Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 24. Основні принципи соціального партнерства

Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правові основи взаємодії соціальних партнерів - працівників і роботодавців.
Положення статті базуються на міжнародно-правових нормах про працю і сформованих традиціях.
2. Основним принципом соціального партнерства є рівноправність сторін.
Представники працівників і роботодавці (їх представники) мають рівні права щодо участі в колективних переговорах, в обговоренні питань, що стосуються праці та соціального розвитку, у створенні комісій з регулювання соціально-трудових відносин.
Кожна зі сторін може виступити ініціатором колективних переговорів, запропонувати той чи інше питання для обговорення та відображення в колективному договорі, угоді, вільно викласти свою думку, брати участь у спільному прийнятті рішень. Однак для створення представникам працівників - як більш слабкої в економічному і соціальному відношенні боку - справді рівних можливостей з роботодавцями Кодекс передбачає ряд гарантій для них (ст. 39 ТК).
3. Соціальне партнерство грунтується на зацікавленості сторін у співпраці, повазі інтересів і думок представників працівників і роботодавців.
4. Одним з принципів соціального партнерства названо сприяння держави у зміцненні і розвитку співробітництва сторін.
Роль держави в розвитку системи соціального партнерства дуже значна. Органи виконавчої влади беруть участь у діяльності тристоронніх комісій, важливі політичні та правові рішення приймаються з урахуванням думки соціальних партнерів, представникам працівників і роботодавців надається сприяння в пошуку компромісу і взаємоприйнятних рішень.
Сприяння держави виявляється і в закріпленні на законодавчому рівні основних правил співробітництва сторін, надання гарантій особам, бере участі у колективних переговорах, встановлення відповідальності за ухилення від участі в колективних переговорах, порушення або невиконання колективного договору, угоди.
5. Сторони при веденні колективних переговорів, в ході консультацій, локального регулювання трудових відносин та використання інших форм соціального партнерства повинні дотримуватися закони та інші нормативні правові акти. Ця вимога стосується не тільки до норм, що встановлює процедуру здійснення тих чи інших дій, але й до правил, що визначає зміст колективно-договірних актів. Наприклад, локальні нормативні акти повинні прийматися відповідно до законів і іншими нормативними правовими актами про працю, угодою, колективним договором (ст. 8 ТК), колективні договори та угоди не можуть знижувати рівень прав і гарантій працівників, передбачений законодавством про працю (ст. 9 ТК).
У ході колективних переговорів необхідно дотримуватися також положення нормативних правових актів, що визначають компетенцію роботодавця (див. коментар. До ст. 41).
6. Повноважність представників сторін - необхідна умова нормального функціонування механізму соціального партнерства в сфері праці. Представники сторін наділені повноваженнями відповідно до закону, іншими нормативними правовими актами, установчими документами або за спеціальним рішенням відповідної сторони (див. коментар. До ст. Ст. 30, 31, 33, 34).
У тому випадку, коли повноваження надані представникові сторони установчими документами, рішенням загальних зборів (конференції) тощо, вони повинні бути належним чином оформлені. Так, за загальним правилом представником роботодавця є керівник організації (ст. 33 ТК), однак відповідно до ст. 20 ТК такі повноваження можуть бути передані і іншому органу управління організацією, наприклад голові ради директорів (наглядової ради) акціонерного товариства. У такій ситуації голова ради директорів (наглядової ради), вступаючи в колективні переговори або проводячи консультації з представниками працівників, повинен пред'явити їм виписку зі статуту або копію рішення загальних зборів акціонерів, яким він уповноважений проводити колективні переговори, укладати колективний договір, погоджувати управлінські рішення з представниками працівників або брати участь в інших формах соціального партнерства.
Таке ж правило діє відносно представників працівників. Представники профспілки повинні підтвердити свої повноваження, представивши статут профспілки, положення про первинної профспілкової організації, протокол про обрання органу первинної профспілкової організації (профспілки).
Інші представники працівників отримують свої повноваження на загальних зборах (конференції) і, отже, можуть посилатися тільки на його рішення (протокол).
7. Свобода вибору питань для обговорення і свобода дискусії при укладенні колективно-договірних актів, проведенні консультацій тощо необхідна для повноцінної взаємодії сторін, узгодження їх інтересів.
Цей принцип заснований на міжнародних нормах. Зокрема, Конвенція МОП N 98 "Про застосування принципів права на організацію та ведення колективних переговорів" (1949) закріплює принцип добровільності переговорів, що передбачає створення можливості вільно і самостійно дійти згоди, в т.ч. визначити коло обговорюваних питань і зміст колективного договору, угоди.
8. Взаємодія в системі соціального партнерства здійснюється добровільно. Закон не покладає на працівників і роботодавців обов'язки вести колективні переговори, проводити консультації тощо Відповідно, і зобов'язання за колективним договором або угодою сторони беруть на себе добровільно.
Міжнародна організація праці підкреслює, що процедура ведення колективних переговорів на добровільній основі виключно важлива і повинна всіляко заохочуватися і підтримуватися (Свобода об'єднання та колективні переговори. Міжнародна конференція праці. 81-я сесія МОП, Женева, 1994 , п. п. 235, 236).
9. Зобов'язання, прийняті сторонами, повинні бути реальними. Це означає, що не можна включати в колективно-договірні акти положення, які не можуть бути виконані з урахуванням фінансово-економічних можливостей роботодавця, кон'юнктури ринку, інших обставин. Таким чином, законодавець орієнтує сторони на сумлінне співробітництво: обмін достовірною інформацією, зважений підхід до формування змісту правових актів.
10. Виконання укладених колективних договорів і угод є обов'язковим і забезпечується як можливістю вступити у колективний спір і оголосити страйк, так і встановленням відповідальності за порушення або невиконання колективного договору, угоди (ст. 55 ТК).
Одним з допоміжних способів забезпечити виконання умов договірних актів виступає контроль (див. коментар. До ст. 51).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 24. Основні принципи соціального партнерства "
 1. 2. Права та обов'язки учасників партнерства
  партнерства не відповідають за його зобов'язаннями, як і партнерство не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Головна особливість партнерства полягає в тому, що його учасники вправі одержати при виході з нього або при його ліквідації частина майна партнерства, тобто мати прямі майнові вигоди від участі в некомерційній організації. Таким чином, партнерство може розподіляти частину свого
 2. Стаття 23. Поняття соціального партнерства в сфері праці
  стаття дає легальне визначення соціального партнерства в сфері праці. Запропоноване визначення включає всі види взаємодії між працівниками (їх представниками), роботодавцями (їх представниками) і органами державної влади або органами місцевого самоврядування. 2. Взаємодія може проявлятися у проведенні консультацій, веденні колективних переговорів та укладенні
 3. § 4. Некомерційне партнерство
  партнерство
 4. 1. Поняття і види некомерційних партнерств
  партнерства є новою для вітчизняного права. Як видно з назви, вона була запозичена з американського правопорядку (partnership) з метою створення максимально широких можливостей для здійснення некомерційної організацією підприємницької діяльності. Форма партнерства (Partnerschaftsgesellschaft) також була введена в Німеччині спеціальним Законом від 25 липня 1994 р., але лише
 5. Некомерційні організації. Загальні положення
  основної мети діяльності одержання прибутку і не розподіляють свій прибуток (доходи) між членами та учасниками організації. Це узагальнене, збірне поняття, що охоплює різноманітні юридичні особи в політичній, соціальній, духовній сферах суспільства. Їх суттєва риса полягає в тому, що на відміну від комерційних організацій, їх діяльність не охоплюється цілком (або навіть в
 6. 3. Принципи аграрного права.
  Принципами розуміють основоположні початку, ідеї, наукові положення, котрі визначають загальну спрямованість і найбільш істотні риси правового регулювання; принципи визначають характер права в цілому чи окремих груп правових норм, інститутів галузей права. Основними принципами права, закріпленими в чинному зак-ве, явл: примат права власності , захист прав власника,
 7. 3.3. Класифікація основних принципів оподаткування і зборів
  основні принципи оподаткування і зборів можна розділити на три групи: - принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основ конституційного ладу; - принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання основних прав і свобод платників податків; - принципи, що забезпечують реалізацію і дотримання почав федералізму. Ця класифікація заснована на традиційному для конституційного
 8. 61. Загальні положення законодавства про працю
  принципи правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин. Трудове право виконує функції соціального захисту населення. Основні принципи російського трудового законодавства: 1) праця вільний, кожен має право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, вибирати рід діяльності і професію; 2) примусова праця заборонена, 3) кожен має
 9. 4. Принципи аграрного права
  основному на тих принципах, які характерні і для всього російського права: 1) забезпечення законності в діяльності всіх учасників аграрних відносин; 2) встановлення державою основних пріоритетів розвитку агропромислового комплексу; 3) екологічна безпека , забезпечення якості виробленої продукції; 4) свобода вибору форм господарювання аграрними підприємцями; 5)
 10. Стаття 4. Принцип рівності громадян перед законом Коментар до статті 4
  принцип не означає абсолютну рівність всіх осіб, які вчинили злочини. Оскільки в КК РФ є й інші принципи (справедливості, гуманізму), його норми можуть допускати істотне розходження в заходи покарання винним з урахуванням статі, віку, правового статусу та ін Так, до неповнолітніх, жінкам, а також чоловікам старше 65 років не можуть застосовуватися покарання у вигляді смертної кари і
 11. Глава 9. Рішення Конституційного Суду у сфері захисту економічних, соціальних і культурних прав
  принципами і нормами соціальної держави, закріпленими в Конституції Республіки
 12. Я. І. Гіпінскій. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004
  основні форми девіантності - злочинність, корупція, тероризм, наркотизм, пияцтво і алкоголізм, самогубства, проституція, сексуальні відхилення, соціальна творчість та ін, а також теорія та основні напрямки соціального контролю над девиантностью. Широко використана вітчизняна та зарубіжна література. Книга розрахована на фахівців - юристів, соціологів, політологів, психологів,
 13. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень»., 2004
  основні форми девіантності - злочинність, корупція, тероризм, наркотизм, пияцтво і алкоголізм, самогубства, проституція, сексуальні відхилення, соціальна творчість та ін, а також теорія та основні напрямки соціального контролю над девиантностью. Широко використана вітчизняна та зарубіжна література. Книга розрахована на фахівців - юристів, соціологів, політологів, психологів,
 14. 50. Поняття і зміст державного регулювання агропромислового виробництва
  основне поняття регулювання агропромислового виробництва. Але вже з 1 січня 2005 ФЗ РФ «Про державне регулювання агропромислового виробництва» втратив чинність на підставі Федерального закону від 22 серпня 2004 р. № 122-ФЗ. На даний момент регулювання агропромислового виробництва здійснюється на підставі кількох нормативно-правових актів, основним з яких є ЗК
 15. 2. Медико-соціальна експертиза (ст. 50 Основ).
  Соціальна експертиза проводиться федеральними установами медико-соціальної експертизи в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Громадянин або його законний представник має право на запрошення за своєю заявою будь-якого фахівця з його згоди для участі у проведенні медико-соціальної експертизи. Таким чином, в якості суб'єктів медико-соціальної
 16. Стаття 1
  основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії, і 4. Бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних
 17. Стаття 22
    соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної
 18. Контрольні запитання до розділу 8
    принципи здійснення правосуддя. 4. Принцип участі населення у здійсненні правосуддя. 5. Статус прокуратури. 6. Конституційний статус суддів. 7. Конституційний принцип назначаемості суддів. 8. Конституційний принцип незалежності суддів. 9. Інститут конституційного контролю. 10. Основні моделі конституційного правосуддя. 11. Процедури формування складу конституційних
© 2014-2022  yport.inf.ua