Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Сутність та система способів забезпе-чення законності та дисципліни в ГУ.

Відповідно до ч. 2 ст. 15 До РФ органи ГВ і МСУ, д / л, юр та фізичні особи зобов'язані дотримуватися законодав-ство РФ, яка не д суперечити До РФ. ТО сущ-ність законності полягає в дотриманні законодавства РФ всіма суб'єктами і ці нормативні акти не д проти-воречие КРФ. Характерні риси законності:
1) загальнообов'язковість законів для всіх громадян, юр осіб, д / л;
2) єдність законності, що забезпечує однакове розуміння і застосування законів на всій території РФ;
3) неприпустимість протиставлення законності і доцільності (д / л при прийнятті рішень д використовувати адміністративний розсуд тільки в рамках закону);
4) зв'язок законності і правової культури населення;
5) законність д поєднуватися зі справедливістю;
6) законність д поєднуватися з невідворотністю відповідальності.
Забезпеченням законності в РФ служить система визна-ділених гарантій. Гарантії законності м б:
1) економічні,
2) політичні,
3) організаційні,
4) юридичні,
5) громадські.
До юридичним гарантіям відносять контроль і нагляд за діяльністю органів ГВ і д / л.
Контроль - це система спостереження за процесом функціонування об'єкта з метою усунення відхилень від заданих параметрів. Сутність контролю за діяльністю ОИВ полягає в тому, що уповноважений державний орган, використовуючи організаційно-правові способи і засоби, з'ясовує, чи не допущені будь-які порушення законності. Ознаки контролю:
1) між контролюючим органом і підконтрольним об'єктом в більшості випадків існують відносини підпорядкованості або під-ведомственности;
2) об'єктом контролю є як законність, так і цільових перевірок сообразность дій, при цьому контролюючий вправі втручатися в поточну діяльність подкон-рольного;
3) контролюючий часто наділяється правом скасовувати рішення підконтрольного;
4) контролюючий має право застосовувати до подкон-рольного заходи дисциплінарного впливу.
Залежно від часу проведення контроль м б:
1) попередній;
2) поточний;
3) наступний.
Залежно від суб'єктів контролю виокрем-ляють:
1) внутрішній контроль;
2) зовнішній.
Нагляд полягає в постійному систематичному спостереженні державних органів за діяльністю непокора їм органів і д / л з метою виявлення порушень законності. Оцінка поведінки піднаглядного особи проводиться тільки з т. з. законності. При нагляді не допускається втручання в поточну адміністративно-господарську діяльність.
Залежно від суб'єктів нагляду, виділяють:
1) прокурорський;
2) адміністративний нагляд.
95.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність та система способів забезпе-чення законності та дисципліни в ГУ. "
 1. Тема 21. Законність і правопорядок
  Законність як державно-правове явище: різноманіття її прояви. Сутність, принципи і значення законності. Законність, доцільність і справедливість. Законність і демократія. Поняття і система гарантій законності. Методи забезпечення законності. Система російських державних органів, що наглядають за законністю. Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ.
 2. Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ограни-чения по військовій службі, арешт і утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
  Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ВИГЛЯДІ ограни-чения по військовій службі, арешт і утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців СТОСОВНО ЗАСУДЖЕНИХ
 3. Тема 17. Способи забезпечення за-конності і дисципліни в ГУ.
  Тема 17. Способи забезпечення за-конності і дисципліни в
 4. Тема 12. Сутність, зміст і форма права
  1. Введення. 2. Сутність і зміст права. 3. Форма права: поняття і види. 4. Внутрішня форма права. Система права, її елементи. 5. Система права Російської Федерації. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Байтін М.І. Сутність права / М.І. Байтін. - М., 2005. - Івашевскій С.Л. Проблема сутності права в історії вітчизняної філософсько-правової думки / С.Л.
 5. 19.2. Система способів забезпечення дисципліни і законності в управлінні
  Будучи підставою правильного функціонування апарату російського державного управління, законність надійно забезпечується тоді, коли механізм державного управління чітко налагоджений Він включає в себе значне число різних державних органів, діяльність яких у різного ступеня пов'язана з забезпеченням законності та дисципліни Цією діяльності надається
 6. Стаття 172. Порядок пред'явлення обвинувачення
  1. Обвинувачення повинно бути пред'явлено особі не пізніше 3 діб з дня винесення постанови про притягнення його як об-виняемого в присутності захисника, якщо він бере участь у кримінальній справі. 2. Слідчий сповіщає обвинуваченого про день пред'явлення обвинувачення і одночасно роз'яснює йому право самостійно при-гласить захисника або клопотати про забезпечення участі захисника слідчим
 7. Стаття 330. Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
  Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів, регулюється цим Кодексом та положеннями (статутами) про дисципліну, що встановлюються федеральними законами. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 8. Стаття 314. Трудовий стаж, необхідний для одержання гарантій і компенсацій
  Порядок встановлення та обчислення трудового стажу, необхідного для отримання гарантій і компенсацій, встановлюється Пра-вітельством Російської Федерації у відповідності з федеральним
 9. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  Порівняльне правознавство як особлива галузь правового знання. Порівняльне правознавство в системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного
 10. § 1. Поняття, сутність і значення способів забезпечення виконання зобов'язань
  § 1. Поняття, сутність і значення способів забезпечення виконання
 11. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
  Навчальний посібник написаний відповідно до Державного освітнього стандарту з дисципліни "Медичне право". У ньому висвітлюються положення російського законодавства у сфері медичного обслуговування. Автори розкривають поняття медичного права, розглядають правове забезпечення охорони здоров'я РФ, принципи організації та функціонування системи російської охорони здоров'я, правове
 12. Стаття 55. Експерт
  Коментар до статті Питання призначення та проведення експертизи в арбітражному процесі, в тому числі дачі експертом заклю-чення, регламентуються в ст. ст. 82 - 87 АПК РФ; підстави і порядок виплати експерту винагороди, відшкодування витрат - ст. ст. 107 - 109 АПК РФ. Див : Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами
 13. Контрольні питання
  1. Загальні закономірності виникнення і розвитку держави. 2. Основні ознаки держави. 3. Сутність і соціальне призначення держави. 4. Розкрийте зміст основних функцій держави. 5. Дайте загальну характеристику основних теорій, які розкривають природу і сутність держави. 6. Природно-правова теорія походження держави і права. 7. Сутність договірної теорії
 14. 15.3.2. Поняття і види дисципліни праці
  Дисципліна праці найчастіше розглядається в зрізі трудового законодавства, замикається в колі таких питань, як обов'язки працівника, правила внутрішнього розпорядку , заходи заохочення або стягнення, розірвання трудового контракту і т.д. Але при всій важливості цих питань не можна не бачити, що такий підхід до розуміння дисципліни праці є недостатнім. Дисципліна праці перебуває,
 15. 27. Методи фінансового контролю.
  1) спостереження; 2) обстеження; 3) перевірка; 4) аналіз; 5) ревізія: а) камеральна (документальна), б) фактична; в) повна; г) вибіркова ; д) комплексна; е) тематична. 1. Ревізія - основний метод, який використовується з метою встановлення законності фінансової дисципліни на конкретному об'єкті. 2. Спостереження - направлено на ознайомлення зі станом фінансової діяльності
 16. 19.1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні
  Законність є одним з найважливіших принципів діяльності російської держави Вона являє собою точне і неухильне дотримання чинного законодавства всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями Принцип законності є конституційним і закріплений у ст. 15 Конституції Російської Федерації
 17. § 2. Система муніципального права
  Муніципальне право як галузь права, як наукова дисципліна має свою систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела,
© 2014-2022  yport.inf.ua