    Ключовим поняттям, що визначає особливості зміни цільового призначення даної категорії земель, є межа населеного пункту. У межах межі населених пунктів не може бути земель інших категорій, крім земель населених пунктів. Встановлення або зміна меж населених пунктів, а також включення земельних ділянок у межі населених пунктів або виключення земельних
 17. Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території
    1. Рішення про підготовку документації з планування території приймаються уповноваженими федеральними органами вико-навчої влади, органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органами місцевого самоврядування. 2. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку документації з планування терито-рії на підставі документів територіального
 18.  § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
    § 2. Слідчі ситуації і планування
 19. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
    (Введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
© 2014-2022  yport.inf.ua