Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 23. Зміст генерального плану поселення і генерального плану міського округу

(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1. Підготовка генерального плану поселення, генерального плану міського округу (далі також - генеральний план) осуществля-ється стосовно до всієї території такого поселення або такого міського округу.
2. Підготовка генерального плану може здійснюватися стосовно окремих населених пунктах, які входять до складу по-селища, міського округу, з наступним внесенням до генерального плану змін, що відносяться до інших частин територій поселе-ня, міського округу. Підготовка генерального плану та внесення в генеральний план змін в частині встановлення або зміни меж населеного пункту також можуть здійснюватися стосовно окремих населених пунктах, які входять до складу поселе-ня, міського округу.
3. Генеральний план містить:
1) положення про територіальне планування;
2) карту планованого розміщення об'єктів місцевого значення поселення або міського округу;
3) карту меж населених пунктів (у тому числі кордонів утворених населених пунктів), що входять до складу поселення або го-родского округу;
4) карту функціональних зон поселення або міського округу.
4. Положення про територіальне планування, що міститься в генеральному плані, включає в себе:
1) відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення об'єктів місцевого значення поселення, городсько-го округу, їх основні характеристики, їх місце розташування (для об'єктів місцевого значення, які не є лінійними об'єктами, вказуються функціональні зони), а також характеристики зон з особливими умовами використання територій у разі, якщо встановлен-ня таких зон потрібно у зв'язку з розміщенням даних об'єктів;
2) параметри функціональних зон, а також відомості про плановані для розміщення в них об'єктах федерального значення, об'єк-єктах регіонального значення, об'єктах місцевого значення, за винятком лінійних об'єктів.
5. На зазначених у пунктах 2 - 4 частини 3 цієї статті картах відповідно відображаються:
1) плановані для розміщення об'єкти місцевого значення поселення, міського округу, відносяться до наступних облас-тям:
а) електро-, тепло-, газо-і водопостачання населення, водовідведення;
б) автомобільні дороги місцевого значення;
в) фізична культура і масовий спорт, освіта, охорона здоров'я, утилізація та переробка побутових і промислових від-ходів у разі підготовки генерального плану міського округу;
г) інші області у зв'язку з вирішенням питань місцевого значення поселення, міського округу;
2) межі населених пунктів (у тому числі кордону утворених населених пунктів), що входять до складу поселення або місто-ського округу;
3) межі і опис функціональних зон із зазначенням планованих для розміщення в них об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення (за винятком лінійних об'єктів) та місця розташування лінійних об'єктивним тов федерального значення, лінійних об'єктів регіонального значення, лінійних об'єктів місцевого значення.
6. До генерального плану додаються матеріали по його обгрунтуванню в текстовій формі та у вигляді карт.
7. Матеріали обгрунтування генерального плану в текстовій формі містять:
1) відомості про плани і програми комплексного соціально-економічного розвитку муніципального освіти (при їх наяв-ності), для реалізації яких здійснюється створення об'єктів місцевого значення поселення , міського округу;
2) обгрунтування обраного варіанту розміщення об'єктів місцевого значення поселення, міського округу на основі аналізу ис-користування територій поселення, міського округу, можливих напрямків розвитку цих територій і прогнозованих ограниче-ний їх використання ;
3) оцінку можливого впливу планованих для розміщення об'єктів місцевого значення поселення, міського округу на кому-комплексне розвиток цих територій;
4) затверджені документами територіального планування Російської Федерації , документами територіального плану-вання суб'єкта Російської Федерації відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення на територіях по-селища, міського округу об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, їх основні характеристики, местополо-ються, характеристики зон з особливими умовами використання територій у разі, якщо встановлення таких зон потрібно у зв'язку з розміщенням даних об'єктів, реквізити зазначених документів територіального планування, а також обгрунтування обраного ва-ріанта розміщення даних об'єктів на основі аналізу використання цих територій, можливих напрямів їх розвитку та прогнозу-руемих обмежень їх використання;
5) затверджені документом територіального планування муніципального району відомості про види, призначення і наіменова-пах планованих для розміщення на території поселення, що входить до складу муніципального району, об'єктів місцевого значення муніципального району, їх основні характеристики, місце розташування , характеристики зон з особливими умовами використання терри-торій у разі, якщо встановлення таких зон потрібно у зв'язку з розміщенням даних об'єктів, реквізити зазначеного документа терри-торіального планування, а також обгрунтування обраного варіанту розміщення даних об'єктів на основі аналізу використання цих територій, можливих напрямків їх розвитку та прогнозованих обмежень їх використання;
6) перелік і характеристику основних факторів ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характе-тера;
7) перелік земельних ділянок, які включаються до межі населених пунктів, що входять до складу поселення, міського округу, або виключаються з їх меж, із зазначенням категорій земель, до яких планується віднести ці земельні ділянки, і цілей їх планованого використання.
8. Матеріали обгрунтування генерального плану у вигляді карт відображають:
1) межі поселення, міського округу;
2) межі існуючих населених пунктів, що входять до складу поселення, міського округу ;
3) місце розташування існуючих і споруджуваних об'єктів місцевого значення поселення, міського округу;
4) особливі економічні зони;
5) особливо охоронювані природні території федерального, регіонального, місцевого значення;
6) території об'єктів культурної спадщини;
7) зони з особливими умовами використання територій;
8) території, схильні до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
9) інші об'єкти, інші території та (або) зони, які вплинули на встановлення функціональних зон і (або) Плануємо-мое розміщення об'єктів місцевого значення поселення, міського округу або об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципального району.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 23. Зміст генерального плану поселення і генерального плану міського округу "
 1. Стаття 28. Публічні слухання по проектах генеральних планів поселень, генеральних планів міських округів
  1. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні слухання за проектами генеральних планів, у тому числі по вне-нию до них змін (далі - публічні слухання), за участю жителів поселень, міських округів проводяться в обов'язковому поряд-ке. 2. Порядок
 2. Стаття 24. Підготовка і затвердження генерального плану поселення, генерального плану міського округу
  1. Генеральний план поселення, генеральний план міського округу, в тому числі внесення змін до такі плани, стверджують-ся відповідно представницьким органом місцевого самоврядування поселення, представницьким органом місцевого самоврядування міського округу. 2. Рішення про підготовку проекту генерального плану, а також рішення про підготовку пропозицій про внесення до генерального плану
 3. Стаття 25. Особливості узгодження проекту гені-рального плану поселення, проекту генерального плану місто-ського округу
  1. Проект генерального плану підлягає погодженню з уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, у таких випадках: 1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на територіях поселення, міського округу; 2)
 4. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 5. Стаття 34. Порядок встановлення територіальних зон
  1. При підготовці правил землекористування і забудови межі територіальних зон встановлюються з урахуванням: 1) можливості поєднання в межах однієї територіальної зони різних видів існуючого і планованого використання ня земельних ділянок; 2) функціональних зон і параметрів їх планованого розвитку, визначених генеральним планом поселення (за винятком випадку, встановленого
 6. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Встановленням або зміною меж населених пунктів є: 1) затвердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального
 7. Стаття 26 . Реалізація документів територіально-го планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Реалізація документів територіального планування здійснюється шляхом: 1) підготовки і затвердження документації з планування території відповідно до документами територіального плану-вання, 2) прийняття у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, рішень про резервування земель, про вилучення, у тому числі шляхом
 8. Стаття 31. Порядок підготовки проекту правил землекористування і забудови
  1. Підготовка проекту правил землекористування і забудови може здійснюватися стосовно до всіх територій поселе-ний, міських округів, а також до частин територій поселень, міських округів з подальшим внесенням до правила землекористування ня та забудови змін, що відносяться до інших частин територій поселень, міських округів. 2. Стосовно до межселенной територіям підготовка
 9. § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
  1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. Радянське земельне законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і
 10. Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу
  1. Рішення про підготовку документації з планування території приймається органом місцевого самоврядування поселення або органом місцевого самоврядування міського округу з ініціативи зазначених органів або на підставі пропозицій фізичних або юридичних осіб про підготовку документації з планування території, а також на підставі заяв про прийняття рішень про підго-товке документації по
 11. § 1. Типи і території муніципальних утворень
  У Конституції Російської Федерації (ч. 1 ст. 131) встановлено, що місцеве самоврядування здійснюється в міських, сільських поселеннях та на інших територіях з урахуванням історичних та інших місцевих традицій. У Федеральному законі "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" деталізується це конституційне положення і уточнюється, що місцеве самоврядування здійснюється
 12. § 3. Призначення голови місцевої адміністрації за контрактом
  Умови контракту для голови місцевої адміністрації поселення затверджуються представницьким органом поселення, а для голови місцевої адміністрації муніципального району (міського округу) - представницьким органом муніципального району (міського округу) у частині, що стосується здійснення повноважень щодо вирішення питань місцевого значення, і законом суб'єкта Федерації - у частині, що стосується
 13. Стаття 217.1. Касовий план
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під касовим планом розуміється прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовим-вом році. У касовому плані встановлюється граничний обсяг грошових коштів, що використовуються на здійснення операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N
 14. Стаття 941. Страхування по генеральному полісу
    1. Систематичне страхування різних партій однорідного майна (товарів, вантажів тощо) на подібних умовах протягом певного терміну може за згодою страхувальника зі страховиком здійснюватися на підставі одного договору страхування - генерального поліса. 2. Страхувальник зобов'язаний щодо кожної партії майна, що підпадає під дію генерального поліса, повідомляти страховику
 15. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
    Дотації - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній основі. Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень
 16. Стаття 45. Підготовка і затвердження документації з планування території
    1. Рішення про підготовку документації з планування території приймаються уповноваженими федеральними органами вико-навчої влади, органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органами місцевого самоврядування. 2. Уповноважені федеральні органи виконавчої влади забезпечують підготовку документації з планування терито-рії на підставі документів територіального
 17. Стаття 33. Порядок внесення змін до правил землекористування і забудови
    1. Внесення змін до правил землекористування і забудови здійснюється у порядку, передбаченому статтями 31 і 32 на-вартого Кодексу. 2. Підставами для розгляду главою місцевої адміністрації питання про внесення змін до правил землекористування і за-будівництва є: 1) невідповідність правил землекористування і забудови генеральному плану поселення, генеральному плану міського
© 2014-2022  yport.inf.ua