Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

19.2. Система способів забезпечення дисципліни і законності в управлінні

Будучи підставою правильного функціонування апарату російського державного управління, законність надійно забезпечується тоді, коли механізм державного управління чітко налагоджений Він включає в себе значне число різних державних органів, діяльність яких у різного ступеня пов'язана з забезпеченням законності та дисципліни Цією діяльності надається державно-правовий характер, а органи, її здійснюють, наділяються юридично владними повноваженнями Подібного роду діяльність і розуміється як способу забезпечення законності, а сукупність всіх видів такої діяльності - система цих способів
У Російській Федерації існує система спеціальних способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні, яка включає: контроль (Президента Російської Федерації, органів законодавчої влади, органів виконавчої влади, органів судової влади), перевірку виконання та нагляд
Контроль є досить об'ємною правовою категорією Сутність і призначення контролю полягає:
| у спостереженні за функціонуванням відповідного підконтрольного об'єкта;
| отриманні об'єктивної та достовірної інформації про стан дисципліни на ньому;
| вживання заходів щодо запобігання та усунення порушень законності та дисципліни;
| виявленні причин і умов, що сприяють правопорушенням;
| вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законності і дисципліни.
Існують різні види контролю Залежно від обсягу обстежуваної діяльності виділяють загальний і спеціальний контроль Загальний контроль передбачає обстеження цілого комплексу питань діяльності підконтрольного об'єкта Спеціальний контроль застосовується при здійсненні перевірки діяльності підконтрольного об'єкта за чітко певного питання По стадіях проведення виділяють попередній, поточний і наступний контроль. Перевірка виконання чітко пов'язана з контролем і є його складовою частиною. Це діяльність, яка дозволяє з'ясувати, що і як зроблено на виконання приписів та вимог закону, підзаконного акта, відповідного рішення вищого органу управління. Наглядова діяльність залежно від суб'єктів, її здійснюють, ділиться на два види: загальний нагляд прокуратури та адміністративний нагляд Перший вид пов'язаний з діяльністю органів прокуратури за додержанням законів у сфері управління (загальний нагляд)
Суть адміністративного нагляду полягає у спостереженні уповноваженими на те державними органами та посадовими особами за виконанням діючих в сфері управління різноманітних спеціальних норм і загальнообов'язкових правил, закріплених у законах і підзаконних актах (правила дорожнього руху, обігу зброї, норми санітарії та ін.) Найбільш характерні риси нагляду зводяться до наступного :
| органи нагляду (в тому числі і прокурорського) здійснюють свої функції і повноваження щодо тих об'єктів, які їм організаційно не підпорядковані, органи контролю - в основному відносно організаційно підлеглих і в деяких випадках в відношенні непідлеглою об'єктів;
| в процесі контролю можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу щодо винних осіб, в процесі адміністративного нагляду застосовуються заходи адміністративного впливу до фізичним і юридичним особам;
| відповідно до чинного законодавства органи контролю займаються перевіркою різних сторін діяльності підконтрольних об'єктів, органи адміністративного нагляду перевіряють дотримання спеціальних правил на піднаглядних їм об'єктах
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19.2. Система способів забезпечення дисципліни і законності в управлінні"
 1. Розділ VI. Засоби забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні
  забезпечення законності та дисципліни в державному
 2. 19.1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні
  способом захисту дисципліни, так як основні вимоги дисципліни оформляються у вигляді норм, що містяться в правових актах. Отже, роль і завдання законності полягають у тому, щоб підтримувати і зміцнювати дисципліну. У свою чергу, без дотримання дисципліни неможлива і сувора законність У тісній єдності з законністю знаходиться доцільність, тобто відповідність дій насамперед
 3. 21.3. Способи забезпечення законності в державному управлінні: поняття і види
  способи забезпечення законності, як державний контроль, державний нагляд, судовий контроль, громадський
 4. Тема 19 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ законності та дисципліни в СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО управління
  дисципліни в СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО
 5. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
  системи російської охорони здоров'я, правове регулювання відносин між громадянами та медичними установами, відповідальність в системі медичного права і т. д. Навчальний посібник містить контрольні запитання для самоперевірки студентами отриманих знань , список літератури, рекомендованої для прочитання при підготовці до здачі заліків та іспитів, а також додатки, які допоможуть у
 6. 1.2. Система адміністративного права
  систему, яка характеризує внутрішню будову даної галузі. За загальноприйнятою в теорії права тенденції, адміністративне право складається з двох частин: Загальної та Особливої. Деякі автори, поряд із зазначеними частинами виділяють і Спеціальну частину адміністративного права. І Загальна, і Особлива частини адміністративного права складаються з окремих адміністративно-правових інститутів.
 7. Контрольні питання до § 7.6
  забезпечення? 2. Якими нормативними актами регулюється внутрішній трудовий розпорядок? 3. Які види дисциплінарної відповідальності передбачає трудове право? 4. Що собою являє дисциплінарний проступок? 5. Які заходи дисциплінарного стягнення встановлені за порушення трудових обов'язків і який порядок застосування і зняття дисциплінарних стягнень? 6. Які заходи
 8. Стаття 330. Дисципліна працівників, праця яких безпосередньо пов'язаний з рухом транспортних засобів
  дисципліні, що встановлюються федеральними законами. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 9. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  системі юридичних наук. Співвідношення порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного порівняльного
 10. ПЕРЕДМОВА
  системи України, оскільки воно опосередковує функціонування публічної влади і виступає необхідною умовою і способом реалізації Конституції України в найважливішій сфері - сфері виконання законів та інших правових актів. Воно тісно пов'язане з виконавчою гілкою влади та державним управлінням , оскільки безпосередньо регулює відповідні суспільні відносини. Водночас
 11. 2.4. Система адміністративного п
  системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і взаємообумовленістю адміністративно-правових норм та інститутів; - включає певні елементи; - змінюється з урахуванням зміни предмета правового регулювання (управлінських
 12. 1.3. Функції соціального управління: поняття і види
  системи управління; - являють собою напрямок його активної дії; - зумовлюються поставленими цілями і завданнями. Залежно від змісту і характеру впливу можна виділити наступні функції управління: загальні (притаманні всім системам управління); спеціальні (притаманні окремим системам управління, наприклад федеральна служба безпеки: контррозвідувальна
 13. 21.2. Гарантії законності: поняття і види
  системи державного управління. Їх види: економічні (стан базисних, економічних відносин, організація і функціонування суб'єктів економічних відносин), політичні (стан державної влади, розвиток інститутів демократії, ступінь участі населення в політичних процесах в суспільстві), духовно-моральні (рівень культури суспільства, його членів, рівень свідомості, в
 14. 14.1. Поняття, основні риси та види методів державного управління
  способи, прийоми впливу суб'єкта управління на об'єкт управління в рамках управлінських відносин, які використовуються для досягнення цілей і завдань управління, реалізації функцій управління. Основні риси методів державного управління: 1) реалізуються в процесі управлінської діяльності; 2) органічно пов'язані з цільовим призначенням певного виду управлінської
 15. .1. Управління: поняття, ознаки, види
  систему (механічну, технологічну, біологічну, соціальну), в результаті якого досягається її впорядкованість, розвиток у відповідності з поставленими цілями. Ознаки управління: - обов'язково якість цілісної організованої системи; - наявність обов'язкових елементів: суб'єкта управління та об'єкта управління; - певна спрямованість , досягнення поставленої
 16. 27. Методи фінансового контролю.
  дисципліни на конкретному об'єкті. 2. Спостереження - направлено на ознайомлення зі станом фінансової діяльності суб'єкта. 3. Обстеження окремих сторін фінансової діяльності. 4. Перевірка - метод, в ході якого використовуються балансові, звітні та видаткові документи з метою виявлення порушень фінансової дисципліни та усунення їх наслідків. 5. Аналіз - метод, який
 17. § 2. Система муніципального права
  систему, основою якої є структура галузі права, яку вона вивчає. Система наукової дисципліни муніципального права включає в себе наступні розділи: 1. Введення в муніципальне право, що розкриває поняття муніципального права як галузі права та наукової дисципліни, його предмет і джерела, історико-теоретичні основи місцевого самоврядування. 2. Поняття, основні принципи
 18. 14.1. Поняття та ознаки методів державного управління
  системі управління , тобто носять організаційний характер; - методам управління характерний динамізм, тобто вони сприяють реальному руху в системі державного управління, виконання певних функцій і повноважень; - порядок застосування методів управління визначається законодавством; - методи управління мають специфічний характер управлінського впливу на
© 2014-2022  yport.inf.ua