Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 31. Порядок підготовки проекту правил землекористування і забудови

1. Підготовка проекту правил землекористування і забудови може здійснюватися стосовно до всіх територій поселе-ний, міських округів, а також до частин територій поселень, міських округів з подальшим внесенням до правила землекористування ня та забудови змін, що відносяться до інших частин територій поселень, міських округів.
2. Стосовно до межселенной територіям підготовка проекту правил землекористування і забудови може здійснюватися у разі планування забудови таких територій.
3. Підготовка проекту правил землекористування і забудови здійснюється з урахуванням положень про територіальний планирова-ванні, що містяться в документах територіального планування, з урахуванням вимог технічних регламентів, результатів публічних слухань і пропозицій зацікавлених осіб.
4. Стосовно до частини території поселення або міського округу підготовка проекту правил землекористування і забудови може здійснюватися за відсутності генерального плану поселення або генерального плану міського округу.
5. Рішення про підготовку проекту правил землекористування і забудови приймається головою місцевої адміністрації з установле-ням етапів містобудівного зонування стосовно до всіх територіям поселення, міського округу або межселенной терри-торії або до різних частин територій поселення або міського округу (у разі підготовки проекту правил землекористування і забудови стосовно до частин територій поселення або міського округу), порядку та строків проведення робіт з підготовки пра-вил землекористування та забудови, інших положень, що стосуються організації зазначених робіт.
6. Одночасно з прийняттям рішення про підготовку проекту правил землекористування і забудови главою місцевої адміністрації затверджуються склад і порядок діяльності комісії з підготовки проекту правил землекористування і забудови (далі - комісі-ся).
7. Голова місцевої адміністрації не пізніше ніж після закінчення десяти днів з дати прийняття рішення про підготовку проекту правил землекористування і забудови забезпечує опублікування повідомлення про прийняття такого рішення в порядку, встановленому для офіцій-ального опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, і розміщення зазначеного повідомлення на офі-альном сайті муніципального освіти (при наявності офіційного сайту муніципального освіти) в мережі "Інтернет". Спільнота-ня про прийняття такого рішення також може бути поширене по радіо і телебаченню.
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
8. У зазначеному у частині 7 цієї статті повідомленні про прийняття рішення про підготовку проекту правил землекористування і за-будівництва зазначаються:
1) склад і порядок діяльності комісії;
2) послідовність містобудівного зонування стосовно до територій поселення, міського округу або Межс-ленним територіям або стосовно до різних частин територій поселення або міського округу (у разі підготовки проекту правил землекористування і забудови стосовно до частин територій поселення або міського округу);
3) порядок і строки проведення робіт з підготовки проекту правил землекористування і забудови;
4) порядок направлення до комісії пропозицій зацікавлених осіб з підготовки проекту правил землекористування і за-будівництва;
5) інші питання організації робіт.
8.1. Проект правил землекористування і забудови, підготовлений стосовно до території історичного поселення Феде-рального значення або до території історичного поселення регіонального значення, підлягає узгодженню відповідно з федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим Урядом Російської Федерації в галузі збереження, використання ня, популяризації та державної охорони об'єктів культурної спадщини, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, уповноваженим в галузі охорони об'єктів культурної спадщини, відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації ".
(Частина 8.1 введена Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
9. Орган місцевого самоврядування здійснює перевірку проекту правил землекористування і забудови, представленого комісі-сией, на відповідність вимогам технічних регламентів, генеральному плану поселення, генеральному плану міського округу, схе-мам територіального планування муніципальних районів, схемами територіального планування суб'єктів Російської Федерації, схемами територіального планування Російської Федерації.
10. За результатами зазначеної у частині 9 цієї статті перевірки орган місцевого самоврядування направляє проект правил землекористування і забудови чолі муніципального освіти або в разі виявлення його невідповідності вимогам і документів, зазначених у частині 9 цієї статті, до комісії на доопрацювання.
11. Глава муніципального освіти при отриманні від органу місцевого самоврядування проекту правил землекористування і за-будівництва приймає рішення про проведення публічних слухань за таким проектом в строк не пізніше ніж через десять днів з дня одержання такого проекту.
12. Публічні слухання за проектом правил землекористування і забудови проводяться комісією в порядку, що визначається уста-вом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення, відповідно до статті 28 цього Кодексу та з частинами 13 і 14 цієї статті.
13. Тривалість публічних слухань за проектом правил землекористування і забудови становить не менше двох і не бо-леї чотирьох місяців з дня опублікування такого проекту.
14. У разі підготовки правил землекористування і забудови стосовно до частини території поселення або міського окру-га публічні слухання за проектом правил землекористування і забудови проводяться за участю правовласників земельних ділянок та (або) об'єктів капітального будівництва, що у межах зазначеної частини території поселення або міського округу. У разі підготовки змін до правил землекористування і забудови в частині внесення змін до містобудівного регламент, уста-новлення для конкретної територіальної зони, публічні слухання по внесенню змін до правил землекористування і забудови проводяться в межах територіальної зони, для якої встановлено такий містобудівна регламент. У цих випадках термін прове-дення публічних слухань не може бути більш ніж один місяць.
(Частина 14 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
15. Після завершення публічних слухань за проектом правил землекористування і забудови комісія з урахуванням результатів таких публічних слухань забезпечує внесення змін до проекту правил землекористування і забудови та подає зазначений проект голові місцевої адміністрації. Обов'язковими додатками до проекту правил землекористування і забудови є протоколи пуб-особистих слухань та висновок про результати публічних слухань.
16. Голова місцевої адміністрації протягом десяти днів після подання йому проекту правил землекористування і забудови та зазначених у частині 15 цієї статті обов'язкових додатків повинен прийняти рішення про направлення зазначеного проекту в предста-вительностью орган місцевого самоврядування або про відхилення проекту правил землекористування і забудови та про направлення його на до-работку із зазначенням дати його повторного подання.
17. Вимоги до складу і порядку діяльності комісії встановлюються відповідно до цього Кодексу законами суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 31. Порядок підготовки проекту правил землекористування і забудови"
 1. Стаття 32. Порядок затвердження правил землекористування і забудови
  1. Правила землекористування і забудови затверджуються представницьким органом місцевого самоврядування. Обов'язковими додатками до проекту правил землекористування і забудови є протоколи публічних слухань щодо зазначеного проекту та за-ключення про результати таких публічних слухань. Обов'язковим додатком до проекту правил землекористування і забудови, підго-лення стосовно до
 2. Стаття 43. Проекти межування територій
  1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 3. Стаття 33. Порядок внесення змін до правил землекористування і забудови
  1. Внесення змін до правил землекористування і забудови здійснюється у порядку, передбаченому статтями 31 і 32 на-вартого Кодексу. 2. Підставами для розгляду главою місцевої адміністрації питання про внесення змін до правил землекористування і за-будівництва є: 1) невідповідність правил землекористування і забудови генеральному плану поселення, генеральному плану міського
 4. Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу
  1. Рішення про підготовку документації з планування території приймається органом місцевого самоврядування поселення або органом місцевого самоврядування міського округу з ініціативи зазначених органів або на підставі пропозицій фізичних або юридичних осіб про підготовку документації з планування території, а також на підставі заяв про прийняття рішень про підго-товке документації по
 5. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурної спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб , в тому числі правовласників земельних
 6. Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
  1. Право авторства на проект офіційного документа, у тому числі на проект офіційного перекладу такого документа, а також на проект офіційного символу чи знака належить особі, яка створила відповідний проект (розробнику). Розробник проекту офіційного документа, символу чи знака вправі оприлюднити такий проект, якщо це не заборонено державним органом, органом місцевого
 7. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 8. Коментар до статті 7.4
  1. В якості самовільної розглядається забудова площ залягання корисних копалин без спеціального дозволу, що видається МПР Росії за узгодженням з Держнаглядохоронпраці України. Згідно подп. 7 п. 6 Положення про Держміськтехнагляді Росії, затвердженого Постановою Уряду РФ від 3 грудня 2001 р. N 841, Госгортехнадзор вживає заходів щодо усунення порушень правил, норм і
 9. Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
  1. Підготовка документації з планування території здійснюється з метою забезпечення сталого розвитку територій, виділення елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів, інших елементів), встановлення меж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти капітального будівництва, меж земельних ділянок, призначених для будівництва та размеще-ня лінійних об'єктів.
 10. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
 11. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга- нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках: 1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської
 12. Стаття 42. Проект планування території
    1. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Проект планування території
 13. Стаття 7.4. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин
    Забудова площ залягання корисних копалин без спеціального дозволу, а також незабезпечення вимог до збереження будинків і споруд при користуванні надрами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до
 14. Стаття 7.4. Самовільна забудова площ залягання корисних копалин (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
    Забудова площ залягання корисних копалин, у тому числі розміщення в місцях їх залягання підземних споруд без дозволу, незабезпечення збереження будівель, споруд, а також особливо охоронюваних територій та об'єктів навколишнього середовища при користуванні надрами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на посадових осіб - від
 15. § 9. Публічні слухання.
    Згідно ст. 28 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" для обговорення проектів муніципальних правових актів з питань місцевого значення за участю жителів муніципального освіти представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти можуть проводитися публічні слухання. Публічні слухання проводяться за
 16. Стаття 351. Порушення правил польотів або підготовки до них Коментар до статті 351
    1. Під військовими літальними апаратами розуміються всі знаходяться на озброєнні військ літаки, вертольоти та інші літальні апарати. Правила польотів і підготовки до них регулюються різними нормативними актами. Їх порушення пов'язані з невиконанням правил пілотування літальних апаратів, а порушення правил підготовки до польотів складаються у невиконанні або помилки в виконанні правил
© 2014-2022  yport.inf.ua