Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу

1. Випробування при прийомі на роботу встановлюється з метою перевірки ділових якостей працівника, його відповідності доручається. Умова про випробування відноситься до додаткових умов трудового договору. Воно може встановлюватися тільки за згодою сторін.
2. Якщо умова про випробування не було обумовлено при укладенні трудового договору і не було зазначено в тексті договору, працівник вважається прийнятим без випробування. При фактичному допущенні працівника до роботи роботодавець зобов'язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше трьох днів з дня фактичного допущення до роботи. У цей термін, на нашу думку, умова про випробування може бути включено, але тільки якщо сторони оформили його у вигляді окремої угоди до початку роботи. Встановлення випробувального терміну в односторонньому порядку (наказом (розпорядженням) про прийом на роботу) забороняється.
3. У період випробування на працівника поширюються положення ТК, законів, інших нормативних правових актів, локальних нормативних актів, що містять норми трудового права, колективного договору, угоди. Із змісту коментованої норми випливає, що становище осіб, прийнятих на роботу з випробувальним терміном, нічим не відрізняється від положення інших працівників. Працівник зобов'язаний підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, в цей період працівник може розірвати трудовий договір за власним бажанням. У свою чергу роботодавець має право вимагати від працівника виконання в повному обсязі всіх зобов'язань за трудовим договором. У разі порушення працівником трудової дисципліни, наприклад прогулу, роботодавець може припинити трудовий договір з дотриманням відповідних правових норм.
4. Стаття, що перераховує коло осіб, яким заборонено встановлювати випробувальний термін при прийомі на роботу. До них відносяться особи, що надходять на роботу за конкурсом на виборні посади; неповнолітні до 18 років; вагітні жінки; випускники освітніх установ початкової, середньої та вищої професійної освіти за умови, якщо вони вступають на роботу вперше і якщо це робота за фахом, отриманої ними у відповідному освітньому закладі; обрані (виборні) на виборну посаду на оплачувану роботу; запрошені на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями, оскільки такому працівнику не можна відмовити в укладенні трудового договору (див. ст. 64 ТК і коммент. до ній) та особи, які уклали трудовий договір на строк до двох місяців.
Розширення переліку працівників, яким не встановлюється випробування, здійснюється відповідно до федеральних законів, колективними договорами.
Якщо умова про випробування було встановлено особі, передбаченому ч. 4 коментованої статті, то така умова трудового договору вважається недійсним. Працівник, у разі його звільнення за результатами випробування, повинен бути поновлений на роботі, навіть якщо в трудовому договорі було згода працівника на встановлення йому випробувального терміну.
5. За загальним правилом строк випробування не може перевищувати трьох місяців.
Для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів організацій (підприємств) випробування встановлюється до шести місяців. Конкретний термін випробування встановлюється угодою сторін. Передбачені законодавством граничні терміни випробування не можуть бути збільшені або продовжені навіть за згодою сторін.
При встановленні випробувального терміну керівнику відокремленого структурного підрозділу організації (підприємства) необхідно керуватися ст. 55 ЦК (див. ст. 57 ТК і коммент. До неї). Чи не є відокремленим структурним підрозділом організації (підприємства) цех, управління, відділ, сектор тощо, а отже, керівникам даних структурних підрозділів організації (підприємства) не можуть встановлюватися підвищені терміни випробування.
Федеральним законом можуть бути встановлені інші строки випробування. Наприклад, ст. 27 Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації" визначила, що термін випробування цивільного службовця може бути тривалістю від трьох місяців до одного року, за винятком випадку перекладу цивільного службовця з іншого державного органу (випробувальний термін може бути встановлений тривалістю від трьох до шести місяців). При цьому названий Федеральний закон закріпив вичерпний перелік, в яких випадках випробування не встановлюється:
- для вагітних жінок - цивільних службовців;
- для громадян, які закінчили навчання в освітніх установах професійної освіти і вперше поступають на цивільну службу відповідно до договору на навчання із зобов'язанням подальшого проходження цивільної служби;
- для громадян і цивільних службовців при заміщенні посад цивільної служби категорій "керівники" і "помічники (радники) ", які заміщуються на певний термін повноважень;
- для державних службовців, призначених на посади цивільної служби в порядку переведення у зв'язку з реорганізацією або ліквідацією державного органу або скороченням посад цивільної служби;
- в інших випадках, передбачених зазначеним Законом та іншими федеральними законами.
6. При укладенні трудового договору на термін від двох до шести місяців випробування не може перевищувати двох тижнів (наприклад, при прийомі на роботу сезонних працівників).
7. Оскільки випробування встановлюється з метою перевірки відповідності працівника виконуваній роботі і починає свій термін з першого дня роботи, у випробувальний строк не зараховується період тимчасової непрацездатності працівника, а також інші періоди, коли він фактично був відсутній на роботі, виконуючи державні чи громадські обов'язки, перебував у навчальному відпустці або короткостроковій відпустці без збереження заробітної плати та ін
На відміну від аналогічної статті раніше діючого КЗпП (а відповідно з ним у випробувальний термін не включалися періоди відсутності на роботі з поважних причин) за змістом ч . 7 коментованої статті в випробувальний термін не повинні включатися будь-які періоди, коли працівник фактично був відсутній на роботі, в тому числі і з неповажних причин.
На час відсутності працівника випробувальний термін переривається, а після перерви протягом іспитового строку поновлюється і триває. Однак загальна тривалість випробування до і після перерви не може перевищувати тих термінів, які встановлені законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу "
 1. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 2. 2.1. Трудовий договір з випробувальним терміном
  Випробувальний термін - це термін роботи нового співробітника, який дає можливість роботодавцю перевірити, чи підходить даний працівник для даної роботи і справляється він з дорученими обов'язками. З точки зору працівника випробувальний термін також дає йому можливість ознайомитися з роботою і покладеним на нього функціоналом і оцінити, чи підходить йому ця робота. Випробувальний термін - це
 3. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на роботу
  Коментар до статті 1. Роботодавець вправі визначити і прийняти рішення про невідповідність працівника дорученій йому роботі тільки в період строку, встановленого для випробування. Визнавши результати випробування незадовільними, роботодавець може розірвати трудовий договір з працівником. Про розірвання з працівником трудового договору у зв'язку з незадовільними результатами випробування
 4. Додаток N 2 Приклад заповнення наказу про прийом на роботу
  Уніфікована форма N Т-1 --- --- | Код | + --- + Форма по ОКУД | 0301001 | Товариство з обмеженою відповідальністю + --- +
 5. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  Коментар до статті 1. Письмова форма трудового договору не виключає необхідності видання наказу (розпорядження) про прийом на роботу. Такий наказ (розпорядження) видається одноосібно керівником організації на підставі та у відповідності з трудовим договором. У ньому мають бути зазначені: прізвище, ім'я, по батькові працівника; найменування професії, спеціальності або посади; розряд, клас або
 6. Глава 2. ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Загальний порядок оформлення документів при прийомі на роботу поширюється на всіх працівників організації. Однак для деяких категорій працівників існують свої специфічні особливості, про які роботодавцю необхідно знати. Зокрема, мова йде: - про прийом працівника з умовою проходження випробування. Під час випробувального терміну і працівник, і роботодавець має право прийняти рішення про
 7. Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу
  Коментар до статті 1. Метою випробування при прийомі на роботу є перевірка відповідності працівника йому доручається. Угода про випробування - це одне з додаткових умов трудового договору. Тому воно повинно бути зазначено в самому трудовому договорі, якщо сторони домовилися про таку умову. Саме трудовий договір є підставою для видання наказу про прийом на роботу з
 8. 63. Прийом на роботу
  Вік, з якого допускається укладання трудового договору - шістнадцять років. Виняток: 1) при отриманні основного загальної освіти або залишення загальноосвітнього закладу - з п'ятнадцятирічного віку, 2) за згодою одного з батьків, а за їх відсутності - опікуна, піклувальника та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли
 9. Стаття 1438. Випробування селекційного досягнення на Відмінність, однорідність, стабільність
  1. Випробування селекційного досягнення на Відмінність, однорідність і стабільність проводяться за методиками і в строки, які встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері сільського господарства. Заявник зобов'язаний надати для випробувань необхідну кількість насіння, племінного матеріалу за адресою і в термін, які зазначені
 10. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  1. Стаття 38 Конституції РФ зобов'язує державу захищати материнство і дитинство. На виконання цієї статті КК РФ забороняє необгрунтоване звільнення з роботи вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, а також необгрунтована відмова в прийомі на роботу з цих підстав. 2. Закон спеціально підкреслює заборона необгрунтованої відмови в прийомі на роботу. Так, відмова
 11. 1. Незадовільний, результат випробування при прийнятті на роботу
  Насамперед щоб звільнення по даній підставі було визнано законним, потрібно переконатися, що випробувальний термін працівникові встановлено без порушення вимог трудового законодавства. А саме: - не перевищено граничний строк випробування; - працівник не відноситься до категорії співробітників, яким неприпустимо встановлювати випробувальний термін; - умова про випробування міститься в трудовому
© 2014-2022  yport.inf.ua