Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Діамантів. Коментар до Кримінального кодексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Неосудність Коментар до статті 21

Як зазначалося вище, третій обов'язкова ознака суб'єкта злочину, встановлений законом, - це осудність, а саме наявність психічного здоров'я такого рівня, коли людина здатна повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. Наведене визначення поняття осудності не є законодавчим, оскільки в законі воно не розкривається. Зміст даного поняття випливає із змісту поняття неосудності, яке наведене у ст. 21 КК РФ. Відсутність критеріїв, притаманних неосудності, означає осудність людини.
Частиною 1 ст. 21 КК РФ встановлено положення про ненастання кримінальної відповідальності у тому випадку, якщо особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними внаслідок хронічного психічного розладу, тимчасового психічного розладу, слабоумства або іншого хворобливого стану психіки.
Звичайно, поведінка людини багато в чому визначається об'єктивними факторами: умовами життя, засвоєними моральними та етичними нормами поведінки, конкретними обставинами тієї чи іншої ситуації, але ці фактори не зумовлюють з неминучістю вчинення суспільно небезпечного діяння. Свідомість і воля, психічні складові поведінки людини, можуть визначити його і всупереч об'єктивним обставинам. Дія або бездіяльність особи, перш ніж бути реалізованим зовні, усвідомлюються їм, після чого приймається рішення на їх вчинення або утримання від вчинення. Свідомість представляє собою специфічно людську форму духовного засвоєння й відображення дійсності, а воля - це явище психіки, що виступає суб'єктивним умовою досягнення тієї чи іншої мети, подолання внутрішніх або зовнішніх перешкод на шляху до її досягнення. Таким чином, психічна сторона діяння є переважаючою частиною поведінки людини, і тільки вона дозволяє оцінити йому соціальну значимість конкретної поведінки і прийняти рішення на його здійснення.
Відсутність або істотне зниження здатності усвідомлювати фактичний характер своїх дій, оцінити з соціальних позицій їх значимість, проявити по відношенню до них волю може означати наявність стану неосудності, що виключає кримінальну відповідальність у зв'язку з відсутністю вини особи, вчинила суспільно небезпечне діяння.
Зміст поняття неосудності розкривається з використанням двох критеріїв.
Перший критерій - відсутність можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) - інтелектуальний елемент або керувати ними - вольовий елемент - характеризує рівень, стан інтелекту і волі особи під час вчинення злочину. Даний критерій називають юридичною або психологічним критерієм.
Другий критерій відображає психічний стан особи в порівнянні з загальною біологічною нормою. Тільки наявність зазначеного в законі патологічного фактора (хронічний психічний розлад, тимчасовий психічний розлад, слабоумство або інший хворобливий стан психіки) може обумовлювати дефекти свідомості і волі. Цей критерій неосудності називають медичним або біологічним.
Обидва критерії неосудності є взаємопов'язаними і обов'язковими. Відсутність будь-якого з них виключає наявність зазначеного стану психіки людини. Так, наприклад, відсутність усвідомлення небезпеки діяння може бути обумовлено не хворобливим станом психіки, а іншими обставинами, хворобливий стан психіки, викликане факторами, зазначеними в законі, не може служити підставою визнання стану неосудності. Тому для встановлення всіх ознак неосудності, зокрема, при виробництві судово-психіатричної експертизи підлягають встановленню і відображенню в ув'язненні наступні обставини, що характеризують дві частини неосудності:
а) спадкова обтяженість психічними розладами, якщо така виявляється, дані про особливості раннього розвитку підекспертного;
б) психічні розлади, якщо такі виявлялися перш, із зазначенням часу їх появи і динаміки, подальшого ускладнення або редукції з оцінкою їх впливу на різні сторони життя підекспертного;
в) особливості реагування на різні життєві обставини, зокрема на психічні травми;
г) перенесені соматичні захворювання та інші екзогенні шкідливості (черепно-мозкові травми, вживання психоактивних речовин) , а також те, який вплив вони справили на психічний стан;
д) динаміка показань підекспертного в період слідства або судового розгляду, що має значення для оцінки збереження здатності до правильного сприйняття обставин і дачі про них показань;
е) стан свідомості - ступінь орієнтування в навколишньому оточенні, в часі, власної особистості; розуміння мети обстеження;
ж) особливості мислення, пам'яті, інтелекту, емоційно- вольової сфери, настрою, уваги та їх порушення;
з) ставлення підекспертного до наявних в минулому болючим психічним розладам;
і) психотичні розлади, наявні на момент обстеження;
к) ставлення підекспертного до досліджуваної юридичної ситуації, а також інші обставини.
Законодавцем в узагальненому вигляді даний вичерпний перелік різних форм хворобливих розладів психічної діяльності, які можуть супроводжуватися втратою здатності особи усвідомлювати свої дії або керувати ними: хронічні психічні розлади, тимчасові психічні розлади, недоумство, інший хворобливий стан психіки.
Хронічні психічні розлади є наслідком невиліковних або важковиліковних душевних хвороб, що носять тривалий характер і мають тенденцію до наростання хворобливих явищ. Вони можуть протікати як лінійно, так і приступообразно. До таких хвороб відносяться: шизофренія, маніакально-депресивний психоз, параноя, прогресивний параліч як наслідок сифілісу мозку, прогресуюче старече слабоумство й інші хвороби.
Тимчасовий психічний розлад - це розлад психіки людини, що протікає щодо швидкоплинно і, як правило, закінчується одужанням. До таких розладів відносяться всі так звані виняткові стани: алкогольний психоз, біла гарячка, патологічне сп'яніння, реактивні симптоматичні стану (патологічний ефект, тобто розлад психіки, викликане важким душевним потрясінням).
Під недоумством (олігофренією) розуміються різні форми стійкого, малозворотні занепаду психічної діяльності з ураженням інтелекту і незворотними змінами особистості людини.
Слабоумство полягає в значному зниженні розумових здібностей і носить постійний характер. Воно може бути вродженим або набувається в перші три роки життя в результаті перенесених важких неврологічних захворювань (наприклад, менінгіту). Розрізняють три ступені ураження психіки людини при слабоумстві: дебільність (легка ступінь), імбецильність (середня ступінь), ідіотія (найглибша ступінь ураження розумової діяльності).
До іншим хворобливих станів психіки належать стани, які не викликаються душевною хворобою, винятковими станами або недоумством, але супроводжуються різними тимчасовими порушеннями психіки. До них відносяться гострі галюцинаторні маревні стани, викликані інфекцією (наприклад, при черевному і висипному тифі або при гострих отруєннях), важкими травмами, при пухлинах мозку, наркоманії (у період абстиненції - наркотичного голодування), лунатизме і в деяких інших випадках.
Як зазначалося вище, медичний критерій неосудності має бути доповнений юридичним критерієм. Цей критерій, безпосередньо відображаючи юридично значимі властивості психічних розладів, призводить все різноманіття психопатологічних проявів до єдиного знаменника і робить цей клінічний за змістом матеріал порівнянним з правовими поняттями і придатним для вирішення правових задач. За допомогою юридичного критерію судово-психіатричні терміни "переводяться" на мову права, зрозумілий судовим органам.
Юридичний критерій неосудності полягає у відсутності в особи здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) - це інтелектуальний момент або керувати своїми вчинками - вольовий момент.
Зміст інтелектуального моменту свідчить про те, що особа не розуміє небезпеки своєї поведінки для суспільства.
Розлад інтелекту, як правило, викликає і розлад волі - особа не може керувати своїми вчинками. Однак бувають випадки, коли воно віддає звіт у своїх діях, тобто усвідомлює характер своєї поведінки, але в силу хворобливого стану не може керувати своїми діями. Наприклад, такі стани виникають у людей, які страждають наркоманією в період наркотичного голодування. Особа добре усвідомлює злочинність своєї поведінки при розкраданні чи вимагання наркотичних засобів, але при цьому не здатне стримати себе внаслідок глибокого ураження сфери волі, викликаного наркотичною залежністю.
Для визнання особи несамовитим потрібна наявність як мінімум одного з ознак юридичного критерію в поєднанні з одним з ознак медичного критерію.
Однак, незважаючи на клінічну основу стану неосудності, дане поняття відноситься до числа юридичних. Це означає, що визначення стану неосудності відноситься до компетенції правозастосовних органів. Не допускаються експертні судження і висновки з питань, що належать до виключної компетенції органу (особи), провідного провадження у кримінальній або цивільній справі (висновок про осудність-неосудність підекспертного, судження щодо достовірності-недостовірності, істинність або хибність показань свідків чи інших показань та ін.) .
Тому ще в п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 26 квітня 1984 N 4 "Про судову практику по застосуванню, зміни та скасування примусових заходів медичного характеру" було відзначено, що вирішення питання про неосудності, застосування примусового заходу медичного характеру, визначенні типу лікарні, а також про передачу особи під опіку або на піклування родичів при лікарському спостереженні належить до компетенції судів. Тому висновок експертів-психіатрів підлягає ретельній оцінці в сукупності з усіма матеріалами справи (1).
---
(1) Бюлетень Верховного Суду СРСР. 1984. N 3.
Особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності, не підлягає кримінальній відповідальності, оскільки не є суб'єктом злочину. Але такій особі відповідно до ч. 2 ст. 21 КК РФ можуть бути призначені примусові заходи медичного характеру, передбачені кримінальним законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 21. Невменяемость Коментар до статті 21 "
 1. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 2. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  Питання про заснування кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не
 3. Стаття 14. Поняття злочину Коментар до статті 14
  У коментованій статті наведено визначення злочину, під яким розуміється винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене КК РФ під загрозою покарання. Дефініція поняття злочину належить до категорії формально-матеріальних, оскільки в ньому законодавець вказує і матеріальний ознака - суспільну небезпеку, і формальні ознаки - протиправність і караність
 4. Стаття 23. Кримінальна відповідальність осіб , які вчинили злочин у стані сп'яніння Коментар до статті 23
  Кримінальної відповідальності підлягають також і особи, які вчинили злочин у стані сп'яніння. В даному випадку мова йде про стані фізіологічного сп'яніння. Зазначений підхід законодавця зумовлений тим, що в стані сп'яніння особа повністю не втрачає можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. Порушення
 5. Стаття 32. Поняття співучасті у злочині Коментар до статті 32
  Законодавче поняття співучасті, закріплене в ст. 32 КК РФ, вказує на чотири основні його ознаки: 1) два об'єктивних ознаки: участь у злочині двох або більше осіб і спільність участі; 2) два суб'єктивних ознаки: умисне участь та участь в умисному злочині. Участь у злочині двох і більше осіб передбачає, що ці особи повинні відповідати ознакам
 6. Стаття 33. Види співучасників злочину Коментар до статті 33
    У ст. 33 КК РФ регламентується питання про види співучасників злочину, які визначаються залежно від характеру їх дій, виконуваних при здійсненні злочину. Залежно від цього показника закон класифікує учасників злочину на такі види: виконавець, організатор, підбурювач, пособник. Виконавцями визнаються особи: а) безпосередньо вчинили
 7. Стаття 35. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією) Коментар до статті 35
    У теорії кримінального права прийнято розрізняти два види співучасті, критерієм яких є кримінально-правові ролі співучасників. Це: 1) проста співучасть (соисполнительство), 2) складна співучасть (співучасть з розподілом ролей у кримінально-правовому сенсі цього слова, тобто участь у злочині організатора, підбурювача чи пособника). Крім того, у ст. 35 КК РФ законодавчо
 8. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
    Так само як і обставини, що пом'якшують покарання, обставини, які обтяжують покарання, підлягають встановленню в суді. Відповідно до ст. 63 КК РФ перелік обтяжуючих покарання обставин є вичерпним і розширювальному тлумаченню не підлягає, а їх встановлення має істотне значення для правильного вирішення питання про індивідуалізацію покарання. Якщо обтяжуюча обставина
 9. Стаття 81. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою Коментар до статті 81
    Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою передбачено ст. 81 КК РФ. За змістом цієї статті в ній йдеться про осіб, яким за вироком суду призначено покарання, проте в силу викладених у статті обставин воно не може бути виконано. Неможливість виконання покарання насамперед пов'язана з настанням після вчинення злочину психічного розладу, який позбавляє особу
 10. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
    У главі 15 КК РФ регламентується застосування примусових заходів медичного характеру. Вміщені в ній норми визначають підстави, мети, види примусових заходів медичного характеру, порядок їх реалізації, припинення застосування. Розглянуті заходи не є покаранням, а володіють власним призначенням і змістом, визначальним їх специфічну природу, природу заходи
© 2014-2022  yport.inf.ua