Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право
ЗМІСТ:
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012
Конспект лекцій написаний у відповідності з програмою курсу адміністративного права, на базі нового Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення з урахуванням всіх змін і доповнень, внесених в кримінальне законодавство станом на 1 вересня 2012 року. Конспект лекцій містить основні положення адміністративного законодавства. У ньому розкривається визначення поняття адмі-стративно правовідносини, його структура та види, розглядаються суб'єкти адміністративних правовідносин, поняття державної служби та державного службовця. Дається характеристика адміністративного примусу, підстава адміністративної відповідальності і склад адміністративного правопорушення. Матеріал викладено в зрозумілій загальнодоступній формі і призначений для вивчення адміністративного права слухачами та студентами юридичних вузів і факультетів.
Тема 1. Державне управ-ня.
1. Загальне поняття управління. Соціальне управління. Його особливості і види.
2. Державне управління (ГУ). Особливості та співвідно-шення з МСУ.
3. Поняття і принципи Виконавчої Влади (ІВ).
4. Місце ІВ в системі поділу влади.
5. ІВ: механізм співвідношення з ГУ.
6. Функції, методи та форми здійснення ІВ.
Тема 2. Адміністративне право (АП).
7. Поняття і предмет АП. Суспільні відносини, регу-ліруемих АП.
8. АП як галузь права. Його співвідношення з суміжними від-РАСЛІТ права.
9. Поняття і види джерел АП.
Методи адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.
Система АП і його принципи. Сі-стематізація і кодифікація АП.
Предмет, система і сучасні завдання науки АП. Її співвідношення з наукою управління. Історія науки АП.
Тема 3. АП норми і відносини.
Поняття механізму АП регулювання та його елементи.
Поняття та особливості АП норм. Їх зміст і структура.
Види АПН.
Способи реалізації АПН.
Дія норм у часі та просторі.
Поняття і особливість АП відношень. АП дієздатність.
Юр факти в АП.
Види АП відносин. Їх структура.
Тема 4. Громадяни, як суб'єкти адміні-ністративного права.
Індивідуальні суб'єкти адміні-стративно права. Адміністративно-правовий статус.
Права та обов'язки громадян під взаємодій-наслідком з виконавчою владою.
Способи захисту прав громадян.
Адміністративно-правовий статус іноземних-них громадян та осіб без громадянства.
Тема 5. Права і обов'язки громадян в умовах паспортного режиму.
Поняття, зміст, цілі та правова основа паспортного режиму.
Обов'язок громадянина мати паспорт.
Обов'язок громадянина дотримуватися правил реєстраційного обліку за місцем проживання.
Право громадянина з отримання закордонного паспорта.
Тема 6. Органи ІВ.
Поняття та правовий статус органу ІВ.
Види і система органів ІВ.
Повноваження Президента у сфері ІВ.
Уряд РФ.
Органи МСУ.
Тема 7. Державна служба.
Поняття і основні принципи дер-жавної служби. Її види.
Система правових актів про дер-жавної службі.
Поняття державної повинно-сти. Способи заняття посади.
Права, обов'язки, обмеження державних службовців.
Проходження державної служби та її стадії.
Відповідальність гос службовців.
Тема 8. Юридичні особи, як суб'єкти адміністративного права.
Поняття і види колективних суб'єктів.
АПС підприємств та установ.
АПС громадських об'єднань.
АПС релігійних об'єднань.
АПС професійних спілок.
Тема 9. Зміст державно-го управління.
Поняття і класифікація форм ГУ.
Опції ГУ.
Методи ГУ та їх класифікація.
Заохочення в ГУ.
Тема 10. Акти державного управління.
Поняття і юр значення актів управ-ня. Їх відмінність від інших правових актів.
Види актів управління. Умови їх ефективності.
Дефектні акти і їх види.
Порядок підготовки, видання, набрання чинності і дію актів управління.
Порядок скасування, зміни та припинення актів ГУ.
Тема 11. Адміністративно-правові режими.
Загальна характеристика адміністративно-правового режиму.
АПР надзвичайного стану.
АПР особливого становища.
АПР воєнного стану.
АПР державного кордону.
АПР закритого адміністративно-територіального утворення.
Тема 12. Переконання і примус.
Поняття і сутність переконання. Його основні форми.
Поняття і підстава адміністра-тивного примусу.
Види адміністративного принуж-дення.
Тема 13. Загальна характеристика ад-міністратівной відповідальності.
Поняття, правові основи і види ад-міністратівной відповідальності.
Підстави відповідальності.
Цілі і принципи відповідальності.
Тема 14. Адміністративна відповідаль-ність
Відмінність адміністративного правона-рушення від злочину і дисциплінарного проступку.
Поняття та ознаки правонару-шення. Юридичний склад.
Система адміністративних нака-заний
Правила накладення адміністра-тивних покарань.
Множинність проступків і її види.
Адміністративна відповідальність юр осіб
Тема 15. Дисциплінарна і матері-альна відповідальність.
Поняття і правові основи дисци-плінарной відповідальності.
Дисциплінарне виробництво.
Поняття і правові основи мате-риальной відповідальності.
Процедура притягнення осіб до ма-териальной відповідальності.
Тема 16. Адміністративне вироб-ництво.
Поняття адміністративного виробниц-ства, види.
Стадії провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення. Викличу-дення справи. Протокол.
Розгляд дозвіл і обжа-лованіе справи. Особи, бере участь у справі.
Перегляд постанов по справі про адміністративне правопорушення.
Виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Тема 17. Способи забезпечення за-конності і дисципліни в ГУ.
Сутність та система способів забезпе-чення законності та дисципліни в ГУ.
Президентський контроль за орга-нами ІВ.
Контроль за органами законодав-котельної влади.
Адміністративний нагляд.
Судовий контроль.
Прокурорський нагляд.
Тема 18. Адміністративно-правове регулювання в адміністративно-політичній сфері.
ГУ в області оборони.
Управління безпекою.
Управління у сфері внутрішніх справ.
Управління закордонними справами.
Адміністративне право:
 1. Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 3. Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012) - 2012 рік
 4. Е.С.Ладнова. Прийом та звільнення працівників - 2012 рік
 5. С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про Адміністративні Правопорушення - 2012 рік
 6. Реферат. Адміністративне право - 2011 рік
 7. Курсова робота. Адміністративне Правопорушення - 2011 рік
 8. Реферат. Провадження у справ про Адміністративні Правопорушення - 2011 рік
 9. Олександр Холодов. Правова грамотність. Самовчитель для водіїв - 2011 рік
 10. П. П. Глущенко, М. М. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс - 2011 рік
 11. Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій - 2009 рік
 12. С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ - 2004
 13. А.Б. Агапов. Постатейний коментар до кодексу російської федерації про адміністративні правопорушення. Розширений, з використанням матеріалів судової практики - 2004
 14. A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК - 2000
© 2014-2022  yport.inf.ua