Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Органи МСУ.

Публічна влада має дворівневу структуру: державний рівень (органи державної влади, в тому числі органи виконавчої влади) і місцевий (муніципальний) рівень (органи місцевого самоврядування, в тому числі місцева адміністрація). На рівні місцевого самоврядування створюються виконавчі органи недержавного характеру, так як органи місцевого самоврядування не входять до си-стему органів виконавчої влади.
Відповідно до Федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації» органами місцевого самоврядування вважаються обираються безпосередньо населенням (ви-борні) і (або) утворені представницьким органом муніципального освіти органи, наділені соб-чими повноваженнями щодо вирішення питань місцевого значення і не входять у систему органів державної влади.
Органи місцевого самоврядування - це органи муніципального освіти, створювані ним для здійснення функцій публічного управління на своїй території з метою забезпечення публічних інтересів, розвитку економіки та соціально-культурної сфери та вирішення місцевих питань життєдіяльності населення.
До органів місцевого самоврядування належать:
1) представницького органу муніципального об-разования;
2) голова муніципального освіти;
3) місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освітньої-ня);
4) контрольний орган муніципального освіти;
5) інші органи місцевого самоврядування.
Обов'язковою є наявність виборних органів місцевого самоврядування муніципальних утворень і місцевої адміністрації (виконавчо-розпорядчого органу муніципального освітньої-ня).
Представницьким органом муніципального образо-вання є виборний орган місцевого самоврядування, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення, що діють на територі-торії муніципального освіти. У виключній компетенції цього виборного органу знаходяться:
1) прийняття статуту муніципального освіти і вне-ня до нього змін;
2) затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання ;
3) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства РФ про подат-Гах і збори;
4) освіти, затвердження звітів про їх виконанні;
5) визначення порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності;
6) визначення порядку прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ , а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ;
7) визначення порядку участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці;
8) визначення порядку матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
9) контроль за виконанням органами місцевого само-управління і посадовими особами місцевого само-управління повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.
Глава муніципального освіти є вищою посадовою особою муніципального освіти і наділяється статутом муніципального освіти власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Глава муніципального освіти підконтрольний і підзвітний населенню і представницькому органу муніципального освіти.
Місцевої адміністрацією керує голова місцевої адміністрації на засадах єдиноначальності.
Відповідно до статуту муніципального об-разования на муніципальних виборах або перед-ставітельним органом муніципального освіти формується контрольний орган муніципального освіти (контрольно-рахункова палата, ревізійна комісія та ін.) Він утворюється з метою контролю за виконанням місцевого бюджету, дотриманням встановленого порядку підготовки та розгляду проекту місцевого бюджету, звіту про його виконання, а також з метою контролю за дотриманням встановленого порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності.
Необхідним елементом компетенції органів місць-ного самоврядування та діяльності посадових осіб місцевого самоврядування є підготовка та видання правових актів з питань їх ведення.
Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність перед населенням муніципального освіти, державою, фізичними та юридичними особами відповідно до федеральними законами.
Вища посадова особа суб'єкта РФ може видати правовий акт про відмову від посади глави муници-пального освіти або голови місцевої адміністрації у випадках:
1) видання посадовою особою місцевого само -управління нормативного правового акта, що суперечить російському законодавству;
2) вчинення посадовою особою місцевого само-врядування дій, що тягнуть порушення прав і свобод людини і громадянина, загрозу єдності і територіальної цілісності Російської Федерації, національної безпеки Росії і її обороноздатності, єдності правового та економічного простору Російської Федерації, нецільове витрачання субвенцій з федерального бюджету чи бюджету суб'єкта РФ.
Термін, протягом якого вища посадова особа суб'єкта РФ видає правовий акт про відмову від посади глави муніципального освіти або голови місцевої адміністрації, не може бути менше одного місяця з дня набрання чинності останнього рішення суду, необхідного для видання зазначеного акту, і не може перевищувати шести місяців з дня набрання чинності цього рішення суду. Акт про відмову від посади може бути оскаржено в судовому порядку протягом 10 днів з дня його офіційного опублікування. Суд розглядає скаргу та приймає рішення у справі не пізніше ніж через 10 днів з дня її подачі.
Органи прокуратури РФ та інші уповноважені федеральним законом органи здійснюють нагляд за виконанням органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування Конституції РФ, федеральних конституційних законів, федеральних законів, конституцій (статутів), законів суб'єктів РФ , статутів муніципальних утворень, муніципальних правових актів. Уповноважені органи державної влади здійснюють контроль за реалізацією органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування переданих їм окремих державних повноважень.
Рішення, прийняті шляхом прямого волевиявлення громадян, рішення і дії (бездіяльність) органів місць-ного самоврядування та посадових осіб місцевого само-управління можуть бути оскаржені до суду або арбітражного суду у встановленому законом порядку.
36.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Органи МСУ. "
 1. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Представниками роботодавців - федеральних державних установ, державних установ суб'єктів Російської Федерації, муніципальних установ та інших організацій, що фінансуються з відповідних бюджетів , при проведенні колективних переговорів, укладанні або зміні угод, вирішенні колективних трудових спорів по
 2. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  1. Суб'єктами містобудівних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади
 3. 7.7. Територіальні федеральні органи виконавчої влади
  Територіальні федеральні органи виконавчої влади входять до системи органів виконавчої влади РФ і здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність в межах певного територіального утворення (федерального округу, суб'єкта РФ). Загальні права територіальних органів: 1) представляти відповідні міністерства і відомства РФ в їх відносинах з органами
 4. Стаття 7. Учасники водних відносин
  1. Учасниками водних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освітньої-ня, фізичні особи, юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у водних відносинах виступила-пают відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської
 5. Стаття 34. Інші представники роботодавців
  Відповідно до коментарів статтею у випадках, коли в якості роботодавців виступають федеральні державні установи, державні установи суб'єктів РФ, муніципальні установи та інші організації, що фінансуються з відповідних бюджетів, то їх представниками у відносинах соціального партнерства на зазначеному рівні є відповідні федеральні органи
 6. 7 учасників податкових правовідносин
  Учасниками податкових правовідносин виступають суб'єкти господарської діяльності та державні органи. Права та обов'язки складають основу правового статусу учасників податкових правовідносин і є підставою для виділення їх категорій. Суб'єкти господарської діяльності як учасники податкових відносин виступають насамперед як платників податків, представників
 7. 17.5. Права та обов'язки органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування щодо комерційної таємниці
  Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування мають право на доступ до комерційної таємниці в межах встановленої для них компетенції законодавством РФ. Особи, що володіють комерційною таємницею, зобов'язані надати її органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування за їх вимогам в межах
 8. Стаття 34. Особи, що у справі про банкрутство
  1. Особами, що у справі про банкрутство, є: боржник; арбітражний керуючий; конкурсні кредитори; уповноважені органи; федеральні органи виконавчої влади, а також органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування за місцем знаходження боржника у випадках, передбачених цим Законом; особа, що надала
 9. 7.2. Класифікація органів виконавчої влади
  За ознакою федеративного устрою органи виконавчої влади поділяються: на федеральні органи виконавчої влади (Уряд РФ, федеральні міністерства, федеральні служби, федеральні агентства тощо); органи виконавчої влади суб'єктів РФ (уряду, адміністрації та їх відокремлені структурні підрозділи в суб'єктах РФ). За територіальним масштабом діяльності
 10. 20.4.2.1. Особи, належні перевірці
  Відповідно до ст. 87 НК РФ податкові органи проводять перевірку платників податків, платників зборів та податкових агентів. Таким чином, коло осіб, які підлягають перевірці, обмежений лише тими організаціями та фізичними особами, на які законом безпосередньо покладено обов'язки сплати, утримання та перерахування до бюджету сум податкових платежів. Податкові органи мають право проводити перевірки
 11. Стаття 125. Порядок участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством
  1. Від імені Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації можуть своїми діями набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права та обов'язки, виступати в суді органи державної влади в межах їх компетенції, встановленої актами, що визначають статус цих органів. 2. Від імені муніципальних утворень своїми діями можуть набувати і здійснювати
 12. Стаття 166. Встановлення змісту норм іноземного сімейного права
  1. При застосуванні норм іноземного сімейного права суд чи органи реєстрації актів громадянського стану та інші органи встановлюють зміст цих норм відповідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі. КонсультантПлюс: примітка. Указом Президента РФ від 13.10.2004 N 1313 встановлені повноваження Міністерства юстиції РФ по
 13. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 14. Стаття 764. Сторони державного або муніципального контракту
  (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 1. Щодо державного чи муніципальних контрактом підрядником може виступати юридична або фізична особа. 2. За державним контрактом державними замовниками можуть виступати державні органи (у тому числі органи державної влади), органи управління державними позабюджетними фондами, а також казенні
 15. Стаття 34. Інші представники роботодавців
    Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає обмежені можливості участі роботодавців у системі соціального партнерства через представників, які не є об'єднаннями роботодавців. Тепер державні органи та органи місцевого самоврядування можуть представляти інтереси лише установ та інших організацій, що фінансуються з бюджету. Такі роботодавці можуть не створювати
 16. 3. ІНШІ ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ
    Вони також вкрай рідко знаходять своє регулювання у конституціях, проте приклади такого регулювання все ж є. Так, ст. 129 Конституції Румунії передбачає судову поліцію, що знаходиться на службі судових інстанцій; частина друга ст. 137 Конституції Словенії згадує про нотаріат як незалежної службі, регульованої законом; ст. 128 болгарської Конституції встановлює, що слідчі
 17. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Учасниками бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи);
 18. Стаття 61. Компенсація шкоди, заподіяної життю, здоров'ю або майну фізичних осіб
    1. При здійсненні містобудівної діяльності або експлуатації об'єктів капітального будівництва у разі причини-ня шкоди життю, здоров'ю або майну фізичних осіб внаслідок надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місць-ного самоврядування можуть
 19.  § 5. Державні органи
    § 5. Державні
© 2014-2022  yport.inf.ua