Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 52. Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва

1. Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва, а також їх капітальний ремонт регулюється цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Види робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва, повинні виконуватися тільки індивідуальними підприємцями або юридичними особами, що мають видані саморегулюючої організацією свідоцтва про допуск до таких видів робіт. Інші види робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва можуть виконуватися будь-якими физиче-ськими або юридичними особами.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3. Особою, що здійснює будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єкта капітального будівництва (далі - ли-цо, що здійснює будівництво), може бути забудовник або притягається забудовником або технічним замовником на підставі договору фізична або юридична особа. Особа, що здійснює будівництво, організовує і координує роботи з будівництву, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, забезпечує дотримання вимог проектної документації, технічних регламентів, техніки безпеки в процесі зазначених робіт та несе відповідальність за якість виконаних робіт та їх відповідність вимогам проектної документації. Особа, що здійснює будівництво, має право виконувати визна-лені види робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва самостійно за умови відповідності такої особи вимогам, передбаченим частиною 2 цієї статті, і (або) із залученням інших відпо-чих цим вимогам осіб.
(В ред. Федеральних законів від 27.07.2010 N 240-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3.1. У разі, якщо роботи з організації будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівельник-ства (далі - роботи з організації будівництва) включені в зазначений у частині 4 статті 55.8 цього Кодексу перелік, особа, здійсню-ється будівництво такого об'єкта капітального будівництва, повинно мати видане саморегулюючою організацією свідчення про допуск до робіт з організації будівництва.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
3.2. У разі видачі дозволу на окремі етапи будівництва, реконструкції забудовником або технічним замовником можуть залучатися на підставі договору юридичні особи як осіб, які здійснюють окремі етапи будівництва, реконст-рукції об'єкта капітального будівництва.
(Частина 3.2 введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
4. При здійсненні будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва особою, здійснюва-ляющим будівництво на підставі договору із забудовником або технічним замовником, забудовник або технічний замовник дол-дружин підготувати земельну ділянку для будівництва та об'єкт капітального будівництва для реконструкції або капітального ремон-та, а також передати особі, яка здійснює будівництво, матеріали інженерних вишукувань, проектну документацію, дозвіл на будівництво. При необхідності припинення робіт або їх зупинення більше ніж на шість місяців забудовник або техниче-ський замовник повинен забезпечити консервацію об'єкта капітального будівництва.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5. У разі, якщо відповідно до цього Кодексу при здійсненні будівництва, реконструкції об'єкта капітального будівництва передбачено державний будівельний нагляд, забудовник або технічний замовник завчасно, але не пізніше-неї ніж за сім робочих днів до початку будівництва, реконструкції об'єкта капітального будівництва повинен направити в уполномо -ченние на здійснення державного будівельного нагляду федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації (далі також - органи державного будівельного нагляду) сповіщення про початок таких робіт, до якої додаються такі документи:
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
1) копія дозволу на будівництво;
2) проектна документація в повному обсязі, а у випадках видачі дозволу на окремий етап будівництва, реконструкції в обсязі, необхідному для здійснення відповідного етапу будівництва;
(в ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
3) копія документа про винесення на місцевість ліній відступу від червоних ліній;
4) загальний і спеціальні журнали, в яких ведеться облік виконання робіт;
5) позитивний висновок експертизи проектної документації у разі, якщо проектна документація об'єкта капітального будівництва підлягає експертизі відповідно до статті 49 цього Кодексу.
(П. 5 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.1. Особа, що здійснює будівництво, має право не подавати документи, передбачені пунктами 1 і 5 частини 5 цієї статті. У цьому випадку органи державного будівельного нагляду самостійно запитують зазначені документи (відомості, що містяться в них) в органі, який видав дозвіл на будівництво.
(Частина 5.1 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. Особа, що здійснює будівництво, зобов'язана здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єкта капи-тального будівництва відповідно до завдання забудовника або технічного замовника (у разі здійснення будівництва, ре-конструкції, капітального ремонту на підставі договору), проектною документацією, вимогами містобудівного плану земель -ного ділянки, вимог технічних регламентів і при цьому забезпечувати безпеку робіт для третіх осіб і навколишнього середовища, виконання вимог безпеки праці, збереження об'єктів культурної спадщини. Особа, що здійснює будівництво, також зобов'язана забезпечувати доступ на територію, на якій здійснюються будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єкта капітального будівництва, представників забудовника або технічного замовника, органів державного будівельного нагляду, надавати їм необхідну документацію, проводити будівельний контроль, забезпечувати ведення виконавчої документації, сповіщати забудовника або технічного замовника, представників органів державного будівельного нагляду про терміни завершення робіт, які підлягають перевірці, забезпечувати усунення виявлених недоліків і не приступати до продовження робіт до складений-ня актів про усунення виявлених недоліків, забезпечувати контроль за якістю застосовуваних будівельних матеріалів.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7. Відхилення параметрів об'єкта капітального будівництва від проектної документації, необхідність якого виявилася в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту такого об'єкта, допускається тільки на підставі новозатвердженою за-забудовник або технічним замовником проектної документації після внесення до неї відповідних змін до порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
(В ред. Федеральних законів від 23.07.2008 N 160-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
8. У разі виявлення об'єкта, що володіє ознаками об'єкта культурної спадщини, в процесі будівництва, реконструкції-ції, капітального ремонту особа, яка здійснює будівництво, має призупинити будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, сповістити про виявлення такого об'єкта органи, передбачені законодавством Російської Федерації про об'єкти куль- турного спадщини.
9. Вимоги до підготовки земельних ділянок для будівництва та об'єкта капітального будівництва для реконструкції, капи-тального ремонту, склад і порядок ведення виконавчої документації, форма та порядок ведення загального та спеціальних журналів, в яких ведеться облік виконання робіт, порядок здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту , порядок консерв-ваціі об'єкта капітального будівництва можуть встановлюватися нормативними правовими актами Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 52. Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва "
 1. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про
 2. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Виконання робіт з інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів
 3. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Будівництво , реконструкція об'єктів капітального будівництва без дозволу на будівництво у разі, якщо для здійснення будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено отримання дозволів на будівництво, - (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) тягнуть накладення адміністративного
 4. Стаття 53. Будівельний контроль
  1. Будівельний контроль проводиться в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва у цілях перевірки відповідності виконуваних робіт проектній документації, вимогам технічних регламентів, ре- зультатам інженерних вишукувань, вимогам містобудівного плану земельної ділянки. 2. Будівельний контроль проводиться особою, що здійснює
 5. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, планування території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального
 6. Стаття 11.21. Порушення правил використання смуги відведення та придорожніх смуг автомобільної дороги
  (в ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 210-ФЗ) 1. Забруднення смуг відведення та придорожніх смуг автомобільних доріг, розорювання земельних ділянок, покіс трави, здійснення рубок та пошкодження лісових насаджень та інших багаторічних насаджень, зняття дерну і виймання грунту, за винятком робіт з утримання смуг відведення автомобільних доріг або з ремонту автомобільних доріг, їх ділянок,
 7. Стаття 616. Обов'язки сторін за змістом орендованого майна
  1. Орендодавець зобов'язаний проводити за свій рахунок капітальний ремонт переданого в оренду майна, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором оренди. Капітальний ремонт повинен здійснюватися в термін, встановлений договором, а якщо він не визначений договором або викликаний невідкладною необхідністю, в розумний термін. Порушення орендодавцем обов'язки з виробництва
 8. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурного спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, у тому числі правовласників земельних
 9. Стаття 36. Містобудівна регламент
    1. Містобудівною регламентом визначається правовий режим земельних ділянок, так само як все, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процесі їх забудови та подальшої експлуатації об'єктів капітального будів-ництва. 2. Містобудівні регламенти встановлюються з урахуванням: 1) фактичного використання земельних ділянок і об'єктів капітального
 10. Стаття 90. Землі транспорту
    1. Землями транспорту визнаються землі, які використовуються або призначені для забезпечення діяльності організацій та (або) експлуатації об'єктів автомобільного, морського, внутрішнього водного, залізничного, повітряного та інших видів транспорту та права на які виникли в учасників земельних відносин на підставах, передбачених цим Кодексом, федеральними законами і законами
 11. Стаття 37. Визнання майна кожного з подружжя їх спільною власністю
    Майно кожного з подружжя може бути визнане їх спільною власністю, якщо буде встановлено, що в період шлюбу за рахунок спільного майна подружжя або майна кожного з подружжя або праці одного з подружжя було зроблено вкладення, значно збільшують вартість цього майна (капітальний ремонт, реконструкція, переобладнання і
 12. Стаття 79. Бюджетні інвестиції в об'єкти дер-жавної і муніципальної власності
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Бюджетні асигнування на здійснення бюджетних інвестицій в об'єкти капітального будівництва державної власності Російської Федерації, державної власності суб'єктів Російської Федерації і муніципальної власності у формі капітальних вкладень в основні кошти державних (муніципальних)
© 2014-2022  yport.inf.ua