Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 48. Ведення справ у суді через представників

1. Процесуальний інститут судового представництва - сукупність правових норм, що регулюють особливі правовідносини між особою, бере участі у справі (довірителем), і його представником, а також правовідносини між представником і судом. Зазначені норми містяться у статтях коментарів глави.
В рамках виникають між довірителем і судовим представником правовідносин останній в межах наданих йому повноважень здійснює процесуальні дії від імені та в інтересах представленого ним особи. При цьому процесуальні права і обов'язки, що виникають в результаті участі представника в судочинстві, належать безпосередньо його довірителю.
Своїх представників при розгляді справ судом загальної юрисдикції можуть мати всі що у справі особи, якими відповідно до ст. 34 ЦПК є сторони, треті особи, особи, які звертаються до суду за захистом прав, свобод і законних інтересів інших осіб або вступають у процес з метою дачі висновку з підстав, передбачених ст. 4, 46 і 47 ЦПК (див. коментар до відповідних статей), заявники та інші зацікавлені особи у справах окремого провадження та у справах, що виникають з публічних правовідносин.
Винятком є прокурор, який здійснює в силу займаної ним посади функції, виконання яких Федеральним законом "Про прокуратуру Російської Федерації" від 17 січня 1992 р. (в редакції Федерального закону від 17 листопада 1995 р. з змінами та доповненнями) * (102) покладено на прокуратуру РФ як єдину федеральну централізовану систему органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за дотриманням Конституції РФ і виконанням законів, що діють на території Російської Федерації. Згідно ст. 1 названого Закону прокурор безпосередньо бере участь у розгляді справ судами відповідно до процесуального законодавства від особи прокуратури Російської Федерації. Тому хоча прокурор і належить згідно ст. 34 ЦПК до осіб, які беруть участь у справі, він не може мати свого представника при розгляді справи в суді загальної юрисдикції.
2. Судовий представник, виконуючи в суді доручення свого довірителя, повинен своєю діяльністю сприяти вирішенню завдань цивільного судочинства. При цьому він переслідує досягнення в якості основної мети своєї діяльності захист порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів свого довірителя. Представник також повинен надавати допомогу довірителю у здійсненні наданих йому процесуальних прав і виконанні покладених на нього процесуальних обов'язків. У цьому полягає головна відмінність судового представництва від цивільно-правового представництва, основною метою якого, як це випливає зі змісту ст. 182 ЦК, є безпосереднє створення, зміна та припинення цивільних прав та обов'язків подається.
Судове представництво як інститут цивільного процесуального права прийнято поділяти на види залежно від підстав його виникнення. За загальним правилом розрізняють добровільне (або договірне) представництво, при якому особа, яка бере участь у справі, самостійно обирає свого представника для ведення справи в суді, надаючи представнику відповідні повноваження на підставі угоди про надання юридичної допомоги (як це передбачено ст. 25 Федерального закону від 31 травня 2002 "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" * (103) для випадків участі адвокатів в якості представників особи, що у справі), договору доручення або агентського договору, і законне представництво, коли особа є судовим представником в силу прямого припису закону (див. коментар до ст. 52 ЦПК). Крім цього, деякими вченими-процесуалістами виділяється представництво на підставі статутів, положень і по іншим спеціальним підставах * (104). До даного виду представництва справедливо відносити випадки ведення в суді справ організацій їх органами, що діють в межах повноважень, наданих їм федеральним законом, іншим нормативно-правовим актом або установчими документами організацій (ч. 2 коментованої статті).
Аналіз норм, що містяться в гл. 5 ЦПК, в їх системному зв'язку з іншими положеннями Кодексу вказує на можливість ведення своїх справ у суді громадянами та організаціями через своїх представників на будь-якій стадії розгляду справ судами загальної юрисдикції першої, апеляційної, касаційної чи наглядової інстанцій і за будь-якої категорії справ, віднесеної законом до підвідомчості судів загальної юрисдикції. Крім того, ЦПК не містить обмежень по числу представників, яких може мати кожна з осіб, що у справі.
3. Одночасне участь у справі зацікавленої особи та його представника, як це допускається ч. 1 коментованої статті, в першу чергу обумовлено необхідністю отримання зацікавленою особою кваліфікованої юридичної допомоги від свого представника. Даний висновок безпосередньо випливає зі змісту ст. 48 Конституції РФ, яка гарантує кожному право на одержання кваліфікованої юридичної допомоги. Крім того, участь представника у цивільному процесі разом зі своїм довірителем можливо, коли репрезентована особа з якихось причин не брало участі у попередніх засіданнях суду і від його імені при розгляді справи судом виступав представник.
4. Положення ч. 2 коментованої статті про ведення справ організацій в суді їх органами кореспондує ст. 53 ГК. Згідно закріпленої в ній нормі юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки через свої органи. В установчих документах організації згідно з чинним законодавством має бути зазначено, який орган цієї організації (правління, рада директорів, одноосібний керівний орган) уповноважений представляти її інтереси в суді. Порядок призначення або обрання органів юридичної особи визначається законом та установчими документами.
У передбачених законом випадках юридична особа може набувати цивільних прав і брати на себе цивільні обов'язки через своїх учасників, зокрема, це відноситься до повних товариствам, справи яких відповідно до ст. 72 ГК може вести кожен з його учасників, якщо установчим договором повного товариства не передбачено ведення справ спільно всіма його учасниками або ведення справ доручено окремим учасникам.
Від імені ліквідованої організації в суді виступає уповноважений представник ліквідаційної комісії, яка відповідно до п. 2 ст. 62 ГК призначається засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, за погодженням з органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб відповідно до Федерального закону від 8 серпня 2001 р. "Про державну реєстрацію юридичних осіб" * (105).
5. Особливу увагу необхідно звернути на співвідношення положень ч. 2 коментованої статті та норм Федерального закону від 31 травня 2002 р. "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" * (106).
У п. 4 ст. 2 зазначеного Закону міститься положення, згідно з яким представниками організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному та адміністративному судочинстві, судочинстві у справах про адміністративні правопорушення можуть виступати тільки адвокати, за винятком випадків, коли ці функції виконують працівники, які перебувають в штаті зазначених організацій , органів державної влади та органів місцевого самоврядування, якщо інше не встановлене законом.
На відміну від наведених положень Закону ч. 2 коментованої статті не обмежує право організацій вільно обирати своїх представників лише з числа осіб, що володіють статусом адвокатів. Тому при розгляді справ судами загальної юрисдикції за участю організацій їх представниками в процесі можуть бути будь-які громадяни, яким цими організаціями надано відповідні повноваження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 48. Ведення справ у суді через представників "
 1. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 2. § 2. Елементи договору оренди
  відання або оперативного управління позбавляє власника права розпоряджатися цим майном у формі здачі в оренду. Договори оренди, укладені власником щодо такого майна, повинні визнаватися недійсними (п. 40 -41 постанови пленумів Верховного Суду РФ і ВАС РФ N 6/8). Крім того, існує ряд загальних обмежень: здача в оренду майна некомерційними організаціями
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі заходом цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. 5. Сторони у договорі
  статтями, включеними в його главу "Доручення", також і ст. 125 і 126 ЦК. З них перша визначає загальний порядок участі Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти у відносинах, регульованих цивільним законодавством, а друга присвячена відповідальності зазначених суб'єктів права за своїми зобов'язаннями. --- - Збори
 5. 1. Поняття договору зберігання
  стаття містять суттєві відмінності від норм гл. 47 ГК головним чином відносно прав, обов'язків, відповідальності зберігача - заставодержателя або заставодавця в першому випадку і відповідно покупця (отримувача) або постачальника - у другому. --- Так, в силу ст. 343 ГК на заставодавця або заставодержателя (залежно від того, у кого з них буде
 6. III. Спеціальні види зберігання
  ведени тільки письмові докази. 4. Сторони за угодою між собою роблять оцінку здаються на зберігання речей. Подібна оцінка повинна бути проведена відповідно до цін на речі такого роду і якості, які зазвичай встановлюються в торгівлі в момент і в місці їх прийняття на зберігання. Наведена норма є імперативною. За зазначеною причини, коли на практиці виникло
 7. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  стаття все тієї ж голови (ст. 1967) виключає право сторони, що програла вимагати назад добровільно нею сплачене, якщо тільки виграла сторона не допустила обман або шахрайство. У Німецькому цивільному укладенні (ГГУ) розд. 19 кн. 2 "Зобов'язальне право" (первинне найменування розділу - "Ігри, парі" замінено тепер іншим - "Недосконалі зобов'язання") починається з § 762. В
 8. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  стаття М.Х. Бабаєва (див.: Бабаєв М.Х. Проблеми публічного порядку в міжнародному приватному праві / / Міжнародне приватне право. М.: IPG LAW, 1994. С. 462 -
 9. 3.2. приватноправове уніфікація матеріальних норм
  стаття надає право на стягнення відсотків річних з суми грошового зобов'язання однієї зі сторін договору міжнародної купівлі-продажу товарів, але не визначає розміру відсотків річних, що нараховуються на суму такого грошового зобов'язання) Арбітражним судом МТП була застосована ст. 7.4.9 (п. 2) Принципів УНІДРУА. Аналогічно у вирішенні по спору з контракту, укладеного австрійської та
 10. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  ведення, однак за правовою природою вони представляють міжнародні звичаю і застосовуються, як правило, по взаємною згодою сторін. Значне число господарюючих суб'єктів, що використовують франчайзинг як засіб поширення товарів та / або послуг, мають власну практику і свої типові контракти франчайзингу. Найчастіше вони воліють призначити на певну територію як
© 2014-2022  yport.inf.ua