Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації

1. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим фе-деральним органом виконавчої влади в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів регіо-нального значення на особливо охоронювані природні території федерального значення в разі, якщо на території такого суб'єкта Рос-сийской Федерації перебувають особливо охоронювані природні території федерального значення. Проект схеми територіального плани-вання суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим федеральним органом виконавчої влади також у разі, якщо плановані для розміщення об'єкти регіонального значення можуть мати негативний вплив на водні об'єкти, що знаходяться у федеральній власності.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з вищими виконай-них органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, що мають спільний кордон із суб'єктом Російської Феде-рації, який забезпечив підготовку проекту такої схеми, з метою дотримання інтересів зазначених суб'єктів Російської Федерації при встановленні на їх територіях зон з особливими умовами використання територій у зв'язку з планованим розміщенням об'єктів ре-гіонального значення, при розміщенні об'єктів регіонального значення, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище на територіях зазначених суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з органами місцевого самоврядування муніципальних утворень, на територіях яких планується розміщення об'єктів регіонального значення або на довкілля на територіях яких можуть мати негативний вплив плановані для розміщення об'єкти регіонального значення, з метою дотримання інтересів населення муніципальних утворень в частини можливого впливу планованих для размеще-ня об'єктів регіонального значення на соціально-економічний розвиток муніципальних утворень, можливого негативного віз-дії таких об'єктів на навколишнє середовище на територіях муніципальних утворень.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. Інші питання, крім зазначених у частинах 1 - 3 цієї статті запитань, не можуть підлягати погодженням у зв'язку з підготов-кою проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації.
5. Термін погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації не може перевищувати три ме-сяца з дня надходження повідомлення про забезпечення доступу до проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації і матеріалами по його обгрунтуванню в інформаційній системі територіального планування в зазначені у частинах 1 - 3 на- стоїть статті відповідно органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Висновки на проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації, спрямовані органами, вказаним у в частинах 1 - 3 цієї статті, можуть містити положення про згоду з таким проектом або незгоду з таким проектом з обос-нування прийнятого рішення.
7. У разі ненадходження у встановлений строк у вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації висновків органів, зазначених у частинах 1 - 3 цієї статті, проект схеми територіального планування суб'єкта Рос-сийской Федерації вважається узгодженим з такими органами.
8. У разі надходження від одного або декількох органів, зазначених у частинах 1 - 3 цієї статті, висновків, що містять положення про незгоду з проектом схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації з обгрунтуванням прийнятого рішення, вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації протягом тридцяти днів з дня закін-ня встановленого терміну погодження такого проекту приймає рішення про створення погоджувальної комісії. Максимальний термін роботи погоджувальної комісії не може перевищувати три місяці.
9. За результатами роботи погоджувальна комісія представляє в вищий виконавчий орган державної влади суб'єктів-та Російської Федерації:
1) документ про погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації і підготовлений для затвердження проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації з внесеними до нього змінами;
2) матеріали в текстовій формі та у вигляді карт з неузгоджених питань.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10. Зазначені у частині 9 цієї статті документи та матеріали можуть містити:
1) пропозиції про виключення з проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації матеріалів з неузгоджених питань (у тому числі шляхом їх відображення на відповідній карті в цілях фіксації неузгоджених питань до моменту їх узгодження);
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) план узгодження зазначених у пункті 1 цієї частини питань після затвердження схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації шляхом підготовки пропозицій про внесення в таку схему відповідних змін.
11. На підставі документів та матеріалів, представлених погоджувальною комісією, вищий виконавчий орган державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації має право прийняти рішення про затвердження схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації або про відхилення проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації та про напрямком під-ванні його на доопрацювання.
12. Порядок погодження проектів схем територіального планування суб'єктів Російської Федерації, склад і порядок ра-боти погоджувальної комісії встановлюються Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  статтями 9 і 12 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 12. Склад, порядок підготовки проектів схем територіального планування Російської Федерації, порядок внесення зраді-ний в такі схеми встановлюються Урядом Російської Федерації. 13. Склад, порядок підготовки, порядок узгодження проектів схем територіального планування Російської
 2. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  статтями 9 і 16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 10. Склад, порядок підготовки проектів схем територіального планування суб'єктів Російської Федерації, порядок вне-ня змін до такі схеми встановлюються відповідно до цього Кодексу законів суб'єктів Російської
 3. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  статтями 9 і 21 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N
 4. Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району
  погодженням з уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, в наступних випад-ях: 1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на межселенной території; 2) передбачається включення відповідно до зазначеного
 5. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад, порядок підготовки планів реалізації таких документів встановлюються відповідно до цим Кодексом законів і іншими нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, норматив-ними правовими актами органів місцевого
 6. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  статтями 12, 16, 21 і 25 цього Кодексу про забезпечення доступу до про-ектам документів територіального планування Російської Федерації, документів територіального планування суб'єктів Рос-сийской Федерації, документів територіального планування муніципальних утворень і матеріалами з обгрунтування таких про-ектов в інформаційній системі територіального планування в триденний
 7. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  статтями 11, 15, 20 і 24 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 11. У разі, якщо при спільній підготовці проекту документа територіального планування пропозиції про розміщення об'єк-тів регіонального або місцевого значення на території іншого суб'єкта Російської Федерації або території іншої муниципаль-ного освіти не узгоджені, питання про
 8. Стаття 133.2 . Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
  проекті федерального закону про бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на черговий фінансовий рік і плановий період і затверджується при рас -смотреніі проекту зазначеного федерального закону у другому читанні. При цьому допускається твердження не розподіленого між бюджетами територіальних фондів обов'язкового медичного страхування субвенції в обсязі, що не перевищує 5
 9. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників
 10. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  порядок надання доступу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юри-ських осіб до інформації, зазначеної в частині 2 цієї статті, з використанням офіційного сайту; 4) порядок забезпечення доступу до проектів документів територіального планування, матеріалами з обгрунтування таких проек-тів, затвердженим документам територіального планування в
 11. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  узгодження проектів генеральних планів, проектів правил землекористування і забудови, підготовлених стосовно до територій історичних поселень, що мають особливе значення для історії та культури суб'єкта Російської Федерації (далі - істо-рические поселення регіонального значення), відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти куль-турного спадщини
 12. Стаття 169. Загальні положення
  проекти бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації складаючи-ються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації, відповідно до положень цього Кодексу. Проект бюджету суб'єкта Російської Федерації і проекти бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів складаються у порядку, встановленому вищим виконавчим органом державної
 13. Стаття 19. Зміст схеми територіального планування муніципального району
  схеми територіального планування муніципального району в текстовій формі містять: 1) відомості про плани і програми комплексного соціально- економічного розвитку муніципального освіти (при їх наяв-ності), для реалізації яких здійснюється створення об'єктів місцевого значення; 2) обгрунтування обраного варіанту розміщення об'єктів місцевого значення муніципального району на основі
© 2014-2022  yport.inf.ua