Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 22. Основні права та обов'язки роботодавця

Коментар до статті 1. Трудовий договір - угода, укладена між двома сторонами: працівником і роботодавцем. Відображаючи двосторонній характер трудового договору, Кодекс передбачає не тільки основні права і обов'язки працівника, а й основні права та обов'язки роботодавця. У колишньому Кодексі були сформульовані тільки основні трудові права та обов'язки працівника.
Стаття, що перерахування основних прав роботодавця починає з його права укладати, змінювати і розривати трудові договори з працівниками. Це право реалізується в порядку і з підстав, зазначених у Кодексі та інших федеральних законах. Загальний порядок укладання, зміни та розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця передбачений у Кодексі, особливості цього порядку, а також додаткові підстави розірвання трудового договору вказані у федеральних законах. Так, особливості укладення трудового договору з громадянами, які надходять на державну цивільну службу, передбачені в Законі про державну цивільну службу. Слід враховувати, що цей Закон замість поняття "трудовий договір" використовує термін "службовий контракт". У Федеральному законі від 13 січня 1996 р. N 12-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про освіту "(СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 150) вказані особливості розірвання трудового договору з педагогічними працівниками освітнього закладу .
2. Юридична рівність сторін при укладенні трудового договору поширюється і на проведення колективних переговорів і укладення колективного договору. Роботодавець, так само як і працівники, має право виступити з пропозицією про початок колективних переговорів, і інша сторона - представники працівників - зобов'язана протягом 7 днів вступити в переговори. На практиці в більшості випадків з ініціативою про проведення колективних переговорів виступають представники працівників.
Ув'язнений колективний договір підписується його сторонами, тобто представниками роботодавців і працівників. Ці положення узагальнені коментарів статтею шляхом включення в число основних прав роботодавця права вступати в колективні переговори і укладати колективний договір.
3. Стаття 22 тісно пов'язана зі ст. 21 ТК. З правами працівника , передбаченими у ст. 21 ТК, кореспондують відповідні обов'язки роботодавця, закріплені ст. 22, і, навпаки, обов'язків працівника відповідають права роботодавця вимагати їх виконання. Так, ст. 21 ТК закріплює обов'язок працівника дотримуватися трудової дисципліни, а ст. 22 - право роботодавця вимагати від працівника виконання трудових обов'язків. При сумлінному виконанні цих обов'язків роботодавець має право заохочувати працівників, а при порушенні трудової дисципліни - залучати їх до дисциплінарної відповідальності.
4. Основні права та обов'язки роботодавця, сформульовані в ст . 22, конкретизовані в інших нормативних правових актах, а також у трудових договорах. Вони відображають розширення повноважень роботодавця та підвищення його відповідальності в умовах ринкової економіки.
Законодавець, скорочуючи сферу централізованого регулювання питань праці, одночасно розширює договірний характер встановлення умов праці. Одне з основних прав роботодавця - вживати в межах своїх повноважень локальні нормативні правові акти про працю, обов'язкові для працівників, які уклали з ним трудові договори. Таке право не належить лише роботодавцям - фізичним особам, які укладають трудові договори для особистого обслуговування і допомоги з ведення домашнього господарства.
5. Важливе значення для соціального партнерства, укладення угод з повноважними представниками працівників на федеральному, галузевому, регіональному та територіальному рівнях має право роботодавця створювати і вступати в об'єднання роботодавців у метою представництва і захисту своїх інтересів.
Згідно із Законом про об'єднання роботодавців об'єднання роботодавців має право:
формувати узгоджену позицію членів об'єднання роботодавців з питань регулювання соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин і відстоювати її у взаєминах з професійними спілками та їх об'єднаннями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування;
погоджувати з іншими об'єднаннями роботодавців позицію об'єднання роботодавців з питань регулювання соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин;
відстоювати законні інтереси та захищати права своїх членів у взаємовідносинах з професійними спілками та їх об'єднаннями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування;
виступати з ініціативою проведення колективних переговорів з підготовки, висновку і зміни угод;
наділяти своїх представників повноваженнями на ведення колективних переговорів з підготовки, висновку і зміни угод, брати участь у формуванні та діяльності відповідних комісій з регулювання соціально-трудових відносин , примирних комісіях, трудовому арбітражі з розгляду і вирішення колективних трудових спорів;
вносити в установленому порядку пропозиції про прийняття законів та інших нормативних правових актів, що регулюють соціально-трудові відносини і пов'язані з ними економічні відносини і зачіпають права і законні інтереси роботодавців, брати участь в їх розробці;
вживати в установленому порядку участь у реалізації заходів щодо забезпечення зайнятості населення;
проводити консультації (переговори) з професійними спілками та їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за основними напрямками соціально-економічної політики;
отримувати від професійних спілок та їх об'єднань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування наявну у них інформацію щодо соціально- трудових питань, необхідну для ведення колективних переговорів з метою підготовки, укладання і зміни угод, контролю за їх виконанням;
брати участь у моніторингу та прогнозуванні потреб економіки у кваліфікованих кадрах, а також у розробці та реалізації державної політики в області професійної освіти, в т.ч. в розробці федеральних державних освітніх стандартів і розробці федеральних державних вимог до додаткових професійних освітніх програм, формуванні переліків напрямів підготовки (спеціальностей) професійної освіти, державної акредитації освітніх закладів професійної освіти у порядку, встановленому Урядом РФ.
Цей перелік прав не є вичерпним. Статутом об'єднання можуть бути передбачені й інші права.
6. У ст. 22 сформульовані обов'язки роботодавців, які на них покладені для реалізації прав працівників. Деякі з них безпосередньо стосуються прав конкретних працівників, інші ставляться до колективних прав. Так, право працівників на колективні переговори та укладення колективного договору зобов'язує роботодавця вести колективні переговори, укладати колективний договір, надавати представникам працівників повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення та контролю за виконанням колективного договору.
З метою реалізації конституційного права громадян на працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни праці, Кодекс в числі основних передбачає ряд обов'язків роботодавця в сфері охорони праці. До них відносяться обов'язки: забезпечувати безпеку та умови праці, відповідні встановленим в Російській Федерації державним нормативним вимогам охорони праці; своєчасно виконувати приписи федеральних органів виконавчої влади, уповноважених на проведення державного нагляду та контролю; сплачувати штрафи, накладені за порушення законів, інших нормативних правових актів про працю; розглядати подання відповідних профспілкових органів, інших обраних працівниками представників про виявлені порушення законів та інших нормативних правових актів про працю, про охорону праці та повідомляти про вжиті заходи (див. коментар. до ст. ст. 212, 224).
Нова редакція ст. 22 передбачає в числі інших обов'язків роботодавця необхідність знайомити працівника під розпис з прийнятими локальними нормативними правовими актами, безпосередньо пов'язаними з його трудовою діяльністю. Таке ознайомлення уточнює права та обов'язки сторін трудового договору, сприяє усуненню конфліктів, що виникають в зв'язку з незнанням працівниками локальних нормативних правових актів, що приймаються роботодавцем.
Важливе значення для працівників має забезпечення їх санітарно-побутовим та лікувально-профілактичним обслуговуванням: санітарно-побутовими приміщеннями, приміщеннями для прийому їжі та ін Тому коментована стаття включає в число основних обов'язків роботодавця необхідність забезпечувати побутові потреби працівників, пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків.
У ст. 22 по-іншому сформульовано ряд обов'язків роботодавця в порівнянні з КЗпП. У їх числі обов'язок виплачувати працівникам у повному розмірі заробітну плату у строки, встановлені Кодексом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами. Крім того, невиконання відповідної обов'язки тягне за собою застосування санкцій, які були відсутні раніше в трудовому законодавстві (див. коментар. до ст. 142).
Це пов'язано з необхідністю посилити вимоги до роботодавців, що грубо порушує свою найважливішу обов'язок - своєчасно і повно оплачувати працівнику витрачений їм працю.
Перелік обов'язків роботодавця, передбачений в коментованій статті, не носить вичерпного характеру. Кодекс підкреслює, що роботодавець зобов'язаний виконувати й інші обов'язки, що випливають з трудового законодавства, колективних договорів, угод і трудових договорів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 22. Основні права та обов'язки роботодавця "
 1. Стаття 1461. Службова топологія
  права на топологію або відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з створенням такої
 2. Стаття 1470. Службовий секрет виробництва
  права на секрет
 3. 5. Суб'єкти авторського права на службові твори
  права складається відносно службових творів. Службовим визнається твір, створений у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця. Закон не дає визначень понять службових обов'язків, службового завдання і роботодавця. Зазвичай роботодавцем вважається юридична або фізична особа, що перебуває з працівником у трудових (службових) відносинах в
 4. 1. Поняття і види об'єднань роботодавців
  роботодавців. Об'єднання роботодавців - форма некомерційної організації, заснована на членстві роботодавців - юридичних та (або) фізичних осіб (ст. 3 Федерального закону від 30 жовтня 2002 р. "Про об'єднання роботодавців"). --- СЗ РФ. 2002 . N 48. Ст. 4741 (далі - Закон про об'єднання роботодавців). На відміну від асоціацій і союзів, учасниками
 5. 2. Права та обов'язки членів об'єднання роботодавців
  права, укладення колективних договорів, угод, вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів. Члени об'єднання можуть вільно виходити з його складу. Члени об'єднання роботодавців зобов'язані дотримуватися його статут, виконувати умови угод, укладених об'єднанням, і зобов'язання, передбачені цими
 6. Стаття 1295. Службовий твір
  права на твір науки, літератури чи мистецтва, створене в межах встановлених для працівника (автора) трудових обов'язків (службовий твір), належать автору. 2. Виключне право на службовий твір належить роботодавцю, якщо трудовим або іншим договором між роботодавцем і автором не передбачено інше. Якщо роботодавець протягом трьох років з дня, коли
 7. Коментар до статті 5.33
  права, см. п. 2 коментарю до ст. 5.27. Про статус роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Про статус примирних процедур див. п. 1 - 3 коментарю до ст. 5.32. Виконання роботодавцем або його представником зобов'язань за угодою, досягнутою в результаті примирної процедури, передбачено Федеральним законом від 23
 8. Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  роботодавець проводить співбесіду з претендентом, за допомогою чого визначає, чи підходить претендент за своїми професійними і діловими якостями для даної конкретної роботи (посади), 2) при прийнятті позитивного рішення за результатами співбесіди здобувач представляє необхідні для прийому на роботу документи роботодавцю; 3) претендент і працедавець обговорюють умови праці
 9. Стаття 1430. Службове селекційне досягнення
  права на селекційне досягнення або відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку із створенням, виведенням або виявленням такого селекційного
 10. Відкликання заяви
  права на відкликання заяви. Щоб задокументувати факт відкликання заяви, працівник може написати додаткове нову заяву або зробити напис на своєму старому заяві про його
 11. Стаття 1370. Службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок
    права чи відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку із створенням таких винаходу, корисної моделі чи промислового
© 2014-2022  yport.inf.ua