Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 14. Зміст документів територіальної-ного планування суб'єктів Російської Федерації

1. Документами територіального планування суб'єктів Російської Федерації є схеми територіального планування-ня суб'єктів Російської Федерації. Підготовка зазначених схем може здійснюватися у складі одного або декількох документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації.
2. Підготовка схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації може здійснюватися стосовно до всієї території суб'єкта Російської Федерації або до її частин.
3. Схеми територіального планування суб'єктів Російської Федерації містять положення про територіальний планирова-ванні і карти планованого розміщення об'єктів регіонального значення, що відносяться до наступних галузей:
1) транспорт (залізничний, водний, повітряний транспорт), автомобільні дороги регіонального або міжмуніципального значення;
2) попередження надзвичайних ситуацій міжмуніципальної та регіонального характеру, стихійних лих, епідемій і лик-видации їх наслідків;
3) утворення;
4) охорону здоров'я;
5) фізична культура і спорт;
6) інші області відповідно до повноважень суб'єктів Російської Федерації.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4. У положеннях про територіальне планування, що містяться в схемах територіального планування суб'єктів Російської Федерації, зазначаються відомості про види, призначення і найменуваннях планованих для розміщення об'єктів регіонального значення, їх основні характеристики, їх місце розташування (вказуються найменування муніципального району, поселення, міського округу, населеного пункту) , а також характеристики зон з особливими умовами використання територій у разі, якщо встановлення таких зон потрібно у зв'язку з розміщенням даних об'єктів.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
5. На картах планованого розміщення об'єктів регіонального значення відображаються плановані для розміщення об'єкти ре-гіонального значення.
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
6. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
7. До схем територіального планування суб'єктів Російської Федерації додаються матеріали з обгрунтування цих схем в текстовій формі та у вигляді карт.
(Частина 7 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
8. Матеріали обгрунтування схем територіального планування суб'єктів Російської Федерації в текстовій формі содер-жать:
1) відомості про програми соціально-економічного розвитку суб'єктів Російської Федерації (за їх наявності), для реалізації яких здійснюється створення об'єктів регіонального значення;
2) обгрунтування обраного варіанту розміщення об'єктів регіонального значення на основі аналізу використання відпо-вующей території, можливих напрямків її розвитку і прогнозованих обмежень її використання;
3) оцінку можливого впливу планованих для розміщення об'єктів регіонального значення на комплексний розвиток відповідної території.
(Частина 8 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
9. Карти, що включаються до складу матеріалів з обгрунтування схеми територіального планування суб'єкта Російської Федеративної-ції, складаються стосовно до території, щодо якої розробляється схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації. На зазначених картах відображаються:
1) межі муніципальних утворень - міських округів, муніципальних районів, поселень, затверджені в установленому порядку законом суб'єкта Російської Федерації;
2) об'єкти капітального будівництва, інші об'єкти, території, зони, які вплинули на визначення планованого розміщення об'єктів регіонального значення, в тому числі:
а) плановані для розміщення об'єкти федерального значення, об'єкти регіонального значення, об'єкти місцевого значення в Відповідно до документів територіального планування Російської Федерації, документами територіального планування суб'єктів незалежно ектов Російської Федерації, документами територіального планування муніципальних утворень;
б) особливі економічні зони;
в) особливо охоронювані природні території федерального, регіонального, місцевого значення;
г) території об'єктів культурної спадщини, території історичних поселень федерального значення та території историче-ських поселень регіонального значення;
(в ред. Федерального закону від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
д) зони з особливими умовами використання територій;
е) території, схильні до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
ж) інші об'єкти, інші території та (або) зони.
(Частина 9 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
10 - 11. Втратили чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 14. Зміст документів територіальної-ного планування суб'єктів Російської Федерації "
 1. Стаття 27. Спільна підготовка проектів доку-ментів територіального планування федеральними орга-нами виконавчої влади, органами виконавчої вла-сти суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого само-врядування
  1. Спільна підготовка проектів документів територіального планування може здійснюватися з метою забезпечення стійкої розвитку територій шляхом комплексного вирішення питань територіального планування в наступних випадках: 1) планування розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, передбачених документами територіального планування Російської
 2. Стаття 10. Зміст документів територіальної-ного планування Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Документами територіального планування Російської Федерації є схеми територіального планування Росій-ської Федерації в наступних областях: 1) федеральний транспорт (залізничний, повітряний, морський, внутрішній водний, трубопровідний транспорт), автомо-бильні дороги федерального значення; 2) оборона країни і безпека
 3. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  1. Схема територіального планування суб'єкта Російської Федерації, в тому числі внесення змін до таку схему, утвер-ждается вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації. 2. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ. 3. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації до її затвердження підлягає обов'язковому
 4. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Територіальне планування спрямоване на визначення в документах територіального планування призначення терито-рій виходячи з сукупності соціальних, економічних, екологічних та інших факторів з метою забезпечення сталого розвитку тер-ритор, розвитку інженерної, транспортної та соціальної інфраструктур, забезпечення врахування інтересів
 5. Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації
  1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Схеми територіального планування Російської Федерації в
 6. Стаття 18. Документи територіального плану-вання муніципальних утворень
  1. Документами територіального планування муніципальних утворень є: 1) схеми територіального планування муніципальних районів; 2) генеральні плани поселень; 3) генеральні плани міських округів. 2. Склад, порядок підготовки документів територіального планування муніципальних утворень, порядок підготовки через трансформаційних змін і внесення їх в такі документи, а також склад,
 7. Стаття 12. Порядок погодження проекту схеми територіального планування Російської Федерації
  1. Проект схеми територіального планування Російської Федерації підлягає узгодженню з вищим виконавчим орга-ном державної влади суб'єкта Російської Федерації, на території якого відповідно до зазначеним проектом планується розміщення об'єктів федерального значення, в частині можливого впливу планованих для розміщення об'єктів федерального значення на
 8. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Органи управління державними позабюджетними фондами Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи управління територіальними державними позабюджетними фонду -ми і місцеві адміністрації муніципальних утворень
 9. Стаття 112. Перевищення граничного обсягу боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципального боргу та граничних обсягів видатків на обслуговування дер-ного боргу суб'єкта Російської Федерації або муніципальної-го боргу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 - ФЗ) Якщо при виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації, місцевого бюджету порушуються граничні значення, зазначені у статтях 107 і 111 цього Кодексу, уповноважений державний орган суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого само-управління не має права приймати нові боргові зобов'язання, за винятком прийняття відповідних
 10. Стаття 26. Реалізація документів територіально-го планування
  (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Реалізація документів територіального планування здійснюється шляхом: 1) підготовки і затвердження документації з планування території відповідно до документами територіального плану-вання, 2) прийняття у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації, рішень про резервування земель, про вилучення, у тому числі шляхом
 11. Стаття 185. Внесення проекту закону (рішення) про бюджет на розгляд законодавчого (представник-ного) органу
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 185 слова "на черговий фі-нансових рік і плановий період" і слова "на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть исклю-чени. 1. Уряд Російської Федерації, вищі виконавчі органи державної
 12. Стаття 16. Порядок погодження проекту схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації
  1. Проект схеми територіального планування суб'єкта Російської Федерації підлягає узгодженню з уповноваженим фе-деральним органом виконавчої влади в частині можливого негативного впливу планованих для розміщення об'єктів регіо-нального значення на особливо охоронювані природні території федерального значення в разі, якщо на території такого суб'єкта Рос-сийской Федерації
 13. Стаття 20. Підготовка та затвердження схеми терри-торіального планування муніципального району
  1. Схема територіального планування муніципального району, в тому числі внесення змін до таку схему, затверджується представницьким органом місцевого самоврядування муніципального району. 2. Підготовка проекту схеми територіального планування муніципального району здійснюється відповідно до вимог статті 9 цього Кодексу та з урахуванням регіональних і (або) місцевих нормативів
 14. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  (введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 1. Федеральна державна інформаційна система територіального планування - інформаційно-аналітична систе-ма, що забезпечує доступ до відомостей, що містяться в державних інформаційних ресурсах, державних і муниципаль-них інформаційних системах, у тому числі в інформаційних системах забезпечення містобудівної
 15. Стаття 81.1. Резервний фонд суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ) 1. Законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації) може бути передбачено створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації. У разі створення Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації порядок формування і використання коштів зазначеного Фонду
 16. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
    Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 17. Стаття 21. Особливості узгодження проекту схе-ми територіального планування муніципального району
    1. Проект схеми територіального планування муніципального району підлягає узгодженню з уповноваженим Правитель-ством Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади в порядку, встановленому цим органом, в наступних випад-ях: 1) відповідно до документами територіального планування Російської Федерації планується розміщення об'єктів Феде-рального значення на
 18. Стаття 133.2. Субвенції бюджетам територіальної-них фондів обов'язкового медичного страхування з бюд-жету Федерального фонду обов'язкового медичного стра-хування
    (Введена Федеральним законом від 29.11.2010 N 313-ФЗ) 1. Під субвенціями бюджетам територіальних фондів обов'язкового медичного страхування з бюджету Федерального фон-да обов'язкового медичного страхування розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам територіальних фон-дов обов'язкового медичного страхування з метою фінансового забезпечення видаткових зобов'язань
 19. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
    1. До повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 20. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
    До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua