Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Судова влада в системі поділу влади


Коли Шарль Монтеск'є в XVIII в. сформулював принцип поділу влади, щось віддалено схоже на судову гілку існувало лише в Англії завдяки історично склалася централізації судової системи та прецедентному характером права. Тим часом суди здавна існували повсюдно. Однак наявність судів не рівнозначно наявності судової влади. Самостійна судова влада за визначенням несумісна з самодержавством, тоталітарної державністю, авторитарними режимами. Для того щоб судова влада склалася в якості відносно самостійної і незалежної, знадобився чималий період розвитку конституціоналізму та утвердження демократичних форм правління і політичного ладу.
Друга половина XX в. наочно продемонструвала, що чим далі просувалися демократичні країни по шляху правової державності, тим сильніше виявлялася тенденція до зростання ролі судової влади як гаранта верховенства права та законності в житті суспільства і держави.
Можна схематично виділити три основних взаємопов'язаних напрямки діяльності судової влади:
охорона прав і законних інтересів громадян;
охорона правопорядку від злочинних та інших правопорушень;
контроль за тим, щоб діяльність державних органів не виходила за правові рамки.
Кожній з трьох гілок державної влади притаманні: а) своя особлива система органів, покликана виконувати її функції; б) свої особливі форми здійснення покладених на неї функцій. У судової влади такими є:
а) суди, що складають у сукупності судову систему. Ця жорстко структурована система створюється і змінюється тільки в законодавчому порядку, а її діяльність відбувається в рамках настільки ж строго і детально регламентованої законом процедури. Її кадровий склад - судді - утворює особливий професійний шар, так званий суддівський корпус, який як такий, так само як і складові його судді, має особливий правовий статус ("Судова влада довіряється суддям". Основний Закон ФРН, ст. 92);
б) правосуддя як особлива форма діяльності, має за мету вирішення на основі чинного права економічних, політичних та інших конфліктів і суперечок, учасниками яких стають громадяни, їх об'єднання, юридичні особи, муніципальні державні органи і навіть сама держава.
Ніхто, крім судової системи в особі утворюючих її судів, не може вершити правосуддя від імені держави. Ніхто, в тому числі і держава в особі будь-яких його органів, не має права втручатися в діяльність судової системи по здійсненню правосуддя. Громадяни, їх організації та об'єднання, всі державні і муніципальні органи, сама держава, представлене вищими органами влади і управління, зобов'язані неухильно виконувати рішення судів.
Судова влада має право іменуватися владою тому, що від рішень здійснюють її судів залежать долі людей, майна, управлінських актів і т.д. У документі ООН "Основні принципи, що стосуються незалежності судових органів" підкреслено, що судді приймають "остаточне рішення з питань життя і смерті, свободи, прав, обов'язків і власності громадян" (1). "Тільки суддя може вирішити питання допустимості та тривалості позбавлення волі" (Основний Закон ФРН, ст. 104). Конституція Франції називає судову владу "берегинею особистої свободи" (ст. 68). Рішення суду - владний акт, який не може скасувати ні законодавчий, ні будь-якої виконавчий орган, ні навіть глава держави.
---
(1) Прийнятий у 1985 р. Сьомим конгресом ООН з попередження злочинності; схвалений Генеральною Асамблеєю ООН у тому ж році.
Самостійність і незалежність судової влади не слід розуміти так, ніби вони ніяк не залежать від двох інших гілок влади.
Законодавча влада визначає структуру судової системи, компетенцію складових її судових органів, статус суддів, розміри фінансування судової системи з державного бюджету. Вона бере участь у формуванні суддівського корпусу.
У деяких країнах від виконавчої влади по перевазі в особі міністерств юстиції залежить створення належних умов для роботи судів, підготовка кадрів для заміщення суддівських посад і ряд інших організаційних питань. У ФРН суддів федеральних загальних судів призначає федеральний міністр юстиції (спільно з Комітетом з виборів суддів, який складається з представників виконавчої влади земель і паритетного числа представників бундестагу), а суддів нижчестоящих судів - міністри юстиції земель також спільно з Комітетом з виборів (ст. 95 і 98 Основного Закону). Відповідно до ст. 110 Конституції Італії "організація і діяльність установ, пов'язаних з відправленням правосуддя, підвідомчі міністру юстиції, з урахуванням компетенції Вищої ради магістратури". У Японії суддів призначає Уряд.
У багатьох країнах призначення на судові посади виробляє глава держави - президент (у Франції, Греції, Румунії, Польщі та ін.) або монарх (Іспанія, Бельгія, Нідерланди та ін.) Президент США призначає федеральних суддів (за згодою Сенату).
Очевидно, що правомочності (вони ж і конституційні обов'язки) двох інших гілок влади щодо судової влади мають своїм предметом лише організаційні аспекти судової системи (її структура, формування суддівського корпусу) і на цьому вони закінчуються. Зробивши призначення судді, жоден з уповноважених на те названих вище державних органів не може змістити його з посади, не може втручатися в діяльність судді, так само як і в правозастосовчу діяльність окремого суду і судової системи в цілому.
У зв'язку з цим ст. 64 Конституції Франції "Президент Республіки є гарантом незалежності судової влади" слід розуміти тільки в тому сенсі, що Президент покликаний охороняти правосуддя від яких би то не було посягань на його незалежність; сам же він, так само як і всі інші державні органи, не вправі втручатися в діяльність органів правосуддя (2).
---
(2) Аналогічна формула про Президента як гаранта незалежності правосуддя міститься в Конституції Вірменії (ст. 41).
Свідченням значення самостійності та незалежності судової влади як важливого компонента правової державності стало в останні десятиліття розширення повноважень і посилення фактичної ролі виступають як представництва судової влади та мають конституційний статус вищих рад судової влади, або, як їх інакше називають, вищих рад магістратури. Цей орган не наділений юрисдикційними повноваженнями і не є вищою судовою інстанцією. Він може бути названий представницьким органом суддівської спільноти і одночасно його розпорядчим органом (3).
---
(3) Конституція Іспанії називає Вища рада судової влади "органом управління в даній сфері" (ст. 122).
Вищі поради судової влади володіють конституційним статусом. Правда, конституції, мають солідний вік, про ці радах не згадують, зате майже в усіх конституціях другої половини XX в. вони присутні. До їх відання належить все, що пов'язано з призначенням суддів, просуванням їх по службі, дисциплінарною відповідальністю суддів аж до звільнення їх з посади, а також питання організації роботи судів.
Наскільки значимий цей орган, можна судити по його складу. В Італії, наприклад (ст. 104 Конституції), у Вищій раді магістратури головує Президент Республіки, до складу Ради за посадою входять Голова та Генеральний прокурор Касаційного суду, інші його члени обираються на чотири роки: 2/3 - суддівським корпусом зі свого складу, 1/3 - Парламентом на спільному засіданні палат з числа професорів права та адвокатів, що мають не менше 15 років стажу.
У Франції Вища рада магістратури очолює Президент Республіки, Віце-голова Ради - міністр юстиції. Рада включає Присутність, компетентне щодо суддів, і Присутність, компетентне відносно посадових осіб прокуратури. До складу першого з них, крім Президента країни і міністра юстиції, входять п'ять суддів, один прокурор і чотири особи, які призначаються відповідно Президентом Республіки, головами палат Парламенту і Державною радою. Це Присутність вносить пропозиції Президенту про призначення суддів Касаційного суду, перших голів апеляційних судів і судів великої інстанції, дає висновки про призначення інших суддів, виносить дисциплінарні рішення щодо суддів (у цьому випадку головує перший голова Касаційного суду).
Якщо у Франції та ряді інших держав компетенція Вищих рад судової влади щодо призначення суддів обмежена внесенням, поданням і дачею висновків (що саме по собі дуже важливо, оскільки дозволяє судової влади брати участь у процесі прийняття стосуються її рішень іншими гілками влади), то деякі конституції, прийняті в останній чверті XX в., розширюють компетенцію цих рад, передавши їм повноваження з призначення суддів. Так, за Конституцією Португалії, прийнятої в 1976 р., призначення, переведення, просування по службі і застосування дисциплінарних заходів до суддів судів загальної юрисдикції входять в компетенцію Вищої ради магістратури (ст. 219). Аналогічним повноваженням наділяє Вищу раду судової влади Конституція Болгарії 1991 (4).
---
(4) "Рішення Вищої судової ради про призначення, підвищення або пониження в посаді, переміщення і звільнення з посади суддів, прокурорів і слідчих ... приймаються таємним голосуванням" (ст. 131).
Таким чином, у співвідношенні трьох гілок влади виявляється важлива тенденція, що підкреслює самостійність і незалежність судової влади. Конституція Польщі висловила це у формулі: "Всепольський судова рада стоїть на варті незалежності судів і суддів" (ст. 186).
Як не жорстка лінія, що відокремлює судову владу від двох інших гілок державної влади, особливості історичного розвитку деяких країн породили державні органи, що випадають із загальної системи. В Англії таким є Палата лордів - верхня палата законодавчого органу - Парламенту, яка одночасно є і вища судова інстанція країни. У Франції (і деяких інших країнах) це Державна рада (так само як і Палата лордів, один з найстаріших державних інститутів країни, створений ще Наполеоном); сьогодні він - вища інстанція в системі адміністративних судів і одночасно орган, який дає попередні висновки про законність правових актів державної влади.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Судова влада в системі поділу влади "
 1. § 2. Етапи розвитку конституційної економіки
  судової влади в системі поділу влади. У цьому плані цікаво відзначити Конституцію Коста-Ріки, яка встановлює 6% видаткової частини щорічного бюджету як незмінну норму фінансування діяльності судів і тим самим забезпечує повну конституційну незалежність суду від інших влад. Нові питання конституційної економіки порушені і в старих конституціях, які при цьому
 2. Контрольні питання до розділу 12
  судової влади в системі поділу влади. 5. Механізм взаємодії виконавчої та законодавчої влади в рамках системи стримувань і противаг. 6. Односторонні повноваження глави виконавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 7. Повноваження законодавчої влади (в рамках системи стримувань і противаг). 8. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої
 3. Контрольні запитання до розділу 8
  судової влади в системі поділу влади. 2. Конституційна регламентація судової влади. 3. Основні принципи здійснення правосуддя. 4. Принцип участі населення у здійсненні правосуддя. 5. Статус прокуратури. 6. Конституційний статус суддів. 7. Конституційний принцип назначаемості суддів. 8. Конституційний принцип незалежності суддів. 9. Інститут конституційного
 4. ЛІТЕРАТУРА
  судовий процес у Великобританії: Англія, Уельс, Шотландія. М.: ІМПЕ, 1996. Арбузкін А.М. Досвід розробки конституційно-правової типології держав / / Конституційне право: Східноєвропейський огляд. 2000. N 4 (33). Ардан Ф. Франція: Державна система. М.: Юрид. літ., 1994. Арнольд Р. Європейське конституційне право: деякі міркування про концепцію, що виникла в другій
 5. § 3. Окремі джерела муніципального права
  судовий захист місцевого самоврядування, обов'язковість компенсації додаткових витрат місцевого самоврядування, що виникли у зв'язку з рішеннями державних органів, заборона обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених самою Конституцією і федеральними законами. Міжнародні договори РФ. Поступаючись за юридичною силою Конституції РФ (тільки вона безпосередньо втілює
 6. § 1. Управління на місцях до 1864
  судово-адміністративну одиницю, що входить до складу більш широкого територіального об'єднання - волості-землі. Волость тяжіла до певного стольному місту. Головний спосіб самоврядування в названих територіальних громадах - вечевая демократія. Віче - збори (сход) жителів. Воно зросло з племінних зборів. --- --- Див: Пресняков А.Є. Княжий право в
 7. § 4. Реформи місцевої влади кінця ХХ - початку XXI ст.
    судовому порядку. --- Див: Видрін І.В., Кокоть О.М. Рада та адміністрація: спірні питання статусу та взаємовідносин / / Російський юридичний журнал. 1993. N 1. На цьому етапі намітився новий перерозподіл владних можливостей між представницькими і розпорядчими органами. Формально-правові та неформальні можливості Рад знову стали
 8. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    судову (ст. 10 Конституції РФ), прямо на місцеве самоврядування не поширюється, хоча може мати місце і на ділі здійснюється в багатьох муніципальних утвореннях. На цьому рівні немає законодавчих і судових органів. До набрання чинності Закону від 6 жовтня 2003 р. не обов'язково було створення виконавчих, контрольних органів місцевого самоврядування. Зазначений підхід випливає і з
 9. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
    судової колегії в цивільних справах Ярославського обласного суду від 21 листопада 1994 Суть спору полягала в тому, чи правий віце-губернатор Ярославської області, приймаючи постанову про звільнення від обов'язків голови адміністрації м. Углича і призначення на цю посаду іншої особи. Жителі м. Углича звернулися до суду зі скаргою на це та інші акти адміністрації, посилаючись на те, що на
 10. § 1. Загальна характеристика
    судовому порядку протягом 10 днів з дня набрання чинності. Суд повинен розглянути скаргу і прийняти рішення не пізніше ніж через 10 днів з дня її подачі. По-друге, в разі прийняття зазначеним органом рішення про саморозпуск. При цьому рішення про саморозпуск приймається в порядку, визначеному статутом муніципального освіти. По-третє, у разі вступу в силу рішення верховного суду
© 2014-2022  yport.inf.ua