Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. Книга перша., 2006 - перейти до змісту підручника

4. Сторони у договорі

Договір - основна модель цивільних правовідносин. Можливістю її використання наділяється кожен учасник цивільного обороту: громадянин, юридична особа, Російська Федерація і суб'єкти Федерації, а також муніципальні освіти. Для всіх перерахованих суб'єктів створюється в принципі однаковий режим. У цьому знаходять пряме вираження закріплення в п. 1 ст. 1 ГК основні початку і серед них такі, як рівність учасників відносин, свобода договорів і ін
Разом з тим в силу різних причин законодавець у ряді норм або обмежує можливості використання тієї чи іншої договірної моделі, або , відкриваючи таку можливість, відверто встановлює певні винятки із загальних норм з урахуванням того, хто саме виступає в ролі контрагентів.
До відповідних нормам насамперед належать ті, які допускають участь в якості сторони в певному типі (вигляді) договорів тільки громадян. Так, лише громадянин може виступати одержувачем в договорі довічного змісту з утриманням (п. 1 ст. 601 ЦК) або договорі довічної ренти (п. 1 ст. 596 ЦК), поклажедателем у договорі зберігання з ломбардом (п. 1 ст. 358 ГК) або наймачем у договорі найму житлового приміщення (п. 1 ст. 677 ЦК). Відповідно виключається участь в згаданих договорах на певній стороні юридичних осіб, а також і будь-яких інших, крім громадян, суб'єктів цивільного права.
Існують і прямо протилежні обмеження. Тільки на юридичних осіб (що не громадян!), При цьому лише на тих з них, які засновані на державній або муніципальній власності, може бути покладено законом обов'язок страхувати належне їм на праві господарського відання або оперативного управління майно (п. 3 ст. 935 ГК).
Диференціація режиму має різні підстави і приймає різні форми. Так, норми, що визначають особливості правового становища юридичних осіб, з одного боку, та громадян - з іншого, є іноді більш строгими по відношенню до перших і менш суворими по відношенню до других. Зокрема, мова йде про правила, які визначають вимоги до форми договорів. Маються на увазі відмінності, які проведені в п. 1 ст. 161 ГК (загальна норма про угоди, які повинні полягати письмово), п. 1 ст. 609 ЦК (про форму договору оренди), ст. 808 ЦК (про форму договору позики), п. 2 ст. 574 ЦК (про форму договору дарування) та ін
Встановлено певні обмеження для юридичних осіб, які відносяться до права на житлове приміщення. Так, договори володіння та (або) користування житловими приміщеннями можуть укладатися лише за умови, якщо мова піде про проживання громадян (п. 2 ст. 671 ЦК).
Ряд договорів передбачає спеціальні гарантії для громадян, які не поширюються на випадки, коли в ролі сторони виступає юридична особа. Наприклад, тільки відносно громадян закріплено імперативною нормою, що сума вкладу або її частина повинні неодмінно видаватись за першою вимогою вкладника (п. 2 ст. 837 ЦК), тільки у терміновий договір банківського вкладу з громадянином неприпустимо включати положення про право банку змінювати розмір процентів за вкладами (п. 3 ст. 838 ЦК).
Спеціальний режим виражений і в тому, що лише юридичним особам заборонено перераховувати знаходяться на вкладах (депозитах) кошти іншим особам (п. 3 ст. 834 ЦК).
З усіх споживачів енергопостачання тільки громадянам, які використовують енергію для побутового споживання, надається право розривати договори в односторонньому порядку (за умови повідомлення енергопостачальної організації та повного розрахунку з нею). Відповідно договір, укладений з громадянами на використання енергії для споживчих потреб, не може бути розірваний енергопостачальною організацією за таким основи, як неодноразове порушення термінів оплати, крім випадків, встановлених законом та іншими правовими актами (п. 1 ст. 546 ЦК). Тільки вклади громадян прийняв їх банк зобов'язаний застрахувати, а у передбачених законом випадках використовувати для їх забезпечення й інші способи (п. 1 ст. 840 ЦК). Тільки для громадян встановлена повна свобода проводити розрахунки готівкою без обмеження суми (п. 1 ст. 861 ЦК). Законодавець іноді особливо підкреслює, що пільговий для споживачів режим публічного договору (ст. 426 ЦК) поширюється лише на випадки, коли в такій ролі виступає громадянин: договір банківського рахунку (п. 2 ст. 834 ЦК) або зберігання речей у ломбарді (п. 1 ст. 919 ЦК) та ін
Спеціальна глава ГК (гл. 5) присвячена участі в цивільних правовідносинах Російської Федерації, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень. Як передбачено п. 2 ст. 124 ГК, до зазначених суб'єктів застосовуються норми, що визначають участь юридичних осіб у цивільних правовідносинах. При цьому відповідна новела Кодексу допускає встановлення певних випадків, що можуть витікати як із закону, так і зі специфіки відповідних суб'єктів.
Серед особливостей виступу Російської Федерації, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень у зв'язку з укладенням ними договорів слід перш за все вказати на ті, які відносяться до відповідальності зазначених суб'єктів права за прийнятими ними на себе зобов'язаннями. Так, створене зазначеними суб'єктами юридична особа не відповідає за їх боргами. У свою чергу, Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти не відповідають за боргами своїх юридичних осіб, крім випадків, передбачених в законі. До таких випадків належить субсидіарнавідповідальність Російської Федерації за зобов'язаннями створених нею казенних підприємств.
Субсидіарна відповідальність, про яку йде мова, відрізняється від передбаченої в ст. 399 ГК. Різниця полягає в тому, що в силу зазначеної статті субсидіарний боржник відповідає у разі, коли основний відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповідь на пред'явлене вимога. Реальна можливість боржника задовольнити претензії кредитора при цьому не має значення.
У той же час в силу п. 5 ст. 115 ГК умовою настання субсидіарної відповідальності Російської Федерації служить відсутність у казенного підприємства майна для покриття відповідного зобов'язання.
Аналогічна субсидіарну відповідальність виникає у зазначених трьох категорій суб'єктів за зобов'язаннями своїх установ. Подібно до всіх іншим власникам Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти відповідають за відсутності у створених ними установ необхідних грошових коштів. Таким чином, попереднього звернення стягнення на грошове майно установи не потрібно.
Встановлено певні обмеження у складі майна зазначених категорій суб'єктів, на яке можна звернути стягнення. Мається на увазі неприпустимість використовувати як об'єкта стягнення за їх зобов'язаннями належне їм майно, яким не вправі володіти інші суб'єкти цивільного права (тобто майно, вилучене з обігу). До цього слід додати, що звернення стягнення на землю та інші природні ресурси допускається лише у випадках, передбачених законом "*".
---
"*" Відповідно до п. 3 ст. 212 ГК види майна, що може перебувати у власності лише державній або муніципальній, встановлюються тільки на рівні закону.
Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти мають загальної правоздатністю, а значить, має право в принципі укладати будь-які цивільно - правові договори, крім випадків, коли інше передбачено законом.
ЦК передбачає випадки виступу Російської Федерації і суб'єкта Федерації при укладанні державного контракту на виконання підрядних робіт для державних потреб (ст. 763 ЦК), державних позик (п. 1 ст. 817 ЦК).
При оборонне замовлення озброєння і військової техніки, науково - дослідних і дослідно - конструкторських робіт з розробки, а також щодо створення нових технологій виробництва озброєння, військової техніки з метою підтримки необхідного рівня обороноздатності і безпеки Російської Федерації в якості державних замовників можуть виступати тільки федеральні органи виконавчої влади "*".
---
"*" Див: Закон "Про державне оборонне замовлення" / / Відомості Верховної Ради України. 1996. N 1. Ст. 6.
Ще одним прикладом служать угоди про розділ продукції. У них стороною виступають неодмінно Російська Федерація, від імені якої діє Уряд Російської Федерації, і орган виконавчої влади суб'єкта Федерації, на території якого рекомендується надавати в користування ділянки надр, або уповноважений ними орган, а контрагентами Російської Федерації можуть виступати суб'єкти підприємницької діяльності. Сенс відповідних договорів полягає в тому, щоб цим останнім на оплатній основі на певний термін надати виняткові права на пошук, розвідку, видобуток мінеральної сировини на ділянках надр і на ведення пов'язаних з цим робіт. В обов'язок інвесторів входить здійснення перерахованих робіт за свій рахунок і на свій ризик "*".
---
"*" Див: Закон "Про угоди про розподіл продукції" / / Відомості Верховної Ради України. 1996. N 1. Ст. 18.
У ряді норм ГК чи інший закон передбачають і інші випадки, коли тільки Російська Федерація, суб'єкт Федерації чи муніципальне освіту можуть виступати у відповідних договірних відносинах. Як приклад можна вказати на п. 5 ст. 817 ГК, присвячений договором державної позики.
Відповідно до Закону РФ від 26 жовтня 1994 "Про закупівлі та постачання сільськогосподарських продуктів, сировини і продуктів для державних потреб" Уряд РФ, органи виконавчої влади суб'єктів Федерації гарантують товаровиробникам авансову оплату, а також відповідні дотації з бюджету. Крім того, Російська Федерація і суб'єкти Федерації при невиконанні чи неналежному виконанні гарантій, пов'язаних з виділенням державним замовникам фінансових коштів, зобов'язані виплачувати тим, хто уклав державний контракт, викликані цим штрафи з відповідного бюджету "*".
---
"*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1994. N 34. Ст. 3540.
Законом від 10 листопада 1994 "Про поставки продукції для федеральних потреб" "*" встановлено, що Уряд Російської Федерації надає гарантії за зобов'язаннями державного замовника (сторони державного контракту) у межах виділених для цього коштів .
---
"*" Див: Відомості Верховної Ради Федерації. 1994. N 32. Ст. 3303.
Суб'єкти, про які йде мова, увійшли в перелік тих, хто може бути адресатом пожертвувань (п. 1 ст. 572 ЦК). Вони ж вказані в якості можливих організаторів лотерей, тоталізаторів і інших заснованих на ризику ігор, при цьому для укладення відповідних договорів вони не потребують дозволу (ліцензії) (п. 1 ст. 1063 ЦК).
ГК іноді, навпаки, виключає участь у певних договірних відносинах Російської Федерації, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень. Так, п. 4 ст. 66 ЦК передбачає, що бути учасниками повного товариства або повними товаришами у товариствах на вірі і тим самим виступати стороною у відповідних установчих договорах державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть, крім випадків, передбачених законом. Неважко визначити причину зазначеного винятку: воно введено стосовно суб'єктам корпоративного типу, учасник яких несе повну, тобто нічим не обмежену, відповідальність за боргами відповідних утворень "*".
---
"*" Див про виступ у цивільному обороті Російської Федерації, суб'єктів Федерації і муніципальних утворень: Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. С. 153 і сл. (Автор - В.П. Звеков).
Від імені Російської Федерації і суб'єктів Федерації набувають і здійснюють майнові та немайнові права органи державної влади, а від імені муніципальних утворень - органи місцевого самоврядування. І ті й інші органи діють у межах своєї компетенції, яка встановлена актами, що визначають статус відповідного суб'єкта (п. 1 і 2 ст. 125 ЦК) "*".
---
"*" Так, наприклад, за Міністерством палива та енергетики Російської Федерації закріплено право укладати від імені Уряду Російської Федерації, тобто від імені держави, виробничі контракти з певними нафтовими компаніями (див.: Указ Президента Російської Федерації від 1 квітня 1995 р. "Про першочергові заходи щодо вдосконалення діяльності нафтових компаній" / / Відомості Верховної Ради України. 1995. N 15. Ст. 1284) .
Сторони договору можуть змінюватися, залишаючи сам договір і входять до його зміст зобов'язання незмінними. Йдеться про перехід прав (вимог) і переведення боргу "*".
---
"*" Див п. 4 гл. V.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4. Сторони у договорі"
 1. § 3. Окремі джерела муніципального права
    сторін Договору були віднесені формування фінансової та економічної основи місцевого самоврядування в області та в окрузі (ст. 2), право обласних та окружних органів влади встановлювати адміністративну відповідальність за порушення актів органів місцевого самоврядування (ст. 10). --- Див: Збірник договорів і угод між органами державної влади
 2. § 3. Освіта, перетворення і скасування муніципальних утворень.
    сторони в договорі. У разі перетворення муніципальних утворень у формі об'єднання та приєднання майно переходить муніципальному освіті-правонаступнику відповідно до законодавства РФ. У разі перетворення муніципальних утворень у формі поділу або виділення питання правонаступництва щодо майна вирішуються відповідно до законодавства на основі договорів,
 3. § 2. Джерела комерційного права
    боку держави. Члени товариства залежали від держави та її чиновників, які керувалися не законами, а вказівками центральної влади, тобто використовували адміністративні методи управління. Статус учасника економічних відносин і його можливості також визначалися не законом, а розсудом органів виконавчої влади. Відмова від управлінського підходу до економіки дозволяє
 4. § 1. Поняття і види підприємців
    боку законодавця. Законодавству Росії, де комерційне право не виділено з цивільного та збережена єдина система приватного права, не відомо формально-юридичне поняття підприємця. Разом з тим у ньому міститься безліч норм і навіть інститутів права, що передбачають спеціальні правила про організацію та діяльність осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Так,
 5. § 2. Правовий режим речей
    сторони визначають своєю угодою. Найбільш поширеним об'єктом правовідносин і речових прав у підприємницькій сфері є товар. Визначення товару в Цивільному кодексі відсутня: у ст. 454 ГК товар трактується практично як синонім речі. Представляється, однак, що цього явно недостатньо. Якщо для договору купівлі-продажу, про який йде мова у зазначеній нормі, таке
 6. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    сторонами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, або за участю сторони-підприємця про встановлення, зміну або припинення прав і обов'язків, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Іншими словами, договір у сфері підприємництва - це цивільно-правовий договір, сторонами якого (або однієї зі сторін) є підприємці, що укладається в
 7. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в посиленні захисту інтересів учасників торгової угоди і в пред'явленні до змісту самої торгової угоди особливих вимог. При укладанні договорів у сфері підприємництва повинні дотримуватися певні умови, закріплені ГК. При цьому маються на увазі не умови договору, а основні початку,
 8. § 3. Виконання зобов'язань
    сторонам можливість в договорі вирішувати питання про стабільність зобов'язання так, як це найбільшою мірою відповідає їх інтересам. Відповідно до ст. 310 ЦК одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння зміна його умов не допускаються (за винятком випадків, передбачених законом). Однак у цій же статті формулюються істотно інші правила для суб'єктів,
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    сторони в договорі врегулювати відносини щодо встановлення тих способів забезпечення виконання зобов'язань, які отримали своє нормативне закріплення в новому ЦК іншим чином, ніж це має місце в гол. 23 ГК. Представляється, що сторони в договорі можуть змінити лише диспозитивні норми. Імперативно ж закріплення правила сторони не вправі змінити угодою навіть з посиланням, що мають
 10. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    сторін договору один перед одним. По-третє, відшкодування збитків носить завжди компенсаційний характер [1]. Відповідно до п. 1 ст. 15 ЦК особа, право якої порушено, може вимагати повного відшкодування заподіяних йому збитків, якщо законом або договором не передбачено відшкодування збитків у меншому розмірі. Таким чином, боржник, який порушив свої зобов'язання за договором, повинен
© 2014-2022  yport.inf.ua