Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі

В цілях цього Кодексу використовуються такі основні поняття:
1) містобудівна діяльність - діяльність з розвитку територій, в тому числі міст та інших поселень, здійснювана у вигляді територіального планування, містобудівного зонування, планування території, архітектурно-будівельного проекту-вання, будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів капітального будівництва, експлуатації будівель, споруд-ний;
(в ред . Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2) територіальне планування - планування розвитку територій, в тому числі для встановлення функціональних зон, визна-ділення планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення , об'єктів місцевого значення;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) сталий розвиток територій - забезпечення при здійсненні містобудівної діяльності безпеки і благоприят-них умов життєдіяльності людини, обмеження негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище та забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь;
4) зони з особливими умовами використання територій - охоронні, санітарно-захисні зони, зони охорони об'єктів культурно-го спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації (далі - об'єкти культурної спадщини), водоохоронні зони, зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, зони охоронюваних об'єктів, інші зони, що встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації;
(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
5) функціональні зони - зони , для яких документами територіального планування визначено межі і функціональних-ве призначення;
6) містобудівне зонування - зонування територій муніципальних утворень з метою визначення територіальних зон і встановлення містобудівних регламентів;
7) територіальні зони - зони, для яких в правилах землекористування і забудови визначені межі і встановлені градо-будівельні регламенти;
8) правила землекористування і забудови - документ містобудівного зонування, який затверджується нормативними пра-вовимі актами органів місцевого самоврядування, нормативними правовими актами органів державної влади суб'єктів Росій-ської Федерації - міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга і в якому встановлюються територіальні зони, гра-достроітельние регламенти, порядок застосування такого документа та порядок внесення до нього змін;
9) містобудівна регламент - встановлювані в межах кордонів відповідної територіальної зони види дозволеного використання земельних ділянок, так само як все, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процес-се їх забудови і подальшої експлуатації об'єктів капітального будівництва, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок і граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва, а також обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва;
10) об'єкт капітального будівництва - будівля, будівля, споруда, об'єкти, будівництво яких не завершено (далі - об'єк-екти незавершеного будівництва), за винятком тимчасових споруд, кіосків, навісів та інших подібних будівель;
11) червоні лінії - лінії, які позначають існуючі, плановані (змінювані, новоутворені) межі терито-рій загального користування, межі земельних ділянок, на яких розташовані лінії електропередач, лінії зв'язку (в тому числі линів-но-кабельні споруди), трубопроводи, автомобільні дороги, залізничні лінії та інші подібні споруди (далі - чи-нейниє об'єкти);
(в ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
12) території загального користування - території, якими безперешкодно користується необмежене коло осіб (у тому числі площі, вулиці, проїзди, набережні, берегові смуги водних об'єктів загального користування, сквери, бульвари);
(в ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
13) будівництво - створення будинків, будівель, споруд (у тому числі на місці що зносяться об'єктів капітального будівництва-ва);
14) реконструкція об'єктів капітального будівництва (за винятком лінійних об'єктів) - зміна параметрів об'єкта капітальним будівництва, його частин (висоти, кількості поверхів, площі, об'єму), у тому числі надбудова, перебудова, розширення об'єкта капітального будівництва, а також заміна і (або) відновлення несучих будівельних конструкцій об'єкта капітального будівництва, за винятком заміни окремих елементів таких конструкцій на аналогічні чи інші поліпшують показники таких конструкцій елементи і (або) відновлення зазначених елементів;
(п. 14 в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
14.1) реконструкція лінійних об'єктів - зміна параметрів лінійних об'єктів або їх ділянок (частин), яке тягне за собою зміну класу, категорії та (або) спочатку встановлених показників функціонування таких об'єктів (потужності, гру-зопод'емності та інших) або при якому потрібна зміна меж смуг відведення і (або) охоронних зон таких об'єктів;
(п. 14.1 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
14.2) капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва (за винятком лінійних об'єктів) - заміна та (або) восстанов-ня будівельних конструкцій об'єктів капітального будівництва або елементів таких конструкцій, за винятком несучих будівельних конструкцій, заміна і (або) відновлення систем інженерно-технічного забезпечення і мереж інженерно-технічного забезпечення об'єктів капітального будівництва або їх елементів, а також заміна окремих елементів несучих будівельних конст-рукцій на аналогічні чи інші поліпшують показники таких конструкцій елементи і (або) відновлення зазначених елементів-тов;
(п. 14.2 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
14.3) капітальний ремонт лінійних об'єктів - зміна параметрів лінійних об'єктів або їх ділянок (частин), яке не тягне за собою зміну класу, категорії та (або) спочатку встановлених показників функціонування таких об'єктів і при якому не потрібна зміна кордонів смуг відведення і (або) охоронних зон таких об'єктів;
(п. 14.3 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
15) інженерні вишукування - вивчення природних умов і факторів техногенного впливу на цілях раціонального та без-ного використання територій та земельних ділянок в їх межах, підготовки даних з обгрунтування матеріалів, необхідних для територіального планування, планування території та архітектурно-будівельного проектування;
16) забудовник - фізична або юридична особа, що забезпечує на належному йому земельній ділянці будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва, а також виконання інженерних вишукувань, підготовку про-проектної документації для їх будівництва, реконструкції, капітального ремонту;
17) саморегульовані організації в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва-ва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва (далі - саморегулівні організації) - некоммерч-ські організації, відомості про яких внесено до державного реєстру саморегулівних організацій та які засновані на членстві індивідуальних підприємців і (або) юридичних осіб , що виконують інженерні вишукування або здійснюють архітектурно-будівельне проектування, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва;
(п. 17 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
18) об'єкти федерального значення - об'єкти капітального будівництва, інші об'єкти, території, які необхідні для здійснення повноважень з питань, віднесених до ведення Російської Федерації, органів державної влади Російської Федерації Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, рішеннями Пре-зидента Російської Федерації, рішеннями Уряду Російської Федерації, і роблять істотний вплив на соціально-економічний розвиток Російської Федерації. Види об'єктів федерального значення, що підлягають відображенню на схемах територій-ального планування Російської Федерації в зазначених у частині 1 статті 10 цього Кодексу областях, визначаються Правительст-вом Російської Федерації, за винятком об'єктів федерального значення в області оборони країни і безпеки держави. Ві-ди об'єктів федерального значення в галузі оборони країни і безпеки держави, що підлягають відображенню на схемах терито-ріального планування Російської Федерації, визначаються Президентом Російської Федерації;
(п. 18 введений Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
19) об'єкти регіонального значення - об'єкти капітального будівництва, інші об'єкти, території, які необхідні для здійснення повноважень з питань, віднесених до відання суб'єкта Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації Конституцією Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами, конституцією (статутом) суб'єкта Російської Федерації, законами суб'єкта Російської Федерації, рішеннями вищого виконавчо-го органу державної влади суб'єкта Російської Федерації, і роблять істотний вплив на соціально-економічний роз-виток суб'єкта Російської Федерації. Види об'єктів регіонального значення в зазначених у частині 3 статті 14 цього Кодексу про-ластях, що підлягають відображенню на схемі територіального планування суб'єкта Російської Федерації, визначаються законом суб'єкта Російської Федерації;
(п. 19 введений Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
20) об'єкти місцевого значення - об'єкти капітального будівництва, інші об'єкти, території, які необхідні для здійс-ствления органами місцевого самоврядування повноважень з питань місцевого значення та в межах переданих державних пів-жень відповідно до федеральних законів, законом суб'єкта Російської Федерації, статутами муніципальних утворень і справляють істотний вплив на соціально-економічний розвиток муніципальних районів, поселень, міських округів. Види об'єктів місцевого значення муніципального району, поселення, міського округу в зазначених у пункті 1 частини 3 статті 19 та пункті 1 частини 5 статті 23 цього Кодексу областях, що підлягають відображенню на схемі територіального планування муніципального району, генеральному плані поселення, генеральному плані міського округу, визначаються законом суб'єкта Російської Федеративної-ції;
(п. 20 введений Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
21) парковка (паркувальне місце) - спеціально позначене і при необхідності облаштоване і обладнане місце, являю-щееся в тому числі частиною автомобільної дороги та (або) примикає до проїжджої частини і (або) тротуару, узбіччі, естакаді або мосту або є частиною підестакадного або підмостових просторів, площ та інших об'єктів вулично -дорожньої мережі, будівель, ладі-ний або споруд і призначене для організованої стоянки транспортних засобів на платній основі або без справляння плати за рішенням власника або іншого власника автомобільної дороги, власника земельної ділянки або власника відповідаю-щей частини будівлі, будівлі або споруди;
(п. 21 введений Федеральним законом від 21.04.2011 N 69-ФЗ)
22) технічний замовник - фізична особа, що діє на професійній основі, або юридична особа, які уполно-мочени забудовником і від імені забудовника укладають договори про виконання інженерних вишукувань, про підготовку проектної до-кімнатці, про будівництво, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, готують завдання на виконання зазначених видів робіт, надають особам, які виконують інженерні вишукування та (або) здійснює підготовку проектної документації, будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва, матеріали та доку-менти, необхідні для виконання зазначених видів робіт, стверджують проектну документацію, підписують документи, необ-хідні для отримання дозволу на введення об'єкту капітального будівництва в експлуатацію , здійснюють інші функції, передбачені-ренние цим Кодексом. Забудовник має право здійснювати функції технічного замовника самостійно;
(п. 22 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
23) програми комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселення, міського округу - документи, якими встановлено переліки заходів з будівництва, реконструкції систем електро-, газо-, тепло-, водопостачання і водовідведення, об'єктів, використовуваних для утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів, які передбачені відповідно схемами і програмами розвитку єдиної національної (загальноросійської) електричної мережі на довгостроковий період, генеральної схе-мій розміщення об'єктів електроенергетики, федеральною програмою газифікації, відповідними міжрегіональними, регіональ-ними програмами газифікації, схемами теплопостачання, схемами водопостачання та водовідведення, програмами в галузі поводження з відходами. Програми комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселення, міського округу розробляються і затверджуються органами місцевого самоврядування поселення, міського округу на підставі затверджених у порядку, встановленому цим Кодексом, генеральних планів таких поселення, міського округу і повинні забезпечувати збалансоване, перспективний розвиток систем комунальної інфраструктури відповідно до потребами в будівництві об'єктів капітального будівництва та відповідають встановленим вимогам надійність, енергетичну ефективність зазначених систем, зниження негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини і підвищення якості поставляються для споживачів товарів, послуг, що надаються в сферах електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення , а також послуг з утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів;
  (П. 23 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
  24) система комунальної інфраструктури - комплекс технологічно пов'язаних між собою об'єктів та інженерних споруд-ний, призначених для здійснення поставок товарів і надання послуг у сферах електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водоотве-дення до точок підключення (технологічного приєднання) до інженерних систем електро-, газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення ведення об'єктів капітального будівництва, а також об'єкти, що використовуються для утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів;
  (П. 24 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
  25) транспортно-пересадочний вузол - комплекс об'єктів нерухомого майна, що включає в себе земельну ділянку або не-скільки земельних ділянок з розташованими на них, над або під ними об'єктами транспортної інфраструктури, а також іншими об'єктами, призначеними для забезпечення безпечного і комфортного обслуговування пасажирів в місцях їх пересадок з одного виду транспорту на інший.
  (П. 25 введений Федеральним законом від 05.04.2013 N 43-ФЗ)
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі"
 1. Стаття 25.7. Понятий
    понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 2. Стаття 25.7. Понятий
    понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий засвідчує в протоколі своїм підписом факт вчинення в його присутності процесуальних дій, їх зміст і результати. 3. Про участь понятих в
 3. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
    цим Кодексом. Дисциплінарна відповідальність - відповідальність члена Організації, передбачена цим Кодексом за вчинення дисциплінарного порушення. Дисциплінарне порушення - діяння, за яке відповідно до цього Кодексу встановлена дисциплінарна відповідальність. Виробництво (процес) - дисциплінарне провадження (дисциплінарний процес), здійснюване в
 4. Стаття 16. Оточення (блокування) ділянок місцевості, житлових приміщень, будівель та інших об'єктів
    понятті "масові заворушення" див. коментар до ст. 21 цього Закону. 4. Про поняття "вибухові речовини" див. коментар до п. 16 ч. 1 ст. 13 цього Закону. 5. Радіоактивними речовинами є не відносяться до ядерних матеріалів речовини, що випускають іонізуюче випромінювання (ст. 3 Федерального закону від 21 листопада 1995 р. N 170-ФЗ "Про використання
 5. Стаття 22. Заборони та обмеження, пов'язані із застосуванням спеціальних засобів
    поняттю "інвалід". Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності та викликає необхідність її соціального захисту (ч. 1 ст. 1 Федерального закону від 24 листопада 1995 р. N 181 -ФЗ "Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації").
 6. Стаття 705. Розподіл ризиків між сторонами
    використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона; ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання замовником несе підрядник. 2. При простроченні передачі або приймання результату роботи ризики, передбачені в пункті 1 цієї статті, несе сторона, яка допустила
 7. Стаття 420. Поняття договору
    цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому
 8. Стаття 209. Основні поняття
    стаття закріплює зміст основних понять, що використовуються в процесі забезпечення безпечних умов праці для працівників, і тим самим служить правильному розумінню і застосуванню правових норм, включених в названий розділ. Так, визначення в ТК поняття "охорона праці" як системи збереження життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові,
 9. Стаття 3. Дія цього Кодексу
    цьому Кодексу вводяться в дію відповідно до порядку, зазначеним у п. 1 цієї статті. 3. Зміни та доповнення до цього Кодексу, які пом'якшують або скасовують відповідальність за дисциплінарні порушення, мають зворотну силу щодо осіб, які вчинили дисциплінарні порушення, до набрання чинності відповідних змін і доповнень. 4. Зміни та доповнення до цього
 10. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
    цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу. 2. Доручити Уряду Російської Федерації протягом трьох місяців з дня прийняття цього Кодексу: привести у відповідність із цим Кодексом видані
 11. Стаття 83. Поняття земель населених пунктів і поняття меж населених пунктів
    використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. 2. Межі міських, сільських населених пунктів відділяють землі населених пунктів від земель інших категорій. Межі міських, сільських населених пунктів не можуть перетинати межі муніципальних утворень або виходити за їх межі, а також перетинати межі земельних ділянок, наданих громадянам або
 12. Стаття 47. Фінансове забезпечення діяльності поліції
    основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації ", іншими федеральними законами, конституціями (статутами), законами суб'єктів Російської Федерації, вищі посадові особи суб'єктів Російської Федерації (керівники вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації), а також інші органи державної влади
 13. Стаття 6.15. Порушення правил обігу інструментів або обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин (В ред. Федерального закону від 28.06.2009 N 122-ФЗ) (Введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
    використовуваних для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, - (в ред. Федерального закону від 28.06.2009 N 122-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на юридичних осіб у розмірі від п'ятдесяти тисяч до ста тисяч рублів з конфіскацією інструментів або обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, або без такої або
 14. Стаття 1508. Загальновідомий товарний знак
    використовуваний ним товарний знак або використовується в якості товарного знака позначення загальновідомим у Російській Федерації товарним знаком, товарний знак, що охороняється на території Російської Федерації на підставі його державної реєстрації або відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, або позначення, що використовується в якості товарного знака, але що не має правової
 15. Стаття 1302. Забезпечення позову у справах про порушення авторських прав
    використовуються або призначені для їх виготовлення або відтворення. За наявності достатніх даних про порушення авторських прав органи дізнання або слідства зобов'язані вжити заходів для розшуку і накладення арешту на примірники твору, щодо яких передбачається, що вони є контрафактними, а також на матеріали та обладнання, що використовуються або призначені для виготовлення
 16. Стаття 32.4. Виконання постанови про конфіскацію речі, що явилася знаряддям вчинення або предметом адміністративного правопорушення
    використовувані для їх відтворення, та інші знаряддя вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 7.12 цього Кодексу, підлягають знищенню, за винятком випадків передачі конфіскованих примірників творів або фонограм власнику авторських прав або суміжних прав на його прохання. Якщо зазначені знаряддя або предмети були вилучені відповідно до статті 27.10
 17. Стаття 201. Продаж майна боржника - суб'єкта природної монополії
    використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, встановлюються умови, зазначені в пункті 2 цієї статті. Майно боржника, безпосередньо використовується для виробництва та (або) реалізації товарів (робіт, послуг) в умовах природної монополії, виставляється на торги єдиним лотом. 2. Обов'язковими умовами договору купівлі
 18. Стаття 307. Введення в дію цього Кодексу
    кодексу Російської Федеративної-ції. Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН Москва, Кремль 31 липня 1998 N
 19. Стаття 54. Прикінцеві положення
    поняттях "іноземний громадянин" і "особа без громадянства" див. коментар до п. 33 ч. 1 ст. 12 цього Закону. 4. Про поняття "наркотичні засоби", "психотропні речовини" і "їх прекурсори" див. коментар до п. 22 ч. 1 ст. 12 цього Закону. 5. Про поняття "органи місцевого самоврядування" див. коментар до п. 31 ч. 1 ст. 12 цього Федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua