Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 51. Дозвіл на будівництво

(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
1. Дозвіл на будівництво являє собою документ, що підтверджує відповідність проектної документації вимогам-ям містобудівного плану земельної ділянки або проекту планування території та проекту межування території (у разі будів-ництва, реконструкції лінійних об'єктів) та дає забудовникові право здійснювати будівництво, реконструкцію об'єктів капі-тального будівництва , за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва здійснюються на підставі дозволу на строительст-во, за винятком випадків, передбачених цією статтею.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
Положення частини 3 статті 51 не застосовуються до видачі дозволів на будівництво об'єктів капітального будівництва на між -селених територіях муніципальних районів до 31 червня 2013, до видачі дозволів на будівництво об'єктів капітального будівництва на територіях міських поселень і міських округів до 31 грудня 2013 року, на територіях сільських поселень до 1 червня 2014 (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191 -ФЗ).
3. Не допускається видача дозволів на будівництво за відсутності правил землекористування і забудови, за винятком будівництва, реконструкції об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення муніципальних районів, об'єктів капітального будівництва на земельних ділянках, на які не поширюється дія містобудівельно-них регламентів або для яких не встановлюються містобудівні регламенти, і в інших передбачених федеральними законами випадках.
(В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
4. Дозвіл на будівництво видається органом місцевого самоврядування за місцем знаходження земельної ділянки, за винятком-ням випадків, передбачених частинами 5 і 6 цієї статті та іншими федеральними законами.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
У разі, якщо дозвіл на будівництво об'єкта капітального будівництва видано до дня набрання силу Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ іншими виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, ніж органи, передбачені частинами 5 та 6 статті 51 цього Кодексу (у редакції Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ), такий дозвіл визнається дійсним. У цьому випадку дозвіл на введення об'єкту в експлуатацію видається виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, які видали дозвіл на будівництво.
5. Дозвіл на будівництво видається у разі здійснення будівництва, реконструкції:
1) втратив чинність. - Федеральний закон від 04.03.2013 N 21-ФЗ;
2) об'єкта капітального будівництва на земельній ділянці, наданій користувачеві надр і необхідному для ведення ра-бот, пов'язаних з користуванням надрами (за винятком робіт, пов'язаних з користуванням ділянками надр місцевого значення), - федеральним органом управління державним фондом надр;
(в ред. Федерального закону від 30.11.2011 N 364-ФЗ)
3) об'єкта використання атомної енергії - уповноваженою організацією, що здійснює державне управління вико-ристанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, уті-лизацией ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення;
4) гідротехнічних споруд першого та другого класів, що встановлюються відповідно до законодавства про безпеку гідротехнічних споруд, аеропортів чи інших об'єктів авіаційної інфраструктури, об'єктів інфраструктури залізничні в-ного транспорту загального користування, посольств, консульств і представництв Російської Федерації за кордоном, об'єктів оборони та безпеки, об'єктів космічної інфраструктури, об'єктів, що забезпечують статус і захист Державного кордону Російської Федерації, об'єктів, відомості про які становлять державну таємницю, ліній зв'язку при перетині Державного кордону Російської Федерації, на прикордонній території Російської Федерації, об'єктів, будівництво, реконструкцію яких планується -ється здійснити на континентальному шельфі Російської Федерації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації, виключній економічній зоні Російської Федерації, - уповноваженими органами виконавчої влади;
5) об'єкта культурної спадщини, якщо при проведенні робіт із збереження об'єкта культурної спадщини зачіпаються конст-руктівних та інші характеристики надійності та безпеки такого об'єкта, - виконавчими органами державної влади, що здійснюють функції в галузі охорони об'єктів культурної спадщини відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації ";
6) об'єкта капітального будівництва, будівництво, реконструкцію якого планується здійснювати в межах особливо охра-няемие природної території (за винятком лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів), - федеральним органом виконавець-ної влади, органом державної влади суб'єкта Російської Федерації або органом місцевого самоврядування, у віданні якого знаходиться відповідна особливо охороною природна територія, якщо інше не передбачено Федеральним законом від 1 грудня 2007 року N 310-ФЗ "Про організацію і про проведення XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в місті Сочі, розвитку міста Сочі як гірськокліматичного курорту і внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Фе-ської Федерації ".
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
У разі, якщо дозвіл на будівництво об'єкта капітального будівництва видано до дня набрання силу Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ іншими виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, ніж органи, передбачені частинами 5 та 6 статті 51 цього Кодексу (у редакції Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ), такий дозвіл визнається дійсним. У цьому випадку дозвіл на введення об'єкту в експлуатацію видається виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, які видали дозвіл на будівництво.
6. Дозвіл на будівництво, за винятком випадків, встановлених частиною 5 цієї статті та іншими федеральними за-конамі, видається:
1) уповноваженим федеральним органом виконавчої влади у разі, якщо будівництво об'єкта капітального будівництва-ва планується здійснювати на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації, в тому числі лінійного об'єкта - на терито-рії закритого адміністративно-територіального утворення, межі якого не збігаються з межами суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, і в разі реконструкції об'єкта капітального будівництва, розташованого на територіях двох і більше суб'єктів Росій-ської Федерації, в тому числі лінійного об'єкта, розташованого на території закритого адміністративно-територіального освітньої-ня, межі якого не збігаються з межами суб'єктів Російської Федерації;
2) органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації у випадку, якщо будівництво об'єкта капітального будівельник-ства планується здійснювати на територіях двох і більше муніципальних утворень (муніципальних районів, міських округів), і в разі реконструкції об'єкта капітального будівництва, розташованого на територіях двох і більше муніципальних утворень (муніципальних районів, міських округів);
3) органом місцевого самоврядування муніципального району у разі, якщо будівництво об'єкта капітального будівництва планується здійснити на територіях двох і більше поселень або на межселенной території в межах муніципального району, і в разі реконструкції об'єкта капітального будівництва , розташованого на територіях двох і більше поселень або на межселенной території в межах муніципального району.
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
6.1. Прийом від забудовника заяви про видачу дозволу на будівництво, документів, необхідних для отримання дозволу на будівництво, інформування про порядок і час надання послуги та видача дозволу на будівництво можуть здійснюватися через багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг (далі - багатофункціональний центр).
(Частина 6.1 введена Федеральним законом від 28.07.2012 N 133-ФЗ)
7. З метою будівництва, реконструкції об'єкта капітального будівництва забудовник направляє заяву про видачу дозволів ня на будівництво безпосередньо до уповноважених на видачу дозволів на будівництво відповідно до частин 4 - 6 настою-щей статті федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, уповноважену організацію, що здійснює державне управління використанням атомної енергії і дер-дарственное управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядер-них енергетичних установок військового призначення. Заява про видачу дозволу на будівництво може бути подано через багато-функціональний центр відповідно до угоди про взаємодію між багатофункціональним центром та уповноваженим на видачу дозволів на будівництво відповідно до частин 4 - 6 цієї статті федеральним органом виконавчої влади, ор-ганом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування. До зазначеної заяви додаються такі документи:
(в ред. Федерального закону від 28.07.2012 N 133-ФЗ)
1) правовстановлюючі документи на земельну ділянку;
2) містобудівний план земельної ділянки або у разі видачі дозволу на будівництво лінійного об'єкта реквізити проекту планування території та проекту межування території;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
3) матеріали, що містяться у проектній документації:
а) пояснювальна записка;
б) схема планувальної організації земельної ділянки, виконана відповідно до містобудівного плану земельної ділянки, з позначенням місця розміщення об'єкта капітального будівництва, під'їздів і проходів до нього, меж зон дії пуб-особистих сервітутів, об'єктів археологічної спадщини;
в) схема планувальної організації земельної ділянки, що підтверджує розташування лінійного об'єкта в межах червоних ліній, затверджених у складі документації з планування території стосовно до лінійним об'єктам;
г) схеми, що відображають архітектурні рішення;
д) відомості про інженерному устаткуванні, зведений план мереж інженерно-технічного забезпечення з позначенням місць під-ключення (технологічного приєднання) проектованого об'єкта капітального будівництва до мереж інженерно-технічного забезпе-чення;
(в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 318-ФЗ)
е) проект організації будівництва об'єкта капітального будівництва;
ж) проект організації робіт по знесенню або демонтажу об'єктів капітального будівництва, їх частин;
4) позитивний висновок експертизи проектної документації об'єкта капітального будівництва (стосовно окремих-ним етапам будівництва у випадку, передбаченому частиною 12.1 статті 48 цього Кодексу), якщо така проектна документація підлягає експертизі відповідно до статті 49 цього Кодексу, позитивний висновок державної експертизи проект-ної документації у випадках, передбачених частиною 3.4 статті 49 цього Кодексу, позитивний висновок державної екологічної експертизи проектної документації у випадках, передбачених частиною 6 статті 49 цього Кодексу;
(п. 4 в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5) дозвіл на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції (у разі, якщо забудовнику було надано такий дозвіл відповідно до статті 40 цього Кодексу);
6) згода всіх правовласників об'єкта капітального будівництва в разі реконструкції такого об'єкта;
7) копія свідоцтва про акредитацію юридичної особи, яка видала позитивний висновок недержавної експертизи проектної документації, у разі, якщо представлений висновок недержавної експертизи проектної документації.
(П. 7 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(частина 7 в ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7.1. Документи (їх копії або відомості, що містяться в них), зазначені в пунктах 1, 2 і 5 частини 7 цієї статті, запитуючи-ються органами, зазначеними в абзаці першому частини 7 цієї статті, в державних органах, органах місцевого самоврядування та підвідомчих державним органам або органам місцевого самоврядування організаціях, у розпорядженні яких знаходяться зазначені документи відповідно до нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, муніципальними правовими актами, якщо забудовник не представив зазначені документи самостоятель-но.
  За міжвідомчим запитами органів, зазначених в абзаці першому частини 7 цієї статті, документи (їх копії або відомості, що містяться в них), зазначені в пунктах 2 і 5 частини 7 цієї статті, надаються державними органами, органами місце-вого самоврядування та підвідомчими державним органам або органам місцевого самоврядування організаціями, в розпір-жении яких знаходяться зазначені документи, в строк не пізніше трьох робочих днів з дня отримання відповідного межведомст-венного запиту.
  (Абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 133-ФЗ)
  (Частина 7.1 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  7.2. Документи, зазначені в пункті 1 частини 7 цієї статті, направляються заявником самостійно, якщо зазначені доку-менти (їх копії або відомості, що містяться в них) відсутні в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним.
  (Частина 7.2 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  8. Втратив чинність з 1 квітня 2012 року. - Федеральний закон від 28.11.2011 N 337-ФЗ.
  9. З метою будівництва, реконструкції об'єкта індивідуального житлового будівництва забудовник направляє заяву про видачу дозволу на будівництво в уповноважені на видачу дозволів на будівництво відповідно до частин 4 - 6 цієї статті федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації або орган місцевого самоврядування безпосередньо або через багатофункціональний центр. Для прийняття рішення про видачу дозволу на будівництво необхідні наступні документи:
  (В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ)
  1) правовстановлюючі документи на земельну ділянку;
  2) містобудівний план земельної ділянки;
  3) схема планувальної організації земельної ділянки з позначенням місця розміщення об'єкта індивідуального житлового будівництва.
  (Частина 9 в ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  9.1. Документи (їх копії або відомості, що містяться в них), зазначені в пунктах 1 і 2 частини 9 цієї статті, запитуються органами, зазначеними в абзаці першому частини 9 цієї статті, в державних органах, органах місцевого самоврядування та подве відомчої державним органам або органам місцевого самоврядування організаціях, у розпорядженні яких знаходяться вказано-ні документи відповідно до нормативними правовими актами Російської Федерації, нормативними правовими актами суб'єктів Російської Федерації, муніципальними правовими актами, якщо забудовник не представив зазначені документи самостійно.
  (Частина 9.1 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  9.2. Документи, зазначені в пункті 1 частини 9 цієї статті, направляються заявником самостійно, якщо зазначені доку-менти (їх копії або відомості, що містяться в них) відсутні в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним.
  (Частина 9.2 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  10. Не допускається вимагати інші документи для отримання дозволу на будівництво, за винятком зазначених у частинах 7 та 9 цієї статті документів. Документи, передбачені частинами 7 і 9 цієї статті, можуть бути спрямовані в електронній формі.
  (В ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  11. Уповноважені на видачу дозволів на будівництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважена організація, що здійснює державного-дарське управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розроб-боткой, виготовленням, утилізацією ядерного зброї та ядерних енергетичних установок військового призначення, протягом десяти днів з дня отримання заяви про видачу дозволу на будівництво:
  (В ред. Федерального закону від 22.11.2010 N 305-ФЗ)
  1) проводять перевірку наявності документів, необхідних для прийняття рішення про видачу дозволу на будівництво;
  (В ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  2) проводять перевірку відповідності проектної документації або схеми планувальної організації земельної ділянки з позна-ченням місця розміщення об'єкта індивідуального житлового будівництва вимогам містобудівного плану земельної ділянки або у разі видачі дозволу на будівництво лінійного об'єкта вимогам проекту планування території та проекту межування території, а також червоних лініях . У разі видачі особі дозволу на відхилення від граничних параметрів дозволеного будів-ництва, реконструкції проводиться перевірка проектної документації або зазначеної схеми планувальної організації земельної ділянки на відповідність вимогам, встановленим у дозволі на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва-ва, реконструкції;
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
  3) видають дозвіл на будівництво або відмовляють у видачі такого дозволу із зазначенням причин відмови.
  12. Уповноважені на видачу дозволів на будівництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважена організація, що здійснює державного-дарське управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розроб-боткой, виготовленням, утилізацією ядерного зброї та ядерних енергетичних установок військового призначення, за заявою застрой-ника можуть видати дозвіл на окремі етапи будівництва, реконструкції.
  (В ред. Федерального закону від 22.11.2010 N 305-ФЗ)
  13. Уповноважені на видачу дозволів на будівництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважена організація, що здійснює державного-дарське управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розроб-боткой, виготовленням, утилізацією ядерного зброї та ядерних енергетичних установок військового призначення, відмовляють у видачі дозволу на будівництво за відсутності документів, передбачених частинами 7 і 9 цієї статті, або невідповідність перед-ставлених документів вимогам містобудівного плану земельної ділянки або у разі видачі дозволу на будівництво лінійного об'єкта вимогам проекту планування території та проекту межування території, а також вимогам, встановленим у дозволі на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції. Неотримання або несвоєчасне отримання документів, запитаних відповідно до частин 7.1 та 9.1 цієї статті, не може бути підставою для відмови у видачі дозволу на будівництво.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ, від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
  14. Відмова у видачі дозволу на будівництво може бути оскаржений забудовником в судовому порядку.
  15. Видача дозволу на будівництво здійснюється уповноваженими на видачу дозволу на будівництво федеральним органом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування або уповноваженою організацією, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управ-ня при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням , утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних-ських установок військового призначення, без стягнення плати. Протягом трьох днів з дня видачі дозволу на будівництво зазначені органи і уповноважена організація, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та дер-ве управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енер-гетіческіх установок військового призначення, направляють копію такого дозволу у федеральний орган виконавчої влади, уповноваженим на здійснення державного будівельного нагляду, у разі, якщо видано дозвіл на будівництво об'єктів капі-тального будівництва, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, або в орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на здійснення державного будівельного нагляду, у разі, якщо видано дозвіл на будівельник-ство інших об'єктів капітального будівництва.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  16. Форма дозволу на будівництво встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
  (В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
  Положення частини 17 статті 51 застосовуються також щодо зазначених в ній об'єктів, які були побудовані, реконструі-рова або змінені до введення в дію Містобудівного кодексу РФ (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ).
  17. Видача дозволу на будівництво не потрібна у разі:
  1) будівництва гаража на земельній ділянці, наданій фізичній особі для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або будівництва на земельній ділянці, наданій для ведення садівництва, дачного госпо-дарства;
  (В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
  2) будівництва, реконструкції об'єктів, які не є об'єктами капітального будівництва (кіосків, навісів та ін-ших);
  3) будівництва на земельній ділянці будівель і споруд допоміжного використання;
  4) зміни об'єктів капітального будівництва та (або) їх частин, якщо такі зміни не зачіпають конструктивні і дру-Гії характеристики їх надійності та безпеки і не перевищують граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції, встановлені містобудівним регламентом;
  (В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
  4.1) капітального ремонту об'єктів капітального будівництва;
  (П. 4.1 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
  5) інших випадках, якщо відповідно до цього Кодексу, законодавством суб'єктів Російської Федерації про містобудівельно-котельної діяльності отримання дозволу на будівництво не потрібна.
  18. Забудовник протягом десяти днів з дня отримання дозволу на будівництво зобов'язаний безоплатно передати у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноваженими організацію, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності , пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, що видали дозвіл на будівництво, відомості про площу, про висоту і кількості поверхів плановано-го об'єкта капітального будівництва, про мережах інженерно-технічного забезпечення, один примірник копії результатів інженерних вишукувань і по одному примірнику копій розділів проектної документації, передбачених пунктами 2, 8 - 10 і 11.1 частини 12 статті 48 цього Кодексу, або один екземпляр копії схеми планувальної організації земельної ділянки з позначенням місця размеще-ня об'єкта індивідуального житлового будівництва для розміщення в інформаційній системі забезпечення містобудівної діяльності.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
  19. Дозвіл на будівництво видається на весь термін, передбачений проектом організації будівництва об'єкта капиталь-ного будівництва, за винятком випадків, якщо такий дозвіл видається відповідно до частини 12 цієї статті. Дозвіл на індивідуальне житлове будівництво видається на десять років.
  (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 294-ФЗ з 1 січня 2014 року частка 20 статті 51 буде доповнена пропозицією-ням такого змісту: "У разі, якщо заява про продовження терміну дії дозволу на будівництво подається забудовника-ком, що привертає на підставі договору участі в пайовому будівництві, що передбачає передачу житлового приміщення, денеж-ні кошти громадян та юридичних осіб для часткового будівництва багатоквартирного будинку і (або) інших об'єктів нерухомості, до такої заяви має бути додано договір поруки банку за належне виконання забудовником зобов'язань за пере- дачі житлового приміщення за договором участі в пайовому будівництві або договір страхування цивільної відповідальності особи, при-тися грошові кошти для часткового будівництва багатоквартирного будинку і (або) інших об'єктів нерухомості (забудовника), за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по передачі житлового приміщення за договором участі в пайовому строительст-ве. ".
  20. Термін дії дозволу на будівництво може бути продовжений федеральним органом виконавчої влади, органом вико-навчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування або уповноваженою організацією, здійснюва-ляющие державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, ви-дали дозвіл на будівництво, за заявою забудовника, поданою не менше ніж за шістдесят днів до закінчення терміну дію-вия такого дозволу. У продовженні терміну дії дозволу на будівництво має бути відмовлено у разі, якщо будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єкта капітального будівництва не розпочаті до закінчення терміну подання такої заяви.
  (В ред. Федерального закону від 22.11.2010 N 305-ФЗ)
  21. Термін дії дозволу на будівництво при переході права на земельну ділянку та об'єкти капітального будівництва зберігається, за винятком випадків, передбачених частиною 21.1 цієї статті.
  (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.1. Дія дозволу на будівництво припиняється на підставі рішення уповноважених на видачу дозволів на будівництво федерального органу виконавчої влади, органу виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органу місць-ного самоврядування або уповноваженої організації, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, у разі:
  1) примусового припинення права власності та інших прав на земельні ділянки, у тому числі вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб;
  2) відмови від права власності та інших прав на земельні ділянки;
  3) розірвання договору оренди та інших договорів, на підставі яких у громадян і юридичних осіб виникли права на земель-ні ділянки;
  4) припинення права користування надрами, якщо дозвіл на будівництво видано на будівництво, реконструкцію об'єкта капітального будівництва на земельній ділянці, наданій користувачеві надр і необхідному для ведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами.
  (Частина 21.1 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.2. Уповноваженими на видачу дозволів на будівництво федеральним органом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування або уповноваженою організацією, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, приймається рі-шення про припинення дії дозволу на будівництво в строк не більше ніж тридцять робочих днів з дня припинення прав на земельний ділянку чи права користування надрами з підстав, зазначених у частині 21.1 цієї статті.
  (Частина 21.2 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.3. Органи, уповноважені на надання відомостей з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним, надають відомості про державну реєстрацію припинення прав на земельні ділянки з підстав, зазначених в пунктах 1 - 3 частини 21.1 цієї статті, за допомогою забезпечення доступу органам державної влади та органам місцевого само-управління до інформаційного ресурсу, що містить відомості Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод з ним.
  (Частина 21.3 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.4. Уповноваженими на видачу дозволів на будівництво федеральним органом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування або уповноваженою організацією, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, приймається також рішення про припинення дії дозволу на будівництво в термін, зазначений у частині 21.2 цієї статті, при отриманні одного з таких документів:
  1) повідомлення виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, що прийняв рішення про пре-кращения прав на земельну ділянку;
  2) повідомлення виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, що прийняв рішення про пре-кращения права користування надрами.
  (Частина 21.4 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.5. Фізична або юридична особа, яка набула права на земельну ділянку, має право здійснювати будівництво, ре-конструкцію об'єкта капітального будівництва на такій земельній ділянці згідно з дозволом на будівництво, виданими раніше правовласнику земельної ділянки.
  (Частина 21.5 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.6. У разі утворення земельної ділянки шляхом об'єднання земельних ділянок, щодо яких або одного з кото-яких відповідно до цього Кодексу видано дозвіл на будівництво, фізична або юридична особа, у якої виникло право на освічений земельну ділянку, має право здійснювати будівництво на такій земельній ділянці на умовах, що містяться в зазначеному дозволі на будівництво.
  (Частина 21.6 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.7. У разі утворення земельних ділянок шляхом розділу, перерозподілу земельних ділянок або виділу з земельних ділянок, щодо яких відповідно до цього Кодексу видано дозвіл на будівництво, фізична або юридична особа, у якої виникло право на освічені земельні ділянки, має право здійснювати будівництво на таких земельних ділянках на умовах, що містяться в зазначеному дозволі на будівництво, з дотриманням вимог до розміщення об'єктів капітального будівництва, встановлених відповідно до цього Кодексу та земельним законодавством. У цьому випадку потрібне отримання містобудівного плану утвореного земельної ділянки, на якому планується здійснювати будівництво, реконструкцію об'єк-єкта капітального будівництва. Раніше виданий містобудівний план земельної ділянки, з якого утворені земельні учас-ки шляхом розділу, перерозподілу земельних ділянок або виділу з земельних ділянок, втрачає чинність з дня видачі містобудівельно-тельного плану на один з освічених земельних ділянок.
  (Частина 21.7 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.8. У разі, якщо земельні ділянки були утворені в межах зони розміщення лінійного об'єкта, передбаченої проек-том планування території, і якщо для отримання дозволу на будівництво лінійного об'єкта була представлена проектна доку-ментація, розроблена на підставі проекту планування території та проекту межування території, зберігається дію раніше ви-даного дозволу на будівництво такого об'єкта та внесення змін до такий дозвіл не потрібен.
  (Частина 21.8 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.9. У разі переоформлення ліцензії на користування надрами новий користувач надр має право здійснювати будівництво, реконструкцію об'єкта капітального будівництва на земельній ділянці, наданій користувачеві надр і необхідному для веде-ня робіт, пов'язаних з користуванням надрами, відповідно до раніше виданим дозволом на будівництво.
  (Частина 21.9 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.10. Особи, зазначені у частинах 21.5 - 21.7 і 21.9 цієї статті, зобов'язані повідомити у письмовій формі про перехід до них прав на земельні ділянки, права користування надрами, про освіту земельної ділянки уповноважені на видачу дозволів на будів-ництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-врядування або уповноважену організацію, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, із зазначенням реквізитів:
  1) правовстановлюючих документів на такі земельні ділянки у випадку, зазначеному в частині 21.5 цієї статті;
  2) рішення про утворення земельних ділянок у випадках, передбачених частинами 21.6 і 21.7 цієї статті, якщо відпо-відно до земельного законодавства рішення про утворення земельної ділянки приймає виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування;
  3) містобудівного плану земельної ділянки, на якій планується здійснити будівництво, реконструкцію об'єкта капітальним будівництва у випадку, передбаченому частиною 21.7 цієї статті;
  4) рішення про надання права користування надрами та рішення про переоформлення ліцензії на право користування надрами у випадку, передбаченому частиною 21.9 цієї статті.
  (Частина 21.10 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.11. Особи, зазначені у частинах 21.5 - 21.7 і 21.9 цієї статті, має право одночасно з повідомленням про перехід до них прав на земельні ділянки, права користування надрами, про освіту земельної ділянки представити у уповноважені на видачу дозволів ний на будівництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважену організацію, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, копії документів, передбачених пунктами 1 - 4 частини 21.10 на-що стоїть статті.
  (Частина 21.11 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  Положення частини 21.12 статті 51 цього Кодексу (у редакції Федерального закону від 18.07. 2011 N 224-ФЗ) про межведомст-венном інформаційній взаємодії при запиті документів та інформації, що використовуються в рамках внесення зміни до разреше-ня на будівництво за рішенням органу виконавчої влади суб'єкта РФ або органу місцевого самоврядування, і при запиті доку-ментів та інформації, необхідних для прийняття рішення про внесення змін у дозвіл на будівництво федеральним органом виконавчої влади і знаходяться в розпорядженні органу виконавчої влади суб'єкта РФ або органу місцевого самоврядування, що надають державні та муніципальні послуги, або підвідомчих державним органам виконавчої влади суб'єкта РФ і органам місцевого самоврядування організацій, що беруть участь у наданні таких послуг, застосовуються з 1 липня 2012 року.
  21.12. У разі, якщо документи, передбачені пунктами 1 - 4 частини 21.10 цієї статті, не представлені заявником, уповноважені на видачу дозволів на будівництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації або орган місцевого самоврядування зобов'язані запросити такі документи або відомості, містяться в них, у відповідних органах державної влади чи органах місцевого самоврядування.
  (Частина 21.12 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.13. У разі, якщо в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним не містяться відомості про правовстановлюючих документах на земельну ділянку, копію таких документів до уповноважених на видачу дозволів на будів-ництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-врядування або уповноважену організацію, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, зобов'язана подати особа, зазначена у частині 21.5 цієї статті.
  (Частина 21.13 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.14. В термін не більше ніж десять робочих днів з дня отримання повідомлення, зазначеного в частині 21.10 цієї статті, уповноваженими на видачу дозволів на будівництво федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважена організація, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням-ем, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, приймають рішення про внесення змін у дозвіл на будівництво.
  (Частина 21.14 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.15. Підставою для відмови у внесенні змін у дозвіл на будівництво є:
  1) відсутність в повідомленні про перехід прав на земельну ділянку, права користування надрами, про освіту земельного участ-ка реквізитів документів, передбачених відповідно пунктами 1 - 4 частини 21.10 цієї статті, або відсутність правоустанав-Ліван документа на земельну ділянку у випадку, зазначеному в частини 21.13 цієї статті;
  2) недостовірність відомостей, зазначених у повідомленні про перехід прав на земельну ділянку, права користування надрами, Про освіту земельної ділянки;
  3) невідповідність планованого розміщення об'єкта капітального будівництва вимогам містобудівного плану земель-ного ділянки у випадку, передбаченому частиною 21.7 цієї статті.
  (Частина 21.15 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  21.16. Протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про припинення дії дозволу на будівництво або з дня внесення змін у дозвіл на будівництво уповноваженими на видачу дозволів на будівництво федеральним органом виконавчої влади, органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органом місцевого самоврядування або уповноваженим організацією , що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних уста-новок військового призначення, зазначені органи або організація повідомляють про таке рішення або такі зміни:
  1) федеральний орган виконавчої влади або орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, які здійснюють державний будівельний нагляд при будівництві, реконструкції об'єкта капітального будівництва, дію дозволу на будівництво якого припинено або в дозвіл на будівництво якого внесено зміну;
  2) орган, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним, за місцем знаходження земельної ділянки, дію дозволу на будівництво на якому припинено або в дозвіл на будівництво на якому вне-але зміна;
  3) забудовника у разі внесення змін у дозвіл на будівництво.
  (Частина 21.16 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 224-ФЗ)
  22. Втратив силу. - Федеральний закон від 18.07.2011 N 224-ФЗ.
  23. Видача дозволів на будівництво об'єктів капітального будівництва, відомості про які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до вимог законодавства Російської Федерації про державну таємницю.
  Про окремі вимогах, пропонованих до здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капі-тального будівництва, див. статтю 3.2 Федерального закону від 29.12.2004 N 191-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 51. Дозвіл на будівництво"
 1. Стаття 13.9. Самовільні будівництво чи експлуатація споруд зв'язку
    дозволу - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 2. Стаття 13.9. Самовільні будівництво чи експлуатація споруд зв'язку
    дозволу - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 3. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва об'єктів, приймання, введення їх в експлуатацію
    дозволу будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, в тому числі житлових будинків, а також об'єктів індивідуального будівництва - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці ; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста
 4. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
    дозволу на будівництво у разі, якщо для здійснення будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено отримання дозволів на будівництво, - (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до п'ятдесяти тисяч
 5. Стаття 752. Наслідки консервації будівництва
    будівництва законсервований, замовник зобов'язаний оплатити підрядникові у повному обсязі виконані до моменту консервації роботи, а також відшкодувати витрати, викликані необхідністю припинення робіт та консервацією будівництва, із заліком вигод, які підрядник одержав або міг одержати внаслідок припинення
 6. Стаття 742. Страхування об'єкта будівництва
    будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовуються при будівництві, або відповідальність за заподіяння при здійсненні будівництва шкоди іншим особам, застрахувати відповідні ризики. Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати іншій стороні докази укладення нею договору страхування на умовах, передбачених
 7. Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
    дозволеного використання, із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, надаються в оренду без попереднього узгодження місця розміщення об'єкта. 2. Надання в оренду земельної ділянки для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому статтею 38.2 цього Кодексу. 3. Орендар
 8. Коментар до статті 23.56
    статтями). Про посадових осіб Держбуду Росії, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення, см. п. 2 коментарю до ст. 28.3 (у частині коментарю до п. 70 ч. 2 зазначеної
 9. 8.3. Розрахунок податку по ділянках для житлового будівництва
    дозволу на будівництво (якщо підготовка проектно-будівельної документації не потрібно). Якщо земельна ділянка придбана у власність в 2008 р. або пізніше, застосовувати подвійну податкову ставку потрібно починаючи з дати держреєстрації прав на земельну ділянку. Аналогічні роз'яснення містяться в листах Мінфіну Росії від 01.03.2010 N 03-05-05-02/11 і від 19.05.2008 N 03-05-04-02/32. У
 10. Коментар до статті 7.16
    дозволів на будівництво об'єктів нерухомості федерального значення, а також об'єктів нерухомості на територіях об'єктів містобудівної діяльності особливого регулювання федерального значення, затвердженими Постановою Уряду РФ від 10 березня 2000 р. N 221, території об'єктів історико-культурної спадщини мають статус "територій об'єктів містобудівної діяльності особливого
 11. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
    будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва), без свідоцтва про допуск до зазначених видів робіт, якщо таке свідоцтво є обов'язковим , - тягне
 12. Стаття 745. Забезпечення будівництва матеріалами і устаткуванням
    будівництва матеріалами, в тому числі деталями і конструкціями, чи обладнанням несе підрядник, якщо договором будівельного підряду не передбачено, що забезпечення будівництва в цілому чи в певній частині здійснює замовник. 2. Сторона, в обов'язок якої входить забезпечення будівництва, несе відповідальність за виявити неможливо використання наданих нею
 13. § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
    дозволеного використання земельних ділянок перебувало у віданні земельного законодавства. Після 1 січня 2005 регулювання даних відносин перейшло до містобудівному законодавству. Містобудівний кодекс встановлює, що дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва може бути наступних видів: 1) основні види дозволеного
 14. Стаття 13.3. Самовільні проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
    дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі карбованців з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або)
 15. 2. Поняття та ознаки договору участі в пайовому будівництві
    дозволу на його введення в експлуатацію передати відповідний об'єкт учаснику пайового будівництва, а інша сторона (учасник пайового будівництва) зобов'язується прийняти зазначений об'єкт і сплатити за нього обумовлену договором ціну (ст. 4 Закону про участь у пайовому будівництві). Договір пайової участі в будівництві є самостійний двосторонній і відшкодувальний
 16. Стаття 13.3. Самовільні проектування, будівництво, виготовлення, придбання, установка або експлуатація радіоелектронних засобів та (або) високочастотних пристроїв
    дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією радіоелектронних засобів і (або) високочастотних пристроїв або без такої; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією
 17. 5. Зміст і виконання договору участі в пайовому будівництві
    дозволу на введення в експлуатацію завершеного будівництвом багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості. При цьому забудовник зобов'язаний передати учаснику пайового будівництва відповідний об'єкт пайового будівництва не пізніше строку, передбаченого договором (ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 8 Закону про участь у пайовому будівництві). Після отримання забудовником названого дозволу він
 18. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
    будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 9.5.1 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на
 19. Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва
    дозволеного використання земельних ділянок. 4. Додатково до зазначених у підпунктах 6 - 8 пункту 3 цієї статті вимогам можуть бути встановлені інші вимоги, що стосуються комплексного освоєння земельної ділянки. При цьому не можуть встановлюватися вимоги до виконання будь-яких робіт або надання послуг, що тягнуть за собою додаткові витрати переможця аукціону, крім
 20. Стаття 741. Розподіл ризику між сторонами
    будівництва, що становить предмет договору будівельного підряду, до приймання цього об'єкта замовником несе підрядник. 2. Якщо об'єкт будівництва до його прийняття замовником загинув або пошкоджений внаслідок недоброякісності наданого замовником матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування чи виконання помилкових вказівок замовника, підрядник має право вимагати оплати всієї
© 2014-2022  yport.inf.ua