Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Порядок ведення колективних переговорів

1. Порядок ведення колективних переговорів, встановлений в коментованій статті, сприяє реалізації основних принципів соціального партнерства (ст. 24 ТК) і, в першу чергу, принципу рівноправності сторін.
У ній отримала подальше відображення пріоритетна і зростаюча роль профспілок усіх рівнів у реалізації їх права представляти і захищати права та інтереси працівників на всіх рівнях ведення колективних переговорів.
2. Термін, місце та порядок ведення колективних переговорів визначаються представниками сторін, які виступають у якості їх учасників. Вони вільні у виборі питань регулювання соціально-трудових відносин, що складають предмет їхніх переговорів.
3. Сторони та учасники колективних переговорів наділені взаємними правами та обов'язками, суворе дотримання яких забезпечує успішне їх проведення і досягнення відповідних практичних результатів (ч. 6, 7 ст. 37 ТК). Так, сторони взаємно зобов'язані надавати один одному не пізніше 2 тижнів з дня отримання відповідного запиту наявну у них інформацію, необхідну для ведення колективних переговорів.
4. Порядок ведення колективних переговорів залежить від ряду взаємопов'язаних умов: а) цілей і рівня їх ведення - для розробки єдиного проекту колективного договору, для його укладення на локальному рівні або для переговорів і підписання угоди на рівнях соціального партнерства, зазначених у ч. 6 ст. 37 ТК, б) порядок ведення залежить також від наявності та кількості первинних профспілкових організацій, які об'єднують працівників даного роботодавця, числа профспілок (об'єднань профспілок) і відповідно, кількості членів профспілок, які беруть участь у переговорах і укладають колективні договори або угоди. І, нарешті, він залежить від наявності або відсутності єдиного представницького органу, який може створюватися на відповідному рівні соціального партнерства. Всі ці обставини в комплексі зумовлюють можливість створення єдиного представницького органу, умови його діяльності, а також права та обов'язки зазначеного органу.
5. Колективні переговори можуть бути організовані або безпосередньо між їх сторонами або за участю єдиного представницького органу. Можливість безпосереднього ведення переговорів передбачена у ч. 3 ст. 37, згідно з якою первинна організація, що об'єднує понад 1/2 працівників організації, індивідуального підприємця, має право за рішенням свого виборного органу направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів від імені всіх працівників без попереднього створення єдиного представницького органу. Крім того, колективні переговори можливі безпосередньо між роботодавцем і первинною профспілковою організацією або іншим представником (представницьким органом), виступаючим від імені всіх працівників у випадках, передбачених у ч. 7 ст. 37 ТК при обов'язковому дотриманні встановлених у ній правил.
Переговори безпосередньо між сторонами можуть вестися і тоді, коли жодна з первинних організацій або всі разом наявні профспілкові організації, які бажають створити єдиний представницький орган, не об'єднують більше 1/2 працівників даного роботодавця. У таких випадках загальні збори (конференція) працівників таємним голосуванням може визначити ту первинну організацію, якій, за згодою її виборного органу, доручається направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів і вступити в них. По суті аналогічний порядок ведення колективних переговорів має місце і у випадках, коли в установленому порядку не вдалося визначити таку організацію, а також якщо працівники даного роботодавця взагалі не об'єднані в будь первинні профспілкові організації. У цих випадках загально збори (конференція) може обрати з числа працівників іншого представника (представницький орган) і наділити його відповідними повноваженнями з ведення колективних переговорів.
6. У випадках, коли в організації роботодавця існують дві і більше первинні профспілкові організації, що об'єднують в сукупності більше половини працівників даного роботодавця, то нерідко виникає необхідність у створенні єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів, розробки єдиного проекту колективного договору і для його укладення.
7. В основі формування єдиного представницького органу лежить принцип пропорційного його представництва в залежності від чисельності представляються ними членів профспілки. При цьому в його склад повинен бути включений представник кожної з первинних профспілкових організацій, які створили єдиний представницький орган, який має право направити роботодавцю (його представнику) пропозицію про початок колективних переговорів з підготовки, укладення або зміни колективного договору від імені всіх працівників.
8. З метою найбільш широкого охоплення членів профспілки колективно-договірним регулюванням умов праці, підвищення їх активності в обговоренні та встановленні договірних умов праці, а також стимулювання вступу працівників у члени профспілки, в ч. 4 ст. 37 передбачено ряд організаційно-правових заходів, що сприяють їх реалізації. Цьому сприяє передбачене вимога до первинної профспілкової організації, єдиному представницькому органу чи іншому представнику (представницькому органу) працівників, щоб вони при реалізації свого права виступити з ініціативою проведення колективних переговорів одночасно з направленням роботодавцю (його представнику) пропозиції про початок колективних переговорів, обов'язково сповіщали про цьому всі інші первинні профспілкові організації, що об'єднують працівників даного роботодавця.
Крім того, зазначені органи, що представляють інтереси працівників, протягом наступних п'яти робочих днів зобов'язані створити за згодою всіх первинних організацій, які були сповіщені про початок колективних переговорів, єдиний представницький орган або включити їх представників в його склад.
Якщо у встановлений строк названі первинні організації не повідомлять про своє рішення, зокрема, почати колективні переговори, або відмовляться направити своїх представників до складу єдиного представницького органу, то колективні переговори починаються без їхньої участі. При цьому за первинними профспілковими організаціями протягом одного місяця з дня початку колективних переговорів зберігається право направити своїх представників до складу єдиного представницького органу.
9. Право на ведення колективних переговорів і підписання угод від імені працівників на передбачених у ст. 26 ТК рівнях соціального партнерства надається відповідним профспілкам (об'єднанням профспілок).
В інтересах подальшого розвитку принципів демократичного підходу до участі профспілок у захисті трудових прав та інтересів працівників у ч. 5 коментованої статті передбачено, що за наявності на відповідному рівні кількох профспілок (об'єднань профспілок) кожному з них надається право на представництво у складі єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів, який формується з урахуванням кількості представляються ними членів профспілок.
За відсутності домовленості про створення єдиного представницького органу для ведення колективних переговорів таке право надається профспілці (об'єднанню профспілок), об'єднуючого найбільше число членів профспілки (профспілок).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 37. Порядок ведення колективних переговорів "
 1. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  порядок обговорення та прийняття рішення. За погодженням сторін вирішується питання про необхідність обговорювати проект колективного договору в структурних підрозділах, виносити його на обговорення і затвердження загальних зборів (конференції) працівників і т.п. 3. Угода про порядок розробки та укладення колективного договору, досягнуте в рамках комісії з ведення колективних переговорів,
 2. Стаття 44. Зміна і доповнення колективного договору
  порядок індексації заробітної плати, доцільно вносити після проведення колективних переговорів. Незначні доповнення (зміни) можуть бути внесені за погодженням між представниками сторін без переговорів. На практиці деякі соціальні партнери доручають комісії з ведення колективних переговорів контролювати виконання колективного договору і в міру необхідності вносити
 3. Стаття 49. Зміна і доповнення угоди
  порядок внесення змін і доповнень до укладену ними угоду. Наприклад, передбачити, що зміни вносяться за погодженням сторін після проведення консультацій або за рішенням галузевої комісії з ведення колективних
 4. Стаття 54. Відповідальність за ухилення від участі в колективних переговорах, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  ведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди в визначені сторонами терміни (ст. 5.28). Такі дії тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 1 до 3 тис. руб. 2. Стаття 5.30 КоАП передбачає відповідальність за необгрунтовану відмову від укладення колективного договору, угоди. Така відповідальність також
 5. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  стаття, яка визначає правовий порядок їх врегулювання. Він включає насамперед обов'язковість складання протоколу розбіжностей по всіх або окремих питань, щодо яких не прийнято узгоджене рішення. 2. Згідно ч. 2 ст. 40 ТК у разі недосягнення згоди між сторонами щодо окремих положень проекту колективного договору протягом 3 місяців з дня початку колективних переговорів сторони
 6. Стаття 42. Порядок розробки проекту колективного договору та укладення колективного договору
  порядок підписання колективного договору. Календарне початок колективно-договірної кампанії в нашій країні і її завершення зазвичай припадають на період з жовтня-листопада по грудень-січень наступного року. 2. Представники сторони, що отримали пропозицію в письмовій формі про початок колективних переговорів, зобов'язані вступити в них протягом семи календарних днів з дня отримання зазначеного
 7. Стаття 38. Врегулювання розбіжностей
  колективних переговорів розбіжності фіксуються в протоколі, який є підставою для пред'явлення працівниками відповідних вимог (див. коментар. До ст. 399). Колективні трудові спори розглядаються в порядку, передбаченому ст. ст. 398 - 418 ТК. 2. Розбіжності, що виникли при укладенні колективного договору, можуть бути врегульовані в ході переговорів після його укладення на
 8. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  ведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 39. Гарантії і компенсації особам, які беруть участь у колективних переговорах
  ведення колективних переговорів, з підготовки проекту колективного договору, угоди на будь-якому рівні. Крім того, у зазначеній роботі можуть брати участь експерти, фахівці, посередники. Всі вони мають право на гарантії і компенсації на умовах, встановлених у коментованій статті. 2. Для успішного проведення досить об'ємною і складної роботи, пов'язаної з колективними переговорами,
 11. Стаття 5.29. Ненадання інформації, необхідної для проведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди
  ведення колективних переговорів і здійснення контролю за дотриманням колективного договору, угоди, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 12. Стаття 5.28. Ухилення від участі в переговорах про укладення колективного договору, угоди або порушення встановленого терміну їхнього ув'язнення
  ведення переговорів, а одно незабезпечення роботи комісії з укладання колективного договору, угоди у визначені сторонами терміни - тягне попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів. (в ред. Федеральних законів від 22.06.2007 N 116-ФЗ, від 27.07.2010 N
 13. Стаття 36. Ведення колективних переговорів
  ведення, пропозиції щодо складу комісії (якщо вона не діє на постійній основі). 5. Сторона, яка отримала повідомлення, зобов'язана в 7-денний термін вступити в колективні переговори. Вступ до переговори - це напрямок ініціатору переговорів відповіді з зазначенням представників, які включаються до складу комісії з ведення колективних переговорів, та їх повноважень. Відповідь може містити й
© 2014-2022  yport.inf.ua