Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Види АП відносин. Їх структура.

За цілями адміністративно-правові відносини поділяються насамперед на охоронні та регулятивні, що відповідно позначається на застосуванні різних методів і форм управлінської діяльності.
За складом учасників адміністративно-правові відносини можна розмежувати на відносини, учасники яких належать до державного апарату (державні органи та їх посадові особи), відносини між органами виконавчої влади (місцевою адміністрацією) та державними підприємствами, установами , організаціями, відносини між органами виконавчої влади (місцевою адміністрацією) та громадськими організаціями, трудовими колективами, відносини між органами виконавчої влади (місцевою адміністрацією) і недержавними комерційними організаціями, відносини між органами виконавчої влади (місцевою адміністрацією) та громадянами.
У напрямку діяльності виділяються:
1) адміністративно-правові відносини органів виконавчої-чої влади (місцевої адміністрації) загальною ком-тенції, тобто з усіх питань життєдіяльності на відповідній території;
2) адміністративно-правові відносини використан-чої влади галузевої компетенції щодо суб'єктів управління, що знаходяться в їх віданні;
3) адміністративно-правові відносини органів межот галузевої компетенції надвідомчого характеру за рішенням спеціальних питань, здійсненню контрольно-наглядових і координаційних повноважень;
4) адміністративно-правові внутрішньоорганізаційні відносини, що зачіпають діяльність апарату даного органу та установ, підприємств, що знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні.
Нарешті, адміністративно-правові відносини під-розділяються на відносини по вертикалі і по горизонталі. Вертикальні правовідносини характеризуються наявністю одного із суб'єктів правовідносини, що має владні повноваження по відношенню до іншого учасника правовідносини. Горизонтальними відносинами є такі, суб'єкти яких знаходяться на однаковому організаційно-правовому рівні і володіють однаковим масштабом компетенції та повноважень у тій чи іншій сфері. Ці суб'єкти прямо не підпорядковуються один одному, а вступають у відносини відносної рівності в цілях рішення управлінського питання.
У юридичній літературі особливо виділяються так звані внутрішньо (внутрішньоорганізаційні) правовідносини, тобто відносини, що складаються в процесі організації та функціонування публічного управління, іншими словами, при створенні системи органів управління, їх структурного встановлення, при вступі на державну службу та її проходженні. Разом з тим є і функціональні внутрішньоорганізаційні правовідносини, тобто відносини, в рамках яких реалізується правовий статус суб'єктів управління та громадян: здійснюються права і свободи громадян, повноважень посадових осіб і компетенція органів управління, встановлюються обов'язки суб'єктів права, притягуються до відповідальності особи, порушують правові норми у сфері публічного управління.
Субординаційні відносини - такі, які ба-зіруются на уповноваження одного із суб'єктів використовувати розпорядчі, контрольні повноваження по відношенню до інших учасниками відносин (наприклад, відносини в системі державної служби, що складаються між посадовими особами).
Координаційні правовідносини також характери-зуются наявністю владних повноважень, але вони використовують-ся не тільки для реалізації своєї влади, а й для забезпечення ефективної спільної діяльності декількох суб'єктів, які бажають досягти однієї мети і вирішити схожі завдання (відносини між органами федеральної виконавчої влади - міністерствами, державними комітетами і пр., а також в рамках діяльності самих цих органів).
Реординаційних відносинами є такі, ко-торие утворюються з метою забезпечення зворотного воздей-наслідком керованого суб'єкта на керуючий суб'єкт, тобто вплив знизу на верхні
Адміністративно- правове відношення має структуру, до якої входять суб'єкти, об'єкти правовідносини і його нормативний зміст Суб'єктами адміністративного правовідносини є його учасники, тобто ті, хто наділений спеціальною компетенцією з управління (органи управління, посадові особи), або ті, які мають інший адміністративно -правовий статус (громадяни, загально-недержавні об'єднання). Індивідуальними суб'єктами є при-ляють громадяни, іноземці, особи без громадянства, а також особи, хоча і мають спеціальний адміністративно-правовий статус, але беруть участь в адміністративних правовідносинах як індивідуума. Колективними суб'єктами адміністративних правовідносин вважаються організовані, відокремлені, самокеровані групи людей, які наділені правами виступати у відносинах з іншими суб'єктами в якості єдиного цілого публічно-правової освіти.
Об'єктом адміністративно-правового відносини є при-ляють дії (рішення) суб'єктів адміністративного права, їх позитивне чи негативне поводження, що виразилося, наприклад, у прийнятті посадовою особою відповідного правового акта управління або у скоєнні військовослужбовцям адміністративного правопорушення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Види АП відносин. Їх структура. "
 1. Тема 12. Поняття норми права. Відмінність правової норми від суміжних явищ. Структура і види норм права
  Поняття норми права. Її ознаки. Загальний характер правових норм. Формальна визначеність, загальнообов'язковість, системність, неодноразовість дії, неперсонофіціруемость адресата норм права. Відмінність норм права від індивідуальних правових велінь (приписів), директив державних органів, рад, закликів, звернень. Зв'язок норм права з державою. Можливість державного примусу
 2. Тема 22. Правосвідомість і правова культура: поняття, елементи, види і значення
  Правосвідомість: поняття, структура, функції. Рівні і види правової свідомості. Буденний, професійний і науковий рівні правосвідомості; індивідуальне, групове, національне і суспільна правосвідомість; їх роль у реалізації норм права. Загальна характеристика стану вітчизняного правосвідомості. Шляхи підвищення правової свідомості. Правова культура: поняття, структура, функції,
 3. Тема 17. Юридична практика
  Поняття і структура юридичної практики. Юридична практика і теорія. Функції юридичної практики. Види юридичної практики. Слідча практика. Судова практика. Практика правоохоронної діяльності. Інші види правоохоронної практики. Суб'єкти юридичної практики: поняття і ознаки. Юрисдикційні повноваження. Місце і роль органів внутрішніх справ у юридичній
 4. Тема 7. Державний і муніципальний борг
  Поняття державного (муніципального) боргу. Структура державного боргу Російської Федерації. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації. Структура муніципального боргу. Форми (види) державного та муніципального боргу. Управління державним і муніципальним боргом. Припинення боргових зобов'язань Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації і
 5. Тема 10. Форма права
  Поняття форми права та його науково-практичне значення. Внутрішня форма права. Система права. Первинні та похідні системоутворюючі чинники права. Публічне право. Приватне право. Галузь права. Підгалузь (суб-, ген-інститут). Правовий інститут. Матеріальне і процесуальне право. Взаємовідносини внутрішньодержавного і міжнародного права. Галузева структура права в Російській
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що являє собою банківський кредит як економічна і правова категорія? 2. Нормами яких галузей права регулюються відносини з бан ковського кредитуванню? 3. Назвіть основні принципи банківського кредитування. 4. Які види банківського кредиту? 5. Охарактеризуйте структуру банківської системи Російської Феде рації. 6. Що являє собою кредитна
 7. Тема 12. Норма права
  1. Заняття Норма права: поняття, її відмінні ознаки. 2. Структура норм права. 3. Гіпотеза правової норми, її види. 1. Заняття Диспозиція правової норми, її різновиди. 2. Санкція правової норми: поняття, класифікація. 3. Види правових норм. 4. Межі дії правових норм. Література - Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008. - Теорія держави і права:
 8. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Бюджетна система РФ - це заснована на економічних відносинах і держ. устрої РФ, регульована законодавством РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів
 9. 26. Види і структура внутрішніх правовідносин у приватних аграрних підприємствах кооперативного і корпоративного типів.
  Внутрішньогосподарські відносини - це засновані на членстві, а для працівників - також на особистій трудовій участі відносини між кооп підприємством з одного боку і кожним його членом з іншого. У підприємстві корпор типу ці відношенні засновані на установчому договорі, статуті підприємства, а також участі або створенні в створенні статутного капіталу. Агр-прав внутрішніми правовідносинами явл також
 10. Стаття 183.3. Зміна структури активів і пасивів фінансової організації
  1. Зміна структури активів фінансової організації може передбачати: 1) приведення структури активів фінансової організації у відповідність з термінами зобов'язань з метою забезпечення їх виконання; 2) скорочення витрат фінансової організації, в тому числі на обслуговування її боргу, і витрат на управління фінансовою організацією; 3) продаж або передачу активів фінансової
 11. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 12. Тема 23. Юридична практика
  1. Введення. 2. Поняття і структура юридичної практики. 3. Види юридичної практики. 4. Суб'єкти юридичної практики: поняття і ознаки. Юрисдикційні повноваження. 5. Місце і роль органів внутрішніх справ у юридичній практиці. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008. - Леушин В.І. Юридична практика в
 13. Тема 30. Правова свідомість
  1. Введення. 2. Правосвідомість: поняття, властивості, фактори, що впливають на його стан. 3. Структура правової свідомості. Характеристика її компонентів. 4. Функції правосвідомості. 5. Рівні і види правової свідомості. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Баранов П. Правосвідомість працівників міліції: міфи, деформація, стереотипи / П. Баранов, Н. Вітрук / / Право і життя. -
 14. Контрольні запитання до розділу 6
  1. Поняття політичної партії. 2. Функції політичних партій. 3. Класифікація політичних партій. 4. Поняття "групи тиску". 5. Організаційна структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 15. Орієнтовний список тем конкурсних робіт
  (кого навчають за погодженням з науковим керівником надається право самостійно вибрати тему з запропонованого переліку, внести в неї коригування, запропонувати структуру роботи , позначити основний список джерел; дана робота буде розцінюватися як аналог курсового проекту) 1. Державний механізм і функції Російської Федерації: пошук відповіді новим викликам. Органи внутрішніх справ в
 16. Тема 7. Право як засіб регулювання суспільних відносин. Поняття, значення і види правового регулювання
  Право серед соціальних регуляторів суспільних відносин. Соціальна регуляція, її складові. Стихійна і свідома соціальна регуляція. Соціально-функціональне управління і саморегуляція. Соціальна нормативна система, її складові. Поняття, сутність і призначення правового регулювання. Суб'єкти правового регулювання. Співвідношення правового регулювання, управління і
 17. Глава III. Види адміністративних проступків та провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Особлива частина КпАП підрозділяється на розділи, що об'єднують групи однорідних проступків, залежно від видів підлягають захисту суспільних відносин. Найбільш численну групу складають проступки, що посягають на суспільні відносини у сфері промислової діяльності, торгівлі і фінансів. Їм присвячені п'ять із 10 глав КпАП, що визначають види адміністративних проступків (див. гл. 8 - 12
 18. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Чим відрізняються процесуальні норми права від матеріальних? Проиллюстрируйте це на прикладах основних галузей процесуального права. 2. Які джерела процесуального права і їх особливості в основних галузях процесуального права? 3. Назвіть основні принципи процесуального права. 4. Що таке доведення і докази? Які джерела доказів визнаються в кримінальному та
© 2014-2022  yport.inf.ua