Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 6.1. Передача здійснення повноважень Російської Федерації в області містобудівної діяльності

(в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 31.12.2005 N 199-ФЗ)
1. Російська Федерація передає органам державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснення повноважень у сфері організації та проведення державної експертизи проектної документації, державної експертизи результатів інженерні шукування, за винятком зазначеної в пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу державної експертизи проектної докумен-тації, державної експертизи результатів інженерних вишукувань, якщо інше не передбачено Федеральним законом від 29 грудня 2004 року N 191-ФЗ "Про введення в дію Містобудівного кодексу Російської Федерації" (далі - Федеральний закон про введення в дію цього Кодексу).
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
1.1. Російська Федерація передає органам державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснення повноважень у сфері контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законодавства про містобудівну діяльність.
(Частина 1.1 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, має право приймати нормативні правові акти з питань, що належать до сфери переданих повноважень, а також видавати методичні вказівки та інструктивні матеріали щодо їх здійснення органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, обов'язкові для виконання.
3. Федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з реалізації державної політики, з надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства:
1) погоджує структуру органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі державного експерта-зи проектної документації, державної експертизи результатів інженерних вишукувань і в галузі контролю за дотриманням орга-нами місцевого самоврядування законодавства про містобудівну діяльність;
(в ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2) здійснює контроль за виконанням нормативних правових актів, що приймаються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації з питань переданих повноважень, з правом напрямки обов'язкових для виконання приписів про скасування зазначених нормативних правових актів або про внесення в них змін;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3) здійснює контроль за повнотою і якістю здійснення органами державної влади суб'єктів Російської Феде-рації переданих повноважень з правом напрямки приписів про усунення виявлених порушень, а також про притягнення до відпові-дальності посадових осіб, що виконують обов'язки щодо здійснення переданих повноважень;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
4) у разі невиконання або неналежного виконання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації пе-Реда в відповідно до цієї статті повноважень готує та вносить в Уряд Російської Федерації для прийняття рішен-ня пропозиції про тимчасове вилучення відповідних повноважень в органів державної влади суб'єктів Російської Федеративної-ції;
(п. 4 в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
5) встановлює зміст і форми подання звітності про здійснення переданих повноважень, у разі необхід-мости встановлює цільові прогнозні показники.
4. Вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації (керівник вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації):
1) самостійно призначає на посаду та звільняє з посади керівників органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, які здійснюють передані повноваження;
2) затверджує за погодженням з федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації дер-жавної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування-тва, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства, структуру органів виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації в області державної експертизи проектної документації, державної експертизи результа-тов інженерних вишукувань і в галузі контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування законодавства про містобудівник-ної діяльності;
(в ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) самостійно організовує діяльність щодо здійснення переданих повноважень у відповідності з федеральним законодавством та нормативними правовими актами, передбаченими частиною 2 цієї статті;
4) забезпечує своєчасне подання до федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з реалізації державної політики, з надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування , промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства, звітності за встановленою формою про здійснення переданих повноважень, про досягнення цільових прогнозних показників у разі їх встановлення, примірників нормативних правових актів, що приймаються органами державної влади суб'єктів Російської Федерації з питань переданих повноважень.
5. Здійснення зазначених у частині 1 цієї статті повноважень Російської Федерації передається органам державної влади суб'єктів Російської Федерації без надання субвенцій з федерального бюджету. Фінансування повноваження з здійсненням організації та проведення державної експертизи проектної документації і (або) державної експертизи ре-злиттів інженерних вишукувань здійснюється за рахунок коштів забудовника або технічного замовника, які направили проектну до-документацію та (або) результати інженерних вишукувань на державну експертизу.
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. Повноваження, передані згідно з цією статтею органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, можуть бути тимчасово вилучені Урядом Російської Федерації за поданням федерального органу виконавчої влади, який здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального госпо-ва, у разі невиконання або неналежного виконання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації відпо-чих повноважень.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
7. Протягом місяця з дня надходження відомостей про невиконанні чи неналежному виконанні органами державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації повноважень, переданих згідно з цією статтею, федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державного-венним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства, проводить перевірку достовірності зазначених відомостей і за результатами перевірки видає висновок про належне исполне-ванні органами державної влади суб'єкта Російської Федерації переданих повноважень або готує та вносить в Уряд Російської Федерації пропозиції для прийняття рішення про тимчасове вилучення відповідних повноважень в органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.
(Частина 7 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
8. Повноваження, зазначені у частині 6 цієї статті і тимчасово вилучені, здійснюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державного-венним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів та житлово-комунального господарства, або підвідомчим йому державною (бюджетним або автономним) установою.
(Частина 8 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 215-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 6.1. Передача здійснення повноважень Російської Федерації в області містобудівної діяльності "
 1. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
 2. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  1. Законодавство про містобудівну діяльність складається з цього Кодексу, інших федеральних законів та інших нор-мативно правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федеративної-ції. 2. Федеральні закони і прийняті відповідно з ними інші нормативні правові акти Російської Федерації, утримуючи-щие норми, що регулюють
 3. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  1. Суб'єктами містобудівних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади
 4. Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
  Законодавство про містобудівну діяльність і видані відповідно до нього нормативні правові акти грунтуються на наступних принципах: 1) забезпечення сталого розвитку територій на основі територіального планування та містобудівного зонірова-ня, 2) забезпечення збалансованого врахування екологічних, економічних, соціальних та інших факторів при здійсненні
 5. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  1. До повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 6. Стаття 9. Повноваження Російської Федерації в галузі земельних відносин
  1. До повноважень Російської Федерації в галузі земельних відносин належать: 1) встановлення основ федеральної політики в галузі регулювання земельних відносин; 2) встановлення обмежень прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників, орендарів земельних ділянок, а також обмежень оборотоздатності земельних ділянок; 3) державне управління в
 7. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
  Особи, винні в порушенні законодавства про містобудівну діяльність, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 8. Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність
  1. Законодавство про містобудівну діяльність регулює відносини щодо територіального планування, містобудівельно-тельному зонуванню, плануванні території, архітектурно-будівельного проектування, відносини з будівництва об'єктів капітального будівництва, їх реконструкції, капітального ремонту, а також з експлуатації будівель, споруд (далі - містобудівельно-тільні відносини). (У
 9. § 2. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями.
  Стаття 132 Конституції РФ передбачає, що органи місцевого самоврядування можуть наділятися законом окремими державними повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів, тобто даною статтею встановлено необхідні вимоги: наділення державними повноваженнями законом - форма правової регламентації; передача необхідних коштів для
 10. Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності і на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
    1. Ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності здійснюється органами місцевого само-врядування міських округів, органами місцевого самоврядування муніципальних районів шляхом збору, документування, актуалізації, обробки, систематизації, обліку та зберігання відомостей, необхідних для здійснення містобудівної діяльності. 2. Органи державної влади або
 11. Стаття 1.3.1. Предмети ведення суб'єктів Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
    (Введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. До відання суб'єктів Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення належить: 1) встановлення законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення адміністративної відповідальності за порушення законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, нормативних
 12. Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
    До 31 грудня 2013 року в відношенні земельних ділянок, призначених для будівництва, реконструкції лінійних об'єктів, можуть надаватися містобудівні плани земельних ділянок у порядку, встановленому Містобудівною кодексом Рос-сийской Федерації (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ). 1. Підготовка містобудівних планів земельних ділянок здійснюється стосовно
 13. Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяль-ності
    До повноважень органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяльності відносяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів федерального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального закону від
 14. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
    (Введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
 15. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
    Тимчасова фінансова адміністрація - федеральний орган виконавчої влади (виконавчий орган державної вла-сті суб'єкта Російської Федерації), уповноважений Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації
 16. § 1. Форми передачі органам місцевого самоврядування державних та інших повноважень.
    Державні повноваження повністю або частково можуть передаватися органам місцевого самоврядування у двох формах: за допомогою наділення і делегування. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями здійснюється тільки законом. Таку вимогу встановлено ч. 2 ст. 132 Конституції РФ. Делегування деяких державних повноважень органам місцевого
 17. Стаття 167. Відповідальність Міністерства фі-Нансі Російської Федерації, міністра фінансів, Федераль-ного казначейства
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Міністерство фінансів Російської Федерації, Федеральне казначейство несуть відповідальність за здійснення бюджетних повноважень, визначених цим Кодексом. 2. Міністр фінансів несе персональну відповідальність за здійснення повноважень, встановлених статтею 166 цього
 18. Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
    До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції; 2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної- ції, порядку розрахунку і справляння такої
 19. Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
    1. До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин належать резервування земель, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для муніципальних потреб, встановлення з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації правил землекористування і забудови територій міських і сільських поселень, територій інших муніципальних утворень, розробка і
© 2014-2022  yport.inf.ua