Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.6. Прийом у члени саморегулівної орга-нізації

1. У члени саморегулівної організації можуть бути прийняті юридична особа, в тому числі іноземна юридична особа, і індивідуальний підприємець, що відповідають вимогам до видачі свідоцтв про допуск до одного або декількох видів ра-бот, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вирішення питань з видачі свідоцтва про допуск до яких віднесено загальними зборами членів саморегулівної організації до сфери діяльності саморегулівної організа-ції.
2. Для прийому в члени саморегулівної організації індивідуальний підприємець або юридична особа представляє в саморегульовану організацію наступні документи:
1) заяву про прийом в члени саморегулівної організації. У заяві мають бути зазначені певний вид або види ра-бот, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та свідоцтво про допуск до яких мають намір отримати індивідуальний підприємець або юридична особа;
2) копія документа, що підтверджує факт внесення до відповідного державного реєстру запису про державну реєстра-ції індивідуального підприємця або юридичної особи, копії установчих документів (для юридичної особи), надле до відповідним чином завірений переклад на російську мову документів про державну реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства відповідної держави (для іноземної юридичної особи);
3) документи, що підтверджують відповідність індивідуального підприємця або юридичної особи вимогам до видачі свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва;
4) копія виданого другий саморегулюючою організацією того ж виду свідоцтва про допуск до певного виду або ві-дам робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, у разі, якщо індивідуальний підпри-приємець або юридична особа є членом другий саморегулівної організації того ж виду.
3. Витребування від індивідуального підприємця або юридичної особи поряд з документами, зазначеними у частині 2 на-що стоїть статті, інших документів для прийому в члени саморегулівної організації та видачі свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, що не допускається.
4. В термін не пізніше ніж протягом тридцяти днів з дня отримання документів, зазначених у частині 2 цієї статті, саморег-ліруемих організація здійснює їх перевірку і зобов'язана прийняти рішення про прийом індивідуального підприємця або юридиче-ського особи в члени саморегулівної організації та про видачу йому свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, кото-які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, або про відмову в прийомі із зазначенням причин відмови, а також направити або вручити дане рішення такого індивідуальному підприємцю чи такій юридичній особі.
5. Підставами для відмови в прийомі індивідуального підприємця або юридичної особи в члени саморегулівної орга-нізації є:
1) невідповідність індивідуального підприємця або юридичної особи вимогам до видачі свідоцтва про допуск до визначення виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва та вказані в заяв-лення, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті;
2) неподання індивідуальним підприємцем або юридичною особою в повному обсязі документів, передбачених частиною 2 цієї статті ;
3) наявність в індивідуального підприємця або юридичної особи виданого другий саморегулюючою організацією того ж виду свідоцтва про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капиталь-ного будівництва і вказані в заяві , передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті.
6. Особі, прийнятій до членів саморегулівної організації, видається свідоцтво про допуск до певного виду чи видів робіт, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, у строк не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після дня прийняття відповідного рішення, сплати вступного внеску та внеску в компенсаційний фонд саморегулівної організації.
7. Юридична особа або індивідуальний підприємець може бути членом однієї або декількох саморегулівних органі-зацій кожного із зазначених у статті 55.3 цього Кодексу видів саморегулівних організацій за умови дотримання вимоги, встановленого частиною 2 статті 55.8 цього Кодексу.
8. Рішення саморегулівної організації про прийом у члени саморегулівної організації, про відмову в прийомі в члени саморе-гуліруемой організації, її бездіяльність при прийомі в члени саморегулівної організації можуть бути оскаржені до арбітражного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.6. Прийом у члени саморегулівної орга-нізації "
 1. Стаття 55.13. Контроль саморегулюючої організа-ції за діяльністю своїх членів
  прийом в члени саморегулівної організації, а також не рідше ніж один раз на
 2. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  саморегулівних організацій є Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій відповідного виду (далі також - З'їзд). З'їзд скликається не рідше ніж один раз на два роки. З'їзд вважається правомочності-ним, якщо в його роботі беруть участь представники не менше двох третин саморегулівних організацій, зареєстрованих на території Російської Федерації. 2. Саморегульовані
 3. Стаття 55.22. Рада Національного об'єднання са-морегуліруемих організацій
  саморегулівних організацій є колегіальним виконавчим органом Націо-нального об'єднання саморегулівних організацій. 2. Рада Національного об'єднання саморегулівних організацій обирається в кількості не більше ніж тридцять чоловік Все-російським з'їздом саморегулівних організацій таємним голосуванням і підлягає оновленню (ротації) один раз на два роки на одну третину в порядку,
 4. Стаття 55.18. Ведення державного реєстру са-морегуліруемих організацій
  саморегулівних організацій здійснюється органом нагляду за саморегулівними ор-ганізації. 2. До державного реєстру саморегулівних організацій вносяться такі відомості щодо кожної саморегуліруе-мій організації: 1) найменування, адресу (місце знаходження) і номер контактного телефону саморегулівної організації; 2) вид саморегулівної організації; 3) перелік видів робіт,
 5. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації; 3) саморегульовані організації , засновані на членстві осіб, які здійснюють
 6. Стаття 20. Арбітражні керуючі
  прийом в члени саморегулівної організації, а також вимоги до оформлення цих документів. Протягом тридцяти днів з дати подання особою заяви про прийом в члени саморегулівної організації з доданням усіх документів, передбачених зазначеним переліком, постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації розглядає подані такою особою
 7. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  саморегулівної організації формується з числа индивидуаль-них підприємців - членів саморегулівної організації та представників юридичних осіб - членів саморегулівної організа-ції. 2. Постійно діючий колегіальний орган управління саморегулюючої організації здійснює керівництво поточною діяльністю саморегулівної організації і підзвітний вищому органу управління
 8. Стаття 55.16. Компенсаційний фонд саморегул-руемой організації
  члени саморегулівної організації повинні внести внески до компенсаційний фонд саморегулівної організації з метою збільшення розміру такого фонду в порядку та до розміру, які уста-новлено статутом саморегулюючої організації, але не нижче обумовленого відповідно до цього Кодексу мінімального розмі-ра компенсаційного фонду в строк не більше ніж два місяці з дня здійснення зазначених
 9. Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій
  саморегулівних організацій здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також в інших формах контролю, передбачених федеральним законом. 2. Планова перевірка діяльності
 10. Стаття 55.2. Набуття статусу саморегуліруе-мій організації
  саморегулівної організації може придбати некомерційна організація, створена у формі некомерційного партнерства, за умови її відповідності вимогам, встановленим частинами 1 і 2 статті 55.4 цього Кодексу. 2. Для внесення до державного реєстру саморегулівних організацій відомостей про некомерційну організацію нею представ-ляють у федеральний орган виконавчої влади,
 11. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  саморегулівних організаціях ", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі" Інтернет "наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної організації; 2) найменування, адресу та номери контактних телефонів органу нагляду за саморегулівними організаціями; 3) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів
 12. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  саморегулівних організацій як юридичних осіб, які не здійснюють підприємницьку діяльність, а отже, некомерційних, притягують багатьох людей постійним заробітком, соціальної, майже політичною діяльністю і відповідальністю за колективні фінансові кошти учасників саморегулівної організації. У перший час становлення саморегулівних організацій на ринку цінних
 13. Стаття 21. Саморегулівні організації арбітражних керуючих
  саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується державне мито
 14. Стаття 55.1. Основні цілі саморегулівних організа-цій і зміст їх діяльності
  саморегулівних організацій є: 1) попередження заподіяння шкоди життю або здоров'ю фізичних осіб, майну фізичних або юридичних осіб, держав-ного або муніципальному майну, довкіллю, життю або здоров'ю тварин і рослин, об'єктів культурної насле-Дія (пам'ятників історії та культури) народів Російської Федерації (далі - шкода) внаслідок недоліків робіт,
 15. Стаття 55.7. Припинення членства в саморегул-руемой організації
  саморегулівної організації припиняється у разі: 1) добровільного виходу члена саморегулівної організації з саморегулівної організації; 2) виключення з членів саморегулівної організації за рішенням саморегулівної організації; (в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 240-ФЗ) 3) смерті індивідуального підприємця - члена саморегулюючої організації або ліквідації
 16. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
  члени саморегулівної організації; про осіб, які припинили членство в саморегулівної організації, і про підстави припинення членства; про відсторонення арбітражних керуючих, які є членами цієї саморегулівної організації, від виконання покладених на них обов'язків у справах про банкрутство. 4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих щомісяця зобов'язана представляти в
 17. 5. Розмежування повноважень з розгляду дисциплінарних справ між різними органами дисциплінарного виробництва
  члени дисциплінарного комітету, є наявність юридичної освіти у членів даного органу, а також досвіду діяльності, який передбачає наявність знань в галузі права, що регулює професійну діяльність учасників саморегулівної організації. Перед затвердженням певних кандидатур члени ради директорів знайомляться з інформацією про кандидатів у члени дисциплінарного
© 2014-2022  yport.inf.ua